Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

zaterdag 15 februari 2014 03:57

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/ANTI-SEMITISME EN HETVERZET TEGENDE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/     Geachte lezers, Er is recentelijk veel te doen geweest rond de aangifte van pro Israel organisatie het Cidi tegen de website van Stopde Bezetting [1], de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan Gretta Duisenberg voorzitter is.Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewishhand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [2]Saillant detail is trouwens, dat de extreem-rechtse  club de PVV [3] Kamervragen gesteldheeft over de inhoud van dit al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [4]Nog los van het al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [daarop komik terug] is de verontwaardiging van de PVV [zoals gewoonlijk] niet alleen erg selectief [discriminatie/racismetegen moslims,Marokkanen, vluchtelingen en ”niet-westerse]] allochtonen is immers hun specialiteit [5]Bovendien ook hypocriet, gezien hun samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische FrontNational [6]Maar ik laat het Cidi met hun dubieuze PVV bondgenoot, hetgeen niet mijn zorg is.Opvallend van deze Cidi aangifte is, dat deze pas in 2014 gedaan is over een in 2009 gepubliceerd artikel [7] Je zou daartegenin kunnen brengen, dat het MDI [het Meldpunt Discriminatie op Internet] een aantalmalen aan Stop de Bezetting heeft gevraagd, het gewraakte artikel te verwijderen [8], maar datbehoefde het Cidi niet tegen te houden, eerder aangifte te doen. Naar mijn mening is de aangifte door het Cidi niet zozeer ingegeven door onvervalste verontwaardigingover een echt/vermeend antisemitisch artikel, maar als zoveelste poging, een lastercampagne op tezetten tegen Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg en de pro Palestina beweging, om zo de aandacht af te leiden van de misdadigeIsraelische bezettingspolitiek [9] en vooral als onzalig tegenwicht tegen de successen van de Palestina boycotbeweging [10], sinds steeds meer Nederlandse bedrijven en organisaties hetzij hun beleggingen met Israelischebedrijven, die actief zijn in de illegale Israelische nederzettingen beeindigen [11] of daarover op zijn minst nadenken [12] Dat is wat betreft de drijfveren van het Cidi. Uiteraard ontslaat dat de pro Palestina bewegingen niet van haar verantwoordelijkheid, iedereassociatie met antisemitische uitingen/artikelen te vermijden [13], zoals yerecht wordtopgemerkt in Socialisme nu. en door publicist Peter Storm [14] Enkele kanttekeningen over de Cidi aangifte, antisemitisme en de Palestina beweging.  CIDI AANGIFTE TEGEN WEBSITE STOP DE BEZETTING [VOORZITTER MEVR DUISENBERG]/OVER ANTISEMITISME EN TERECHTE KRITIEK OP DE ISRAELISCHE BEZETTINGSPOLITIEK DE PRAKTIJKEN VAN HET CIDI  Om te beginnen, pro Israel organisatie het Cidi[15]  is een verwerpelijke club, die op allerleiwijzen pogingen doet, de misdadige Israelische bezettingspolitiek [16] te rechtvaardigen en min ofmeer de PR organisatie van Israel in Nederland is.In het verleden [en daarmee zullen ze blijven doorgaan] hebben ze op allerlei manieren getracht,mensen, die zich inzetten voor de strijd tegen de Israelische bezettingspolitiek in diskrediet te brengen.Vooral wordt er dan geschermd met de meestal onzinnige beschuldiging ”antisemitisme”, die vaak onder een noemer wordt gebracht met antizionisme of kritiekop de Israelische bezettingsstaat.Toelichting:Antizionisme is het verzet tegen de zionistische Staat Israel.Zionisme staat voor de stichting van de Staat Israel in de voormalige Turks en later Britsekolonie Palestina, over de rug van de reeds aanwezige Palestijnse bevolking heen, compleet metetnische zuiveringen en massaslachtingen in 1948 [17] Cidu rekt trouwens het begrip antisemitisme zo op, dat het al ´´antisemitisch´´ is, als hetIsraelische bezettingsgedrag tegenover de Palestijnen met nazisme wordt vergeleken.Letterlijk vermeldt zij op haar voorlichtingslink ´´Wat is antisemitisme´´`´ Ook in Europa komt helaas nog steeds veel antisemitisme voor, Vooral op Internetwordt voortdurend op Joden gescholden en wordt geprobeerd hen zo zwart mogelijk af te schilderen.Maar al te dikwijls wordt het conflict tussen Israel en de Palestijnen erbij gehaald om Joden verdacht te maken.Ze krijgen dan het verwijt, dat ze zich net zo grof gedragen tegenover de Palestijnen als de Nazi´s in de TweedeWereldoorlog, Zulke vergelijkingen liggen zo ver naast de werkelijkheid, dat ze als een vorm van antisemitismemoeten worden gezien´´ (18)Om de aandacht af te leiden van Israelische gruwelijkheden suggereert het Cidi hier op sluwe wijze, dat ´´de Joden´´ het misdadige gedrag tegen de Palestijnen wordt verweten, terwijl datmeestal niet het geval is. En daarbijWaarom zijn dergelijke vergelijkingen (tussen Israelisch optreden in de bezette Palestijnse gebieden en nazis)´´absurd´´Cidi licht dat nergens in de link toeNazisme is after all een definitie voor extreem misdadig politiek/militair gedrag, hetgeen niet isgekoppeld aan een bepaalde afkomst .En gezien de door Israel gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, kan rustig gesteldworden, dat bepaald Israelisch politiek/militaire optreden misdadig is (19) of men op zijn zachtst gezegdmisdadigheid faciliteert, zoals in geval van de massaslachtingen in Sabra en Shatilla, waarvoor voormaligpremier Sharon (toen minister van Defensie) hoofdverantwoordelijkheid droeg (20) Je bent trouwens uberhaupt gauw een antisemiet volgens het Cidi.Wie het IDF (Israelische leger) omschrijft als nazi´s en Gaza als een ghetto of concentratiekamp(Have we met……er is al jarenlang een economisch/militaire blokkade van Gaza (21) al is deze nu watversoepeld) noemt, is al een antisemiet. (22) Tsja, over moddergooierij naar mensen, die het onrecht aanklagen, gesproken………….  AANGIFTE CIDI TEGEN WEBSITE STOP DE BEZETTINGHET ARTIKEL ”THE JEWISH HAND BEHIND INTERNET GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA,YAHOO, MYSPACE, EBAY”ANTISEMITISCH OF NIET, THAT’S THE QUESTION Genoeg over het CidiMaar enige achtergrondinformatie was noodzakelijk Nu de vraagIs de aangifte van het Cidi in dit geval terecht en is er werkelijk sprakevan een antisemitisch artikel (23)Daarover kan ik kort zijn JaNiet alleen de kop, maar de gehele teneur van het artikel is antisemitisch, NIET omdat de inhoud van het artikel op zich onwaar is [er is inderdaad sprakevan grote invloed van Joodse mensen op Internetinformatie], maar omdat inderdaad de indruk wordt gewekt, dat achter al de Internet informatie beinvloeding Joden zitten.Onzin natuurlijk, maar vooral gevaarlijk, omdat er eenzijdig en generaliserend naar een groep wordt gewezen.Gezien vooral de geschiedenis van Jodenvervolging en Holocaust gevaarlijk en hier dus antisemitisch. Als er nu was verwezen naar pro Israel figuren [er zijn nogal wat verwijzingen naar Israel en oorlogsmisdadiger Peres] , die Internet informatie beinvloeden, dan was het voor mij wel in orde geweest. Bovendien is een ander punt [en dat versterkt het anti-semitische karakter] dat met geen woord wordt gereptover de invloed van niet-Joden op de Internet informatievoorziening   ANTI-ZIONISMEJOODSE ORGANISATIES/JOODSE INVLOED TEN GUNSTE VAN ISRAEL Maar hoewel ik de kritiek, die ook in pro Palestina kringen heerst (24)op het door Stop de Bezetting (vanaf hier genoemd SDB) gepubliceerde artikel deel, hierbijtoch enkele kanttekeningen In pro Palestijnse kringen wordt er en naar mijn mening terecht, aan gerefereerd, dat men wel erg krampachtigprobeert te ontkennen [en nu even los van dat inderdaad onsmakelijke artikel] , dat er sprake is van Joodseinvloed en Joodse geldschieters, die het Israelische gangsterregime ondersteunen of daarvoor propaganda maken.Als ik een blik op Internet/google werp ivm Israel gerelateerde artikelen dan vind ik in de pro Israel hoek alle mogelijkereligieus Joodse of seculier joodse organisaties, die Israel, de ene iets minder extreem dan de andere, verdedigen,ook de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden.Die zich racistisch uitlaten over Palestijnen en Arabieren in het algemeen.Ook helpt de constante verwijzing ”Joodse Staat” waarop Cidi en consorten [en de slaafse Nederlandsemedia] zo de nadruk op leggen, niet erg Dat vertroebelt ook het maken van een helder onderscheid tussen zionistisch enerzijds en Joods  anderszijds.Ook zijn er genoeg Joden, maar ook niet Joodse Israel fanaten, die kritiek op Israel op een hoopgooien met anti-semitisme.En daarvan profiteren dan weer dubieuze figuren zoals de Franse cabaretier, Dieudonne, die zich, helaasregelmatig in anti/semitische zin (hetgeen hij verpakt als Israel kritiek, maar vervangt Israelisch tenonrechte door Joods of ´´de Joden¨¨) uitlaat (25)  Ik zeg dit uiteraard niet om antisemitisme te bagatelliseren, maar draag een verklaring aan voor hetdoor elkaar heen lopen van zaken Aan de andere kant is het van levensgroot belang, dat Joden en Israel nietop een hoop gegooid moeten wordenNiet alleen omdat het antisemitisch is, maar ook omdat het al die Joodse Israel critici enJoods/(Israelische) organisaties, die zich keren tegen de misdadige Israelische bezettings en apartheidspolitiek, onrecht aandoet.Bovendien kun je pro Israel Joden niet de schuld geven van een misdadige Israelische bezetting en het neokoloniale zionisme.Daarvoor zijn alleen de Israelische pölitiek/militaire uitvoerders en hun Westerse bondgenotenverantwoordelijk.  En dan vergeet men nog, dat er zovele niet Joodse organisaties/groeperingen aanhanger zijn van Israelzoals de ”christen” fundamentalisten, die vooral veel invloed hebben in de Verenigde Staten. Tot zover de verwarring over de verstrengeling tussen zionisme en Joden, waarover natuurlijknog veel meer te zeggen valt.Maar ik laat het hier even bij. STRIJDORGANISATIE STOP DE BEZETTING  Cidi en consorten hebben vanaf de oprichting van Stop de Bezetting aan deze organisatie en vooralhaar voorzitter Gretta Duisenberg een antisemitisch karakter proberen op te hangen, hetgeen lasterlijk,onwaar en klinklare onzin is.SDB (Stop de Bezetting) zet zich in voor de beeindiging van de sinds 1967 durende Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost/Jeruzalem en Gaza (26) ende Syrische Golan Hoogte.Zij beroept zich daarbij op het Internationaal Recht, in de vorm van VN Veiligheidsraadsrseolutie 242, die Israelin 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde gebieden. Zij kaart systematisch en consequent de door het Israelische regime gepleegde oorlogsmisdaden enmensenrechtenschendingen aan (27)In haar taalgebruik en terminologie refereert zij consequent aan Israelisch/zionistischen komt het woord ´´Jood´´ niet voor  Dat het artikel ´´”The Jewishhand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” dan toch op dewebsite is gepubliceerd en dat er in een verwijzing naar de vrijspraak van genoemde cabaretier Dieudonne is gelinkt naar een onfrisse site ´´The Ugly Truth´´(28) is niet acceptabel en geeft alleen maar aan,dat bronmateriaal zorgvuldig moet worden gecontroleerd en dat een slip of an article, mogelijk is. Maar er zijn in geen geval elementen van het  ´´bewust verspreiden van anti/semitisme´´ zoals ook in kringen van medestanders soms wordt beweerd (29), hoewel direct gerelativeerd doorde opmerking, dat op de site voornamelijk bona fide artikelen staan. (30) En dat is een absoluut feit, waar Cidi en consorten niet omheen kunnen.   DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG    Meermalen is door medestanders (even los van Cidi en co)beweerd, dat SDB voorzitter Gretta Duisenberg zich nogal slordig zou uitdrukken rond Israel en in het grensgebied van anti/zionisme en antisemitismebelandde (31)Dit bestrijd ik nadrukkelijkIedereen kan weleens een ”slip of the tongue” maken, maar van meet af aan is(en ik heb het gevolgd vanaf de oprichting van Stop de Bezetting, in welks bestuur ik heb gezeten)er een vuige lastercampagne gevoerd tegen Gretta Duisenberg, die werd aangezet door het Cidien aan Cidi aanverwante organisaties en individuen. Gretta werd op hetzij uit zijn verband gerukte, hetzij op uitgelokte provocaties gedane uitspraken”gepakt” en uit haar tent gelokt en te pas en te onpas beschuldigd van ”anti-semitisme”soms gebaseerd op complete onzin. (32) EPILOOG Hoewel in dit geval de klacht over het antisemitische karakter van het gewraakteartikel terecht is, is dat niet de essentie van de business.Stop de Bezetting, dat nadrukkelijk NIET anti/semitisch is, had beter moeten opletten methet overnemen van dit artikel, granted.Ook is het slim de link te checken van een geplaatst nieuwsbericht, hoewel je er somsniet aan ontkomt, dat er alleen een dubieuze bron beschikbaar is. Maar hoe dan ook, dat maakt een organisatie, die oprecht en compromisloos strijd tegeneen misdadige bezetting, in casu de Israelische, niet tot antisemitisch. De blame ligt hier dan ook niet bij SDB, die hooguit slordigheid te verwijten valt in de hectiekvan het verwerken van alle nieuwsinformatie, maar bij Cidi en co, die trachten de nu al vanaf 1948 voortdurende Israelisch/zionistische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid(33)wit te wassen en te vergoeilijken. Dat lijkt mij een stuk erger dan een slordig geplaatst verkeerd artikel, zonder ook maar enigszinshet antisemitische karakter te willen ontkennen. Wat dat betreft moeten Stop de Bezetting en de hele Palestina beweging alert blijven. Want voor antisemitisme hoort Zero Tolerance te zijn. Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam ZIE VOOR NOTEN OOK http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-israelische-bezettingsstaat/  [1]   NOSAANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG7 FEBRUARI 2014 http://nos.nl/artikel/607694- aangifte-tegen-website- duisenberg.html  [2] ”THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO, MYSPACE,EBAY………”  ”The Jewishhand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” http://www.stopdebezetting. com/artikelen/the-jewish-hand- behind-internet-google- facebook-wikipedia-yahoo- myspace-ebay.html  [3] NOSANNE FRANK STICHTINGWILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111- anne-frank-stichting-wilders- extreemrechts.html     [4]  PVV VRAGEN OVER ANTISEMITISCHE PROPAGANDA DOOR ORGANISATIESTOP DE BEZETTING12 FEBRUARI 2014  http://www.pvv.nl/index.php/ 71-fj-related/joram-van- klaveren/7410-bezetting120214. html   [5] MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDETWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/ marokkanendebat-in- nederlandnacht-der- schandetweede-kamer- legitimeert-allochtonenhaat-2/ http://www.yayabla.nl/news/ show_article.php?articleid= 14828   [6]  WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIENOM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!