De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA

CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA

vrijdag 23 februari 2018 06:04
Spread the love

CDA TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE CDA

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/cda-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-cda-tweede-kamerfractie/

Weet u het nog?Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalvede fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aanoverde arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met hetverzoek, zich in te zetten voor haar vrijlating
Zie

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

Daarop heb ik reacties gehad van Groen Links, 50 Plus en de StaatkundigGereformeerde Partij, die ik heb beantwoord
https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-groen-links/

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamimi-reactie-op-antwoord-tweede-kamerfractie-50-plus-partij/

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kamerleden-van-de-staatkundig-gereformeerde-partij/

Uiteindelijk is er een motie ingediend door Groen Links, SP en de PvdA,die pleitte voor de Nederlandse inzet tot vrijlating van Ahed Tamimi.
KUDOS!
Helaas hebben D’66 en CDA hiertegen gestemd, waardoor demotie is verworpen.Nederland zal geen stappen ondernemen voorde vrijlating van Ahed Tamimi!
Ook een aantal andere partijen hadden tegengestemd, maar van dat waren partijen waarvan  ik sowieso nietsanders verwacht, omdat het of rabiate zionistische en/of fascistischepartijen zijn.CDA is weliswaar pro Israel, maar er is de laatste jaren eenlangzame kentering gaande, waardoor ze soms wel voor redevatbaar zijn [Zie de tekst van dit artikel geheel onderin, vanwegede betaalmuur]
https://www.trouw.nl/home/nu-ook-lof-voor-israel-standpunt-cda~a6137968/

Zie stemgedrag

https://rightsforum.org/nieuws/cda-en-d66-draaien-motie-steun-aan-ahed-al-tamimi-nek-om/

Om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb er het CDA en D’66 danig op aangesproken, evenals D’66.Zie hieronder mijn brief aan het CDA

Astrid Essed

BRIEF AAN DE CDA TWEEDE KAMERLEDEN:

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDAOnderwerp”Uw tegenstem tegen de Tweede Kamermotie voor de vrijlatingvan de Palestijnse verzetsactiviste Ahed Tamimi

Geachte dames en heren,

Beschamend in een woord!Dat is wat er door mij heen ging, toen ik vernam, dat utegen de door Groen Links [Van Ooijk], SP [Karabulut] ende PvdA [Ploumen] ingediende motie had gestemd, die behelste de’vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamimi, verzetsactiviste tegende nu al 50 jaar durende Israelische bezetting. [1]Evenals trouwens uw D’66 collegae [van de overige partijen,die tegenstemden had ik sowieso al niets verwacht], dieik ook heb aangeschreven.
Op 5 februari 2018 heb ik u over haar arrestatie aangeschreven, met alsverzoek/eis aan u, zich voor haar vrijlating in te zetten.Zie helemaal onderin mijn mail van 5 februari.Daarop heb ik geen reactie van u ontvangen, maar ik ging er vanuit,dat u uit respect voor de Eed, die u op de Grondwet hebt afgelegd[hierover zometeen meer], respect voor het Internationaal Recht en’vooral ook gewone menselijkheid, wel aan mijn verzoek gehoorzou geven.
Dat heeft niet zo mogen zijn.

Wat u ertoe bewogen heeft de kant van het onrecht te kiezen[ik heb nergens een verklaring van u gezien], weet ik niet, maardat het een schandaal is, is zonder meer duidelijk.
U weet namelijk heel goed, wat er aan de hand is!
DE ZAAK AHED TAMIMI
Vanwege wat duw en trekwerk tegen zwaarbewapende Israelischesoldaten in december 2017 is de in bezet Palestijns gebied woonachtige16 jarige Ahed Tamimi enkele dagen later [ook in december] van haar bed gelicht, gearresteerd en naar een Israelische gevangenis overgebracht. [2]Daarna is zij bovendien nog een aantal keren van de ene gevangenis naarde andere overgeberacht, iets wat de Israelische autoriteitenwel vaker doen om arrestanten te desorienteren. [3]Dit komt neer op een vorm van geestelijke foltering, terreur en isals zodanig niet alleen in strijd met het Anti Folterverdrag [4], maar welzeker ook met het Kinderrechtenverdrag. [5]Alleen daarom al en omdat zij een minderjarige is, zouer directe vrijlating moeten volgen, zoals Amnesty Internationalterecht ook heeft geeist. [6]Hoorde u daarvoor te ijveren.
Maar dat hebt u niet gedaan.In feite hebt u door tegen die motie te stemmen, steun betuigd aan de praktijkenvan de Israelische bezetter!

MILITAIRE RECHTBANKEN
Alsof dat nog niet erg genoeg is, staat de minderjarige Ahed Tamimi ooknogeens terecht voor een militaire rechtbank!
U weet, en anders hoort u het te weten,van die militaire rechtbanken in bezet Palestijnsgebied!Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [7]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [8]
In strijd ook weer met het Kinderrechtenverdrag [9] en trouwensieder ander Verdrag dat het recht op een eerlijk procesgarandeert, zoals het BUPO Verdrag. [10]

Maar helaas:De rechten van een minderjarig meisje, gearresteerd door de Israelischebezettingsautoriteiten, overgeleverd, zoals ALLE Palestijnen in debezette gebieden, aan een systeem van willekeur van MilitaireRechtbanken, schijnt u aan uw laars te lappen.Fraai is dat!

In strijd met artikel 90, Nederlandse Grondwet, die stelt, dat Nederland de Internationale Rechtsorde dient te bevorderen. [11]De Grondwet, waarop u een Eed hebt afgelegd.
In strijd met het Kinderrechtenverdrag [12]
In strijd met de menselijkheid in het algemeen.

BEZETTING/BRON VAN ALLE ELLENDE
Ook hoort u zich, zoals ik in mijn mail van 5 februari 2018 ookbenadrukte, zich in te zetten voor de beeindiging van de nu al50 jaar durende Israelische bezetting, met als bittere vruchtenonderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen [13],landroof door de illegale nederzettingen [14], de Illegale Muur [15],de uithongeringsblokkade van Gaza [16] en ga zo maar door.
Zolang aan die bezetting geen einde komt, gaan onrecht enonderdrukking van het Palestijnse volk en arrestaties als vanAhed Tamimi, onverminderd door.

Maak dus eindelijk eens een statement, dring aan op\opschorting/beeindiging van het Associatieaccoord met Israel,dat een mensenrechtenclausule heeft [17] en als dat niethelpt, economische sancties tegen Israel.
Geen woorden, maar daden!
Nu hoort u, met uw tegenstem tegen de vrijlating van een 16jarig meisje onder een bezetting, thuis in de Hall of Shame.
Kies in een onverbloemd statement tegen bezetting enonrecht nu eindelijk eens de kant van gerechtigheid, wat alsparlementarier uw internationaalrechtelijke en moreleplicht is.
Anders zult u de geschiedenis ingaan als een vande facilitatoren van bezetting, onrecht en onderdrukking.
Aan u de keuze!
Ik heb gezegd.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

RIGHTS FORUMCDA EN D’66 DRAAIEN MOTIE VOOR STEUN AANAHED AL TAMIMI DE NEK OM

https://rightsforum.org/nieuws /cda-en-d66-draaien-motie-steu n-aan-ahed-al-tamimi-nek-om/

[2]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/

ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017
 http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI  YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT
  https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w

[3]

MONDOWEISSISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENTDETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGHSHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME24 DECEMBER 2017
 http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406

[4]

Article I

1. For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/h2catoc.htm

[5]

Article 37

States Parties shall ensure that:(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;”CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/k2crc.htm

[6]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/

[7]

BTSELEM.ORGTHE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
 https://www.btselem.org/index. php/military_courts
 ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
     http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
    REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
   http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[8]


BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
 https://www.btselem.org/index. php/military_courts
 ”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
     http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
    REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
   http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[9]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
  http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[10]

Article 14

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/b3ccpr.htm

[11]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET  ”

ARTIKEL 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17

[12]

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
  http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[13]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
        http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

[14]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTShttps://www.btselem.org/ settlements”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[15]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/en/case /131

[16]

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHEHIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/

INTERNATIONAL RED CROSSGAZA CLOSURE: NOT ANOTHER YEAR!14 JUNE 2010
 https://www.icrc.org/eng/resou rces/documents/update/palestin e-update-140610.htm

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/mid dle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA: CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED2008
 http://la.indymedia.org/news/2 008/02/213864.php

[17]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
    ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
   http://trade.ec.europa.eu/docl ib/docs/2010/april/tradoc_1460 89.pdf

MIJN MAIL VAN 5 FEBRUARI 2018 AAN DE TWEEDE KAMERLEDENVAN HET CDA OVER DE VRIJLATING VAN DE 16 JARIGE AHED TAMIMI

Astrid Essed Mon, Feb 5, 2018 at 7:40 AM
To: “m.amhaouch@tweedekamer.nl” <m.amhaouch@tweedekamer.nl>, “j.vdberg@tweedekamer.nl” <j.vdberg@tweedekamer.nl>, “h.bruinsslot@tweedekamer.nl” <h.bruinsslot@tweedekamer.nl>, “C.vDam@tweedekamer.nl” <C.vDam@tweedekamer.nl>, “l.geluk-poortvliet@ tweedekamer.nl” <l.geluk-poortvliet@ tweedekamer.nl>, “j.geurts@tweedekamer.nl” <j.geurts@tweedekamer.nl>, “S.Buma@tweedekamer.nl” <S.Buma@tweedekamer.nl>, “P.Heerma@tweedekamer.nl” <P.Heerma@tweedekamer.nl>, “m.vhelvert@tweedekamer.nl” <m.vhelvert@tweedekamer.nl>, “a.kuik@tweedekamer.nl” <a.kuik@tweedekamer.nl>, “m.vmartels@tweedekamer.nl” <m.vmartels@tweedekamer.nl>, “h.vdmolen@tweedekamer.nl” <h.vdmolen@tweedekamer.nl>, “agnes.mulder@tweedekamer.nl” <agnes.mulder@tweedekamer.nl>, “pieter.omtzigt@tweedekamer.nl ” <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl >, “w.p.h.peters@tweedekamer.nl” <w.p.h.peters@tweedekamer.nl>, “m.rog@tweedekamer.nl” <m.rog@tweedekamer.nl>, “E.Ronnes@Tweedekamer.nl” <E.Ronnes@tweedekamer.nl>, “e.slootweg@tweedekamer.nl” <e.slootweg@tweedekamer.nl>, “m.vtoorenburg@tweedekamer.nl” <m.vtoorenburg@tweedekamer.nl>
AAN DE LEDEN VAN DE CDA FRACTIE  VAN DE TWEEDE KAMER

Geachte dames en heren,

Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met hetdringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamini.Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing vanmijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoelDruk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, opde Nederlandse regering en door uw partijen in EUverband.Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar ereen einde gekomen is aan de mensonterende behandelingvan Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],door de Israelische bezettingsautoriteiten.In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zichervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al50 jaar durende Israelische bezetting.5 beschamende lustra! ¨(2)
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activistBassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag opdinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bedgelicht en gearresteerd. [4]Er zijn beelden van haar arrestatieZie onder noot 5Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronderbeschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbijte zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen[zwaar bewapend!] wegduwen.Er vallen enkele klappenLater komen er een paar dorpsbewoners bij. [8] 

Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingslegertegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schietenvan haar neef Mohammed.Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firasal Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelischemilitairen doodgeschoten. [10]Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderenneergeschoten.Zie en huiver/noot 11!
Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepenzijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden.Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingenvan die bezetting ga ik niet uitwijden.Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelischeorganisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universelewetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,die bezetting per direct moet worden opgeheven!Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meerin de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komenzij niet voor militaire rechtbanken!En vooral:Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrechtvan ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,van die militaire rechtbanken in bezet Palestijnsgebied!Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komenen zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffediscriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachtebij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij eenreguliere rechtbank! [14]

SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:U weet waar het om gaat:Een minderjarige is ‘s nachts van haar bed gelicht door bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarigeneef in het hoofd geschoten was.Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnenvoor een MILITAIRE RECHTBANK.Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], wanthier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwegede brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantalmalen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vakerom mensen te desorienteren en dat is dus een vormvan geestelijke foltering! [17]

OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan omaan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.Maar dat niet alleen:ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces vooreen BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.Dring aan op de beeindiging van he systeemmilitaire rechtbanken voor burgers in de bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer ismijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken enmiddels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,in te zetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] inbezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneensillegale Muur. [19]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,u daarvoor in te zetten.

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijkpolitiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u alsvolksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINIOP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHEBEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrechtvan ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN 

[1]


BTSELEM.ORG
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODYOF THE ISRAELI SECURITY FORCESUPDATED 3 JANUARY 2018

https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy

BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENSOF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY
https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion

[2]
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenisvan Lystrum:
WIKIPEDIALUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
https://en.wikipedia.org/wiki/ Lustrum

[3]

WIKIPEDIAAHED TAMINI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Ahed_Tamimi

WIKIPEDIABASSEM AL TAMINI
https://en.wikipedia.org/wiki/ Bassem_al-Tamimi

[4]

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVISTAHED TAMINI15 JANUARY 2018
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/01/israel-releas e-teenage-palestinian-activist -ahed-tamimi/

ALJAZEERAPALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES20 DECEMBER 2017
http://www.aljazeera.com/news/ 2017/12/palestinian-ahed-tamim i-arrested-israeli-forces-1712 19174834758.html

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[5]

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI

YOUTUBE.COMAHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

https://www.youtube.com/watch? v=1yWV8kKNO8w

[6]

WAFAARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHOCONFRONTED ISRAELI SOLDIERS19 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=CRDP9ca95703522915aCRDP9 c

” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUMISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNSVERZET
https://rightsforum.org/nieuws /israel-arresteert-16-jarig-sy mbool-palestijns-verzet/

[7]

WAFASECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFFSOLDIERS DETAINED20 DECEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=BFFToGa95721606222aBFFTo G

[8]


YOUTUBE.COM
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS

https://www.youtube.com/watch? v=vgoHaVTyS8U

ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ

HAARETZISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHOSLAPPED SOLDIERS:”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”20 DECEMBER 2017

https://www.haaretz.com/israel -news/idf-arrests-palestinian- teen-girl-who-slapped-soldiers -1.5629071

[9]
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELISOLDIER’S BULLET5 JANUARY 2018https://www.haaretz.com/israel -news/.premium-behind-ahed-tam imi-s-slap-her-cousin-s-head-s hattered-by-idf-bullet-1.57295 00

TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE

” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
Mohammed Tamimi.
Half a head.The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner. 
 Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).
 Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him. 
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison. 

[10]

ALJAZEERAPALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAELIN 20183 JANUARY 2018
http://www.aljazeera.com/news/ 2018/01/palestinian-teen-kille d-israel-2018-180103154409357. html

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN3 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-doden- 17-jarige-palestijn/

[11]

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN12 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israelische-troepen-doden-twe e-16-jarige-palestijnen/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD15 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-weer-palestijn-dood/

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPTVIER HUIZEN19 JANUARI 2018

https://rightsforum.org/nieuws /israel-doodt-neef-verdachte-p alestijn-en-sloopt-vier-huizen /

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 6ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN PALESTIJNSE TIENERDOOR HET HOOFD31 JANUARI 2018
https://rightsforum.org/nieuws /israelische-militairen-schiet en-palestijnse-tiener-hoofd/

[12]

THE RIGHTS FORUM
https://rightsforum.org/

THE RIGHTS FORUMEEN WEEK IN PALESTINAEEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT

https://rightsforum.org/ nieuws/dode-twaalf- zwaargewonden-86-razzias-105- burgers-opgepakt/

BTSELEM.ORG
https://www.btselem.org/

BTSELEM.ORGTHE DUTY TO END THE OCCUPATION

https://www.btselem.org/duty_ to_end_occupation

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
       http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[13]


BTSELEM.ORG
THE MILITARY COURTS11 NOVEMBER 2017
https://www.btselem.org/index. php/military_courts

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[14]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”   ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
    http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
   REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf

[15]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/Profes sionalInterest/Pages/CRC.aspx

[16]

MONDOWEISSISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENTDETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGHSHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME24 DECEMBER 2017
http://mondoweiss.net/2017/12/ transferred-detention- facilities/?_sp=91059ad8-26d0- 4f30-9b70-878fee6831de. 1514331480406 

[17]

” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CRC.aspx

[18]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGSETTLEMENTS
https://www.btselem.org/ settlements

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

 THE RIGHTS FORUMSCHENDINGENhttps://rightsforum.org/achter gronden/dossiers/internationaa l-recht/kolonisatie-een- ernstige-schending/

[19]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/en/case /131 

[20]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
http://wetten.overheid.nl/BWBR 0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

wetten.nl – Regeling – Grondwet – BWBR0001840

ARTIKEL
TROUWNU OOK LOF VOOR ISRAEL STANDPUNT CDA18 JULI 2016
https://www.trouw.nl/home/nu-ook-lof-voor-israel-standpunt-cda~a6137968/

TEKST
Als het gaat om Israël zit het CDA permanent tussen twee vuren. Ieder stapje naar links of rechts ligt gevoelig. Bij discussie over het vredesproces, mensenrechten, de positie van de Westelijke Jordaanoever rekenen lobbyisten en actievoerders van diverse partijen op de loyaliteit van de christen-democraten. 

Jongste bericht van het front is een brief van ‘prominente’ Israëliërs aan partijleider Sybrand Buma. Zij prijzen het CDA voor ‘de sterke bijdrage aan een vreedzame oplossing in het Israëlisch-Palestijnse conflict en de veiligheid van Israël’. Onder anderen de voormalig ambassadeur in Frankrijk, Eli Barnavi, voormalig directeur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken Alon Liel en ex-parlementsvoorzitter Avraham Burg schreven begin deze maand: “De betrokkenheid blijkt uit de steun van het CDA voor een aantal moties.”

De groep rond Burg en Barnavi is voor vredesonderhandelingen met de Palestijnen en fel tegen het optreden van de regering onder leiding van premier Bibi Netanyahu. Onder de brief aan het CDA staan negen namen.

De moties die worden genoemd in de brief werden vier weken geleden ingediend door PvdA, D66 en CDA in de Tweede Kamer en spreken steun uit aan Israëlische mensenrechtenorganisaties en aan een Frans initiatief om het vredesproces in het Midden-Oosten vlot te trekken. Een andere motie, ingediend door de VVD, steunde het CDA juist niet. Die ging over de etikettering van producten uit door Israël bezet gebied. Daar mag volgens Europese regels niet ‘Made in Israël’ op staan. De VVD stelde voor deze regel niet te handhaven en kreeg slechts hulp van de PVV en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. En zo strandde het VVD-initiatief.

‘Roekeloze draai’
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad sprak schande van de opstelling van het CDA. “Het CDA keert zich definitief tegen Israël”, schreef hoofdredacteur Esther Voet. Het is ‘een roekeloze draai’ die heel Nederland schaadt vanwege de ‘sleutelpositie’ van het CDA in de Nederlandse politiek. Voorheen zat het CDA vaak in een spagaat, signaleert zij: kritische politici zoals ex-premier Van Agt tegenover steunpilaren van Israël zoals voormalig vicepremier Maxime Verhagen. Voet: “Het anti-kamp heeft gewonnen.”

CDA-Kamerlid Raymond Knops vertelt dat de afgelopen weken veel mails binnenkwamen van de actiegroep ‘Christenen voor Israël’. Daarin wordt de fractie opgeroepen ‘achter Israël te gaan staan’. Knops: “Wij spreken beide kanten aan, Israël en de Palestijnen, om een doorbraak te realiseren in het vredesproces.”

Er is geen koerswijziging, betoogt hij: “Maar we spreken ons misschien iets meer uit dan in het verleden.” Hij vindt de opstelling van het CDA consequent en wijst op het verkiezingsprogramma. Daarin bepleit het CDA een ‘levensvatbare twee-statenoplossing’. Verder staat daar: “Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!