De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Corona – J’accuse 3.0

Corona – J’accuse 3.0

zondag 26 april 2020 11:28
Spread the love

 

 

Deze burger beschuldigt de hieronder opgesomde personen en instellingen van het plegen van een staatsgreep en het invoeren van de slavernij.

De staatsgreep is gepleegd door de nationale, gewestelijke, regionale, provinciale bestuursorganen en de daaraan verbonden hogere en lagere ambtenaren, ondersteund door de voorzitters van de politieke partijen en hun adviesraden.

De staatsgreep is gepleegd door middel van een Volmachten-wet dd 27 maart 2020.

Deze Volmachten-wet schakelt de democratische controle op de activiteiten van de overheden uit.

Deze Volmachten-wet schakelt effectief de Grondwet uit, als mede de uit de Grondwet ontstane burgerrechten en -vrijheden.

Deze Volmachten-wet geeft bestuursorganen en hun ambtenaren onwettige bevoegdheden ten nadele van de burgers.

Deze Volmachten-wet geeft wederrechtelijk de ambtenarij de bevoegdheid om burgers aan controles te onderwerpen en, evenzeer wederrechtelijk, disproportioneel zowel financieel als materieel te bestraffen.

Deze Volmachten-wet organiseert het openbare, private en commerciële leven op advies van interne en externe personen die niet verkozen zijn door de burgers en daaruitvolgend geen bindend advies kunnen verlenen.

================================================================

Deze burger eist de onmiddellijke nietigverklaring van de Volmachten-wet, alsmede de daaruit voortgekomen beperkingen en verbodsbepalingen ten overstaan van de Grondwettelijke rechten en vrijheden van de burger.

Deze burger eist de onmiddellijke ontzetting uit functie, ambt en politieke rechten van alle hoger genoemde betrokkenen.

Deze burger eist de onmiddellijke intrekking van alle universitaire diploma’s van de betrokken medici wegens tegenstrijdigheden in hun adviezen en onderlinge en persoonlijke tegenspraak in deze adviezen.

Deze burger eist de onmiddellijke uitschrijving van nieuwe verkiezingen, met dien verstande dat alle betrokken actoren uitgesloten worden van deelname aan deze en alle volgende verkiezingen.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar alle betrokkenen bij de import van virii, hetzij door het organiseren en uitvoeren van repatriëringen, hetzij door het ongehinderd laten terugkeren van personen uit risicogebieden, hetzij door het bezoek van en terugkeren uit risicogebieden.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar de wederrechtelijke onttrekking van beschermingsmiddelen aan de burgers van dit land, alsmede de onbeschikbaarheid van deze beschermingsmiddelen in de voor burgers toegankelijke circuits.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar nalatigheid bij de bescherming en opvoeding van de burger tegen virii.

Deze burger eist de onmiddellijke terugbetaling van alle opgeëiste belastinggelden, vermeerderd met de wettelijke interesten, sinds 11 juni 2009 – datum van de vorige pandemie genaamd Mexicaanse Griep – wegens oneigenlijk gebruik van deze gelden en het nalaten om voorzieningen te treffen ter bestrijding van eventuele andere pandemies, inbegrepen voorzieningen ter bescherming van de burgers.

Deze burger eist een onmiddelijk verschijningsverbod van tenminste 6 maanden voor alle media die maatschappelijk relevante informatie onttrekken, of onttrokken hebben, aan de burgers door middel van een betaalmuur.

================================================================

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!