De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De dictatuur van de Europese Volkspartij en de samenwerking met de politieke islamisten.

De dictatuur van de Europese Volkspartij en de samenwerking met de politieke islamisten.

maandag 17 september 2018 09:12
Spread the love

Volg deze samenvatting en verbaas uzelf!

Er is een pact gesloten tussen de Christenen en de Moslims.

In 2010…

Wijlen Wilfired Martens, voorzitter en medeoprichter van de EVP ondertekent een verklaring over interreligieuze en interculturele dialoog! De ACW-brief of A Common Word between Us and You.(met vermelding van een belangrijke boodschap uit 2004)

Maar wat precies heeft hij ondertekend? En in wiens naam?
Zou hij het zelf wel geweten hebben?
En de Paus, en de Bisschoppen en Rik Torfs en Lieven Boeve?
Maar er waren nog veel belangrijke mensen aanwezig die mee tekenden.

Dit is wat in de verklaring staat en ondertekend werd in het bijzijn van de Koning van JordanIë. 
In de verklaring wordt er ook gesproken over de historische Boodschap van Amman. 
De Boodschap van God in de Koran klinkt zo:
De Boodschapper gelooft in wat er van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in ALLAH en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers.
Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.
Zij zeiden: “Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer.”
Koran 2/285

The Amman message:
Orthodoxy in Islam is based on verse 2:285 of the Holy Qur’an, and has been best defined by the historical 2005 international Islamic consensus on the ‘three points’ of the Amman Message, these points being:
(a) Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (mathahib) of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi‘i and Hanbali), the two Shi‘a schools of Islamic jurisprudence ( Ja‘fari and Zaydi), the Ibadi school of Islamic jurisprudence and the Thahiri school of Islamic jurisprudence, is a Muslim. 
Declaring that person an apostate is impossible and impermissible. 
Verily his (or her) blood, honour, and property are inviolable. 
Moreover, in accordance with the Sheikh Al Azhar’s fatwa, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to the Ash’ari creed or whoever practices real Tasawwuf (Sufism) an apostate. 
Likewise, it is neither possible nor permissible to declare whosoever subscribes to true Salafi thought an apostate.
Equally, it is neither possible nor permissible to declare as apostates any group of Muslims who believes in God, Glorified and Exalted be He, and His Messenger (may peace and blessings be upon him) and the pillars of faith, and acknowledges the five pillars of Islam, and does not deny any necessarily self-evident tenet of religion.
(b) There exists more in common between the various schools of Islamic jurisprudence than there is difference between them. 
The adherents to the eight schools of Islamic jurisprudence are in agreement as regards the basic principles of Islam. 
All believe in Allah (God), Glorified and Exalted be He, the One and the Unique; that the Noble Qur’an is the Revealed Word of God; and that our master Muhammad, may blessings and peace be upon him, is a Prophet and Messenger unto all mankind. All are in agreement about the five pillars of Islam: the two testaments of faith (shahadatayn); the ritual prayer (salat); almsgiving (zakat); fasting the month of Ramadan (sawm), and the Hajj to the sacred house of God (in Mecca). 

All are also in agreement about the foundations of belief: belief in Allah (God), His angels, His scriptures, His messengers, and in the Day of Judgment, in Divine Providence in good and in evil. 
Disagreements between the ulema (scholars) of the eight schools of Islamic jurisprudence are only with respect to the ancillary branches of religion (furu’) and not as regards the principles and fundamentals (usul) [of the religion of Islam]. 
Disagreement with respect to the ancillary branches of religion (furu‘) is a mercy. Long ago it was said that variance in opinion among the ulema (scholars) ‘is a good affair’.

(c) Acknowledgement of the schools of Islamic jurisprudence (Mathahib) within Islam means adhering to a fundamental methodology in the issuance of fatwas: no one may issue a fatwa without the requisite personal qualifications which each school of Islamic jurisprudence determines [for its own adherents]. 
No one may issue a fatwa without adhering to the methodology of the schools of Islamic jurisprudence. 

No one may claim to do unlimited Ijtihad and create a new school of 
Islamic jurisprudence or to issue unacceptable fatwas that take 
Muslims out of the principles and certainties of the sharia and what has
been established in respect of its schools of jurisprudence.
******************************************************************

Let op dat sjiieten en soennieten zich verenigen.
En met andere woorden: er mag geen verlichting komen en de shari’a moet bewaard blijven.
De islamitische geleerden over de ganse wereld hebben zich akkoord verklaard met deze boodschap? (wat had u gedacht?). 
En Wilfried Martens in naam van de PPE. People’s Party of Europe, de EVP De Europese Volkspartij.
Maar geen kwaad over de doden, hij deed wellicht wat hem werd opgedragen.

Eerst was er de Message of Aman waarin werd bepaald welke vormen van religie getolereerd worden om een gezamenlijk standpunt in te kunnen nemen. Wat daarop volgde is dus de fameuze ACW brief.
A Common Word between us and you. Een Gezamenlijk Woord tussen ons en jullie.

Moslims en Christenen broederlijk verenigd !!!(zou je denken)   

De Joden zijn hierin ver te zoeken maar geen nood want die lossen het zelf op door zichzelf in te schrijven.

Voordien….
Open brief van 138 moslim geleerden

Aan het einde van de Ramadan 13 oktober (2007) hebben 138 moslim geleerden een open brief geschreven met een oproep aan paus Benedictus XVI en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. 
De brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen.

Nu wordt een en ander duidelijk.

De Islam en het Christendom zijn verenigd! 
De uitspraak van Bisschop De Kesel: “De toekomst is met de Islam” krijgt plots een nieuwe dimensie.
De Koran, de Torah en het Nieuwe Testament hebben elkaar terug gevonden.
De Profeet Mohammed wordt erkend door de Christenen?

Want kijk en verbaas uzelf! 

Kom tot een gezamenlijk woord (Raad van Kerken van Nederland)

Islam en christendom zijn duidelijk verschillende godsdiensten en we willen de formele verschillen zeker niet minimaliseren. 
Toch is het duidelijk dat de twee belangrijkste geboden een gemeenschappelijk terrein en een gemeenschappelijke band vormen tussen de Koran, de Tora en het Nieuwe Testament. 
Wat aan de twee geboden in de Tora en het Nieuwe Testament voorafgaat en waaruit deze twee geboden voortkomen is de eenheid van God, dat er slechts één God is. 

Want de Shema` in de Tora begint: Deut. 6: 4:“Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!”. 
Jezus zei eveneens (Markus 12: 29): “Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer”. 
Zo zegt God op dezelfde wijze in de Koran (112: 1-2: “Zeg, Hij is God als enige. God de bestendige”. 
Zo vormen dus de eenheid van God, de liefde tot God en tot de naaste een gemeenschappelijke grond waarop islam, christendom (en jodendom) zijn gegrond.

Dit kon ook niet anders aangezien Jezus gezegd heeft: (Mattheus 22: 40):“Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

Bovendien bevestigt God in de Edele Koran dat de Profeet niets wezenlijk nieuws bracht. K. 41: 43: “Aan jou wordt slechts gezegd wat al aan de gezanten voor jouw tijd gezegd was”. 
En K. 46: 9 : “ Zeg [Mohammed], ik vertegenwoordig niet iets ongehoords onder de gezanten. Ik weet ook niet wat er met mij of met jullie zal gebeuren. Ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt en ik ben alleen maar een duidelijke waarschuwer”.

Zo bevestigt God ook in de Edele Koran dat dezelfde eeuwige waarheden van eenheid van God, de noodzaak van algehele liefde en toewijding tot God (en dus het vermijden van valse goden), en de noodzaak van liefde voor de medemens (en dus rechtvaardigheid) de basis zijn van elke ware godsdienst: K. 16: 36 : “En Wij hebben toch in elke gemeenschap een gezant laten opstaan:“Dient god en vermijdt de Taghoet”. Een gedeelte van hen heeft God op het goede pad geleid en voor een gedeelte is de dwaling waar geworden. Reist dus op aarde rond en kijkt hoe het einde was van de loochenaars”.

K. 57: 25: “Wij hebben Onze gezanten met de duidelijke bewijzen gezonden en wij hebben het Boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden…” 

In de Edele Koran (K 3: 64) zegt de Allerhoogste dat moslims de volgende oproep moeten doen aan christenen (en joden, de Mensen van het Boek): “Zeg: “Mensen van het Boek. Komt tot een uitspraak die voor jullie en voor ons gezamenlijk juist is. 

(Kramers: Kom tot een woord dat gelijk is tussen ons en u.) Dat wij alleen God dienen, dat wij niets aan Hem als metgezel toevoegen en als zij zich echter afkeren, zeg dan: “Getuigt dat wij ons [aan God] overgeven.”

Het is duidelijk dat de woorden dat wij niets aan hem als metgezel toevoegen slaan op de eenheid van God.
Ook is duidelijk dat alleen God dienen slaat op geheel aan God toegewijd zijn en dus op het eerste en belangrijkste gebod. 

Volgens een van de oudste en meest gezaghebbende commentaren (tafsîr) op de Edele Koran – Jâmi’ Al-Bayan fi ta’wîl al-Qur’ân van Abu Ja’far Muhammad bin Jarîr Al-Tabâri (gestorven in 310 islamitische jaartelling/ 923 christelijke jaartelling) betekent dat wij elkaar niet als heren naast god nemen ‘dat niemand van ons moet gehoorzamen als dit ongehoorzaamheid is aan wat God heeft geboden’. ‘
Noch zouden we hen moeten eren door ons ter aarde te werpen op dezelfde manier zoals zij dat doen voor God’. 
Met andere woorden, moslims, christenen en joden zouden ieder vrij moeten zijn om op te volgen wat God hun geboden heeft en zich niet ter aarde werpen voor koningen en hun gelijken.. 

Want God zegt elders in de Edele Koran K.2: 256: “Er is geen dwang in de godsdienst”. 
Dit slaat duidelijk op het tweede gebod en de liefde tot de naaste, waarvan rechtvaardigheid en vrijheid van godsdienst een wezenlijk onderdeel zijn. 
God zegt in de Edele Koran K 60: 8: “Maar God verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig te behandelen. God houdt van hen die rechtvaardig handelen”.

Als moslims nodigen we dus christenen uit zich Jezus’ woorden te herinneren van het evangelie (Markus 12: 29-31: “Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”.
Het op één na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” 

Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

Als moslims zeggen we tegen christenen dat wij niet tegen hen zijn en dat de islam niet tegen hen is, zolang ze geen oorlog voeren tegen moslims vanwege hun godsdienst, hen onderdrukken en hen uit hun huizen verdrijven (in overeenstemming met aangehaald vers). 

God zegt bovendien in de Edele Koran
3: 113-115: “Zij zijn niet [allen] gelijk. Onder de mensen van het boek is er een gemeenschap die standvastig Gods tekenen gedurende de nacht voorleest , terwijl zij zich eerbiedig neerbuigen. Zij geloven in God en de laatste dag, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en wedijveren in goede daden. Zij zijn het die tot de rechtschapen behoren. Het goede dat zij doen, daarvoor zullen zij niet als ondankbaar worden behandeld. God kent de godvrezenden”.

Is het christendom per se tegen moslims? 
In het evangelie zegt Jezus (Mattheus 12: 30) “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen”. 
En Markus 9: 40: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”. En Lukas 9: 50: ‘Wie niet tegen jullie (ons) is, is voor jullie (ons)’. 
enz.
Moge dit gemeenschappelijk fundament de basis zijn van elke interreligieuze dialoog tussen ons want op dit gemeenschappelijk fundament is gebaseerd heel de wet en alle profeten (Matt. 22: 40). 

God zegt in de Edele Koran 2: 136-137: “ Zeg, [moslims], ‘wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Ibrahiem, Isma`iel, Ishaaq, Ja`koeb en de stammen is neergezonden en in wat aan Moesa en `Isa is gegeven en in wat aan de profeten door hun heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven. 
Als zij dan in hetzelfde geloven waarin jullie geloven dan hebben zij zich op het goede pad laten brengen. Maar als zij zich afkeren dan zij zij het oneens. God zal voor jullie dan genoeg zijn tegen hen. Hij is de horende, de wetende”.

Gemeenschappelijk
Een gemeenschappelijk fundament tussen moslims en christenen is niet enkel een zaak van een beleefde oecumenische dialoog tussen enkele geselecteerde religieuze leiders. 

Christendom en islam zijn respectievelijk de grootste en de op één na grootste godsdienst in de wereld en in de geschiedenis. 
Zij vormen, naar men zegt, resp. een derde en een vijfde deel van de mensheid. Samen maken zij meer den 55% uit van de wereldbevolking. 
Daarom zijn goede betrekkingen tussen deze twee godsdienstige gemeenschappen een van de belangrijkste factoren voor de bijdrage aan de verspreiding van vrede over de hele wereld. Als moslims en christenen geen vrede kennen, kan de wereld geen vrede kennen. Nu het wapenarsenaal in de moderne wereld afschrikwekkende vormen aanneemt en moslims en christenen overal door elkaar wonen als nooit te voren, kan geen van beide partijen unilateraal een conflict winnen dat zou gaan tussen meer dan de helft van de wereldbevolking. 
Onze gemeenschappelijke toekomst staat dus op het spel.

Maar waarom schijnen de moslims en de christenen en de joden het dan niet allemaal te beseffen? 

Ik heb nog nooit 1 imam deze taal horen spreken! 
Wie wel?
Als Lieven Boeve nu spreekt over dialoogscholen en hoofddoeken die welkom zijn dan weet u ook waarom. 

Wat ik als moslim moet vast stellen is dat moslims zich niet aan het pact houden. 
Zelfs niet intern, laat staan met de Christenen en de Joden.
Nooit heb ik hier binnen de moslimgemeenschap over horen spreken. 
Misschien moet iemand het eens aan de Moslimexecutieve vragen? 
Of aan de FIOE? Of aan Tariq Ramadan of Yusuf al Qaradawi? 
Wie heeft het LEF?

Het zijn schone-schijn-verdragen die dode letter zullen blijven en waarbij opportunisme de middelen heiligt om het doel te bereiken: MACHT 
Politieke en/of spirituele Macht. 

Wat vooraf ging:
Paus Benedictus XVI
De Paus haalde ook één islamitische geestelijke aan, de Andalusische geestelijke Ibn Hazm. 
Aan de hand van de mening van Ibn Hazm concludeerde de paus dat de islam logos niet als het belangrijkste kenmerk van het geloof ziet.

En daarin kan ik hem, als moslim helaas geen ongelijk geven.
Het gebruik van de rede, het verstand, de logica wordt als verwerpelijk gezien. 
Moslims mogen zelfs de Koran niet lezen om er zelf over na te denken!

Een islamitisch geleerde moet hen de uitleg geven al dan niet aan de hand van uitspraken van de Profeet.

De pauselijke rede veroorzaakte woedeuitbarstingen en buitensporig geweld onder moslims wereldwijd. 
Er waren demonstraties, kerken werden vernield. 
De reacties van de moslims leken het citaat vooral te bevestigen – net als dit het geval was met de rellen eerder dit jaar vanwege de Deense spotprenten.

Ergens staat ook:
Bassan Tibi’s uitleg van de djihad volgens de klassieke islamitische doctrine betekent niet dat hij erachter staat. 
Integendeel, hij is een van de schaarse hedendaagse hervormers die ondubbelzinnig stelling hebben genomen tegen de djihad – in tegenstelling tot Tariq Ramadan. 

Bassam Tibi vindt verder dat moslims in het Westen de dominante westerse cultuur ten volle moeten omarmen.Hij vindt de orthodoxe doctrine, onder andere over de djihad, een gevaar voor een open samenleving.
en verder: 
Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden.

Islamitische oorlogen zijn geen hurub [meervoud van harb], maar eerder futuhat, een actie om de wereld te ’openen’ voor de islam en uitdrukking van de islamitische djihad.

Ongelovigen die een obstakel vormen voor de da’wa (de missie), zijn zelf schuldig aan deze oorlogstoestand, omdat het verspreiden van de islam op een vredige manier voortgezet kan worden als de anderen zich daaraan onderwerpen. 

Met andere woorden: zij die zich verzetten tegen de islam veroorzaken oorlogen en zijn er verantwoordelijk voor.

Slechts wanneer moslims niet voldoende krachtig zijn, is een tijdelijke ’wapenstilstand’ (hudna) toegestaan.”

(om eens goed over na te denken, het is hoog tijd)

Ondertussen laat de EVP zijn masker al wat zakken. 
Hongarije, Polen, Tsjechië…. vallen misschien uit de gratie. 
Die landen hebben al eens onder het juk van een ander gezeten. 
Ze willen dat misschien geen tweede keer meemaken. (denk ik)

Orban heeft zelf Herman van Rompuy tegen zich gekregen! 
Jezuïeten, de paus incluis, draaien voor niets hun hand om!

https://ivarfjeld.com/2012/09/01/eu-declaration-on-one-world-religion-of-good-works/

Is er iemand die kan volgen, geïnteresseerd is? Ik kan volgen omdat ik zeer geïnteresseerd was. 🙂

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!