De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

D’66 tegenstem tegen Tweede Kamermotie over vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan D’66

D’66 tegenstem tegen Tweede Kamermotie over vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan D’66

vrijdag 23 februari 2018 06:38
Spread the love

D’66 TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN D’66 TWEEDE KAMERFRACTIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/d66-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-d66-tweede-kamerleden/

Weet u het nog?Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalvede fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aanoverde arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met hetverzoek, zich in te zetten voor haar vrijlating
Zie

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

Daarop heb ik reacties gehad van Groen Links, 50 Plus en de StaatkundigGereformeerde Partij, die ik heb beantwoord
https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-groen-links/

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-50-plus-partij/

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/

Uiteindelijk is er een motie ingediend door Groen Links, SP en de PvdA,die pleitte voor de Nederlandse inzet tot vrijlating van Ahed Tamimi.
KUDOS!
Helaas hebben D’66 en CDA hiertegen gestemd, waardoor demotie is verworpen.Nederland zal geen stappen ondernemen voorde vrijlating van Ahed Tamimi!
Ook een aantal andere partijen hadden tegengestemd, maar van dat waren partijen waarvan  ik sowieso nietsanders verwacht, omdat het of rabiate zionistische en/of fascistischepartijen zijn.CDA is weliswaar pro Israel, maar er is de laatste jaren eenlangzame kentering gaande, waardoor ze soms wel voor redevatbaar zijn [Zie de tekst van dit artikel geheel onderin, vanwegede betaalmuur]

https://www.trouw.nl/home/nu-ook-lof-voor-israel-standpunt-cda~a6137968/

D’66 neemt echter veel meer dan CDA een tussenpositie in en juistvan deze partij had ik rede verwacht.

Maar ziehier het stemgedrag van alle partijen

https://rightsforum.org/nieuws/cda-en-d66-draaien-motie-steun-aan-ahed-al-tamimi-nek-om/

Om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb het CDA en D’66 danig op hun stemgedrag aangesproken,waarbij D’66 nog een soort halfslachtige verklaring voor haarstemgedrag gaf, waardoor ze de zaak, in mijn ogen, alleenmaar erger maakten!
Zie mijn brief.
Direct hieronder mijn brief aan D’66

Astrid Essed

BRIEF AAN DE D’66 TWEEDE KAMERLEDEN:

AANDE D’66 TWEEDE KAMERFRACTIETAV DE HEER GIJSBERS, AFDELING PUBLIEKSVOORLICHTINGD’66
Onderwerp:Uw tegenstem tegen de parlementaire inzet voor de vrijlatingvan de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi
Geachte heer Gijsbers,
Op maandag 5 februari heb ik u per mail benaderd met mijn verzoek/eisaan uw Tweede Kamerfractie, zich in te zetten voor de vrijlating van de 16 jarigePalestijnse activiste Ahed Tamimi, die in december 2017 werd gearresteerdvanwege enkele dagen daarvoor plaatsgevonden duw en trekwerktegenover zwaarbewapende Israelische militairen. [1]Zie mijn mail aan u, geheel onderin.Er is daarna door Karabulut [SP], Van Ooijk [Groen Links] enPloumen [PvdA] een motie ingediend voor de vrijlating van AhedTamimi en mede dankzij u en uw collegae van het CDA [dieik ook heb aangeschreven] is dezemotie verworpen, omdat beide partijen [uw partij en het CDA] tegen hebbengestemd.U mag het weten:Uw tegenstem is een grof schandaal:Dat zal iedereen, die enig respect heeft voor de rechtsstaat en hetInternationaal Recht, beamen.
Mij hebt u, ondanks mijn uitgebreide mail, niet geantwoord.Een andere Palestina activiste, die u ook heeft aangeschreven, welen daarin uw motivatie voor uw tegenstem toegelicht.Zie uw reactie direct hieronder, voor het notenapparaat.
UW MOTIVATIE/KIEZEN TEGEN GERECHTIGHEID
U hebt getracht een schoonschijnende motivatie te fabriceren,door in suikerzoete bewoordingen het Israelische onrecht tegen Palestijnse [kind]gevangenen weliswaar te veroordelen en te wijzenop een aantal politieke initiatieven, al dan niet in EU-nationaal  verband.Prima initiatieven, maar dat ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid,voor de  uitstekende GL/SP en PvdA motie te stemmen.

Overigens vind ik, dat uw partij, D’66, moet worden voorgedragen voorde prijs van meest humoristische Tweede Kamerfractie van het Jaar.HAHAHAHAHAHA!
Waarom?
Vanwege deze zin uit uw onderstaande verklaring
” De zaak ligt momenteel onder de rechter. Als buitenlandse mogendheid willen wij ons niet mengen in de lokale rechtsgang, omdat dat vaak averechts werkt.”
RECHTSGANG? LAAT ME NIET LACHEN!

Primo
Als parlementariers weten de D’66 politici [ze hebben immers de Eed of Belofteop afgelegd], dat artikel 90 van de Nederlandse Grondwet behelst, dat Nederlandde Internationale Rechtsorde dient te bevorderen. [2]Duidelijk voor iedereen, die gerechtigheid een warm hart toedraagt is, datde behandeling van Ahed Tamimi in strijd is met het Kinderrechtenverdrag! [3]
Daarom alleen al is het uw morele EN internationaalrechtelijke plicht, voor eenTweede Kamermotie te stemmen, die juist die Internationale Rechtsorde, diedoor bezettingsstaat Israel wordt geschonden, wil bevorderen.Dat er sprake is van een lopend proces, heeft hiermee niets te maken.
U zegt trouwens, dat ”inmenging in de lokale rechtsgang”, vaak averechts werkt.Oja?Sinds wanneer trekt Israel zich iets aan van welke kritiek, hoeook geformuleerd?Hoe vaak heeft de EU zich niet uitgelaten over de illegaliteit van denederzettingen [4], de voortdurende mensenrechtenschendingen, zonderdat dat Israel ook maar iets boeit?
Neen, alleen keiharde maatregelen werkenDaarover zometeen meer.
Nu door over die ”rechtsgang”
Secundo
Geachte humoristische politici van het Jaar,over welke rechtsgang hebt u het eigenlijk?Bent u er dan niet van op de hoogte [en naar uw schrijven te oordelenweet u dit heel goed], dat hier geen sprake is van een regulier RECHTSproces,omdat a priori al de rechten van alle Palestijnen in bezet gebied worden geschondendoor wat Israel ”rechtsgang” noemt?Ze vallen namelijk, in tegenstelling tot burgers in Israel zelf, onderde MILITAIRE RECHTBANKEN.
Burgers, ja.

Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [5]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [6]
Dat is dus die ”rechtsgang”?Militaire rechtbanken loslaten op burgers?
Dat zijn praktijken van een politiestaat, niet van een rechtsstaat.
Maar ja, ik denk, dat wij het er wel over eens zijn, dat Israel geen rechtsstaat IS.
BEZETTING EN ALLE DAARUIT VOORTKOMENDE ELLENDE
In mijn mail aan de D’66 Tweede Kamerleden heb ik er ook opaangedrongen, dat zij zich zouden inzetten voor de beeindigingvan de nu al 50 jaar durende bezetting, bron van alle ellende.De onderdrukking, mensenrechtenschendingen, illegalenederzettingen [7], illegale Muur [8], etc.
Het wordt tijd, dat D’66 dat serieus neemt en ook daadwerkelijkestappen gaat zetten, zowel in nationaal als EU verband.
Krokodillen of andrere tranen schreien, Israel met suikerzoete ofhardere woorden benaderen, gaat hier niet helpen.
Ik pleit er dus voor, zoals ik al zo vaak gedaan heb, dat erook daadwerkelijk iets wordt GEDAAN.
Dat kan zijn opschorting/beeindiging van het Associatieaccoordmet Israel, dat immers een mensenrechtenclausule heeft [9]Mocht dat nog niet helpen, dan economische sancties, zodatIsrael eindelijk begrijpt, dat het ernst is.
Zet u daarvoor in en hou op mooie verklaringen de wereld inte sturen, die door Israel toch niet serieus worden genomen!
De tijd van praten is voorbij.De tijd van actie is gekomen.
Zodat het Palestijnse volk na 70 JAAR ELLENDE[denk aan de oorlog in 1948, met de etnische zuiveringen!] [10]eindelijk in vrijheid en waardigheid kan leven.
En stem nooit meer tegen een motie, die de vrijheidvan een dappere 16 jarige strijdster tegen bezettingen onderdrukking wil bewerkstelligen.
U moest u schamen!
Maak dat goed, door u voortaan in te zetten tegen de Israelischebezetting.En voor gerechtigheid.
Ik heb gezegd.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam www.astridessed.nl

UW VERKLARING OVER UW TEGENSTEM TEGENDE MOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI

Geachte heer en mevrouw Jansen, 
Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66. 
De berichten over Ahed Tamimi en de gevangenneming van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie hebben ons ook bereikt. We vinden dit zeer zorgelijk, ook gezien de omstandigheden waarin kinderen worden opgesloten. De schending van mensenrechten nemen we heel zwaar op. We hebben ook kennisgenomen van het rapport van Amnesty International. 
D66 is er echter geen voorstander van dat Nederland zich bemoeit met de rechtsgang van een ander land. Wij willen niet dat er direct voor vrijlating wordt gepleit, simpelweg omdat het vanuit hier moeilijk is om de precieze situatie met alle omstandigheden in acht genomen in te schatten en een oordeel te kunnen vellen. Bovendien kunnen dergelijke oproepen soms averechts werken. 
Wel zijn we natuurlijk niet blind voor de berichten. D66 vindt niet dat Nederland stil moet blijven. Er zijn andere manieren waarop Nederland de druk op Israël op kan voeren en die moedigen we dan ook zeker aan. Nederland heeft dat ook al gedaan: zo heeft de Nederlandse vertegenwoordiging vanuit de Palestijnse gebieden de eerste zittingsdag recentelijk bijgewoond. Samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zweden was Nederland aanwezig in de rechtszaal om zo onze betrokkenheid bij de zaak aan te tonen, en te laten zien hoe hoog we dit opnemen. Daarnaast heeft de EU Israël opgeroepen om de rechten van de Palestijnse minderjarigen in detentie te respecteren, naar aanleiding van de zaak van Ahed Tamimi. Deze verklaring is mede opgesteld op aandringen van Nederland. 
De zaak ligt momenteel onder de rechter. Als buitenlandse mogendheid willen wij ons niet mengen in de lokale rechtsgang, omdat dat vaak averechts werkt. D66 zet in op diplomatieke manieren om Israël te bewegen. 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 
Robin Gijsbers

NOTEN 

[1]

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
 https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017
 http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI
  YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT
  https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w

[2]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET  ”

ARTIKEL 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17

[3]

Article 31. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

ARTIKEL 3, 1, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

Article 37States Parties shall ensure that:

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
  http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[4]

”The EU considers that settlement building anywhere in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal under international law, constitutes an obstacle to peace and threatens to make a two-state solution impossible.”
EUROPEAN UNIONEXTERNAL ACTIONMIDDLE EAST PEACE PROCESS15 JUNE 2016
https://eeas.europa.eu/ headquarters/headquarters- homepage/337/middle-east- peace-process_en

TEKST
The Resolution of the Arab-Israeli conflict is a fundamental interest of the EU. The EU’s objective is a two-state solution with an independent, democratic, viable and contiguous Palestinian state living side-by-side in peace and security with Israel and its other neighbours. 
The EU has been deeply concerned about developments on the ground, which threaten to make a two-state solution impossible. The only way to resolve the conflict is through an agreement that ends the occupation which began in 1967, that ends all claims and that fulfils the aspirations of both parties. A one state reality would not be compatible with these aspirations. A lasting solution must be achieved on the basis of the relevant UN Security Council Resolutions, the Madrid principles including land for peace, the Roadmap, agreements previously reached by the parties and of the Arab Peace Initiative. If an agreement to finally end the conflict was reached, the door would open to a deepened and enhanced cooperation among all the countries of the region.The EU is willing to work with its partners to re-launch peace negotiations, based on the following parameters: 

 • An agreement on the borders of the two states, based on the 4 June 1967 lines with equivalent land swaps as may be agreed between the parties. The EU will recognize changes to the pre-1967 borders, including with regard to Jerusalem, only when agreed by the parties. 
 • Security arrangements that, for Palestinians, respect their sovereignty and show that the occupation is over; and, for Israelis, protect their security, prevent the resurgence of terrorism and deal effectively with security threats, including with new and vital threats in the region. 
 • A just, fair, agreed and realistic solution to the refugee question. 
 • Fulfilment of the aspirations of both parties for Jerusalem. A way must be found through negotiations to resolve the status of Jerusalem as the future capital of both states. 

To that end, the EU undertakes a range of activities – both political and practical – and is the largest donor to Palestinian state-building efforts aiming at a Palestinian state based on the rule of law and respect of human rights and has consistently called for intra-Palestinian reconciliation and holding of democratic elections. In 2013 and 2014, the EU strongly supported the diplomatic efforts by the US Secretary J. Kerry to foster direct Israeli-Palestinian negotiations. In December 2013, the EU foreign ministers signaled their readiness to provide unprecedented political, economic and security support to both parties in the context of a final status agreement. The EU offer includes a Special Privileged Partnership to both Israelis and Palestinians that will build on the strong existing EU-Israel and EU-Palestinian cooperation and fully exploit the potential of trilateral cooperation to address concrete social-economic challenges and opportunities. The EU – with the UN, the US and the Russian Federation – is a member of the ‘Quartet‘ which in 2002 launched a ‘road map for peace’ aimed at resolving the conflict. The EU has welcomed the Arab Peace Initiative as a significant contribution from the Arab countries. Regarding the Gaza Strip, the conflict in 2014 has demonstrated the unsustainable nature of the status quo  and the need for a lifting of the Gaza closure regime in line with UNSC resolution 1860 (2009) and for an end to threats to Israel. The EU encourages the Palestinian Authority to progressively assume its government function in the Gaza Strip, including in the field of security, civil administration and through its presence at the Gaza crossing points. The EU stands ready to play a key role in international efforts to support a durable ceasefire, including through the rapid reactivation and possible extension in scope and mandate of its EUBAM Rafah and EUPOL COPPS missions.

EU positions on the Middle East peace process

The Israeli-Palestinian peace process The EU’s objective is a two-state solution with an independent, democratic, contiguous and viable Palestinian state living side-by-side with Israel and its other neighbours. The EU’s long-term policy asserts that negotiations remain the best way forward. EU positions on “final status issues” 

 • Borders: The EU considers that the future Palestinian state will require secure and recognised borders. These should be based on a withdrawal from the territory occupied in 1967 with minor modifications mutually agreed, if necessary, in accordance with UNSC Resolutions 242, 338, 1397, 1402 and 1515 and the principles of the Madrid Process.  
 • Israeli settlements in the occupied Palestinian territory: the EU has repeatedly confirmed its deep concern about accelerated settlement expansion in the West Bank including East Jerusalem. This expansion prejudges the outcome of final status negotiations and threatens the viability of an agreed two-state solution. The EU considers that settlement building anywhere in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal under international law, constitutes an obstacle to peace and threatens to make a two-state solution impossible. 
 • Jerusalem: The EU considers that the peace negotiations should include the resolution of all issues surrounding the status of Jerusalem as the future capital of two states. The EU will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties. The EU supports institution building work in East Jerusalem, notably in the areas of health, education and the judiciary. 
 • Palestinian refugees: The EU supports a just, viable and agreed solution on this question. We will respect an agreement reached between the two Parties on this point. Since 1971 the EU has been providing significant support to the work of agencies providing vital services to the Palestinian refugees (UNRWA). It is committed to adapting this support as appropriate, in pursuit of a just and equitable solution to the refugee issue. 
 • Security: The EU condemns all acts of violence which cannot be allowed to impede progress towards peace. The EU recognises Israel’s right to protect its citizens from attacks and emphasises that the Israeli Government, in exercising this right, should act within international law. Through its EUPOL COPPS mission, the EU supports the reform and development of the Palestinian police and judicial institutions. EU-Israel cooperation on the fight against terrorist financing and money laundering or other aspects of soft security as well as on security research represents a non-negligible practical EU contribution to Israel’s security. Security arrangements should, for Palestinians, respect their sovereignty and show that the occupation is over, and, for Israelis, protect their security, prevent the resurgence of terrorism and deal effectively with new and emerging threats.

EU policymaking from the “Venice Declaration”The EU has set out its policy on the Middle East in a series of high level public statements. The Venice Declaration of 1980 recognised the right to security and existence for all states in the region including Israel, and the need to fulfil the legitimate rights of the Palestinian people. The Berlin Declaration of 1999 included an explicit commitment to the creation of a Palestinian state and to the recognition of a Palestinian state, when appropriate. The Seville Declaration of June 2002 introduced specific details of the final status solution, as set out above.In June 2002, the EU co-sponsored the Roadmap for Peace, a three-stage process for achieving these objectives. The Roadmap emphasises the need for Palestinian institution-building and economic recovery with a view to enhancing the strength and viability of the future Palestinian state. This “state-building process” requires sustained engagement on the part of the international community. It also requires urgent improvement on issues related to freedom of movement in the occupied Palestinian territory. The EU has repeatedly called for the immediate freezing of settlement activities and the proactive dismantling of outposts as set out in the Roadmap.From 2007 onwards, the EU actively supported the “Annapolis process” which committed the Israelis and the Palestinians to implement Roadmap obligations and to reach a peace agreement by the end of 2008.  The EU Action Strategy for Peace in the Middle East of November 2007 set out a range of ways in which the EU can support the peace process, including Palestinian state-building assistance and comprehensive conflict resolution on the basis of the Arab Peace Initiative. Although negotiations took place throughout 2008 in the framework of the “Annapolis process”, agreement could not be reached by the agreed deadline.Since 2009, the EU has supported the US administration initiatives encouraging both Israel and the Palestinian Authority to resume bilateral negotiations leading to a two-state solution and at the same time continued to uphold the Palestinian state building. Through the PEGASE mechanism, the EU has provided support to the development plans of the Palestinian Authority (PA) starting from the Palestinian Reform and Development Plan (PRDP) of 2007 and the subsequent National Development Plans.In December 2013, the EU foreign ministers signalled their readiness to provide unprecedented European political, economic and security support to both parties in the context of a final status agreement.  The EU offer includes support measures addressing the final status issues, which would ensure the sustainability of a future peace treaty, as well as a Special Privileged Partnership with both Israelis and Palestinians that will build on the strong existing EU-Israel and EU-Palestinian cooperation and fully exploit the potential of trilateral cooperation to address concrete social-economic challenges and opportunities.

EU political support for the Middle East peace process

 • The EU has strong political and economic relations with partners in the region including Israel, the Palestinian Authority, Lebanon, Egypt and Jordan. These are underpinned by “Association Agreements” and by European Neighbourhood Policy “Action Plans”.
 • The EU’s Euro-Mediterranean Partnership / “Union for the Mediterranean” serves as a forum for regional dialogue and remains the only multilateral context outside the United Nations where all parties to the conflict can meet and work together on a range of issues.
 • Along with Russia, the UN and the US, the EU participates in the Middle East Quartet. The Quartet supported the Annapolis process, which included a specific focus on implementation of the Parties’ obligations under the 2002 Roadmap. In 2009, the Quartet expressed its support for the Palestinian Authority’s plan for building the Palestinian state. HR/VP Federica Mogherini represents the EU at Quartet meetings and conducts dialogue with third countries on the Middle East Peace Process.
 • Alongside regular consultations with our partners in the region, including the Arab League, the EU Foreign Ministers and the European Council issue regular policy statements as part of a coordinated EU policy.

EU practical & financial support for the Middle East peace process

The EU is the largest donor to the Palestinians. In recent years, the combined contribution of the European Commission and EU Member States has reached €1 billion per year. European Neighbourhood Policy (ENP) is the main framework to develop political as well as economic relations of the EU with both Israel and Palestinian Authority. Commission programmes targeted at ENP partner countries have been implemented mainly through a common financial instrument: the European Neighbourhood Instrument (ENI). The EU’s development assistance is managed by the Commission’s Directorate–General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (NEAR). The Commission’s Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) oversees humanitarian assistance. On the ground, the assistance is managed by the Office of the EU Representative for the West Bank and Gaza Strip in East Jerusalem. The humanitarian assistance is managed by the ECHO office in Jerusalem.The EU has taken a leading role in the Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), established in 1993, which is a 15-member body serving as the principal policy-level coordination mechanism for development assistance to the Palestinian people. The AHLC is chaired by Norway and co-sponsored by the EU and the US. The United Nations participates together with the World Bank and the International Monetary Fund. HR/VP hosts the Spring Sessions of the AHLC in Brussels.Customs and trade: The EU is active in this area, for example by providing technological solutions for the swift control of goods passing through the borders of the future Palestinian state, and by supporting the Palestinian Authority’s efforts to develop its trade policy and institutions.EU assistance is intended to foster the conditions for peace, stability and prosperity in the region, notably by advancing the Palestinian state-building process, promoting good governance and encouraging economic recovery with a view to enhancing the viability of the future Palestinian state.Examples include:

 • Humanitarian and emergency response: Due to the situation on the ground, much of the EU’s contribution is channelled in this way. We offer humanitarian and emergency aid through UNRWA and our PEGASE mechanism, providing a vital lifeline to Palestinian families affected by poverty and conflict.
 • “State-building” activities: For over a decade, the EU has placed a major focus on empowering the Palestinian Authority (PA) through institution building and governance work. Since 2008, the EU has been intensifying these activities, in areas which complement the PA’s reform and development plans, for example rule of law, private sector and trade and water and land development. The EU has also contributed to the development of a modern police force through its “EUPOL COPPS” mission in Ramallah, established in January 2006, which provides police training, police equipment and the reconstruction of police, prison and training facilities. EU assistance to the civil police is complemented by wider support for the rule of law, including support for the establishment of an efficient penal and judiciary system.
 • Palestinian economic activity – The EU has several measures aimed at encouraging the Palestinian private sector including credit guarantees, vocational training and trade facilitation. Palestinian economic activity is limited due to Israeli restrictions on access and movement in the occupied Palestinian territory and due to the closure of Gaza. In May 2012, the EU Foreign Affairs Council stated that social and economic developments in Area C are of critical importance for the viability of a future Palestinian state, as Area C is its land main reserve. The EU called upon Israel to work together with the PA to allow more access and control of the PA over Area C.
 • Border assistance: In November 2005, an EU border assistance mission “EUBAM Rafah” was established to help ensure international standards at the Rafah crossing between Gaza and Egypt. The mission was launched after Israel’s disengagement from the Gaza Strip and had contributed to the opening of the crossing point and confidence building between the Government of Israel and the Palestinian Authority. Despite the closure of the Rafah Crossing Point, following the Hamas take-over of the Gaza Strip in 2007, the EU has maintained its readiness to reactivate the EUBAM Rafah mission.
 • Civil society activities: The EU’s has consistently supported “people to people” projects. For example, the EU’s “Partnership for Peace” programme offers support for local and international civil society initiatives that promote peace, tolerance and non-violence in the Middle East. The objective is to contribute to the rebuilding of confidence within each society and between societies. Projects implemented under the European Instrument for Democracy and Human Rights focus on essential human rights aspects of the occupation and aim at improving the conditions of the Palestinian population in conformity with international humanitarian law requirements

[5]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
     http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
    REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
   http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[6]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
  http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[7]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTShttps://www.btselem.org/ settlements”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[8]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/en/case /131

[9]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
    ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
   http://trade.ec.europa.eu/docl ib/docs/2010/april/tradoc_1460 89.pdf

[10]

CIVIS MUNDI ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012 MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT ASTRID ESSED 8 MAART 2013  http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

MIJN EERDERE MAIL AAN DE D’66 TWEEDE KAMERLEDENVERZONDEN OP 5 FEBRUARI 2018

Astrid Essed Mon, Feb 5, 2018 at 7:35 AM
To: “d66@tweedekamer.nl” <d66@tweedekamer.nl>, “s.belhaj@tweedekamer.nl” <s.belhaj@tweedekamer.nl>, “v.bergkamp@tweedekamer.nl” <v.bergkamp@tweedekamer.nl>, “a.bouali@tweedekamer.nl” <a.bouali@tweedekamer.nl>, “a.diertens@tweedekamer.nl” <a.diertens@tweedekamer.nl>, “p.dijkstra@tweedekamer.nl” <p.dijkstra@tweedekamer.nl>, “j.veijs@tweedekamer.nl” <j.veijs@tweedekamer.nl>, “t.dgroot@tweedekamer.nl” <t.dgroot@tweedekamer.nl>, “m.groothuizen@tweedekamer.nl” <m.groothuizen@tweedekamer.nl> , “r.jetten@tweedekamer.nl” <r.jetten@tweedekamer.nl>, “p.vmeenen@tweedekamer.nl” <p.vmeenen@tweedekamer.nl>, “j.paternotte@tweedekamer.nl” <j.paternotte@tweedekamer.nl>, “a.pechtold@tweedekamer.nl” <a.pechtold@tweedekamer.nl>, “r.raemakers@tweedekamer.nl” <r.raemakers@tweedekamer.nl>, “s.sjoerdsma@tweedekamer.nl” <s.sjoerdsma@tweedekamer.nl>, “k.verhoeven@tweedekamer.nl” <k.verhoeven@tweedekamer.nl>, “s.vweyenberg@tweedekamer.nl” <s.vweyenberg@tweedekamer.nl>
AAN DE LEDEN VAN DE D’66 FRACTIE  VAN DE TWEEDE KAMER

Geachte dames en heren,

Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met hetdringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamini.Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing vanmijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoelDruk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, opde Nederlandse regering en door uw partijen in EUverband.Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar ereen einde gekomen is aan de mensonterende behandelingvan Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],door de Israelische bezettingsautoriteiten.In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zichervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al50 jaar durende Israelische bezetting.5 beschamende lustra! ¨(2)
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activistBassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag opdinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bedgelicht en gearresteerd. [4]Er zijn beelden van haar arrestatieZie onder noot 5Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronderbeschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbijte zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen[zwaar bewapend!] wegduwen.Er vallen enkele klappenLater komen er een paar dorpsbewoners bij. [8] 

Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingslegertegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schietenvan haar neef Mohammed.Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firasal Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelischemilitairen doodgeschoten. [10]Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderenneergeschoten.Zie en huiver/noot 11!
Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepenzijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden.Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingenvan die bezetting ga ik niet uitwijden.Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelischeorganisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universelewetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,die bezetting per direct moet worden opgeheven!Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meerin de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komenzij niet voor militaire rechtbanken!En vooral:Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrechtvan ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,van die militaire rechtbanken in bezet Palestijnsgebied!Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [14]

SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:U weet waar het om gaat:Een minderjarige is ‘s nachts van haar bed gelicht door bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarigeneef in het hoofd geschoten was.Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnenvoor een MILITAIRE RECHTBANK.Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], wanthier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwegede brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantalmalen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vakerom mensen te desorienteren en dat is dus een vormvan geestelijke foltering! [17]

OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan omaan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.Maar dat niet alleen:ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces vooreen BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.Dring aan op de beeindiging van he systeemmilitaire rechtbanken voor burgers in de bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer ismijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken enmiddels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,in te zetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] inbezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneensillegale Muur. [19]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,u daarvoor in te zetten.

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijkpolitiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u alsvolksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINIOP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHEBEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrechtvan ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN 

[1]


BTSELEM.ORG
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODYOF THE ISRAELI SECURITY FORCESUPDATED 3 JANUARY 2018

https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy

BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENSOF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY
https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion

[2]
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenisvan Lystrum:
WIKIPEDIALUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
https://en.wikipedia.org/wiki/ Lustrum

[3]

WIKIPEDIAAHED TAMINI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Ahed_Tamimi

WIKIPEDIABASSEM AL TAMINI
https://en.wikipedia.org/wiki/ Bassem_al-Tamimi

[4]

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/

ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017
http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[5]

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI

YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w

[6]

WAFAARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHOCONFRONTED ISRAELI SOLDIERS19 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=CRDP9ca95703522915aCRDP9 c

” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

[7]

WAFASECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFFSOLDIERS DETAINED20 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=BFFToGa95721606222aBFFTo G

[8]


YOUTUBE.COM
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS

https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U

ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[9]
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELISOLDIER’S BULLET5 JANUARY 2018https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00

TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE

” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
Mohammed Tamimi.
Half a head.The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner. 
 Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).
 Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him. 
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison. 

[10]

ALJAZEERAPALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAELIN 20183 JANUARY 2018
http://www.aljazeera.com/news/ 2018/01/palestinian-teen-kille d-israel-2018-180103154409357. html

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN3 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-doden- 17-jarige-palestijn/

[11]

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN12 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD15 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPTVIER HUIZEN19 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENERDOOR HET HOOFD31 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/

[12]

THE RIGHTS FORUM
https://rightsforum.org/

THE RIGHTS FORUMEEN WEEK IN PALESTINAEEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT

https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/

BTSELEM.ORG
https://www.btselem.org/

BTSELEM.ORGTHE DUTY TO END THE OCCUPATION

https://www.btselem.org/duty_ to_end_occupation

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
       http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[13]


BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
https://www.btselem.org/index. php/military_courts

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[14]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[15]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[16]

MONDOWEISSISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENTDETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGHSHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME24 DECEMBER 2017
http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406 

[17]

” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CRC.aspx

[18]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTS
https://www.btselem.org/ settlements

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

 THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[19]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/en/case /131 

[20]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

wetten.nl – Regeling – Grondwet – BWBR0001840

ARTIKEL OVER ISRAEL KOERS CDA TROUWNU OOK LOF VOOR ISRAEL STANDPUNT CDA18 JULI 2016 https://www.trouw.nl/home/nu- ook-lof-voor-israel-standpunt- cda~a6137968/
 TEKST Als het gaat om Israël zit het CDA permanent tussen twee vuren. Ieder stapje naar links of rechts ligt gevoelig. Bij discussie over het vredesproces, mensenrechten, de positie van de Westelijke Jordaanoever rekenen lobbyisten en actievoerders van diverse partijen op de loyaliteit van de christen-democraten.

Jongste bericht van het front is een brief van ‘prominente’ Israëliërs aan partijleider Sybrand Buma. Zij prijzen het CDA voor ‘de sterke bijdrage aan een vreedzame oplossing in het Israëlisch-Palestijnse conflict en de veiligheid van Israël’. Onder anderen de voormalig ambassadeur in Frankrijk, Eli Barnavi, voormalig directeur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken Alon Liel en ex-parlementsvoorzitter Avraham Burg schreven begin deze maand: “De betrokkenheid blijkt uit de steun van het CDA voor een aantal moties.”

De groep rond Burg en Barnavi is voor vredesonderhandelingen met de Palestijnen en fel tegen het optreden van de regering onder leiding van premier Bibi Netanyahu. Onder de brief aan het CDA staan negen namen.

De moties die worden genoemd in de brief werden vier weken geleden ingediend door PvdA, D66 en CDA in de Tweede Kamer en spreken steun uit aan Israëlische mensenrechtenorganisaties en aan een Frans initiatief om het vredesproces in het Midden-Oosten vlot te trekken. Een andere motie, ingediend door de VVD, steunde het CDA juist niet. Die ging over de etikettering van producten uit door Israël bezet gebied. Daar mag volgens Europese regels niet ‘Made in Israël’ op staan. De VVD stelde voor deze regel niet te handhaven en kreeg slechts hulp van de PVV en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. En zo strandde het VVD-initiatief.

‘Roekeloze draai’
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad sprak schande van de opstelling van het CDA. “Het CDA keert zich definitief tegen Israël”, schreef hoofdredacteur Esther Voet. Het is ‘een roekeloze draai’ die heel Nederland schaadt vanwege de ‘sleutelpositie’ van het CDA in de Nederlandse politiek. Voorheen zat het CDA vaak in een spagaat, signaleert zij: kritische politici zoals ex-premier Van Agt tegenover steunpilaren van Israël zoals voormalig vicepremier Maxime Verhagen. Voet: “Het anti-kamp heeft gewonnen.”

CDA-Kamerlid Raymond Knops vertelt dat de afgelopen weken veel mails binnenkwamen van de actiegroep ‘Christenen voor Israël’. Daarin wordt de fractie opgeroepen ‘achter Israël te gaan staan’. Knops: “Wij spreken beide kanten aan, Israël en de Palestijnen, om een doorbraak te realiseren in het vredesproces.”

Er is geen koerswijziging, betoogt hij: “Maar we spreken ons misschien iets meer uit dan in het verleden.” Hij vindt de opstelling van het CDA consequent en wijst op het verkiezingsprogramma. Daarin bepleit het CDA een ‘levensvatbare twee-statenoplossing’. Verder staat daar: “Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!