De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan toekomstig Koning Willem Alexander/Het Koning Willem Alexander Waterproject

Brief aan toekomstig Koning Willem Alexander/Het Koning Willem Alexander Waterproject

woensdag 24 april 2013 10:41
Spread the love

BRIEF AAN KONING WILLEM ALEXANDER

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-toekomstige-koning-willem-alexander-het-koning-willem-alexander-waterproject/

Het Joods Nationaal Fonds Nederland heeft ter ere van de inhuldiging van Prins Willem Alexander tot Koning der Nederlanden een waterproject opgezet voor de inwoners van het in de Negev woestijn liggende Mitspe Ramon. Deze organisatie heeft van de toekomstige koning Willem Alexander toestemming gekregen, om aan dit waterproject zijn naam te geven. Zie daarover https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html

Dat lijkt onschuldig, maar is het niet. Waaraan namelijk geen ruchtbaarheid wordt gegeven zijn de op dit moment plaatsvindende etnische zuiveringen van de Bedoeinenbevolking uit de Negev, die fel is bekritiseerd door Amnesty International. Zie daarover http://www.amnesty.org/en/news/israel-new-government-must-scrap-plans-forcibly-evict-bedouin-2013-04-20

Ook is het Joods Nationaal Fonds Israel, een zusterorganisatie van het Joods Nationaal Fonds Nederland, betrokken bij het verdrijven van Bedoeinen. Zie daarover http://electronicintifada.net/content/protests-and-strikes-israel-raids-bedouin-villages-threatens-destroy-homes/11792

Het verdrijven van mensen uit hun woongebied is niet alleen inhumaan, maar volgens het Internationaal Recht, een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom ben ik van mening, dat de Prins der Nederlanden, binnenkort Koning, Deo volente, zich onder deze omstandigheden dient te distancieren van een dergelijk Waterproject. In dit verband heb ik hem aangeschreven via de RVD. Ook heb ik geschreven aan Inhuldiging Joods Nationaal Fonds 

Zie mailadressen voor wie zich daartoe ook geroepen voelt

RVD

rvd.pers.kh@minaz.nl

INHULDIGING JOODS NATIONAAL FONDS

inhuldiging@jnf.nl

Iedereen, die op deze of andere wijze wil protesteren tegen de associatie van Prins Willem Alexander met een dergelijk

project, hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

BRIEF AAN PRINS WILLEM ALEXANDER, TOEKOMSTIGE KONING DER NEDERLANDEN

AAN DE TOEKOMSTIGE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM-ALEXANDER

Prins der Nederlanden

Prins van Oranje Nassau

Jonkheer van Amsberg

Uw betrokkenheid bij het Waterproject in de Negev Woestijn ”het Koning Willem Alexander Project”

Amsterdam, 22 april 2013

Koninklijke Hoogheid,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Met verbazing en teleurstelling heb ik er kennis van genomen, dat u uw naam hebt verbonden aan een waterproject, het zogenaamde

 ”Koning Willem Alexander Project”, dat wordt uitgevoerd door het Joods Nationaal Fonds Nederland in de Negev woestijn,  opgezet ter ere van uw 

inhuldiging als Koning op 30 april 2013. [1]

Aangezien u kennelijk niet op de hoogte bent van de drijfveren en doelstellingen van het Joods Nationaal Fonds Nederland en de Israelische etnische zuiveringen

van de Bedouinen in de Negev woestijn, verschaf ik u bij dezen de volgende achtergrond informatie.

HET JOODS NATIONAAL FONDS NEDERLAND

”De inwoners van Mitspe Ramon zijn gedwongen om kostbaar drinkwater te gebruiken om hun gewassen te bevloeien….een probleem dat we samen met u willen aanpakken!”

https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html

Het klinkt allemaal zo onschuldig en betrokken, dat waterproject waaraan u uw naam verbonden hebt. De werkelijkheid echter, zowel wat betreft het Joods Nationaal Fonds Nederland als

de humanitaire situatie van de in de Negev woestijn wonende Bedouinen, is een stuk grimmiger.

Volgens de informatie op de website van het Joods Nationaal Fonds Nederland is haar kerntaak ”het ontwikkelen en leefbaar maken van het land Israel ten behoeve

van al zijn bewoners” [2]. Wanneer met ”al zijn bewoners” bedoeld wordt de Joods-Israelische, dan klopt die  informatie. Anders niet.

De Palestijnen, zoals u zult weten de oorspronkelijke bewoners van Palestina

[De toenmalige Turks Ottomaanse kolonie voor de komst van door het zionisme

geinspireerde Joodse ”pioniers”], worden door de Israelische moederorganisatie, 

[in 1901 opgericht] het Joods Nationaal Fonds, stelselmatig gediscrimineerd [3]

Bij mijn weten heeft het Joods Nationaal Fonds Nederland daarvan nooit afstand 

genomen en evenmin van de rol, die het Israelische Joods Nationaal Fonds tot 

de dag van vandaag speelt in de onderdrukking van de Palestijnse bevolking [4]

Bovendien is het in 1902 opgerichte Joods Nationaal Fonds Nederland door de historische

jaren heen het boegbeeld geweest in het promoten van eerst het zionisme en daarna

de Staat Israel.

Dat deze tot stand is gekomen als neo koloniaal project, waarbij volkomen

voorbij werd gegaan aan het fundamentele recht op zelfbeschikking 

van de tot dan toe gekoloniseerde Palestijnen, mag anno 2013 als

bekend worden verondersteld [5]

Want wat is het stichten van een Staat in het land van een ander volk, de rechten van

dat andere volk negerend, anders?

Het is alsof de Batavieren na 2000 jaar afwezigheid in het huidige Nederland een

eigen Staat willen stichten…….

TERUG NAAR HET HEDEN

ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN

De meest zwaarwegende reden waarom u uw naam niet zou moeten

verbinden aan dit Waterproject zijn de etnische zuiveringen van de Bedouinen

die door de Israelische Overheid worden uitgevoerd in de Negev woestijn. 

Dit is niet nieuw:

Sinds 1948 in de zogenaamde ”Israelische Onafhankelijkheidsoorlog [6]

zijn Bedouinen uit de Negev woestijn etnisch gezuiverd, zoals u o.a.

in de documentatie van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch

kunt lezen [7]

Door de jaren heen is dit proces van etnische zuiveringen doorgegaan  [8]

Maar ook nu, rond de tijd dat u uw naam aan dit Waterproject hebt

verbonden, gaat dit onrecht door, waartegen recentelijk fel is geprotesteerd

door mensenrechtenorganisatie Amnesty

International [9]

Volgens dit Amnesty bericht dreigen 30.000 Bedouinen te worden 

verdreven.

Als rechtvaardiging wordt door de autoriteiten ´´economische ontwikkeling´´

en het ´´niet erkend zijn´´ van de Bedouinendorpen opgegeven. 

Maar welk excuus ook gebruikt wordt, het is niet valide en bovendien

internationaalrechtelijk en moreel verwerpelijk.

Etnische zuiveringen zijn streng verboden volgens artikel

49, 4e Conventie van Geneve [10]

Volgens artikel 7, Statuut van Rome, zijn het misdaden tegen de 

menselijkheid. [11]

Ik meen u hierbij genoeg argumenten van internationaalrechtelijke

en humanitaire aard te hebben aangedragen, waarom u zou 

moeten afzien van het verbinden van uw naam aan dit Negev

Waterproject.

Daarbij dient u ook voor ogen te houden, dat Israel sinds 1967

 bezettende macht is in de Palestijnse 

gebieden, ondanks VN Resolutie 242 uit 1967, zich schuldig

maakt aan de bouw-uitbreiding van volgens het Internationaal

Recht illegale nederzettingen, een illegale Gaza blokkade

in stand houdt en een eveneens illegale Muur bouwt [12]

Om van de bloedige Israelische militaire expedities, met name

in Gaza, nog te zwijgen [13]

TOT SLOT

Door uw naam te blijven verbinden aan dit Waterproject associeert u 

zichzelf zowel met bezettingsstaat Israel als meer specifiek, met het

grote onrecht, dat de Bedouinen in de Negev woestijn wordt aangedaan.

Mensen, die al generaties in dit gebied wonen en steeds grootschaliger

worden gedeporteerd.

Wanneer u persisteert in deelname aan dit Waterproject doet u echter

meer dan het impliciet steunen van onrecht

U schendt uw constitutionele verplichtingen

Op 30 april aanstaande legt u Deo volente de Eed op de Grondwet af.

De Eed, die in zich draagt artikel 90, waarin staat, dat Nederland

de Internationale Rechtsorde zal bevorderen.

Israel heeft meer dan overtuigend getoond, het Internationaal Recht 

aan zijn laars te lappen

Dat en het feit, dat het onrecht tegen de Bedouinenbevolking in de Negev

weerzinwekkend en onacceptabel is, moet voor u reden zijn, uw naam

los te koppelen van dit Waterproject.

Anders start u uw Koningschap met een smet op uw blazoen

Ik vertrouw erop, dat dit niet zal gebeuren.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Hoogachtend

Astrid Essed

Amsterdam 

[1]

HELP ISRAEL MET EEN WATERPROJECT TER ERE VAN KONING

WILLEN ALEXANDER

https://www.inhuldigingsboek.nl/

HET KONING WILLEM ALEXANDER WATERPROJECT

https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html

[2]

JOODS NATIONAAL FONDS

http://www.jnf.nl/home.html

[3]

”Het JNF werd de laatste jaren vaker beschuldigd van discriminatie. 

Dit komt mede doordat het JNF alleen aan Joodse inwoners van Israël land verkoopt[1]

ook wordt het JNF ervan beschuldigd Palestijnse inwoners van hun land te 

verjagen zodat het erna meer bos kan planten”

WIKIPEDIA

JOODS NATIONAAL FONDS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joods_Nationaal_Fonds

[4]

THE ELECTRONIC INTIFADA

PROTESTS AND STRIKES AS ISRAEL RAIDS BEDOUIN VILLAGES

THREATENS TO DESTROY HOMES

19 OCTOBER 2012

http://electronicintifada.net/content/protests-and-strikes-israel-raids-bedouin-villages-threatens-destroy-homes/11792

[5]

IF AMERICANS KNEW

THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT

http://www.ifamericansknew.org/history/origin.html

UITPERS.BE

ZESTIG JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN 

ETNISCHE ZUIVERINGEN

ASTRID ESSED

JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

[6]

Die zogenaamde ”Israelische Onafhankelijkheidsoorlog”, in werkelijkheid

een militaire confrontatie tussen Israelisch-zionistische troepen en

Arabisch Palestijnse strijders [met steun van slecht bewapende troepen

uit de zojuist onafhankelijk geworden Arabische landen als Syrie, Jordanie

en Egypte], ontstond ten gevolge van het opdringen van de ”verdeling”

van Palestina door de VN in Resolutie 181 [dec 1947] over de ruggen

van de Palestijnse bevolking

[7]

”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly 

displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES

10 AUGUSTUS 2010

http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes

[8]

HUMAN RIGHTS WATCH

ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV

11 MAART 2011

http://www.hrw.org/news/2011/03/11/erasing-links-land-negev

BTSELEM.ORG

CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPELL TENS OF THOUSANDS OF

BEDOUINS FROM AREA C

10 OCTOBER 2011

http://www.btselem.org/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES

18 AUGUSTUS 2010

http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes

HUMAN RIGHTS WATCH

OFF THE MAP: LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL’S UNRECOGNIZED

BEDOUIN VILLAGES

31 MAART 2008

http://www.hrw.org/reports/2008/03/30/map-0

THE GUARDIAN

ETHNIC CLEANSING IN THE ISRAELI NEGEV

28 JULI 2010

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jul/28/ethnic-cleansing-israeli-negev

BBC

ISRAEL POLICE RAZE ”ILLEGAL” BEDOUIN VILLAGE IN NEGEV

27 JULI 2010

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10777040

WERELDOMROEP

ISRAEL SLOOPT DORP BEDOUINEN

23 APRIL 2010

http://www.rnw.nl/nederlands/bulletin/israel-sloopt-dorp-bedoeienen

NRC

HET WILDE ZUIDEN VAN ISRAEL

5 FEBRUARI 2005

http://vorige.nrc.nl/krant/article1860085.ece

[9]

AMNESTY INTERNATIONAL

NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT

BEDOUIN

20 APRIL 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israel-new-government-must-scrap-plans-forcibly-evict-bedouin-2013-04-20

[10]

4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

[11]

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[12]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 

2012.

MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[13]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 

2012.

MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!