De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Stadsblad de Echo Amsterdam over discriminerende en haatzaaiende column ”Islamofobie”

Brief aan Stadsblad de Echo Amsterdam over discriminerende en haatzaaiende column ”Islamofobie”

maandag 29 december 2014 23:54
Spread the love

BRIEF AAN STADSBLAD ECHO AMSTERDAM ZUID OOST OVER DISCRIMINERENDE EN HAATZAAIENDE COLUMN ”ISLAMOFOBIE”

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/brief-aan-stadsblad-de-echo-amsterdam-zuid-oost-over-discriminerende-en-haatzaaiende-column-islamofobie/

AAN DE REDACTIE VAN STADSBLAD DEECHO ZUID OOST17 DECEMBER 2014
COLUMN ”ISLAMOFOBIE”AUTEUR/MARCEL DUYVESTIJN
Geachte Redactie

Nog voor het einde van 2014 wil ik graag uw aandachtvragen voor het volgende:Ik volg het Stadsblad de Echo al heel lang, maar heb dezekeer met verontwaardiging en verbijstering kennisgenomenvan de inhoud van de column van Marcel Duyvestijn:”Islamofobie”Zie de transcriptie van de column geheel onderin.

Het is een aaneenrijgsel van lage verdachtmakingen en generalisatiesaan het adres van moslims in het algemeen, waarbij de dubbele standaardniet mag ontbreken.Kortom, een schande, dat uw Stadsblad dit heeft gepubliceerd.
DE COLUMNISLAMOFOBIE/CITATEN DUYVESTIJN/
FOUTE BOEL
Duyvestijn begint heel onschuldig door er melding van te maken,dat het nu ook mogelijk, aangifte te doen tegen Islamofobie,.ietswaar hij, zo lijkt het, positief tegenover staat.
Maar al gauw gaat het mis
Ik citeer
”Als ik iemand weiger de hand te schudden, omdat hij moslimis, is dat discriminatie.Andersom mag wel de moslim mag wel een hand afwijzen.Dan heet het godsdienstvrijheid. Maar dat terzijde.”
Pas erg wordt dit
”Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om eenzekere fobie voor de Islam te billikken.Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde van de dag.Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.”…………..”Maar als je onderzoeken leest waaruit blijkt, dat veelTurkse en Marokkaanse jongeren maar moeilijk afstand kunnen nemen van al die misstanden.Dat homofobie [ook een raar woord] en antisemitismediep verankerd lijkt te zitten, kan ook geen verrassingmeer zijn.”
En dan de slotonzin”Het is een kromme vergelijking, maar laatst zei eenbankier tegen me: ”Ik voel me soms net een moslim,ik zit altijd in de beklaagdenbank. Hij vond dat raar.Dat de bankwereld niet heel positief in het nieuws is delaatste jaren was hem kennelijk ontschoten.Dat beaamde hij, maar hij verbaasde zich over dehaat tegen zijn vakgenoten.Hij wilde het niet zeggen, daarom zeg ik het, de bankofobieis groot tegenwoordig.”

BILLIJKEN VAN DISCRIMINATIE EN HAATZAAIERIJEEN DOODZONDE
Het ergste van het betoog van Duyvestijn is eigenlijk dit citaat
””Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om eenzekere fobie voor de Islam te billikken.”Hiermee zegt Duyvestijn dus feitelijk, dat vanwege eenaantal politieke ontwikkelingen en  gebeurtenissen afkeeer/haat tegen een religie, en daarmee de belijders, wel gerechtvaardigd is.Even anders gezegdTerreur van fundamentalistisch Joods Israelische kolonisten (bewoners van de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied (1) tegen de bezette Palestijnseburgerbevolking, billijkt antisemitisme.Letterlijk, according to Duyvestijn´´”Is het vreemd, dat mensen bang worden van het Jodendom?Je hoeft het nieuws over de terreur van Israelisch Joodsekolonisten niet intensief te volgen, om eenzekere fobie voor het Jodendom te billikken.”
KortomZijn ´´rechtvaardiging´´ van Islamofobie, waarbij politiekegebeurtenissen op een lijn worden gesteld met de Islam is eng,generaliserend en gevaarlijk.Of moet ik hier gaan uitleggen, dat de Islam, evenals hetChristendom en Jodendom, een religie van naastenliefde envergeving, los staat van het misbruik door politiekeavonturiers en/of strijdgroepen.
ONTHOOFDINGEN/VERKRACHTINGEN EN ONTVOERINGENIN HET MIDDEN OOSTEN EN AFRIKAMIDDELEEUWSE TAFERELEN VAN FANATICI EN HAATBAARDEN
EIGENTIJDSE WESTERSE TAFERELENDRONES/CLUSTERBOMMEN EN CIA FOLTERPRAKTIJKENROMA VERDRIJVINGEN IN FRANKRIJK/GRENSDODEN IN DEMIDDELLANDSE ZEE
En dan dit fraaie citaat
´´Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde van de dag.Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.´´
Even een klein punt van orde
Ten eersteNiet heel Afrika is IslamitischMaar dat is minder van belang hier.
Erger is de generalisatie, alsof in ´´het Midden Oosten en Afrika´´bovengenoemde praktijken de dagelijkse dagtaak zijn.En alsof ontvoeringen en verkrachtingen niet evenzeer in Europa voorkomen.Of leest Duyvestijn geen kranten.Dat de Islam, als inspiratiebron genoemd wordt,zegt niets.Zowel Christendom en Jodendom zijn zowelvroeger (Kruistochten) als recenter (priesters inLatijns Amerikaanse dictaturen, die wapens zegenen,Joodse kolonisten, die het Jodendom misbruikenin hun terreur tegen Palestijnen), misbruiktals ´´inspiratiebron´´ voor misdaden.Meten met twee maten dus a la Duyvestijn.
Maar er is meer.Want in zijn ijver,zich negatief uit telaten over de Islam en moslims, wordt gevoelijk maarverzwegen, dat de Westerse wereld debet is aan een groot aantalmisdaden, die een vaak hogere rangorde hebben dan(hoe gruwelijk ook), onthoofdingen (waarbij Duyvestijnwaarschijnlijk aan ISIS refereert*
Laat ik bijvoorbeeld eens noemen de honderdduizendenburgerdoden, veroorzaakt door de Amerikaanse oorlogentegen Irak en Afghanistan. (2)De burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Amerikaansedrone aanvallen in Pakistan en Yemen. (3)De CIA folterpraktijken waarvan onlangs een huiveringwekkendrapport. (4)De verdrijvingen van Roma door de hedendaagse Franse politiekeleiders, discriminerende behandeling in Italie en andere delenvan Europa, wat toch aan ´´Middeleeuwse taferelen´´ doetdenken.(5)Het letterlijk moordende EU asielbeleid, waardoor tot nutoe 40. 000 vluchtelingen, die in gammele bootjesde Middellandse Zee zijn overgestoken, zijn omgekomen. (6)En  Staatssecretaris Teeven, die durft te zeggen, dat het reddenvan deze Middellandse Zee bootvluchtelingen geen taakvan Europa is. (7)
Stel dat iemand nu eens opmerkt´´Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Westers christelijke beschaving?Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om eenzekere fobie voor het christendom te billikken.Bombardementen op burgerdoelen, CIA folterpraktijken,verdrijvingen van Roma het laten verdrinken van bootvluchtelingen.Ze zijn in de VS en Europa  aan de orde van de dag.Middeleeuwse taferelen vanverdrijvingen van Roma,van het folteren van gevangenen. Steeds wordt deWesterse christelijke beschavingals inspiratiebron gebruikt.
Net zo´´n absurde redenering als Duyvenstijn´s verwijzingnaar de Islam.
Religies zijn niet verantwoordelijk voor de boze daden vanmensen en politici.
MIDDELEEUWS/ERGER DAN DAT/INDUSTRIEELE MOORD IN MASSALITEIT
Erger dan´´Middelleuwse taferelen´´ , is wat er inhet zogenaamde ´´beschaafde´´ Europa heeft plaatsgehadin de meest duistere jaren van de vorige eeuw.De industriele moord op miljoenen mensen, Joden, zigeuners,homosexuelen, Jehova Getuigen (die dienst in het Duitse legerweigerden) en vele anderen.
Door het nazi regime in een van de meest ´´beschaafde´´en cultureel hoogstaande landen in Europa, Duitsland.Een land, waar al eeuwen niet eens meer virulent antisemitismebestond, zoals in Oost/Europa.
Duyvenstijn mag dus minder hoog van de torenblazen met zijn denigrerende en racistische verwijzingennaar ´´het Midden Oosten en Afrika´´
Al evenzeer onzinnig zijn zijn opmerkingen over ´´Turkse en Marokkaanse jongeren, die maar moeilijk afstand kunnen nemen van al die misstanden´´Waarom zouden zijHet is hun vrijheid, ISIS aan te hangen, als ze datwillen (weet u nog/´´vrijheid van meningsuiting´´),maar bovendien hoef je geen afstand te nemen van iets,dat je niet zelf hebt gedaan.Duyvenstijn vraagt toch ook niet van Nederlanders, afstandte nemen van de misdaden, die tijdens de politioneleacties tegen Indonesie zijn gepleegd.Waarom worden moslims hier dan altijd mee lastiggevallen.Bovendien kent Duyvenstijn zijn feiten slecht.Want tot vervelends toe hebben moslims afstandgenomen van terreurdaden. (8)
De laatste alinea, de vergelijking met ´´haat tegenhet bankwezen´´ (zie geheel onderin-column Duyvestijn)neem ik niet serieus.Het bankwezen heeft er ten koste van miljoenen eenpuinhoop van gemaakt, wantrouwen is terecht.Duyvestijn target miljoenen moslims, omdatenkele politieke avonturiers/criminelen zich tenonrechte op de religie beroepen.Het absurde verschil hoef ik hier niet uit te leggen
EPILOOG
Samengevat:Duyvestijn billikt Islamofobie, die leidt totintimidatie, uitsluiting en geweld tegen moslims,op grond van wandaden door enkelen.Niet anders dan antisemitisme rechtvaardigendoor terreur van een aantal Israelisch-Joodsecriminelen uit de illegale nederzettingen.
Daarbij kijkt hij gevoelijk weg van Westerse misdadendoor ze te verzwijgen en de andere te generaliseren,waarbij hij hele continenten [Afrika] racistisch bejegent.Ook gebruikt hij extreem-redhtse PVV termen als”haatbaarden”
Een weerzinwekkende, haatzaaiende column,die nooit in uw blad had mogen verschijnen.
Daarom eis ik van u, dat dergelijke racistische baggerin het vervolg uit uw blad achterwege blijft.
Discriminatie en racisme zijn een van de ergste mensenrechtenschwndingen.Het had niet nodig moeten zijn, dat ik u daarop moest wijzen.
Ik ga er dan ook vanuit, dat u in 2015 een nieuwe start maakt,vrij van racisme, discriminatie en Islamofobie.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

NOTEN

(1)

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

GEWELD DOOR ISRAELISCH JOODSE KOLONISTENTEGEN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
http://www.btselem.org/settler_violence

(2)

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

(3)

HUMAN RIGHTS WATCHREPORTA WEDDING THAT BECAME A FUNERALUS Drone attack on Marriage Procession in Yemen20 FEBRUARY 2014
http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0

AMNESTY INTERNATIONALWILL I BE NEXT/US DRONE STRIKESIN PAKISTAN22 OCTOBER 2013
http://www.amnestyusa.org/research/reports/will-i-be-next-us-drone-strikes-in-pakistan

AMNESTY INTERNATIONALUSA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONE KILLINGS IN PAKISTAN22 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/usa-must-be-held-account-drone-killings-pakistan-2013-10-22

NU.NLVS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES22 OCTOBER 2013
http://www.nu.nl/buitenland/3608015/vs-doodden-willekeurig-burgers-met-drones.html

(4)

SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCECOMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCEAGENCY´S DETENTION AND INTERROGATIONPROGRAM

http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf

NRC´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN´´EXPLICIETE DETAILS´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/martelrapport-cia-verwacht-expliciete-details-over-harde-technieken/

NRCCIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVEREFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/cia-misleidde-publiek-en-politiek-over-ineffectieve-martelprogramma/

BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORISTPETER STORM9 DECEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/12/09/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/

(5)

DISCRIMINERENDE EN INHUMANE BEHANDELINGROMA IN EUROPA
AMNESTY INTERNATIONALREPORTWE ASK FOR JUSTICE0/EUROPE´S FAILURE TOPROTECT ROMA FROM RACIST VIOLENCEAPRIL 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONALFRANCE/NEW ROMA FORCED EVICTIONS ´´SHAMEFUL´´3 APRIL 2013
http://www.amnesty.org/en/news/france-new-roma-forced-evictions-shameful-2013-04-03

ALJAZEERAROMA GIRL EXPULSION SPARKS NEW ROW IN FRANCE18 OCTOBER 2013
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/roma-girl-expulsion-sparks-new-row-france-2013101618332959209.html

BBCFRENCH SCHOOLCHILDREN MARCH IN ANGER OVEREXPULSIONS 17 OCTOBER 2013
http://www.bbc.com/news/world-europe-24569585

AMNESTY INTERNATIONALITALY/ROMA SEGREGATION CAMPS/A BLIGHT ONTHE CITY OF ROME30 OCTOBER 2013

http://www.amnesty.org/en/news/italy-roma-segregation-camps-blight-city-rome-2013-10-30

(6)

NU.NL40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMENSINDS 200029 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3890402/40000-migranten-leven-gekomen-sinds-2000.html

(7)

NU.NLTEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGENGEEN TAAK EU25 DECEMBER 2014
http://www.nu.nl/politiek/3961786/teeven-vindt-redden-bootvluchtelingen-geen-taak-eu.html

(8)

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

STADSBLAD DE ECHO17 DECEMBER 2014COLUMN”ISLAMOFOBIE”

Ahmed Marcouch vindt, dat je gemakkelijker aangifte moetkunnen doen tegen ”moslimhaat”.Dat snap ik.Je kunt op het aangifteformulier nu ook ”antisemitisch” aanvinken.Ook geweld en discriminatie tegen homo’s kan vrij gemakkelijkaangekruist worden.Dus waarom niet haat tegen moslims?
Wat ik wel altijd vreemd vind, is de term ”Islamofobie”Dat is een gemaakt woord.En angst is toch iets anders dan discriminatie.Als ik iemand weiger de hand te schudden, omdat hij moslimis, is dat discriminatie.Andersom mag wel de moslim mag wel een hand afwijzen.Dan heet het godsdienstvrijheid. Maar dat terzijde.
Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om eenzekere fobie voor de Islam te billikken.Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde van de dag.Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.
Dat is nog ver van ons bed.Maar als je onderzoeken leest waaruit blijkt, dat veelTurkse en Marokkaanse jongeren maar moeilijk afstand kunnen nemen van al die misstanden.Dat homofobie [ook een raar woord] en antisemitismediep verankerd lijkt te zitten, kan ook geen verrassingmeer zijn.
Het is een kromme vergelijking, maar laatst zei eenbankier tegen me: ”Ik voel me soms net een moslim,ik zit altijd in de beklaagdenbank. Hij vond dat raar.Dat de bankwereld niet heel positief in het nieuws is delaatste jaren was hem kennelijk ontschoten.Dat beaamde hij, maar hij verbaasde zich over dehaat tegen zijn vakgenoten.Hij wilde het niet zeggen, daarom zeg ik het, de bankofobieis groot tegenwoordig.
Marcel Duyvestijn

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!