De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”De eeuwige terugkeer van het antisemitisme”/Brief aan de Groene Amsterdammer

”De eeuwige terugkeer van het antisemitisme”/Brief aan de Groene Amsterdammer

vrijdag 29 augustus 2014 23:53
Spread the love

”DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISME”/BRIEF AAN DE GROENE AMSTERDAMMER
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitismebrief-aan-de-groene-amsterdammer/
AAN DE REDACTIE VAN DE GROENE AMSTERDAMMERUW COMMENTAAR ”DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HETANTISEMITISME”
http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

Geachte Redactie,
U voor een progressieve krant houdend [hetgeen u kennelijkallang niet meer bent], heb ik met teleurstelling enverontwaardiging kennisgenomenvan het commentaar van uw redacteur Binnenland en algemeen verslaggever Margreet Fogteloo  ”de eeuwige terugkeer van het antisemitisme” [1],waarin u om te beginnen met een nare, suggestieve foto [2] een link willeggen tussen echt antisemitisme en deze op de foto duidelijk ten toon gespreide kritiek op het zionisme en de [ja, want dat is het] zionistischeStaat Israel.waarbij een hakenkruis op een lijn wordt gesteld met een Davidsster.Niet als religieus symbool, maar als symbool van de Staat Israel.
Als het alleen om die foto ging, had ik niet de moeite genomen, uaan te schrijven, maar de inhoud van uw artikel lezende, is er duidelijkmeer aan de hand.
Kort gezegd komt de inhoud van uw commentaar erop neer, dat ude protesten tegen de Israelische agressie tegen de Palestijnendie in Nederland plaatsvinden, reduceert tot een probleem van ”religies”,er ”antisemitisme” bijhaalt zonder toe te lichten waaruit dat antisemitismedan wel zou ontstaan en bovendien oprechte Gaza demonstraties criminaliseert door ze terug te  brengen tot ”een stel schreeuwerige extremisten die bij demonstraties uitdagend van zich laten horen”zonder die zogenaamde ”extremisten” en hun uitlatingen tge benoemen.Vanuit journalistiek standpunt bekeken, laag en ”een trap onder de gordel”
Ik durf te stellen, dat u met een dergelijk commentaar bewust de aandacht afleidt van waar het werkelijk om gaat:De Israelische bezetting, onderdrukking en de daaraan inherente oorlogsmisdadenen misdaden tegen de menselijkheid.
UW AFLEIDINGSTRUCS VAN DE ISRAELISCHE MISDADENSYRIE ,IS, YEZIDI’S, NOEM MAAR OPU schrijft”Niemand gaat immers de straat op om te protesteren tegen de voortslepende en voorlopig onoplosbare burgeroorlog in Syrië, de schrijnende situatie van de Yezedi’s, de standrechtelijke executies van tegenstanders door de jihadisten van IS, of noem een andere situatie waarbij strijdende partijen mensenrechten aan hun laars lappen.”In de eerste plaats is dat onzin.U weet even goed als ik, dat er wel degelijk protesten geweestzijn tegen het misdadige optreden van IS, en ook tegen de onmenselijkesituatie in Syrie. [3]Uw opmerking dus, dat ”niemand de straat opgaat” voor Syrie oftegen IS, is een grove misleiding.Te uwer informatieOp zondag 7 september is er opnieuw een anti ISdemonstratie in Amsterdam [4]

UW AFLEIDINGSTRUCS VAN DE ISRAELISCHE MISDADENGEEN KWESTIE VAN ”RELIGIES”Wat Israel apologeten [want daaronder reken ik u nu] welvaker doen is de aandacht van de Israelische misdaden afleiden met eenquasi religieus verhaal, net zoals hierboven verhalen over Syrie, IS, etc.Dat werkt bij mij niet.Ik ga het hele verhaal over religies, meerderheidsmoraal enidentificatie hier niet herhalen, omdat dat weliswaar sociologisch(als er tenminste niet wordt gegeneraliseerd, zoals u hier doet) interessantkan zijn, maar niets van doen heeft met oprechte verontwaardiging over het Gaza conflict.Hier is geen botsing tussen religies, maar een botsing tussen vooren tegenstanders van een misdadig regime.En by the wayHet Midden-Oostenconflict is al evenmin een religieus conflict,maar een strijd tussen bezetter en onderdrukte. [5]
UW AFLEIDINGSTRUCS/HET AAN GAZA DEMONSTRATIES ENDEMONSTRANTEN TOEGESCHREVEN ”ANTI SEMITISME”
Wat ik in journalistiek opzicht zo onprofessioneel en laf van uvind, is dat u antisemitisme wel noemt, maar nergens een concreetincident, terwijl u het ondertussen wel een grote groep oprechtverontwaardigden over de misdaden van de Israelische bezettingsstaatin Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem toedicht.
Daarnaast geeft u impliciet de Joodse gemeenschap [ik drukmij met opzet sterk uit] een ”heiligenrol” en de moslimgemeenschapeen ”schurkenrol”
Ik citeer u:
”De joodse gemeenschap zelf ziet deze trend, hoewel heftig en serieus bedreigend, als een symptoom van de verharding en de intolerantie tegen ‘vreemden’, inclusief moslims, in de hele samenleving. Vanuit dit perspectief streeft zij naar een dialoog met de moslimgemeenschap – hoe onoverbrugbaar de kloof met betrekking tot Israël ook is – om het tij van polarisatie te keren. ”
En over echt/vermeend ”antisemitisme”
”Dat zien we ook terug in reacties op Israël bij autochtonen: ook uit hoogopgeleide progressieve kringen komt onverwacht via de lijn anti-Israël-antizionisme antisemitisme omhoog.”
Ook al citeert u hier Wallet, door het verder niet toe te lichtendoet u beschuldigingen in het wilde weg, waartegen niiemand zich kan verweren.
Nog een citaat
”Het is voor iedereen onaanvaardbaar dat in onze democratie één groep in de samenleving al jaren bewaakt moet worden. En het is onacceptabel als we ons laten gijzelen door een stel schreeuwerige extremisten die bij demonstraties uitdagend van zich laten horen en, door hun standpunten op internet scherp te verwoorden, anderen opzwepen.”
Weer geen enkele nadere toelichting om wie het gaat enwat er dan is gezegd.Kortom, niet onderbouwde aantijgingen.
ANTISEMITISME VERSUS ANTIZIONISME ENKRITIEK OP ISRAEL
DEFINITIE ANTISEMITISMEAfkeer van Joden als etnisch-religieuze groepop grond van religie, afkomst, gebruiken.Het toeschrijven van negatieve kwalificaties aanJoden als onbetrouwbaar, hebzuchtig, sluw,moorddadig [het willen ”doden van christenen”,het willen overheersen van de wereld, etc.
Typisch vooroordelen, die in Europa hoogtij vierden.
U refereert [behalve dan met die opmerking over ”autochtonen”]voortdurend aan een verband tussen de moslimgemeenschap enecht/vermeend antisemitisme.Mag ik u eraan herinneren, dat antisemitisme eenWesters probleem is, dat vrijwel alle uitingen van Jodenhaat, zoalspogroms, uit het Westen afkomstig zijn en dat een van de grootste misdaden aller tijden, de Holocaust een Westerse misdaad is?Dat anti semitisme in de Islamitische wereld, in tegenstellingtot steeds opduikende pogroms in Europa, eerder uitzondering dan regel was?
Dat ten eerste
Ten tweede:
In uw poging, een link te leggen tussen Gaza demonstranten, Isrealcritici en antisemitisme, komt u aanzetten met ”gijzeling door schreeuwerige extremisten” en ”autochtonen uit hoogopgeleide progressieve kringen”wat dies meer zij.Zonder een concrete toelichting.

ANTISEMITISME VERSUS ANTIZIONISME/KRITIEK OPISRAEL
Ik zou het niet eens moeten hoeven uit te leggen, maar antisemitismeis uiteraard iets heel anders dan anti-zionisme, al lijkt u allesop een hoop te gooien.Anti zionisme is een fundamentele afwijzing van het zionisme en de gevolgenvoor de oorspronkelijke bevolking van historisch Palestina [zionisme/kort gezegd, het stichten van een Joodse Staat in het land Palestina,eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk, daarna Brits Mandaatgebied vanaf 1920],dat heeft geleid tot de Stichting van de Staat Israel, via VN resolutie181 [1947], over de ruggen van de Palestijnse bevolking heen.Dat noemen wij: neo kolonialisme. [6]Daarmee mag u het oneens zijn, maar dat heeft niets met antisemitisme te maken, maar met afwijzing van landdiefstal. Datzelfde geldt voor kritiek op de bezettingspolitiek vanIsrael als Staat.Het beste voorbeeld is wel het bestaan van een considerabel aantalanti zionistische Joden.
Dat helaas kritiek op Israel, zeker nu met de Gaza oorlog,in geisoleerde gevallen kan leiden tot antisemitischeincidenten is byzonder spijtig, maar zeker niet maatgevend voorGaza demonstraties. [7]En dat weet u ook.
UW FINALE INTENTIE/HET AFLEIDEN VAN DE AANDACHT VANDE ISRAELISCHE BEZETTING EN ZIJN MISDADEN.
Waar u in werkelijkheid op uit bent, is de aandacht af te leidenvan de Israelische bezettingspolitiek in het algemeen en hetmisdadige Israelische militaire offensief in Gaza in het byzonder,dat nu reeds aan 2137 Palestijnen het leven gekost heeft, van wie 80procent burger. [8]Ziekenhuizen, scholen en medisch personeel zijn beschoten, huizenverwoest, hele families dakloos gemaakt. [9]Er is een uithongeringsblokkade van Gaza gaande vanaf2007 en dan lamenteert u over ”redevoeringen van extremisten?” [10]
U moest u schamen.47 jaar bezetting, vernedering, onderdrukking, waartegen dePalestijnen internationaalrechtelijk gerechtigd zijn, zichtegen het Israelische leger te verzetten. [11]
En u weet heel goed, dat een bord met een hakenkruis met deDavidsster, op uw malicieus bij het artikel geplaatste foto,geen teken van antisemitisme is, maar om te betogen,dat de Israelische misdaden vergelijkbaar zijn met nazi misdaden.
Daarover kun je van mening verschillen.
Maar antisemitisme is het niet.
Het is Israel, de bezetter, die de oorlogsmisdadiger is ende misdadiger tegen de menselijkheid [Gaza Blokkade] [12]niet een demonstrant, die zich misschien niet geheel juist uitdrukt.En dat ook doen.
EPILOOG
In uw commentaar leidt u op twee kwalijke wijzende aandacht af van de Israelische bezettingsterreur.
Door een verwevenheid te suggereren  tussen antisemitisme enerzijdsen antizionisme/kritiek op Israel anderzijds.Dit wilt u bereiken metverhaaltjes over  ”schreeuwerige extremisten”,zonder naam, toenaam en opmerkingen te noemen en ”autochtonen uithoogopgeleide progressieve kringen”, die zich schuldig zouden makenaan antisemitisme.Alweer zonder naam, toenaam en zogenaamde ”antisemitische”uitspraken.
Daarnaast tracht u met allerlei zaken, die er niets mee te maken hebben[Syrie, ISIS etc] de aandacht a fte leiden van de  Israelische terreur in de bezette Palestijnse gebieden, zoals diezich nu uit in Gaza. 
Dit maakt uw commentaar laf, onprofessioneel en minderwaardig.
Ik had dit in een snertkrant als de Telegraaf verwacht.
Dat ik dit in uw quasi ”progressieve” krant moet aantreffen, is beschamend.
Neem een voorbeeld aan de Holocaustoverlevenden en hun afstammelingen,die een morele moed hebben tentoongespreid, die u niet kan en wilopbrengen.De veroordeling van een misdadig bezettingsregime. [13]
Vriendelijke groeten 
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

DE GROENE AMSTERDAMMERDE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISMEMARGREET FOGTELOO27 AUGUSTUS 2014
http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[2]

DE GROENE AMSTERDAMMERDE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISMEMARGREET FOGTELOO27 AUGUSTUS 2014
http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[3]

RTL NIEUWSMOSLIMS DEMONSTREREN TEGEN ISIS29 JUNI 2014
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/moslims-demonstreren-tegen-isis

OMROEP WESTKOERDEN HOUDEN ANTI ISIS DEMONSTRATIE IN DEN HAAG26 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/26-07-2014/koerden-houden-anti-isis-demonstratie-den-haag

DICHTBIJ.NLDEMONSTRATIE TEGEN GEWELD IN SYRIE25 FEBRUARI 2012
http://www.dichtbij.nl/den-haag/regio/artikel/2278235/demonstratie-tegen-geweld-in-syrie.aspx?sml=true?registratiecomment=ja
HET PAROOLGESCHEIDEN DEMONSTRATIE OP DE DAM7 MEI 2011
http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/2074979/2011/05/07/Gescheiden-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[4]
HET PAROOLTOCH ANTI IS DEMONSTRATIE OP DE DAM22 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723229/2014/08/22/Toch-anti-IS-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[5]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

UITPERS.BE60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTALEN ETNISCHE ZUIVERINGENASTRID ESSEDJUNI 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

[7]
OMROEP WESTOM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIEOP HOEFKADE IN DEN HAAG31 JULI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag
”Ik heb uit berichtgeving over andere demonstraties de indruk dat er niet veel meer aan de hand was op het antisemitisme-front dan in Rotterdam. Marginale uitingen op en een enkele keer over de rand, daar hebben we het over. Uitzondering is een kleine demonstratie in Den Haag met antisemitische uitingen, iets waar justitie inmiddels werk van maakt, iets wat dan weer breed wordt uitgemeten.
EEN VALSE BESCHULDIGING EN EEN ECHT PROBLEEMPETER STORM1 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/01/een-valse-beschuldiging-en-een-echt-probleem/
”In toespraken werden nu en dan wel heel treffende dingen gezegd. Sprekers maakten duidelijk dat het niet ging om godsdienstige verschillen. Een belangrijk punt dat vanaf het podium werd gemaakt: “Antisemitisme hoort niet thuis in onze beweging”. TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIENA MATIGE MANIFESTATIEPETER STORM4 AUGUSTUS 2014 http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/
GAZA DEMONSTRATIES EN ANTI SEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[8]
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
[9]
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07
INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htmBTSELEM.ORG
FAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014(INITIAL FIGURES)11 AUGUST 2014 http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families
INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm
NOSBAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL3 AUGUSTUS 2014 http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

[10]
DE GROENE AMSTERDAMMERDE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET ANTISEMITISMEMARGREET FOGTELOO27 AUGUSTUS 2014
http://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-het-antisemitisme

[11]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[12]

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BTSELEM.ORG
GAZA STRIPhttp://www.btselem.org/gaza_strip

[13]
INTERNATIONAL JEWISH ANTI ZIONIST NETWORKMORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDECONDEMN ISRAEL’S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

THE HAARETZHOLOCAUST SURVIVORS CIONDEMN ISRAELFOR ‘GAZA ‘MASSACRE”, CALL FOR BOYCOT23 AUGUST 2014
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.612072

NEW YORK OBSERVERNEW YORK TIMES RUNS AD FROM HOLOCAUSTSURVIVORS, CONDEMNING ISRAEL, ATTACKING ELIE WIESEL25 AUGUST 2014
http://observer.com/2014/08/ny-times-runs-ad-from-holocaust-survivors-condemning-israel-attacking-elie-wiesel/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!