De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Actiecomités Europa  : Er is geld genoeg ! Nu nog de politieke wil!
Brussel, België, Algemene vergadering, Actiecomités Europa, Strijd tegen de soberheidspolitiek -

De Actiecomités Europa : Er is geld genoeg ! Nu nog de politieke wil!

maandag 12 december 2011 08:09
Spread the love

Les Comités d’Action Europe vous convient à leur Assemblée Générale pour contribuer à la lutte contre l’austérité.

De Actiecomités Europa nodigen je uit op hun volgende algemene vergadering om de strijd tegen de soberheidspolitiek te organiseren.

Mercredi 14 décembre de 19h à 22h Garcia Lorca – 47 Rue des Foulons – 1000 Bruxelles

Kom dan op  woensdag 14 december (19 – 22u) naar het Centrum Garcia Lorca, Voldersstraat 47 (rue des Foulons) 1000 Brussel.

L’ordre du jour s’organisera comme suit:

Op de dagorde:

– Organisation et perspectives de lutte sur le terrain: interventions de délégués syndicaux (Flightcare, Caterpillar, Total, Carrefour) et d’une permanente du secteur non marchand suivi d’un débat sur comment sensibiliser, mobiliser et organiser les travailleurs/ses.

– Syndicalisten (van Flightcare, Caterpillar, Total, Carrefour en de non-profit sector) leggen uit hoe ze de werknemers informeren en mobiliseren m.b.t. de soberheidspolitiek, welke problemen ze daarbij ondervinden , en wat de vooruitzichten zijn voor de komende strijd. Daarna een discussie waarbij iedereen uitgaat van zijn/haar eigen ervaringen.

– Discussion et décision sur la mise en place d’un comité action thématique avec des travailleurs et des allocataires sociaux (proposition concrète élaborée par le Comité action Europe de Schaerbeek)

– Opzetten van een specifiek comité dat werkenden en steuntrekkenden bijeenbrengt (voorstel van het Schaarbeeks comité). Beslissing daarover.

– Décision sur les actions: Participation à la grève générale et organisation d’une action propre aux Comités action Europe.
– Acties: ondersteuning van een algemene staking, en een eigen initiatief van de Actiecomités Europa. Beslissing daarover.
====================
[ Texte en français ci-dessous ]

Op dinsdag 13 december zullen de nationale instanties van zowel ACV als ABVV bijeenkomen om te beslissen over een eventueel vervolg op de betoging van 2 december. 
Laten we maandag van de gelegenheid gebruik maken om op de werkvloer delegees, vrijgestelden en syndicale verantwoordelijken aan te spreken en hen te zeggen hoe wij een actieplan zien.
Zelfs al heeft onze tussenkomst slechts een beperkte invloed op de beslissing van dinsdag, toch blijft het de moeite waard om op die manier aan de vakbondsstructuren te laten weten dat een aantal militanten wel degelijk verzet willen bieden . Dit soort tussenkomsten zal ook later moeten verdergezet worden, of men nu al dan niet besluit tot een algemene staking.

– het moet opgewassen zijn tegen de aanvallen  op onze rechten
– met een geleidelijke maar standvastige opbouw van het verzet
– democratisch opgezet, uitgaande van een breed debat in de ondernemingen en de wijken
– in een verruimd gemeenschappelijk vakbondsfront
– in coördinatie met de acties die in andere landen lopen.

Het soberheidsplan waartoe  onze nieuwe regering beslist heeft is nog maar een eerste golf. Er zullen er andere volgen.
Het regeringsakkoord voorziet om het begrotingstekort te verminderen in de eerste plaats door een vermindering van de uitgaven (42% van de inspanning in 2012, 48% in 2013 en 53% in 2014…).

In deze eerste soberheidskuur wil men het volgende bereiken:
– de groeinorm voor uitgaven in de gezondheidszorg verminderen van 4,5% naar 2%;
– de toegangsleeftijd  tot het brugpensioen verhogen van 58 naar 60 jaar, en 40 jaar dienst in plaats van de huidige 38 jaar ;
– het ambtenarenpensioen berekenen op het salarisgemiddelde van de laatste 10 jaar in plaats van de laatste 5 jaar zoals nu;
– het tijdskrediet beperken tot het equivalent van één jaar ;
– het budget voor de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen met 40% verminderen;
– versnelde afname van de werkloosheidsuitkeringen tot een niveau dat onder de armoedegrens ligt;
– uitbreiding van de controle op de beschikbaarheid van de werklozen tot 55 jaar in 2013 en 58 jaar in 2016;
– bevriezing van de uitgaven voor personeel en werking van de federale openbare diensten;
– verlenging van de wachtperiode voor jongeren van 9 naar 12 maanden, en afhankelijk van een evaluatie;
– de dotatie aan de NMBS verminderen met 263 miljoen euro, die aan de Post met 10 miljoen.

===============================

Ce mardi 13 décembre, les instances nationales de la CSC et de la FGTB se réuniront chacune pour décider des suites éventuelles de la manifestation du 2 décembre.
Profitons de lundi pour interpeller les délégués sur nos lieux de travail, les permanents, les responsables syndicaux et leur dire comment nous voyons le plan d’action.
Même si nos interpellations n’auront qu’un impact limité sur la décision de mardi, elles ont l’intérêt de communiquer aux structures la volonté de résistance d’un certain nombre de millitants. Travail d’interpellation à poursuivre après, que la décision d’une grève générale soit prise ou pas.

– à la hauteur des attaques contre nos droits,
– avec une montée progressive mais constante de la résistance,
– conçu démocratiquement à partir de débats larges dans les entreprises et les quartiers,
– en front commun élargi,
– coordonné avec les actions des autres pays européens,

Le plan d’austérité décidé par notre nouveau gouvernement n’est qu’une première vague. Il y en aura d’autres.
L’accord du gouvernement prévoit de diminuer son déficit essentiellement par la diminution des dépenses
(42% de l’effort en 2012, 48% en 2013 et 53% en 2014…).

Dans cette première cure d’austérité, il s’agit de :
– Diminuer la norme de croissance des dépenses en soins de santé de 4,5 à 2%.
– Augmenter l’âge d’accès à la prépension de 58 à 60 ans, avec 40 ans de carrière au lieu de 38 actuellement.
– Calculer la pension des fonctionnaires sur la moyenne des salaires des 10 dernières années au lieu de 5 actuellement.
– Limiter le crédit temps à l’équivalent d’un an.
– Diminuer de 40% le budget destiné à la liaison des allocations sociales au bien être,
– Accélérer la dégressivité des allocations de chômage jusqu’à un niveau inférieur au seuil de pauvreté,
– Étendre le contrôle de la disponibilité des chômeurs jusque 55 ans en 2013 et 58 ans en 2016.
– Geler les dépenses de personnel et de fonctionnement des services publics fédéraux,
– Allonger le stage d’attente pour les jeunes de 9 à 12 mois et le conditionner à une évaluation,
– Réduire la dotation à la SNCB de 263 millions et de 10 millions à la Poste,

Bron : comités action europe <comites.action.europe@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!