De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CETA: Olie op het vuur onder het klimaat

CETA: Olie op het vuur onder het klimaat

woensdag 15 november 2017 15:54
Spread the love

CETA, het Vrijhandels- en Investeringsakkoord tussen Europa en Canada, is volgens de klimaatcoalitie een ramp voor het milieu en het klimaat wegens:

1. deverzwakkingvandemilieunormeninEuropa
2. de bijzondere rechten die aan de multinationals toegekend worden
3. detoenamevandeontginningvanfossielebrandstoffen(vb.teerzandolie) 4. detoenamevantrans-Atlantischetransport,consumptieenverspillingvan

De strijd tegen CETA kan nog gewonnen worden

Na de goedkeuring van dit verdrag door de Europese Raad (16/10/2016) en het Europees Parlement, moet deze nieuwe Europese wetgeving nog geratificeerd worden door meer dan 30 parlementen in Europa, waaronder 7 in Belgie?, om volledig en definitief in werking te treden. Het volstaat dat 1 parlement dit weigert om het hele verdrag van de Europese tafel te vegen!

Ervaringen uit het verleden leren ons dat dergelijke verdragen kunnen gestopt worden door voldoende mobilisatie van de bevolking. Dit gebeurde met het Multilateraal Investeringsverdrag in 1998 en met de Europese Grondwet in 2005.

Lokale burgerinitiatieven, democratisch verzet

Burgerinitiatieven zijn belangrijke drukkingsmiddelen naar politici. Reeds 2300 Europese gemeenten, waarvan 230 in Belgie?, hebben moties die in laten stemmen in hun Gemeenteraden, waarin de parlementen gevraagd wordt om dergelijke verdragen niet zomaar goed te keuren zonder democratisch overleg.

Het Vlaams Gemeentedecreet bepaalt dat indien 1% van de bevolking van een Gemeente een burgerinitiatief steunen, de woordvoerders van dit initiatief in de Gemeenteraad moeten gehoord worden.

In een toenemend aantal Vlaamse gemeenten lopen dergelijke initiatieven of zijn deze in voorbereiding.

Als u e?e?n dezer dagen gevraagd wordt om uw handtekening als inwoner te plaatsen op een petitie voor een burgerinitiatief om uw stad of gemeente TTIP & CETA vrij te verklaren, aarzel dan niet. Het is voor het algemeen belang!

Wil u hieraan meewerken? Neem dan contact op met:

  • ?  voor Gent: michel.vanhoorne@ugent.be

  • ?  voor Brugge: tuurkyndt@hotmail.com

  • ?  voor Oostende: poldegrave@gmail.com

    Verdere info?

    Michel Vanhoorne, michel.vanhoorne@ugent.be of 0497 57 94 59

take down
the paywall
steun ons nu!