De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderschrift

Burgerplicht willen vervullen kan gezondheid schaden

woensdag 13 maart 2013 17:19
Spread the love

Vervolg “foutief opgesteld verkeersbord in Leuven”

Zie https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/04/foutief-opgesteld-verkeersbord-leuven

Als verantwoordelijke en betrokken burger heb ik mijn burgerplicht vervuld en in augustus 2010, samen met Anne, een brief geschreven naar de Dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit Leuven o.a. in verband met een tijdelijk verkeersbord (doodlopende straat) van een bouwbedrijf dat al sinds ongeveer 2 maanden foutief stond opgesteld in de Voorzorgstraat, ongeveer 50 meter van de Bankstraat. Dit bord stond ten dienste van het verkeer komende van de Bankstraat.

Nadat we onze burgerplicht volbracht hadden, verwachtten we dat binnen een paar dagen het bord weggehaald zou zijn.

Het bord werd pas 6 weken na onze melding, op 4 oktober 2010 opgehaald, pas nadat we een gesprek hadden met de wijkagent.

Als we de wijkagent niet gezien hadden, hoelang zou het bord er nog gebleven zijn?

De Dienst V.O.M. heeft geen rekening gehouden met de melding van de burger.

Pas 8 weken later, op 19 oktober 2010,  kregen we een boodschap van de verkeerscommissaris, via een brief van de ombudsvrouw

Het gaat hier over een fout van een bouwbedrijf die gedurende 3 maanden materiële en morele schade aan duizenden ronddraaiende auto’s veroorzaakt heeft.

Er werd geen PV tegen de aannemer opgesteld.

Met de verzwarende omstandigheden dat in de twee laatste weken van augustus 2010 nog een bijkomend verkeersbord speelstraat (doodlopende straat/verboden richting) 24 uur per dag opgesteld stond aan de Bankstraat ter hoogte van de Voorzorgstraat.

Alle auto’s komende van de Vest konden alleen terugdraaien naar de Vest. Gedurende de twee laatste weken van augustus 2010 was de wijk alleen bereikbaar via de Kapucijnenvoer door de Arthur De Greefstraat (gezien de werken op de hoek van de Heilige Geeststraat / Tervuursestraat was de straat gedurende 2 jaar, ongeveer van april 2010 tot april 2012, niet toegankelijk wegens een verboden richting verkeersbord van het bouwbedrijf) 

Deze fouten en nalatigheden hebben een aanzienlijke, ongeveer 100.000 euro, schade aan het algemeen belang veroorzaakt.

Politie

De verkeerscommissaris laat weten dat het “inderdaad een vergetelheid betreft, die inmiddels werd rechtgezet aangezien het bord bij controle door POLITIE niet meer aanwezig was en dat het bord initieel werd geplaatst in gevolge de heraanleg van de Bankstraat en dat dit vermoedelijk door de aannemer die de werken uitvoerde werd “achtergelaten””.

De waarheid is dat het bord gedurende minstens 3 maanden foutief opgesteld geweest is en zelfs 6 weken na de melding van de burger.

Niet alleen waren de werken in de Bankstraat al een paar maanden voorbij maar het bord in de Voorzorgstraat stond er ten dienste van het verkeer komende van de Bankstraat en dus kon het alleen geplaatst zijn wegens een hindernis achter het verkeersbord, dus waarschijnlijk wegens werken in de Heilige Geeststraat ter hoogte van de Voorzorgstraat of in het begin van de Heilige Geeststraat. (kant Tervuurse straat)

De versie van de Politie komt neer op beweren dat “de rivier naar de bron stroomt” en daarvoor is sowieso bijkomende argumentatie nodig om deze “tegennatuurlijke” bewering te staven.  

College van burgemeester en schepenen Leuven

Eind november 2010  kreeg Anne een brief van het College van Burgemeester en Schepenen waarin het College blindelings, zonder enig nazicht of onderzoek,  bijna letterlijk de versie van de politie overneemt, iets meer ontkennend door het word “vergetelheid” achterwege te laten.

“Het bord F45 (doodlopende straat) ter hoogte van de hoek Bankstraat-Voorzorgstraat werd aanvankelijk geplaatst door de aannemer in het kader van de heraanleg van de Bankstraat en werd ondertussen weggenomen”

Provincie gouverneur

Anne heeft daarna een brief naar de Provincie gouverneur gestuurd. In zijn antwoord van 28 februari 2011 treedt de Provincie gouverneur op als woordvoerder van de politie.

“De lokale politie verklaart dat er op uw klacht reeds uitvoerig antwoord werd geformuleerd door de ombudsdienst van de stad Leuven en door het college van burgemeester en schepenen”

De  Provincie gouverneur heeft totaal gefaald in zijn toezichtshoudende functie. Hij heeft klakkeloos, blindelings partij gekozen voor de foutieve versie van de stad zonder enig nazicht of onderzoek.
Hij heeft zelfs gespot met de argumenten van de burger.

Federale Minister van Binnenlandse Zaken

Ik heb ook naar de minister geschreven die een antwoord gestuurd heeft op 16 februari 2011  waar ze laat weten dat ze een kopie van mijn klacht naar de korpschef van de politiezone Leuven gestuurd heeft.

De korpschef heeft geen gevolg gegeven aan deze klacht.

Vlaams Minister van Binnenlandse zaken

Ik heb daarna op 2 maart 2011 naar de Vlaamse Minister van Binnenlandse Zaken geschreven en in zijn antwoord van  7 april 2011 laat hij weten dat “De gouverneur mag veronderstellen dat de stad als beste weet welke werken er op haar gebied plaatsvinden, en om welke reden bepaalde verkeersborden worden geplaatst.”

Er werd geen rekening gehouden met het standpunt van de burger

In feite heeft geen enkele instantie rekening gehouden met het standpunt en de argumenten van de burger. Geen enkele instantie/overheid heeft bewijzen of argumentatie gegeven om hun standpunt te staven of ook geen bewijzen of argumentatie om het standpunt van de zwakke burger te ontkrachten.

De verschillende overheden hebben gewoon zichzelf en mekaar beschermd ten nadele van het algemeen belang en ten nadele van een kwaliteitsvolle dienst aan de gemeenschap en de zwakke burger.

We voelen ons monddood gemaakt, voor de gek gehouden, we voelen ons niet gerespecteerd, onrechtvaardig behandeld door de politie en de verschillende overheden.

Het is toch een recht van de burger om op te komen voor de waarheid, het recht op te komen voor een kwaliteitsvolle dienst aan de gemeenschap en aan de burger, het recht op de juiste informatie of het recht op de rechtzetting van een foutieve uitleg.

Ik heb aanzienlijke emotionele pijn geleden door mijn burgerplicht te willen vervullen.

Hier vraag ik aan de politie en het stadsbestuur Leuven een beter toezicht op de verkeersborden van bouwbedrijven.

vervolg 21 maanden later

In november 2012 heb ik weer mijn krachten terug en kan ik me er nog steeds niet bij neerleggen dat de politie en de overheid de rechten van de burger op juiste informatie schendt.

* Daardoor heb ik op 7 november 2012 een klacht per mail gestuurd naar de Dienst Interne Controle van politie Leuven

* Op 12 november 2012 heb ik een brief naar de Procureur des Konings geschreven met betrekking tot de toezichthoudende functie van zowel de burgemeester als de provinciegouverneur.

* op 19 november 2012 heb ik een brief naar de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet gestuurd. Deze brief bleef onbeantwoord. De minister toont misprijzen tegenover de burger die ze als minderwaardig beschouwt.

* Tenslotte heb ik op 26 november 2012 nog een brief geschreven naar de Algemene Inspectie van de lokale en federale politie. In hun antwoord op 3 december 2012 laten ze weten dat mijn klacht nogmaals wordt doorgestuurd naar politie Leuven.

* Pas einde januari 2013 heb ik een antwoord van de politie op mijn betwisting gekregen waarin de Korpschef het “officieel standpunt van de overheid” gebruikt als verdediging van de versie van de politie.

De cirkel is rond, de overheid neemt de versie van de politie over en de korpschef neemt de versie van de overheid over.

* De Procureur des Konings laat weten dat deze feiten geen misdrijf zijn.

        Comité P

” Tenslotte kan ik u meedelen dat het vast Comité P tijdens zijn plenaire vergadering besloten heeft dat uw schrijven omtrent het niet reageren op uw klacht door de betrokken politiedienst als ongegrond kan beschouwd worden. “

ondertekend door Guy Cumps, ondervoorzitter

Comité P heeft de verkeerde klacht, die niet mijn eigenlijke klacht is, ongegrond verklaard. Mijn brieven naar Comité P bevatten vijf bladzijden en zeven punten. Comité P heeft geen rekening gehouden met de inhoud van mijn klacht.

* In april en mei 2013 heb ik klachtenbrieven gestuurd tegen het onlogische en onjuiste antwoord van Comité P naar de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Deze brieven blijven onbeantwoord.

Ik heb niet de indruk dat ik in een rechtstaat leef.

take down
the paywall
steun ons nu!