De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daar heb je Wim Van Rooy weer.

Daar heb je Wim Van Rooy weer.

woensdag 20 april 2016 10:35
Spread the love

De malaise van de multicuturaliteit _ Wim Van Rooy

Met een tsunami van geleerde en minder geleerde woorden, verzonnen, eigen gefabriceerde of overgenomen van andere indrukmakende filosofen of fantasten,bracht Wim Van Rooy in een boek “ de malaise van de multiculturaliteit” van in zijn jeugd tot nu opgelopen frustraties tot uiting over zijn ervaringen met de katholieke godsdienst op college, het jodendom in ’t stadspark en last but not least de islam van de marokkanen in Borgerhout.

Deze verlichte geest ontdekte nu plots dat de zogenaamde linksen veel te tolerant zijn tegenover wat de materialistische linksen al jaren “opium voor het volk” noemen. In een onverdroten ijver van 424 bladzijden voegt hij enkel aan deze discussie een hoop hersenspinsels toe, zo typisch voor verlichte despoten die zich graag hullen in een waas van geheimzinnigheid of hoog boven het volk verheven geleerdheid. Dat soort van filosofen meent dat het uitvinden van nieuwe woorden een bijdrage levert aan een groter begrip van het menselijk bestaan. Het enige wat ze ooit hebben bijgebracht en nog brengen in de discussie over de godsdienst is een nieuwe godsdienst: DE VERLICHTING. De vrijdenkers met riten en al.

Niets nieuws onder de zon dus. De verlichting bestaat al 300 jaar en is nog steeds gebaseerd op de idee van Plato dat de echte werkelijkheid bestaat in een hogere geestelijke wereld en volgens de humanisten dan niet de goddelijke maar de menselijke geest. De algemene geest der mensen. De “ sensus communis”. “De westerse geest van individualisme, vrijheid, empathie en rationalisme”(citaat uit zijn boek) Samengevat in de “de mensenrechten” vormen die nu de hogere waarden van de moderne burgerlijke wereld. En in naam van die mensenrechten en vrijheid worden nu oorlogen gevoerd in Irak, Afghanistan enz. worden miljoenen mensen in de werkloosheid armoede en ellende gestort. De vrije markteconomie. Het beste systeem dat ooit bestaan heeft. Het heilige recht om privaat te beschikken over gigantische productieapparaten en daarbij het recht om vrij te beschikken over de vrucht van de arbeid van duizenden die daarin te werkgesteld zijn. Vrijheid voor enkelen, ellende voor velen. Nu nog de strijd tegen de islam. De inquisitie is niet ver af. Uit welke verlichte geest zijn toch die ‘mensenrechten’ gesproten.

Er schort iets met deze wereld en dus ook iets met zijn godsdienst ‘ de verlichting’.

Maar Wim Van Rooy is op goede weg. Het citaat gaat verder. Tot de westerse geest behoort ook “ de denkhouding die ook zichzelf in vraag durft te stellen.” Hij moet echter niet enkel zichzelf maar ook zijn denken in vraag durven stellen. Geen enkel echt linksdenkend mens zou ooit ‘multiculturaliteit’ tot zijn alomvattende ideologie kunnen rekenen. Tenzij hij Paula Dhont en Tom Lanoye tot de ideologen van links rekent. Deze denkwijze hoort eerder tot de categorie van de burgerlijke ‘vrijheid blijheid’ democratie. Laat iedereen maar denken wat hij wil als wij maar aan de macht blijven. En deze mentaliteit kent toch als draagmoeder de verlichting en niet het feodale christendom van de strijdende adellijke Kerk met zijn inquisitie, en ook niet het links materialistisch denken. Want die baseert zich op de éénheid van de waarheid. Niet ieder zijn waarheid. Niet een samenraapsel uit vele waarheden. Niet een product van een goddelijke geest noch van de geest van een mens of zichzelf, maar uit de realiteit. Tot nader orde draait de aarde nog altijd rond de zon en niet omgekeerd en vallen de stenen nog altijd loodrecht naar de aarde door de zwaartekracht, hoe je daar in alle vrijheid ook mag over denken. En dat weten komt voort uit de ervaring van de werkelijkheid. Waarom zouden daar uitzonderingen op bestaan. Remember: “het zijn bepaalt het bewustzijn en niet omgekeerd”

Het wordt tijd dat we weer een generatie krijgen die zich niet laat meeslepen door dat modern of postmodern gekoketteer met om ter best in de markt liggende fantasieën. Mensen die zich intens bezighouden met de reële materiële economische wereldsituatie, die maakt dat hele volken uit zelfbehoud op de vlucht zijn en zich hier vestigen, alwaar ze in een bijna even grote ellende terechtkomen. En dat een aantal moslims menen daaruit te geraken door beroep te doen op Allah en de Islam is begrijpelijk vermits ze van de mannen van “de verlichting” ook niet veel kunnen verwachten. Die zien de oorzaken ook al niet meer in het sociaal- economische, maar in het vervagen van normen en waarden van de westerse geest. Zelfs al moesten zij de oorzaken erkennen in het sociaal economische dan zouden zij er niets kunnen en willen aan veranderen vanwege hun aanbidding van de westerse geest van individualisme en vrijheid (economisch: vrije markt economie) Er is geen enkele politicus of vrijdenker, die in onze vrije democratie ook maar iets te vertellen heeft over de economie. Het zijn de oppermachtige ondernemers die beslissen over sluitingen van fabrieken (Opel en zo), over afdankingen of over beleggingen en speculaties die ons spaargeld verkwanselen en hele economische crisissen veroorzaken.

Het wordt inderdaad tijd dat Wim Van Rooy en consoorten hun zo geroemde rationaliteit eens gaan gebruiken om oplossingen te zoeken voor de reële economische en daaruit voortvloeiende sociale problemen, wars van alle vrije markt principes. Wat vroeger is fout gegaan moet tot lering strekken. Wat nu fout gaat moet worden aangepakt, zij het niet direct fundamenteel dan toch drastisch. Maar vooral er moet iets worden gedaan. Wat houdt hem tegen.

take down
the paywall
steun ons nu!