De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brusselse politiezones verdienen beter dan een politieke fusie

Brusselse politiezones verdienen beter dan een politieke fusie

vrijdag 1 april 2016 15:39
Spread the love

Met gespierde interventies van robocops kan je allicht terroristen neutraliseren.
In het Belgische systeem moet lokale politie aansluitend op haar bestuurlijke taken vooral preventief werken met de andere actoren op het terrein om radicalisering voor te blijven. En samenwerken en informatie aanleveren voor de federale “jongens”.

Na de politiehervoming in ons land is er in elk gerechtelijk arrondissement 1 gedeconcentreerde directie van de federale gerechtelijke politie gevestigd die verantwoordelijk is voor de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen en terrorisme.

Een probleem van informatieuitwisseling tussen plaatselijke politiezones bijvoorbeeld kan je deels oplossen door de 6 intergemeentelijke zones in Brussel te fuseren, maar vervolgens zal de administratieve grens tussen Brussel en Vilvoorde (of de Rand, of Charleroi, of Antwerpen) gelijkaardige problemen creëren.
De kwaliteit van informatieuitwisseling hangt niet af van de grootte van de politiezone, wel van een kwalitatieve werking en een professionele uitwisseling van info aangestuurd door de korpschef.

Een profielshift moet de lokale politie activeren in haar rol naast de andere plaatselijke actoren (scholen, jeugdwerking, sociale inspectie,…). Veiligheid en sociale cohesie zijn vooral sociale thema’s. Een recht voor elke inwoner in plaats van een zorg vanuit angst of wantrouwen.

Een gewestelijke structuur geeft NOG MINDER GARANTIES voor de Brusselaar op zijn of haar nabijheidspolitie. Garanties daarover vragen zou pas een sociaaldemocratische boodschap kunnen zijn.

Met de fusieboodschap alleen zit je uiteraard dicht bij wie vooral uit is op een communautair discours en conservatief securitair denkt over de samenleving…

Ik heb het als politieraadslid in  PZ Brussel Hoofdstad Elsene meegemaakt (en professioneel toen we nog een gemeentelijke politie hadden) hoe groot de druk binnen een politiekorps is om met centraal aangestuurde interventieteams haar opdrachten uit te voeren. Men kijkt neer op de wijkagent ! 

Wouter Bracquené

take down
the paywall
steun ons nu!