De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De academische schaamte ver voorbij…
Open universiteit, Psychologie, Academisch, Universiteit gent, Open universiteit nederland, Open universiteit vlaanderen -

De academische schaamte ver voorbij…

woensdag 23 juni 2010 22:18
Spread the love

 Persbericht


Psychologen Open Universiteit Vlaanderen misnoegd over nakende viering twee jaar oude waardeloze diploma’s

Vlaanderen/Gent
 

23/06/2010 

Vlaamse Open Universiteit brengt bedrogen psychologen nieuwe kaakslag toe


Twee jaar geleden behaalden enkele Vlamingen hun duurbetaald diploma psychologie aan de Open Universiteit Vlaanderen, dat echter naderhand waardeloos bleek te zijn in Vlaanderen doordat het Vlaams ministerie van onderwijs het diploma niet erkend wegens een veto uitgesproken door de Vlaamse universitaire faculteiten psychologie. De coördinerende Universiteit Gent, die grotendeels verantwoordelijk is voor de veroorzaakte problemen en de doelbewuste jarenlange desinformatie, nodigt de betrokken afgestudeerden nu twee jaar na datum alsnog uit voor een officiële proclamatieviering op 25 juni 2010. De betrokkenen die na al die tijd nog steeds met een waardeloos diploma opgescheept zitten en niet gehoord worden door de betrokken politieke en academische overheden, hekelen deze academische arrogantie en roepen de verantwoordelijken op hen alsnog het voorgespiegelde erkende diploma af te leveren. In deze barre economische tijden moeten zij dit broodnodig kunnen inzetten op de Vlaamse arbeidsmarkt.


De psychologendroom aan diggelen geslagen
Werkende Vlamingen die hun droom om psycholoog te worden alsnog wilden waarmaken en bijgevolg onder aanmoediging van de Vlaamse overheid instapten in het Vlaamse systeem van universitair afstandsonderwijs om de combinatie werk en studie vlot te kunnen maken, kwamen tot enkele jaren terug voor een grote verrassing te staan wanneer zij er in slaagden de eindmeet te halen. Tot hun grote verbazing bleek het afgeleverde academische masterdiploma naderhand niet te kunnen worden erkend door het Vlaamse ministerie van onderwijs omwille van het veto dat wordt gesteld door de 3 Vlaamse faculteiten psychologie, ondanks jarenlange bewering van het tegendeel in officiële publicaties en mondelinge gesprekken onder leiding van de Universiteit Gent. Hun droom zagen zij bijgevolg abrupt aan diggelen geslagen na jarenlange intellectuele, sociale en financiële inspanningen. Wanneer zij zich vandaag in ons land psycholoog durven noemen ondanks het feit dat zij een Europees erkende mastertitel hebben, riskeren ze gerechtelijk vervolgd te worden en zelfs een gevangenisstraf.


Opleiding georganiseerd door ministerie onderwijs en Vlaamse Universiteiten
Nochtans wordt de opleiding georganiseerd door hetzelfde Vlaamse ministerie van onderwijs onder de noemer Open Universiteit Vlaanderen, in samenwerking met de Open Universiteit Nederland én diezelfde Vlaamse Universiteiten die hun veto stellen. De Vlaamse Universiteiten spelen hierbij rechter en partij tegelijkertijd: enerzijds bieden zij de betreffende opleiding aan en leiden ze toe naar een zeer flexibel maar tegelijkertijd zeer duur systeem van studeren, anderzijds weigeren zij daarna het diploma te erkennen als zijnde gelijkwaardig aan het diploma dat zij afleveren in het dagonderwijs. Uitzonderingen op dit veto betreffen enkele personen die de juiste lange arm kunnen aanspreken binnen de bevoegde onderwijsadministratie NARIC Vlaanderen, van wie het dossier op een ondoorgrondelijke manier vlot wordt geregulariseerd.


Studenten zelf schuldig
Toen enkele gedupeerden zich verenigden en dit bedrog door politieke en academische overheden aan het licht brachten in de zomer van 2008, namen zowel de Open Universiteit Nederland als de partners binnen de Open Universiteit Vlaanderen geen enkele verantwoordelijkheid op. De schuld werd onmiddellijk bij de studenten zelf gelegd, die “zich maar beter moesten zien te informeren”. De gedupeerden bleven verweesd, 15.000 euro lichter gemaakt en vooral met een volstrekt onbruikbaar diploma achter.


Loze beloftes kabinet onderwijs
Het toenmalig onderwijskabinet Vandenbroucke pikte het probleem echter op en maakte een aantal afspraken om de problemen tussentijds op te lossen –in afwachting van een structurele oplossing- zodat betrokkenen met hun diploma toch vlot terecht konden op de Vlaamse arbeidsmarkt. Naderhand kwam van de afspraken helemaal niks in huis en bleken ze zonder overleg terug afgevoerd wegens niet aanvaardbaar voor deze of gene belanghebbende persoon of universitaire faculteit. Achteraf merkten de betrokkenen dat de afspraken enkel gemaakt werden om de gemoederen te bedaren en het imago van Vandenbroucke niet te schaden, die als bevoegd minister de eindverantwoordelijkheid droeg in dit dossier en reeds jaren (!) op de hoogte bleek van de aankomende problemen. Eens Vandenbroucke door zijn eigen partij van het Vlaamse politieke toneel was verbannen medio 2009, kwam het dossier helemaal onder het stof te liggen en vertoont het huidig onderwijskabinet Smet hoegenaamd geen interesse voor het lot van deze afgestudeerde psychologen, van wie het waardeloze diploma nu al twee jaar stof ligt te vergaren.


Viering twee jaar later
Groot was dan ook de verbazing van deze alumni toen de voorbije weken de coördinerende Universiteit Gent uitpakte met een uitnodiging ten aanzien van deze alumni, om twee jaar na datum alsnog in de bloemetjes te worden gezet voor het behalen van het diploma tijdens een proclamatieplechtigheid op 25 juni aanstaande. Hierbij wordt sterk aangedrongen het diploma mee te brengen op de avond van de plechtigheid, zodat het alsnog plechtig kan overhandigd worden. Voor de betrokken psychologen is dit de zoveelste kaakslag die hen wordt toegebracht. Zij hekelen dan ook het feit dat er alsnog overgegaan wordt tot een nutteloze viering, in plaats van te zorgen voor een degelijke oplossing en een compensatie voor de geleden schade, zoals ook door Test-Aankoop werd geëist vorig jaar.


Oproep gedupeerden
De gedupeerden roepen alle betrokken politieke en academische overheden aan zowel Vlaamse als Nederlandse kant dan ook heel dringend op te stoppen met het voortdurend opvoeren van goede nieuwsshows betreffende de Open Universiteit Vlaanderen. Zij verzoeken zo vlug als mogelijk te zorgen voor een degelijke structurele oplossing, zodat hun welverdiend en duurbetaald diploma eindelijk kan gaan renderen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook voor hen zijn het immers barre economische tijden waarbij de inzet van een universitair diploma behaald onder begeleiding van de Vlaamse universiteiten een grote troef kan zijn, maar dan moet het wel waarde hebben op de arbeidsmarkt en erkend worden door de eigen, organiserende overheid. Ook de studenten die nu nog met de studie bezig zijn, behoeven dringend een perspectief op het behalen van een volwaardig en erkend diploma.

drsgc

www.bloggen.be/apouv

take down
the paywall
steun ons nu!