De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ‘helden’ van de Europese Unie

De ‘helden’ van de Europese Unie

woensdag 1 juli 2015 10:25
Spread the love

DeWereldMorgen.beMeer
dan vijf jaar hebben de Europese leiders, in functie als de waterdragers van de
financieel-economische elite, er over gedaan om het ware gelaat van dit eens zo
verwachtingsvolle Europees project duidelijk naar buiten te brengen.
 
 Voorstanders van de Europese grondwet stelden toendertijd dat een
‘verenigd Europa’  de rechten van de mens zou beschermen, en een duidelijke
aanzet zou zijn naar de zogenaamde eeuwige ‘vrede’ in Europa.
 
 Ik ben niet de enige die sinds langere tijd opmerk dat dergelijke
prijzenswaardige argumenten enkel dienden om de essentie van het geheel te
verhullen: Namelijk, het vastleggen van het dogma van de volledige
(kapitalistische) vrije markt. Want in de toekomst zou een Europese grondwet het
geschikte instrument zijn om besparingen door te voeren, verder te privatiseren
en de sociale zekerheid verder af te bouwen.
 
 Maar in de landen waar men belangrijke wijzigingen van de
staatsbevoegdheden aan het oordeel van een volksreferendum pleegt te
onderwerpen, zag de burger dat helemaal niet zitten en werd het voorstel naar de
prullenmand gestemd.
 
 De euforie van de overwinning van de ‘burgerdemocratie’ op de particratie
en autocratie was echter van korte duur. Wie dacht dat daardoor de macht van de
financiële wereldelite enigszins gefnuikt was, en de politici de vernedering
door ‘de man in de straat’ zomaar zouden slikken, is ondertussen met enige
verbazing van een ‘kale reis’ teruggekeerd. Want drie jaar later tekende de
regeringsleiders van de Europese lidstaten het ‘Protocol van Lissabon’, dat
niets meer of minder was dan de grotendeels ongewijzigde tekst van het afgewezen
voorstel van Europese grondwet. Gezien zijn juridische vorm diende dit protocol
niet aan referenda te worden onderworpen.
 
 De bedrijfslobbyisten, en de vazallen van de financiële markten wreven
zich genoegzaam in de handen, Want meer concentratie van bevoegdheden naar de
Unie, betekende meer macht voor de werkelijke leiders van die
organisatie,…voor hen en hun broodheren dus.
 
 Bij de invoering van de Euro slaagde  Griekenland er in om, profiterend
van de grootheidswaanzinnige uitbreidingsdrang van de Europese ‘leenheren’,
zelfs met een wankele economie, verborgen maar toch doorzichtige
begrotingstekorten, een ten voordele van de reders en de goedbemiddelde
burgerij, en een cliëntelistische en corrupte overheid, om op kousenvoeten het
Europese muntsysteem binnen te sluipen. Dat ver doorgestudeerde internationale
en Europese financiële- en economische topambtenaren daar geen weet van zouden
gehad hebben, laat staan dat zij de catastrofale gevolgen daarvan bij een minder
gunstige economische evolutie en/of financiële crisis niet konden inschatten,
kan men wel aan een ongeletterde zombie kwijt, maar niet aan iemand die zelfs
nog maar zijn lagere school met vrucht heeft beëindigd.
 
 Dat ‘wie zijn gat verbrand, ook op de blaren moet zitten’,is een logica
die enigszins opgaat, tenzij de ‘verbrande’ niet de veroorzaker van de
verbranding is, laat staan dat hij dat wetens en willens vrijwillig heeft
ondergaan.
 
 De vraag of- en zo ja, in welke mate de griekse bevolking, althans het
deel van de minder- gegoeden en het midden- en ondersegment van de middenklasse
deel heeft aan de oorzaak van de Griekse crisis, en welke de weldaden waren
waarvan zij in de aanloop ervan genoten hebben, wordt begrijpelijkerwijs niet
gesteld. Maar misschien is dat te wijten aan het retorisch karakter ervan, denk
ik dan. Wat niet bevraagd wordt, behoeft ook geen antwoord. Toch?
 
 Tot daar een eenvoudige morele en theoretische analyse. Maar in de
realiteit, zeg maar in ‘het leven’, zijn theorie en moraliteit iets voor
scholen, theologen, ideologen, filosofen e.d. In onze moderne samenleving waar
‘de verlichting’ wegens zijn onrendabiliteit reeds enige decennia stelselmatig
‘gedimd’ wordt, zijn het de monsters en draken van de financiële markten die de
dienst uitmaken.
 
 Hun waterdragers en vazallen van de financiële wereldheersers,
rechtstreeks of onrechtstreeks door het domme gepeupel gekozen, hebben tot taak
de ‘domheid’ tot ‘vooruitgang’, ‘welvaart’, en ‘toekomstgerichtheid’ te
verheffen. Ze doen dus wat ze moeten doen, en worden daar periodiek ook naar
beloond.
 
 Maar ook de superieure monsters en draken maken soms fouten. Vooral omdat
zij door mensen bediend worden. En dan moet er bloed vloeien. Eerder in de
geschiedenis ging men in dat geval stande pede over tot gewapende oorlogen. Maar
in deze eenentwintigste eeuw doet men dat subtieler en met ‘propere
wapens’…door het geven- of onthouden van Geld…
 
 Enerzijds zijn er de onbetwistbare verantwoordelijken  voor de Griekse
Crisis. Dit zijn geenszins de Griekse arbeiders, bedienden, lage ambtenaren,
gepensioneerden en andere uitkeringtrekkers, maar wel de Griekse rechtse-, 
centrumrechtse-, en centrumlinkse politici, die het corrupte systeem, ten
voordelen van de Griekse reders, grootgrondbezitters en de welstellende
bovenlaag, niet alleen ontworpen maar ook steeds in stand hebben gehouden.
 DeWereldMorgen.be
 Anderzijds zijn de Europese leiders ten volle verantwoordelijk voor, zowel
het straffeloos laten wegkomen van de hierboven aangehaalde veroorzakers van het
Griekse debacle, als het schandelijk en zelfs misdadig bestraffen van de Griekse
bevolking
  
 Het ‘verenigd Europa’, ooit opgericht om de eeuwige vrede binnen Europa’
te bewerkstelligen wringt vandaag op last van de financieel-economische elite
deskundig één van zijn, zij het wat nukkige, kindren de nek om.
 
 En zoals in elke ‘oorlog’ zijn het niet diegenen de er de aanleiding of
oorzaak van zijn, maar de onschuldige burgers die er het slachtoffer van zijn.
 De ‘uitvoerders’ ervan, althans de overwinnaars, roepen zichzelf dan tot
‘helden’ uit.En op de achtergrond incasseren de ‘aanstokers’ er de rijkelijke
bonussen van…
  
 De geschiedenis herhaalt zich steeds, overal en op alle vlakken.
 
 Renaat van poelvoorde
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!