De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brokobaka/Bouterse Hira show/Hira’s verraad aan het recht op leven

Brokobaka/Bouterse Hira show/Hira’s verraad aan het recht op leven

maandag 7 december 2015 00:16
Spread the love

BROKOBAKA/BOUTERSE HIRA SHOW/HIRA’S VERRAAD AAN HET RECHTOP LEVEN EN VRIJWARING VAN FOLTERING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/brokobakabouterse-hira-showhiras-verraad-aan-het-recht-op-leven-en-vrijwaring-van-foltering/

In zijn column: ”Brokobaka” [1] beschrijft econoom, journalist,columnist en onderzoeker Sandew Hira zijn ontmoeting op Brokobaka[buitenverblijf van president Bouterse] metpresident Bouterse, hoofdverdachte Decembermoordenen werpt alvast een licht op zijn met Bouterse gevoerde gesprekken.Een beschrijving van een pleidooi voor straffeloosheid:
Hira’s ontmoeting met hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, de huidige president D. Bouterse in diens buitenverblijf”Brokobaka” en de aansluitende gesprekken tussen hen, is de triestefinale van zijn beduimelde project ”Getuigenis van PresidentBouterse”, met als doel: straffeloosheid voor [oorlogs] misdaden enmisdaden tegen de menselijkheid.
Op bijna gezellige manier beschrijft Hira zijn tocht naar Brokobakaen aansluitend de ontmoetingmet ex-dictator en legerbevelhebber D. Bouterse, hoofd verantwoordelijkevoor de foltering en buitengerechtelijke executie van 15 vooraanstaande critici op zijn regime in 1982 [Decembermoorden], waaronder de BROER van Sandew Hira[nom de plume voor Dew Baboeram], advocaat John Baboeram.

Hoe men vanuit psychologisch oogpunt uberhaupt het gesprek vrijwillig kan aangaan met de hoofdverdachte van de foltering/executievan zijn eigen broer en dat dan nog in de, ik heb het reeds gezegd, ”gezellige”sfeer, als hieronder beschreven, is mij een raadsel.

Een voorbeeldIn Hira’s eigen woorden:
”We stapten uit de auto en liepen de hut binnen. Ik stak mijn hand uit naar president Bouterse die me ontving met een hartelijke handdruk en warme woorden van welkom. Het leek alsof een last van mijn schouders viel omdat er geen spanning was. We kregen wat te drinken en spraken over koetjes en kalfjes. De president stelde voor om een wandeling te maken door het bos. Brokobaka ligt in de jungle. Tijdens de wandeling legde hij me uit hoe het bos werkt. Hij vertelt over de bomen, de planten en het fruit. Op een bepaald moment gingen we op een boomstronk zitten om te praten over hoe we het gesprek zouden gaan voeren. ” [2]

Een ander voorbeeld:
”De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel. We hebben afgesproken dat hij zijn volledige medewerking zal blijven geven aan een nader diepgaand onderzoek om zijn versie te toetsen aan een breed scala aan getuigenissen. We zijn toen doorgegaan naar de Binnenlandse Oorlog.” [3]
Tsja”De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel” [4]
Bijna hilarisch, als het in een film is.Helaas is het de bittere werkelijkheid.
Maar de in overwegend ”gezellige sfeer” [Hira schrijft zelf, bij de ”hartelijke ontvangst”door de president, geen spanning te hebben gevoeld, zat met de president’s avonds te praten bij het kampvuur….] met soms wat ”harde confrontaties” gevoerde gesprekken met de hoofdverantwoordelijke voor de dood van zijn broeris wel heel apart, maar  laat ik verder bij Hira om mee te dealen.

Wat mij bezighoudt, omdat het funest is voor het democratische proces inSuriname, is de straffeloosheid, die Hira met zijn ”Project Getuigenis van President Bouterse” promoot.

STRAFFELOOSHEID
Hira is afgestapt van de gerechtelijke procedure ter vervolging van deDecembermoorden en wil nu, via een op een gesprekken met presidentD. Bouterse [mee beluisterd door zijn vrouw en medewerkers van depresident] een Getuigenis van Bouterse loskrijgen over, ”de gebeurtenissenwaarbij Bouterse betrokken geweest is en waarbij geweld een bepalende factor geweest is.” [5]

A TestimonyJust like that
Afstappen van het model gerechtelijke vervolging, die eerst de nek wasomgedraaid door de aanname van de amnestiewet [6] en nu nog eensversterkt door Hira’s hulpvaardigheid bij straffeloosheid.

DECEMBERMOORDEN, MOIWANA EN ANDERE [OORLOGS]MISDADEN
Want een ding moge duidelijk zijn.Of het nu de Decembermoorden, de massaslachting door het Surinaamse leger inMoiwana tijdensde Binnenlandse Oorlog of de misdaden van het Jungle Commandoin diezelfde Binnenlandse Oorlog betreft, of de voor de Decembermoordendoor het militaire regime gepleegde misdrijven, de verantwoordelijkenmoeten via een rechtszaak vervolgd worden.
Alle ”getuigenissen”, een op een gesprekken, ”samenkomsten” ofonderonsjes, zonder gerechtelijke consequenties, zijn uit den boze!
Het gaat hier niet om het stelen van een fiets, maar om foltering,buitengerechtelijke executies, massamoord, gewelddadige arrestaties,het vernietigen van de vrije pers [dat was het in brand schieten van radiostationsen krante redacties tijdens de arrestaties en executies van de 8 Decemberslachtoffers].
Dat moet juridisch vervolgd worden, verantwoordelijken na een eerlijk procesveroordeeld worden.
Zo gaat dat in een rechtsstaat.
Al het andere is het promoten van straffeloosheid.

DE HIRA AND BOUTERSE SHOWDIVERSIONARY TACTICS/ELLENLANGE BESCHOUWINGENEN INTIMIDATIE/ LASTER JEGENS CRITICIHIRA DE ZELFVERKLAARDE ”NATIONALE VERZOENER”

Onder diversionary tactics wordt verstaan het gebruiken van allerhandetrucs om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat.Zijn Straffeloosheidsproject of te wel ”De Hira and Bouterse show”En daar is Hira goed in!
DIVERSIONARY TACTICS/ELLENLANGE BESCHOUWINGENIN HIRA’S ”PERSCONFERENTIES”
Ellenlange uitweidingen in zijn ”persconferenties” over alle mogelijkezaken, die niet direct met zijn straffeloosheidsproject te makenhebben EN intimidatie/laster tegenover critici, die WEL berechtingvan de Decembermoorden/verantwoordelijken en anderen vooropblijven stellen IN EEN RECHTSZAAL, GEEN GELEUTER INACHTERKAMERTJES OF GESPREKKEN BIJ HET KAMPVUUR! [7]
DIVERSIONARY TACTICS/LASTER EN INTIMIDATIEJEGENS CRITICI
Zo gaf hij advocaat Essed, die hem wilde waarschuwen voorhet gevaarlijke pad, dat hij bewandelt in zijn encaillanering metiemand als president Bouterse [8], aan bij de veiligheidsdienst. [9]Theo Para, voorvechter voor de berechting van de Decembermoordenvan het eerste uur, die Hira terecht bekritiseerde, werd ervan beschuldigd,samen met anderen, een ”coup” tegen Bram Behr [radicaal linksactivist en criticus militair regime, Decembermoordenslachtoffer] te hebben beraamd [10] en wat dies meer zij.
Ook suggereert hij sluw, dat zijn critici slechts gericht zijn op de vervolgingvan slachtoffers van de Decembermoorden en Moiwana, maar het eventueelaan krijgsgevangen genomen militairen aangedane onrecht, doorhet Junglecommando gepleegd, negeren.
Iets wat pertinente nonsens is.Ik, een van Hira’s critici en ik weet ook anderen, staan voor vervolgingvan ALLE misdaden, door welke partij ook gepleegd in de aanloop tot en tijdens de militaireperiode [ruim genomen 1980-1992, toen Bouterse als bevelhebber van hettoneel verdween], met de Binnenlandse Oorlog dus meegerekend. 
DIVERSIONARY TACTICSNATIONALE VERZOENER/HIRA GOOIT ALLES OP EEN HOOP
Maar Hira benoemt zichzelf tot een soort Nationale Verzoener, doorbijeenkomsten te willen beleggen of te beleggen met nabestaandenvan slachtoffers, van welke partij ook [hij heeft dat inieder geval gedaan met nabestaanden van militaire slachtoffers tijdensde Binnenlandse oorlog], of getuigenissen te verzamelen over”al het geweld in de aanloop tot 1980, daarna”
Zoals hij dat formuleert in zijn ”Project de Getuigenis vanPresident Bouterse”
”De Getuigenis is een traject om de Surinaamse gemeenschap in staat te stellen om traumatische gebeurtenissen met betrekking tot geweld in de aanloop naar 25 februari 1980 en daarna te verwerken.” [11]

Ziet u, lezer, hoe sluw deze man is.Hij leidt met zijn formulering ”De Surinaamse Gemeenschap”, deaandacht af van BERECHTING VAN VERANTWOORDELIJKEN voor mensenrechtenschendingen,oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid!
Door het Project zo te presenteren en alleen maar de PRATEN met Bouterseen in dat verlengde, zoveel mogelijk nabestaanden en slachtoffers vanhet ”geweld” in het algemeen, te willen horen en/of te laten getuigen,psychologiseert hij deze periode [als niet deskundige bovendien] en,wat erger is, depolitiseeert hij deze en laat hij er oorlogsmisdadigersen misdadigers tegen de menselijkheid mee wegkomen.
Bovendien:Hira creeert zo geen Nationale Verzoening, maar een schijnverzoening,omdat de veranwoordelijken voor de ergste internationale misdadenniet worden vervolgd en berecht.En zolang er geen recht gedaan is, kan Suriname niet uitgroeientot een ware democratische rechtsstaat.Want dan geldt immers nog steeds:Het recht van de sterkste.
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID/[OORLOGS]MISDADEN/MENSENRECHTENSCHENDINGEN

Het gaat hier niet om het stelen van een TV of een fiets:Het gaat hier om oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen, misdaden tegen de menselijkheid.
Misdaden, die strafrechtelijk vervolgd dienen te worden en nietkunnen worden afgedaan met ”gesprekken” met hoofdverdachtenof ”samenkomsten” met nabestaanden.
Zulke strapatzen leiden niet tot Nationale Verzoening, maar latende verdeeldheid en bitterheid alleen maar groeien.
Daarnaast:Het is een principe van gerechtigheid, dat verdachten van ernstigemisdaden een gang naar de rechter maken.
Daarom noemde ik Hira in de titel van dit stuk ookeen verrader van het recht op leven en vrijwaring van foltering.
Het recht op leven en vrijwaring van foltering is een van degrondregels van menselijkheid en beschaving.Schending hiervan fundamenteel verwerpelijk.
Niet voor niets worden het recht op leven en vrijwaring van folteringin het Internationaal Recht beschouwd als niet opschortbarerechten, ook niet bij oorlog of noodtoestand. [12]
Het verkondigen van straffeloosheid voor de schending vandie rechten, door de berechting van de Decembermoordente willen omzetten in een een op een ”getuigenis” conversatietussen in casu Hira en Bouterse [13], is verraad aan de diepstebeginselen van menselijkheid.
Dit ook nog eens brengen in een gezellig verslag van een uitstapjenaar Brokobaka en benadrukken, dat de sfeer ook in een”harde confrontatie” tussen Hira en Bouterse ”niet isverpest. Integendeel” [14], vind ik schokkend.
Ik wacht de resultaten van het eindrapport, dat Hira op 8 December[hoe smakeloos, de doodsdag/nacht van 15 critici tegen Bouterse, waaronderzijn eigen broer!] aan de voorzitter van de Nationale Assemblee Suriname [het Parlement dus], zal presenteren, af.En zal het zeker becommentarieren.
TENSLOTTE
Laat Hira maar doorgaan met zijn vernietiging van fundamentele rechten.Het zal hem, noch zijn nieuwe contacten/bondgenoten, of wat ze dan ookmogen zijn [Bouterse en co] baten.
Hun misdaden zijn internationaal uitgebreid gedocumenteerd [15] enniet vergeten!
En de strijd voor bestraffing van de boosdoeners gaat door!
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[2]

We stapten uit de auto en liepen de hut binnen. Ik stak mijn hand uit naar president Bouterse die me ontving met een hartelijke handdruk en warme woorden van welkom. Het leek alsof een last van mijn schouders viel omdat er geen spanning was. We kregen wat te drinken en spraken over koetjes en kalfjes. De president stelde voor om een wandeling te maken door het bos. Brokobaka ligt in de jungle. Tijdens de wandeling legde hij me uit hoe het bos werkt. Hij vertelt over de bomen, de planten en het fruit. Op een bepaald moment gingen we op een boomstronk zitten om te praten over hoe we het gesprek zouden gaan voeren.”

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[3]

””De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel. We hebben afgesproken dat hij zijn volledige medewerking zal blijven geven aan een nader diepgaand onderzoek om zijn versie te toetsen aan een breed scala aan getuigenissen. We zijn toen doorgegaan naar de Binnenlandse Oorlog.”

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[4]

”’De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel” 

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[5]

1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest.”
STARNIEUWS.COMCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299

[6]

NOSSURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN5 APRIL 2015

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[7]
”We begonnen zaterdagmiddag en gingen door in de avonduren. We zaten onder een boom voor een kreek. In de avond werden enkele grote lampen werden aangezet en op de achtergrond achter de kreek werd een groot kampvuur aangestoken voor een mooier achtergrondbeeld.”

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[8]

”Persoonlijk maak ik mij – na de mededeling van de heer Baboeram dat hij als reactie op deze bedreigingen van zijn leven, bewaakt wordt door een militair die onderdeel is van de ‘veiligheidsdienst” en voorzien is’ van alle logistieke faciliteiten in geval van problemen” – nog meer zorgen dan ik reeds had.

Ik heb namelijk reeds op 6 augustus 2015, op strikt persoonlijke titel, mijn bezorgdheid aan de heer Baboeram kenbaar gemaakt in verband met zijn veiligheid. Ik heb hem toen in een persoonlijk onderhoud voorgehouden dat naar mijn mening de heer Bouterse hem gebruikt en dat de recente geschiedenis van Suriname geleerd heeft dat ook personen die hand- en spandiensten aan de heer Bouterse hebben verleend, er soms niet goed vanaf zijn gekomen.

Ik heb de heer Baboeram erop gewezen dat Roy Horb, die deel uitmaakte van het tribunaal dat de 15 mannen ter dood heeft veroordeeld, niet lang na de decembermoorden hangend aan een koortje van zijn onderbroek werd aangetroffen in een cel en dat anderen in de schaduw een dodelijk zonnesteek hebben opgelopen en weer een andere bij een gezellig partijtje pootje baden, de verdrinkingsdood stierf. Zelfs verdwenen inheemse jongemannen geheel van de aardbodem na een forensische reconstructie onder leiding van de militaire politie”

   STARNIEUWS.COMESSED BEZORGD OVER VEILIGHEIDDEW BABOERAM/SANDEW HIRA15 AUGUSTUS 2015
 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30720

[9]

”Toen ik aanstalten maakte om te vertrekken, vroeg hij me om even te wachten omdat hij drie zaken onder mijn aandacht wilde brengen.

Ten eerste, de andere nabestaanden vinden het beledigend dat ik de cijfers heb verschaft over het totaal aantal doden in relatie tot de doden van 8 December. Dat nemen ze me kwalijk.

Ten tweede, 8 december is de dag waarop de andere nabestaanden hun doden herdenken en ik zou daarom mijn rapport niet op 8 december mogen presenteren. Hij sprak alsof ik geen nabestaande was en geen rechten kon claimen als nabestaande.

Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”

Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.
Maar ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst.”

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHTEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
  http://www.iisr.nl/tekst-persconferentie-sandew-hira-15-augustus-2015/

[10]
Opmerking Astrid EssedTheo Para is nom de plum voor de door Hira genoemde Henry Does
In Hira’s woorden:

”Mijn oproep om naast de getuigenis van Bouterse ook anderen een getuigenis te laten afleggen over hun betrokkenheid bij processen van geweld heeft ertoe geleid dat allerlei mensen zich aanmelden om geïnterviewd te worden. Een voorbeeld is Remond Overman die het tragische verhaal van Bram Behr uit de doeken heeft gedaan. Overman heeft als jongeman nauw samengewerkt met Bram Behr.

Behr stond bekend als een links-radikale anti-imperialistische strijder. Voor de coup van 25 februari 1980 heeft hij een blad uitgegeven getiteld verzet om de militairen te steunen die bezig waren met een vakbondsactie. Na de coup onderscheidde Bram Behr twee stromingen in het politieke krachtenveld: rechts en links. Zijn bezorgdheid was dat in de kritiek op de militairen hij zich moest onderscheiden van de rechtse krachten en niet zomaar achter rechts moest aanlopen. Hij gaf de krant Mokro uit en iedereen kende hem als de man achter Mokro. Maar binnen zijn partij had zich een groep gevormd onder leiding van Henry Does, alias Theo Para, gesteund door Bimla Gajadien, Ida Does en Ernestine Comvalius. Zij slaagden erin om Bram af te zetten als partijleider en bepaalden vervolgens de koers van Mokro die zich volledig aansloot bij de rechtse oppositie, zeer tot verdriet van Bram Behr. Maar voordat hij een nieuwe partij kon oprichten om zich te kunnen onderscheiden van de groep van Does werd hij gearresteerd en vermoord door militairen die hem in het rechtse kamp plaatsen terwijl die lijn niet door hem maar door Does werd gepropageerd in Mokro.

Deze getuigenis laat de tragiek zien van Bram Behr maar ook de noodzaak dat anderen zoals Does hun getuigenis afleggen zodat een compleet beeld ontstaat met verschillende visies op dezelfde gebeurtenissen.´´

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHTEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 17 OCTOBER 2015 
  http://www.iisr.nl/tekst-persconferentie-sandew-hira-17-oktober-2015/

PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGEGEGOOCHEL/AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINECOMVALIUSASTRID ESSED4 DECEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/persconferentie-sandew-hirahiras-misdadige-gegoochelaantijgingen-tegen-theo-paraernestine-comvalius/

[11]

”Hier kunt u alle informatie en documenten vinden over de Getuigenis van President Bouterse. De Getuigenis is een traject om de Surinaamse gemeenschap in staat te stellen om traumatische gebeurtenissen met betrekking tot geweld in de aanloop naar 25 februari 1980 en daarna te verwerken.”

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHDE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
http://www.iisr.nl/category/projecten/testimony/

[12]

NIET OPSCHORTBARE RECHTEN
”(Du: notstandsfest, Eng: non-derogable) Rechten die nooit buiten werking kunnen worden gesteld, ook niet in tijd van oorlog of noodtoestand. Volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn dat de rechten op leven, vrijheid van geweten en geloof, erkenning als persoon voor de wet (habeas corpus), vrijwaring vanslavernij, vrijwaring van marteling en wrede behandeling, vrijwaring van gevangenneming wegens schulden en vrijwaring van twee maal bestraffing voor hetzelfde misdrijf (ne bis in idem). De vrijheid vanmeningsuiting is geen niet-opschortbaar recht. In de prakijk zijn beperkingen aan vooral het verstrekken van informatie een van de eerste maatregelen die een overheid of militair apparaat in tijden van crisis neemt, zoals door militaire censuur.”
AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/niet-opschortbare-rechten

[13]

STARNIEUWS.COMCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[14]

”De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel.”

STARNIEUWS.COMCOLUMN: BROKOBAKASANDEW HIRA30 NOVEMBER 2015
  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543

[15]

STARNIEUWS.COMDECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEIDTHEO PARA20 OCTOBER 2015
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/31833

HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTENASTRID ESSED12 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/herdenking-decembermoorden-op-waterlooplein2014vermoord-maar-niet-vergetenslechts-in-gerechtigheid-berusten/

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

  http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname  RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDERRapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 
  WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
WIKIPEDIA
MOIWANA

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!