De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Christen Unie standpunt ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan parlementariers

Christen Unie standpunt ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan parlementariers

zaterdag 7 oktober 2017 02:41
Spread the love

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT” ONACCEPTABEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/standpunt-christen-unie-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de InternationaleRechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet
”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde”
Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
http://maxius.nl/grondwet/arti kel90

Geachte dames en heren,

Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is endat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordtparlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zijmaar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voorde Grondwet en het Internationaal Recht.
Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unieniet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementairepartij verplicht is.
Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben
Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt:
”De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.” [2]

Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen teondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationalerechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaalis [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.

Namelijk:
Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ”The Rights Forum” werddit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht. [7]
Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ”De Bijbelboven het recht stelt” [8], dan mag hij datin een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen.
In dat geval zeg ik:”Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor ute allen tijde prevaleert”, maar ik ben bang, dat dat niet hetgeval is.
Dames en heren, een dergelijk ”Bijbel boven het recht” standpuntvan de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,het hek zou van de dam zijn!
Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koranboven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torahboven het recht te stellen en ga zo maar door.
Dit kan niet.Dit mag niet.
Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, omdit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselenuit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maarde Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn.
En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkelingvan de Internationale Rechtsorde bevordert.
Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] opde Grondwet afgelegd.
Dan kunnen parlementariers en partijen daaropvervolgens niet terugkomen.
Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ookBOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangeziende Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragenbevat en  die uitstekend te rijmen zijn met de algemeenreligieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzenvan de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdelingen het respect voor ieder mens?
Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden:

Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag ofhet is toegestaan, dat partijen, die de InternationaleRechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnentoetreden tot het kabinet.Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het nalevenvan haar parlementaire plicht, de Grondwet en de InternationaleRechtsorde op de eerste plaats te stellen.
Andere opties zijn er niet.
Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsordeen vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbelbezetting en onderdrukking stelt boven internationalerechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn.
Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover hetInternationaal Recht u lief is, er de Christen Unieop aanspreekt.
Ik heb gezegd.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

HET PAROOLREGEERAKKOORD IS VERMOEDELIJK BIJNA ROND4 OCTOBER 2017

https://www.parool.nl/binnenla nd/regeerakkoord-is-vermoedeli jk-bijna-rond~a4474966/

[2]

”De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.”

CHRISTEN UNIESTANDPUNT ISRAEL

https://www.christenunie.nl/st andpunt/israel

[3]

WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242

https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Security_Counci l_Resolution_242

[4]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[5]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
 ”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
 BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
 http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
 ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.” ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
 https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
 HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907
 http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[6]

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHEHIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/

[7]

”Dit voorjaar werd CU-buitenlandspecialist Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht.”

THE RIGHTS FORUMTWEEDE KAMER, DWING CHRISTENUNIE TOT RESPECTVOOR RECHTSORDE

https://rightsforum.org/nieuws /tweede-kamer-dwing-christenun ie-tot-respect-rechtsorde/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!