De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan KLM/Uw afschuiven van uw medeplichtigheid aan uitzettingen vluchtelingen
Asielbeleid,Vluchtelingen,KLM -

Brief aan KLM/Uw afschuiven van uw medeplichtigheid aan uitzettingen vluchtelingen

dinsdag 2 oktober 2012 12:21
Spread the love

UITZETTING AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLM

VOORAF

Op 30 zondag 30 september 2012 schreef ik de KLM Directie aan om haar te aan te spreken op
op haar medewerking, door haar vervoer,  aan de uitzetting van een 20 jarige Afghaanse vluchteling uit
Belgie
Zie brieven [in Nederlands en Engels] onder P/S

Zie ook:

http://www.ekudos.nl/artikel/365717/uitzetting_afghaanse_vluchteling_naar_afghanistanmedeplichtigheid_klm

Naar aanleiding van de reactie van de KLM op Facebook, waarbij zij alle
verantwoordelijkheid van zich afschuift en zich verschuilt achter ”het beleid van de
autoriteiten”, heb ik de KLM onderstaande brief doen toekomen, die ook op Facebook
page van de KLM is geplaatst

http://www.facebook.com/KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

Geachte Directie
Geacht Management

Onlangs hebt u op Facebook gereageerd op mijn aan u gericht schrijven
waarin ik u verzocht, af te zien van  medewerking aan de uitzetting op maandag 1 october 2012  van een 20 jarige
Afghaanse vluchteling naar Afghanistan, vanwege de onveilige
situatie aldaar

Zie

http://www.gettingthevoiceout.org/een-jonge-afghaanse-van-20-jaar-ondergaat-een-tweede-poging-tot-uitzetting-met-dwang-en-met-escorte-op-maandag-1-oktober/

Zie ook

http://www.ekudos.nl/artikel/365717/uitzetting_afghaanse_vluchteling_naar_afghanistanmedeplichtigheid_klm

Uw reactie op Facebook was als volgt:

“KLM Hallo Astrid
KLM is de vervoerder in deze zaak, we kunnen hier niet inhoudelijk op reageren.
Het zijn de autoriteiten van een land, die een persoon uitwijzen”

http://www.facebook.com/KLM

Uw ontwijkende reactie is een laffe en gemakkelijke manier om de eigen verantwoordelijkheid voor uw medewerking af te schuiven
op alleen ”de autoriteiten van een land”

Want hoewel natuurlijk die autoriteiten hoofdverantwoordelijk zijn voor
het vluchtelingen en migratiebeleid, is het een VRIJWILLIGE EN bedrijfsmatige
keuze van uw vliegmaatschappij, vluchtelingen al dan niet te vervoeren naar
voor hen gevaarlijke situaties

Door hieraan mee te werken, wordt u een verlengstuk van het inhumane
vreemdelingenbeleid en sterker nog, wordt u medeplichtig aan het eventueel gevaar
wat deze uitgezette Afghaanse vluchteling en anderen lopen in een onveilige situatie en/of oorlogsgebied

Op Facebook hebben anderen dan ik u hierop reeds aangesproken
en terecht

U kent de risico’s voor vluchtelingen, weet, dat zij niet vrijwillig worden gevoerd en soms
in het vliegtuig worden mishandeld [1]

En toch werkt u hieraan mee [2] en verdient er dik aan

Dit is verachtelijk, moreel verwerpelijk en misdadig

Ik adviseer u. hierin uw verantwoordelijkheid te nemen en af te zien van deze
deportaties anno 2012
U kunt zich niet achter de Overheid verschuilen!

U blijft verantwoordelijk en maakt hierin uw eigen keuze!

Onder P/S nogmaals mijn brief aan u

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
HET GEWELD VAN DE DEPORTATIEMACHINE
2007

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11267f80.htm

FABEL VAN DE ILLEGAAL
COMMISSIE ONTKENT DAGELIJKS DEPORTATIEGEWELD
2007

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11355f87.htm

[2]

FABEL VAN DE ILLEGAAL
KLM EN JUSTITIE WERKEN INNIG SAMEN
APRIL 2000

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10642f38.htm

AUTONOOM CENTRUM VERWERPT INZET LUCHTMACHT BIJ
DEPORTATIE VLUCHTELINGEN

http://ac.home.xs4all.nl/klm/nieuw/nieuw5.html

EERDERE BRIEVEN AAN DE KLM

BRIEF AAN DE KLM
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN 20 JARIGE AFGHAANSE
VLUCHTELING

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP 1 OCTOBER VAN EEN AFGHAANSE
VLUCHTELING NAAR AFGHANISTAN

REDEN:

PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIE
IN AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

Maandag 1 october, werkt u als luchtvaartmaatschappij
opnieuw mee aan de uitzetting/deportatie van een Afghaanse vluchteling
naar Afghanistan
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten

Vluchtgegevens:
KLM Vlucht van Belgie naar Amsterdam
KL 1722
Vertrek/Maandagochtend 8.15 naar Amsterdam

Na aankomst op Schiphol zal hij ONDER DWANG worden
overgevlogen naar Abu Dhabi
KLM vlucht van Amsterdam naar Abu Dhabi/Bahrein
KL 451
Vertrek Maandagmiddag 13.40

In Abu Dhabi aangekomen zal hij op een vlucht naar Kaboel worden gezet

Zie ook het volgende persbericht

http://www.gettingthevoiceout.org/een-jonge-afghaanse-van-20-jaar-ondergaat-een-tweede-poging-tot-uitzetting-met-dwang-en-met-escorte-op-maandag-1-oktober/

Dit is niet de eerste keer, dat uw vliegmaatschappij heeft meegewerkt aan een gedwongen
uitzetting naar Afghanistan

Reeds eerder schreef ik u aan over een uitzetting naar Afghanistan onder auspicien van de
KLM van de een andere Afghaanse vluchteling, de heer Parwais Sangari op
9 juli jongstleden

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/356798/parwais_sangari_uitgezet_ondanks_protestgewetenloosheid_belgische_staat_en_klm

Ik wil nogmaals een dringend beroep op u doen, geen medewerking aan
zijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoeren.
Volgens mijn informatie was hij minderjarig [nog geen zestien], toen hij naar
Belgie kwam, nadat zijn ouders in Afghanistan waren gedood.
In Afghanistan heeft hij nog slechts een zuster, die echter woont in een
streek, waar de oorlog in alle hevigheid woedt en jongeren worden gerecruteerd
door de Taliban om te vechten.
Een zeer onveilige en bedreigende situatie dus

Zie

http://www.gettingthevoiceout.org/een-jonge-afghaanse-van-20-jaar-ondergaat-een-tweede-poging-tot-uitzetting-met-dwang-en-met-escorte-op-maandag-1-oktober/
 

Maar los van zijn persoonlijk risico in de streek waar zijn zuster woont, is het inhumaan EN onacceptabel mensen
uit te zetten naar Afghanistan, omdat in heel Afghanistan een gevaarlijke situatie is.
Immers Afghanistan is een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haar
leven niet zeker is
In het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie is
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor

Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van enige medewerking aan zijn
uitzetting naar Afghanistan
Doet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridisch
medeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen

Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

 

LETTER TO THE KLM:

REQUEST NOT TO DEPORT A 20 YEARS OLD AFGHAN REFUGEE
TO AFGHANISTAN

REASON:

PERSONAL DANGER AND GENERAL DANGEROUS SITUATION IN
WAR STRICKEN AFGHANISTAN

TO KLM BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT
REQUEST NOT TO DEPORT AN AFGHAN REFUGEE TO AFGHANISTAN

AMSTERDAM 30TH OF SEPTEMBER 2012

Dear Board of Directors
Dear Management

Tomorrow, Monday the 1th of october, KLM is cooperating
with the deportation of a 20 year old Afghan refugee, to Afghanistan
on the request of the Belgian authorities, which denied him asylum
and flew him to Schiphol Airport, Amsterdam

Flight
KLM flight from Belgium to Amsterdam
KL 1722
Departure time/Monday morning 8.15

After arrival at Schiphol he will be deported to Afghanistan
KLM flight from Amsterdam to Abu Dhabi [Bahrain]
KL 451
Departure time/Monday afternoon 13.40

From Abu Dhabi he’s going to be deported to Kabul.

See for more information:

http://www.gettingthevoiceout.org/a-young-afghan-boy-20-years-old-will-experiment-his-second-deportation-attempt-under-escort-this-monday-1st-of-october/

This is not the first time KLM cooperated with a forced deportation to Afghanistan
Earlier I wrote to  KLM  about the deportation of the Afghan refugee Parwais Sangari at
9 th of july to Afghanistan

See for information about Parwais Sangari

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/parwais-refugee-to-be-sent-back-merciless/

DEPORTATION OF THE AFGHAN REFUGEE AT 1TH OF OCTOBER
BACKGROUND:

I urgently appeal to you, not to cooperate with the deportation of this
Afghan refugee, at 1th of october, 2012
According to my information he was a minor [younger than 16 years], when
he came to Belgium, after his parents were killed in Afghanistan.
However, in Afghanistan his only relative is his sister, but she lives in a war stricken
area, where young ones are recruited by the Taliban to fight
Needless to say, that he is going to be deported to a very unsafe situation

See

http://www.gettingthevoiceout.org/a-young-afghan-boy-20-years-old-will-experiment-his-second-deportation-attempt-under-escort-this-monday-1st-of-october/

But apart from his personal risk his personal risk in the area where his
sister is living, it is inhuman and unacceptable to
deport him and other people to Afghanistan, because of the dangerous situation
in ALL PARTS OF  AFGHANISTAN,
caused by the war between the USA/Western troops and the Taliban,
the struggle between the warlords and the common criminals because
of the lack of firm central governmental authority.
This is confirmed by the Dutch ministry in a socalled ”Ambtsbericht”
of 5th july 2012
See the pages 32-35 en 48-63

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html

It is your moral duty not to deport this Afghan refugee to Afghanistan.

However, when you deport him and he will be killed or injured, THERE WIILL BE
BLOOD ON YOUR HANDS!

An urgent appeal to you, not to cooperate with his deportation

Kind greetings

Astrid Essed

Ansterdam
The Netherlands

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!