De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 4 privacy onbestaande

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 4 privacy onbestaande

vrijdag 10 mei 2019 17:07
Spread the love

Creëer angst en laat die regeren

Waarom kan men nu zo’n angst creëren zodat elkeen zijn/haar privacy opgeeft en de ‘big brother is watching you’-mentaliteit aanvaardt? Waarom aanvaardt men dat elke burger beschouwd wordt als een potentieel veiligheidsrisico en/of een potentiële misdadiger?
Anders gezegd: voor wie vormt het volk, de macht van het getal, een risico? Juist, voor wie nu aan het roer staat. En daar knelt het schoentje … zij zullen dat niet laten gebeuren, koste wat kost.

Deze elementen, zorgvuldig door de machthebbers gedirigeerd, dragen daartoe bij:

 • De nieuwe digitale technologieën maken i.v.m. het in de gaten houden van burgers heel wat technisch mogelijk. Het gebruik van de sociale contactmedia wordt door de modale burger niet kritisch geëvalueerd en dat komt de bewindslieden heel goed uit.
 • Sedert 9/11 (de aanslag op de twin-towers in New York, USA) en het vermoeden van ‘bad countries’ (de as van het kwaad) wordt een autoritaire aanpak maatschappelijk aanvaardbaar.
 • In naam van de bescherming van de angstig gemaakte burger worden de fundamentele mensenrechten uitgehold, beknot of zelfs afgeschaft.
 • De beslissende invloed van de uitvoerende macht, de landelijke regering en de bestuurders van de Europese Gemeenschap wordt alsmaar groter en dwingender. Dit zogezegde officiële niveau voert heel wat door op straffe van effectieve boete voor de lidstaten. En het parlement: het kijkt erna en doet niets. Er is geen greintje effectieve controle die gevolgen ressorteert voor de bewindslieden die normaliter verantwoording dienen af te leggen.

 

Enkele bedenkingen bij de autoritaire aanpak

Wat de aanslag op 9/11 betreft, men kon de impactgrootte ervan ingeperkt hebben, maar het kwam de toenmalige machtshebbers goed uit dit niet te doen. En wat de ‘bad countries’ betreft, ook hier krioelde het van gewilde blunders, want zich richten op een externe vijand, verdoezelt het leed en de chaos in eigen land. En dat gaat hier hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend over de USA. Ook de andere landen gebruikten snel dat ’gat in de markt’. Het probleem dat de USA heeft, is dat verschillende landen en regio’s zich niet meer willen schikken naar de Amerikaanse imperialistische hegemonie-politiek en zoiets laat de USA niet over zijn kant gaan, toch niet ongestraft.

 

Enkele bedenkingen bij het gebrek aan privacy

Men hoeft zich geen illusies te maken: de privé-gegevens van alle burgers worden door privé- en officiële instellingen minitieus opgeslagen. Even een overzicht.

 

Privé

Delhaize, Colruyt, …
Hier betaalt men meestal met een bankkaart. Geen beter middel om aankopen te koppelen aan personen of gezinnen. Men heeft een prima overzicht van het aankoopgedrag. En via gerichte persoonlijke reclame zal het koopgedrag gestuurd worden.

Telecomproviders, Google, Facebook, …

 • Bij de start staan die systemen op non-privacy ingesteld. Via een ingewikkeld kluwen kan men zelf het systeem instellen zodat er een grotere privacy is. Maar men weet dat de modale gebruiker dit niet vlug zal doen om 2 redenen:
  • men is er niet van op de hoogte dat alles op non-privacy staat;
  • het is te ingewikkeld om alles in te stellen.
 • Het zou net andersom moeten zijn: men zou moeten vertrekken van een rigoureus gesloten systeem en zelf actie moeten ondernemen om info met de wereld te delen.
 • En je gelooft het nooit … Google gmail geeft het toe: we lezen uw emails! < http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140417_01072114&_section=63794788 >
 • Die bedrijven hebben een heel goed idee van het profiel van elke burger die om het even welk digitaal medium gebruikt. En de kans van misbruik of verkoop van die gegevens is helemaal niet denkbeeldig.

Vakbonden, Ziekenfondsen, Verzekeringen, Bankinstellingen, …
Vele mensen beseffen het niet, maar deze instellingen hebben een schat aan informatie over elke burger die met hen in contact komt. Zij zorgen dan ook via allerlei nieuwe snufjes, zogenaamde voordelen, … voor een goede klantbinding. En eenmaal gestrikt gaan ze achteraf met een uitgestreken aangezicht doen alsof zij de baas zijn over jouw gegevens, gelden en gedachtengoed. Weinig dienstbetoon, maar veel manipulatie …

 

Officieel:

BE: federale politie, justitie, veiligheidsdiensten, binnenlandse zaken, belastingen, …
EU: Europol, Eurojust, Frontex, …
Mondiaal: NSA (USA), KGB (USSR), …
Als men denkt dat die instanties er zijn om de burger te beschermen, vergeet het maar. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Spionagediensten houden ons doen en laten in de gaten.
  < http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130906_00728178&_section=63794788 >
 • Uw gegevens doorverkocht door de overheid. M.a.w. ‘openbaarheid van bestuur’ ten dienste van commerciële bedrijven.
  < http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130908_00732068&_section=63794788 >
 • Betogingen, hoe vreedzaam ook, ze weten u te vinden … om:
  • uw profiel aan te vullen met welke mening u heeft over iets, … U zou wel eens een potentiële tegenstander kunnen worden!
  • u op te pakken:
 • Camera’s overal in de publieke ruimte. Het zou de burger een veilig gevoel moeten geven. En dat zou kloppen mocht men dat enkel op kritische locaties doen. Maar overal? De verborgen agenda hierachter is duidelijk: elke burger moet in zijn doen en laten nauwgezet gevolgd kunnen worden.
 • Het allernieuwste is de RFID-chips (Radio Frequency IDentification-chip). En wat komt op die chip terecht? Juist, persoonlijke gegevens om u te kunnen identificeren. Vergeet niet: die chip kan, wegens zijn kleine grootte, overal op geplaatst worden, ook zonder uw medeweten! Zo heeft men nog beter zicht op wat u doet en waar u gaat en staat. En daarbij is er nog een aspect dat nergens vermeld wordt: de hoeveelheid straling vergroot nog maar eens! En er zijn verschillende soorten chips:
  • De actieve chip zendt zelf een signaal uit, de passieve wordt door een ontvanger geactiveerd.
  • De uitleesbare chip kan enkel op een vaste locatie beschreven worden, de beschrijfbare chip kan steeds beschreven, gewist en ingelezen worden.

Google: Satelite view, Streetview, GPS-Photo, …

 • Leuk natuurlijk dat men een beeld kan krijgen van zijn/haar vakantiebestemming.
 • Maar vindt men dat ook als dieven, gangsters, veiligheidsdiensten uw woning gedetailleerd kunnen bestuderen?
 • Geen probleem, zegt de privacy-commissie. Men heeft nochtans niemand om toestemming gevraagd …

 

Klokkenluiders

De Nederlandse media richtte Publileaks op. Men zou hier anoniem en beschermd documenten kunnen lekken. Prima natuurlijk voor nieuwsgaring. Men beweert dat de afzender niet bekend is bij de journalisten, maar toch zouden zij afgeschermd met de tipgever kunnen communiceren. Mij maak je dan niet wijs dat de anonimiteit van de tipgever verzekerd is.
< http://www.deredactie.be/permalink/1.1724783 >

 

Enkele bedenkingen bij het gebrek aan democratische controle

Er is nagenoeg geen democratische controle van om het even welk parlement.

De Belgische particratie houdt met zijn intern beloningssysteem de touwtjes heel goed in handen.
En als een parlementariër toch eens uit de band springt en uit de biecht klapt, dan

 • wordt hij/zij getrakteerd op een, letterlijk, kamerbreed hoongelag;
 • zal hij/zij het geweten hebben: een politieke carrière is voorbij.

De uitvoerende macht in de EU:

 • vaardigt kaderbesluiten uit met bindende regels voor alle staten, los van enige controle door het EU-parlement.
 • daarbij wordt dataretentie, bijhouden van data over iets of iemand, heel belangrijk. Volgens die richtlijn moeten internetproviders en telecommaatschappijen de data bijhouden voor een duur van 6 maanden tot 2 jaar.

 

take down
the paywall
steun ons nu!