De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan SP Eerste Kamerlid E. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering en kritiek voor de SP

Brief aan SP Eerste Kamerlid E. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering en kritiek voor de SP

vrijdag 23 september 2016 05:09
Spread the love

BRIEF AAN SP EERSTE KAMERLID, B. VAN APELDOORN, OVERBEZOEK NETANYAHU /WAARDERING/KRITIEK

ZIE

http://www.astridessed.nl/brief-aan-sp-eerste-kamerlid-b-van-apeldoorn-over-bezoek-netanyahuwaarderingkritiek/

Beste lezer,

Naar aanleiding van mijn brief aan de [euro] parlementariers[ook aan van Apeldoorn toegestuurd]over het twee weken geleden plaatsgevonden bezoek van deIsraelische premier Netanyahu  heb ik een schrijven ontvangen vande heer B. van Apeldoorn, Buitenlandwoordvoerder van de SPEerste Kamerfractie.Hoewel in het algemeen wel te spreken over zijn antwoord, heb iktoch een aantal kritische kanttekeningen, die ik hemper brief heb laten weten.
Nu eerst mijn brief aan de [euro] parlementariers.Daaronder van Apeldoorn’s reactie en tenslotte, mijn antwoordop zijn reactie.

Astrid Essed

BRIEF AAN DE [EURO] PARLEMENTARIERS OVER BEZOEKNETANYAHYU AAN NEDERLAND

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
   http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

ANTWOORD SP EERSTE KAMERLID B. VAN APELDOORN OPMIJN BRIEF

On Monday, September 5, 2016 3:12 PM, “Apeldoorn, Dr. E.B. (Bastiaan) van” <bastiaan.vanapeldoorn@ eerstekamer.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,

dank voor uw mail. Ik begrijp uw zorgen en ook uw verontwaardiging goed. 
Premier Netanyahu zal niet alleen ontvangen worden door leden van de Tweede Kamer, maar ook van de Eerste Kamer, waaronder door  ondergetekende als vertegenwoordiger van de SP Eerste-Kamerfractie. Maar een dergelijke ontvangst betekent wat ons betreft geenszins dat wij enige steun verlenen aan de schandalige onderdrukking, al bijna een halve eeuw lang, van de Palestijnen in de bezette gebieden. De SP zal tijdens het bezoek van de premier van Israel opnieuw beklemtonen dat er een einde moet komen aan de illegale en gewelddadige bezetting van Palestijnse gebieden en de blokkade van Gaza. De voortdurende flagrante schending van het internationale recht en de mensenrechten van de Palestijnen is onaanvaardbaar en moet gevolgen hebben voor onze relaties met de Israëlische regering. We zijn het wat dat betreft ook met u eens dat woorden gevolgd moeten worden door daden. Ook zullen we er bij de Nederlandse regering wederom op aandringen om de staat Palestina zo spoedig mogelijk te erkennen. 
Verdere informatie over onze opvattingen over het Palestijns-Israelische conflict is te vinden op onze website sp.nl
Met vr groet,
Bastiaan van ApeldoornBuitenlandwoordvoerder SP Eerste-Kamerfractie 

Verstuurd vanaf mijn iPad

REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD VAN DE HEERVAN APELDOORN:

AAN DE HEER B VAN APELDOORNBUITENLANDWOORDVOERDER SP EERSTE KAMERFRACTIE

Onderwerp:Reactie op uw antwoord op mijn aan de parlementariersgerichte oproep, de ontvangst van de  Israelische premier Netanyahu [7 september2016] te boycotten.

Geachte heer van Apeldoorn,

Allereerst mijn excuses voor mijn verlate reactie.Zoals u begrepen hebt, heb ik mijn oproep tot hetboycotten van de ontvangst van Netanyahu niet alleenaan u, maar aan een breed scala van [euro] parlementariersgeschreven. [1]U bent een van de weinige parlementariers,die hierop heeft gereageerd, waarvoor mijn waardering.Ook mijn waardering voor uw antwoord aan mij, maardaar kom ik zometeen op.
De reden van mijn verlate reactie is, dat ik sinds de komstvan Netanyahu, enkele andere parlementariers heb aangeschreven.
Michiel Servaes [PvdA], om hem te complimenterenmet zijn Open Brief aan Netanyahu [2], hoewel ik daar ookenkele kritische noten bij heb geplaatst.En, minder aangenaam, Han Ten Broeke [VVD], dieik flink de oren heb gewassen over zijn die hard proIsraelhouding, gepaard gaande met ontwijkingsstrategieenen moddergooierij. [3]
Zijn reactie aan mij, die ik u niet wil onthouden [maar daarvanhebt u cc mijn brief aan Kuzu ook al kennis kunnen nemen]bevestigde juist datgene wat hij ontkende:Hij was wel degelijk onder de indruk van mijn schrijven! [4]Maar dat laat ik verder bij hem.

Verder heb ik nog [dat hebt u cc toegestuurd gekregen], Tunahan Kuzu[Denk] gecomplimenteerd met zijn politieke statement, door dehand van Netanyahu te weigeren. [5]

Maar dat zijn anderen:Nu naar u!

SP EN ISRAEL/PALESTINA

De inhoud van uw schrijven aan mij bevalt mij goed,niet alleen het duidelijke SP standpunt aangaande het Israelischeonrecht tegen de Palestijnen, maar vooral ook het SP standpunt,dat sancties gesteld dienen worden aan Israel’s voortdurendeschendingen van het Internationaal Recht.Zie uw schrijven hieronder.
Uw buitenlandwoordvoerder, Harry van Bommel, heeft zich altijdgoed ingezet voor de Palestijnse zaak [als een van de weinigenin de Tweede Kamer, waarvoor waardering, dat weet hij ook], ondanks enkele rare uitschieters. [6]
Maar terugkomende op uw schrijven:Dat is dus, wat ik goed vind aan het SP standpunt.Hameren op het Israelische onrecht jegens de Palestijnen, de schendingenvan het Internationaal Recht, de te ondernemen sancties.

KRITIEK/”’SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA”

Waarover ik minder te spreken ben, is het SP standpunt, zoalsaangetroffen op de SP website, getiteld:
”’SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA” [7]Mijn kritiek is vervat in punten, 1, 2 en 3
Zie hieronder:

1
EU/VREDESONDERHANDELINGEN
Ik citeer daaruit
””Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen” [8]
Ik citeer daaruit
Twee zaken zijn daar naar mijn mening mis mee:

EU/TEN EERSTE:

Natuurlijk is de politieke realiteit, dat als de VS [vanwege haar Israelpartijdigheid, toevoeging mijnerzijds] faalt in het vlot trekken vande vredesonderhandelingen, een andere politieke speler het voortouwmoet nemen, waarvoor de EU het meest in aanmerking komt.
MAAR DE SP MOET NIET UITGAAN VAN DE PRAGMATISCHE POLITIEKEREALITEIT, MAAR BLIJVEN BIJ HET AAN DE KAAK STELLEN VANHET ISRAELISCHE ONRECHT.
Dat betekent, meneer van Apeldoorn, dat uw partij niet moet vragen omnieuwe ”vredes” onderhandelingen, met andere spelers.MAAR EISEN, DAT ISRAEL ZICH ONVOORWAARDELIJKTERUGTREKT UIT DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN, DEILLEGALE NEDERZETTINGEN ONTMANTELT, DE ILLEGALE MUJURAFBREEKT, HET RECHT OP TERUGKEER ERKENT!
Al die punten zijn vastgelegd in het Internationaal Recht, waarover nietkan worden onderhandeld, want over je rechten onderhandel je niet.Punt uit!

EU/TEN TWEEDE
Ook al maakt de SP geen principieel punt en gaat u wel uit van de politiekerealiteit, dan nog klopt de SP redenering niet.Want bij onderhandelingen moet sprake zijn van zo objectief mogelijkebemiddelaars.De VS is duidelijk Israel-partijdig, maar dat is de EU ook, ondanksmooie beginselverklaringen. [9]En dat deel ik dan weer met u, dat u bij Nederland/EU aandringt op sancties.
Maar evengoed als ik weet u, dat het-althans op dit moment-bij de EU dus bij mooie woorden blijft.Daarmee zijn zij dus impliciet pro Israel, want het is Israel, dat doordeze EU lamlendigheid wordt bevoordeeld, omdat zo de status quoin stand wordt gehouden!Kort gezegd:ALS ER AL SPRAKE ZOU ZIJN VAN VREDESONDERHANDELINGEN,IS OOK DE EU NIET DE AANGEWEZEN PARTIJ!

2

GEEN ”GELIJKE PARTIJEN”
Waar ik in het SP standpunt Israel en Palestina ook over val,is deze zinsnede:
”Wanneer partijen zich hier niet aan houden, worden die veroordeeld.” [10]

U doelt hier op de uitvoering van VN resoluties en het InternationaalRecht en geeft als voorbeeld van die schending de gecontinueerdenederzettingenbouw. [11]Op zich helemaal juist, maar wat mij stoort aan die zin is het woord”partijen”, wat suggereert, dat het gelijke partijen betreft, wat, zoals u weet,niet het geval is.Deze kritiek heb ik al in een eerdere brief aan de SP geventileerd,toen de kwestie rond de stedenband Amsterdam Tel Aviv speelde. [12]

3
GEEN ”GELIJKE PARTIJEN”SP OPMERKING OVER HAMAS

Wat die ongelijke partijen betreft, val ik tenslotte over de volgendezin uit SP standpunt Israel Palestina
”De SP veroordeelt de raketaanvallen van Hamas op burgerdoelen.” [13]
Begrijpt u mij niet verkeerd:IK veroordeel deze raketaanvallen ook!Alle militaire aanvallen op burgerdoelen zijn onacceptabel enin strijd met het Internationaal Recht. [14]
Maar we moeten de zaken wel in het juiste perspectief zien.Ten eerste zijn lang niet alle raketaanvallen van Hamas afkomstig [15],dus is deze opmerking kort door de bocht.Ten tweede treffen die raketten meestal geen doel [gelukkig maar] Ten derde maken ze veel minder slachtoffers dan het Israelische geweld. [16]Ten eerste, tweede en derde zijn niet beweerd, om die aanvallen tevergoeilijken, maar wel, nogmaals, om de zaken in het juisteperspectief te zien.

EN WAT MIJ, TENSLOTTE, OOK TEGEN DE BORST STUIT,IS DAT DE SP WEL DE AANVALLEN DOOR HAMAS NOEMT,MAAR NIET HET VEEL GROOTSCHALIGERE, ISRAELISCHE GEWELD,ZOALS PROTECTIVE EDGE IN 2014! [17]

SAMENGEVAT:

Het ontbreekt de SP niet aan goede intenties.Zeker niet.Als een van de weinigen [waarbij Denk u achter zich laatmaar dat terzijde] zet de SP zich in ter bestrijding van de Israelischebezettingspolitiek.Als een van de weinigen volgt u ook de koers:Geen woorden, maar daden en wilt u, dat aan Israel duidelijkesancties worden gesteld.Dat is goed.Het betere werk.
Maar de SP zwalkt ook:
Door uit te gaan van ”twee partijen”, miskent uw partijde assymetrie van het conflict.Dat het hier gaat om een strijd tussen van onderdrukte tegen bezetter.Een strijd, die absolute solidariteit verdient, wat natuurlijk geen instemminginhoudt met alle strijdmiddelen.Daar ben ik al opingegaan

En tenslotte hamert de SP TEveel op ”vredesonderhandelingen”In plaats van het standpunt in te nemen, dat er geen vredesonderhandelingenhoren te zijn, maar de Israelische UITVOERING van het InternationaalRecht:BEEINDIGING VAN DE BEZETTING.PER DIRECT!ONVOORWAARDELIJK!

Want over je rechten [hier het recht op vrijheid] onderhandel je niet.

Pas als de SP dat standpunt inneemt, zal zij een volwaardige pleitbezorgervan de rechten van het Palestijnse volk zijn.

Doe uw best!Ik reken op u!

”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
     MALCOLM X
  http://www.goodreads.com/quote s/787-we-declare-our-right-on- this-earth-to-be-a-human

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
   http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

[2]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHUMICHIEL SERVAES6 SEPTEMBER 2016
  http://www.pvda.nl/berichten/2 016/09/Open+brief+aan+Netanyah u

[3]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAROOK KRITIEKASTRID ESSED14 SEPTEMBER 2016
  http://www.astridessed.nl/open -brief-aan-netanyahuadhesiebet uiging-maar-ook-kritiek/

[4]

VERBAAL PAK SLAAG AAN VVD’er EN ISRAELVRIENDHAN TEN BROEKE/MIJN BRIEF/ZIJN ANTWOORD/MIJN REACTIE OP ZIJN ANTWOORDASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/verb aal-pak-slaag-aan-vvder-en-isr aelvriend-han-ten-broekemijn-b riefzijn-antwoordmijn-reactie- op-zijn-antwoord/

[5]

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED19 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/denk -leider-kuzu-weigert-netanyahu -hand-te-gevenadhesiebetuiging /

[6]

MIJN KRITIEK OP VAN BOMMEL IN VERBAND METUITSPRAAK [2014] TIJDENS DE ISRAELISCHEMILITAIRE GAZA OPERATIE ”PROTECTIVE EDGE”
”SANCTIES TEGEN HAMAS”

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEFAAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLIDASTRID ESSED28 JULI 2014

http://www.astridessed.nl/van- bommel-wil-sancties-tegen-hama sbrief-aan-harry-van-bommel-sp -tweede-kamerlid/

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIEOP BRIEF HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLIDASTRID ESSED29 JULI 2014

http://www.astridessed.nl/van- bommel-wil-sancties-tegen-hama sreactie-op-brief-van-van-bomm el-sp-tweede-kamerlid/

BERICHTEN OVER UITSPRAAK VAN BOMMEL”SANCTIES TEGEN HAMAS”

VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS YOUTUBE
 https://www.youtube.com/watch? v=hu9vIhyVKu4  DAILYMOTION  http://www.dailymotion.com/vid eo/x21if00_van-bommel-wil-sanc ties-tegen-hamas_news
   CIDI  http://www.cidi.nl/van-bommel- wil-sancties-tegen-hamas/

[7]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

ISRAEL EN PALESTINA

”De SP is voorstander van een twee-statenoplossing, zoals dit in resoluties van de VN is vastgelegd. Onderhandelingen moeten tot dit resultaat leiden. Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen. De SP houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de VN en van het internationaal recht. Wanneer partijen zich hier niet aan houden, worden die veroordeeld. Zolang Israël bijvoorbeeld doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet Palestijns gebied moeten maatregelen hiertegen genomen worden. Dat kan onder meer door het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de landen van de EU. De Nederlands-Israëlische betrekkingen moeten niet geïntensiveerd worden zolang Israël doorgaat met het schenden van het internationale recht. De SP veroordeelt de raketaanvallen van Hamas op burgerdoelen.”

[8]

”Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen.”

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[9]

“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EASTPEACE PROCESS14 MAY 2012
 http://eu-un.europa.eu/article s/en/article_12170_en.htm

[10]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[11]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[12]

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP FCATIEVOORZITTERPETERSASTRID ESSED19 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boyc ot-israelstedenband-amsterdam- tel-avivsp-er-zijn-geen- gelijke-partijen-in-het-confli ctbrief-aan-sp-fractievoorzitt er-peters/

DEZE BRIEF IS GESCHREVEN NAAR AANLEIDING VAN HET VOLGENDESP STATEMENT:

SP”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBANDONMOGELIJK”18 JUNI 2015
  http://amsterdam.sp.nl/nieuws/ 2015/06/situatie-israelpalesti na-maakt-stedenband-onmogelijk

[13]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[14]

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
 BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS
 https://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

[15]

”Er ontstaat spanning rond Gaza, in dit geval na de moord op drie Israëlische jongens. Israël begint vervolgens te dreigen met vergelding, doet huiszoekingen en pakt honderden Palestijnen op. Kleinere Palestijnse fracties beginnen een handvol raketten af te schieten richting Israël, dat de dreigementen opvoert en al een enkele luchtaanval op Gaza doet. Dan pas reageert Hamas zelf met meer raketten, waarna Israël overgaat tot de grootschalige bombardementen van bijvoorbeeld gisteren en vandaag”

GAZA, BOMMEN EN RAKETTEN: EEN WAT COMPLEXERSTELLINGNAMEPETER STORM9 JULI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/07/ 09/gaza-bommen-en-raketten- een-wat-complexer- stellingname/

WAARSCHUWING:ONFRISSE CLUB, MAAR ALS NIEUWSBRON HIER NOODZAKELIJK
CENTER FOR SECURITY POLICYPALESTINIAN ISLAMIC JIHAD FIRES ROCKETINTO ISRAEL27 MAY 2015

http://www.centerforsecuritypo licy.org/2015/05/27/ palestinian-islamic-jihad- fires-rocket-into-israel/

[16]

”DataB’Tselem’s research indicates that, from June 2004 to 23 July 2014, 26 Israeli civilians (four of them minors) and two foreign nationals were killed in Israel by Palestinian rocket and mortar fire. In addition, five soldiers were killed, three in Israel and two in the Gaza Strip. Another Israeli civilian and three foreign nationals were killed by rocket fire at settlements in the Gaza Strip, before they were evacuated. Palestinian rocket fire also killed at least 11 Palestinians (eight of them minors).One Israeli civilian (a minor inIsrael) and one soldier (in the Gaza Strip) were killed by an anti-tank missile fire.A total of 48 persons have been killed by rocket and mortar fire, and two persons have been killed by anti-tank missiles.According to the Israel Security Agency reports, in 2013 (until 31 March 2013), Palestinian organizations fired 15  rockets from the Gaza Strip into southern Israel, compared with 2,157 rockets and 175 mortar shells that were fired in all of 2012 (most of them during operation “Pillar of Defense”). For multi-year details  (Data source: ISA website): ”
  BTSELEM.ORGATTACKS ON ISRAELI CIVILIANS BY PALESTINIANSROCKET AND MORTAR FIRE INTO ISRAEL
   http://www.btselem.org/israeli _civilians/qassam_missiles# data

[17]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODEN FRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
 http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf
   BTSELEM.ORGUN REPORT IS A REMINDER: OVER 1.5 MILLION PEOPLELIVE IN THE GAZA STRIP. IT IS NOT A BATTLEFIELD
 http://www.btselem.org/gaza_st rip/20150630_un_report_on_gaza
  THE UNITED NATIONS INDEPENDENT COMMISSION OFINQUIRY ON THE 2014 GAZA CONFLICT
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/HRC/CoIGazaConflict/Pages/C ommissionOfInquiry.aspx
11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
 1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
   
  DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
 DUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
 SCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
 ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
  
   THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN 17 SEPTEMBER 2015
 http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
 VN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015
 http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!