De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Gemeenteraadsleden Amsterdam over G4S betrokkenheid bij Homeless World Cup 2015 Amsterdam

Brief aan Gemeenteraadsleden Amsterdam over G4S betrokkenheid bij Homeless World Cup 2015 Amsterdam

zaterdag 12 september 2015 06:53
Spread the love

BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM OVERG4S BETROKKENHEID BIJ HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/brief-aan-gemeenteraadsleden-amsterdam-over-g4s-betrokkenheid-bij-homeless-world-cup-2015-amsterdam/

VOORAF:

Eerder schreef ik een brief aan Stichting Life Goals, organisatorvan Homeless World Cup 2015 Amsterdam [1], een sportevenement ten bate van daklozen wereldwijd. [2]Partners zijn de Gemeente Amsterdam, het Leger des Heils,SportGen en anderen. [3]Een mooi initiatief, waaraan een onsmakelijk kantje kleeft, namelijkde bewaking van dit evenement door G4S, een beveiligingsbedrijf,dat onder meer Israelische gevangenissen bewaakt, waarin derechten van Palestijnse gevangenen systematisch worden geschonden.Verder bewaakt G4S de illegale nederzettingenin de bezette Palestijnse gebieden, de checkpoints in de bezettePalestijnse gebieden en de illegale Israelische Muur. [4]
Daarnaast bewaakt dit bedrijf ook Nederlandse vreemdelingendetentiecentra, waarin vluchtelingen, die niet over de juiste papierenbeschikken en wier enige ”misdaad” is, te zijn gevlucht vooroorlog/vervolging/armoede, zijn gedetineerd, in afwachting van hun uitzetting.[5]Onschuldige mensen dus.
Met een dergelijk besmet bedrijf, dat bezetting, onderdrukking en mensenrechtenschendingen tegenover vluchtelingen faciliteert, ga je niet in zee en dat heb ik Stichting Life Goals dan ook geschreven, met copieenaan de Gemeente Amsterdam [VVD fractieraad vanwege het feit, dat dewethouder van Sport, de heer E van der Burg, VVD’er is],het Leger des Heils, SportGen en andere partners. [6]

Om de Gemeenteraadsleden Amsterdam hiervan op de hoogte te stellen,heb ik ze eveneens aangeschreven.Dat zijn dus de Gemeenteraadsleden van D’66, PvdA, VVD, SP, Groen Links,CDA, De Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen.
Zie onder het notenapparaat de [algemene] brief naar de Gemeenteraadsleden en eenspecifieke naar CDA, Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen,omdat daar een Gemeenteraadslid aanwezig is.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM/SAMENWERKINGMET G4S/BRIEF AAN ORGANISATORENASTRID ESSED11 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/homeless-world-cup-2015-amsterdamsamenwerking-met-g4sbrief-aan-organisatoren/

[2]

´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkantvan onze samenleving om via sport weer mee te doen´´ STICHTING LIFE GOALS
 http://stichtinglifegoals.nl/

[3]   
   SPORTSGENHOMELESS WORLD CUP 2015
  http://www.sportsgen.nl/portfolio-items/homeless-world-cup/
   LEGER DES HEILSHOMELESS WORLD CUP 2015
  http://www.legerdesheils.nl/homeless-world-cup
GEMEENTE AMSTERDAMHOMELESS WORLD CUP 2015
  https://www.amsterdam.nl/sport/sportnieuws/september/homeless-world-cup/

ALLE PARTNERS
http://stichtinglifegoals.nl/partners/

[4]
G4S FACILITERING BEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN,ILLEGALE NEDERZETTINGEN EN CHECKPOINTS

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MARCH 2011
  http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

G4S FACILITERING BEWAKING ILLEGALE ISRAELISCHE MUUR
ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT2 SEPTEMBER 2013
 http://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/
ILLEGALITEIT ISRAELISCHE MUUR
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULI 2004
 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[5]

”Ondersteuning politie en Justitie

G4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.”

  G4S NEDERLANDPOLITIE EN JUSTITIE  http://www.g4s.nl/nl-NL/oplossingen/services/Politie%20en%20justitie/

[6]

HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM/SAMENWERKINGMET G4S/BRIEF AAN ORGANISATORENASTRID ESSED11 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/homeless-world-cup-2015-amsterdamsamenwerking-met-g4sbrief-aan-organisatoren/

BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM/D’66, PvdA, VVD, SP, GROEN LINKS, CDA,PARTIJ VOOR DE DIEREN, PARTIJ VAN DE OUDEREN
G4S BETROKKENHEID BIJ HOMELESS WORLD CUP2015 AMSTERDAM

AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN
OnderwerpPROTESTBRIEF AAN STICHTING LIFE GOALS OVER BETROKKENHEID G4S BIJ HOMELESS WORLD CUP2015 AMSTERDAM
Geachte Gemeenteraadsleden
Hierbij een exemplaar van mijn aan Life Goals dd 11 september gezonden protestbriefover de beveiliging van Homeless World Cup door G4SReden, dat u deze ook ontvangt is, omdat de Gemeente Amsterdammede organisator is van dit op zich lofwaardige sportevenement.
Maar dan zonder een dubieus bedrijf als G4S, dat betrokken isbij de bewaking van Israelische gevangenissen waar rechten vanPalestijnen dagelijks met voeten worden getreden, de bewakingvan de illegale nederzettingen, checkpoints en eveneens illegaleIsraelische Muur.
Daarnaast mis G4S actief betrokken bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentraVrij vertaald, gevangenissen voor mensen, wier enige ´´misdaad´´is, te zijn gevlucht voor oorlog/armoede/vervolging en niet overde juiste papieren beschikken.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Uw Gemeenteraadsleden collegae van de andere partijen krijgenhiervan ook een exemplaar.
Zie brief onder P/S

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S

AAN STICHTING LIFE GOALS
OnderwerpOrganisatie van Homeless World Cup 2015Samenwerking met besmet bedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Lofwaardig vind ik het, dat u zich middels byzonderesportprogramma´s inzet voor kwetsbare mensenaan de onderkant de samenleving om via sport weer mee te doen, zoals opuw website te lezen is. (1)Ook waardeer ik het zeer, dat voor deze groepen, wereldwijd, HomelessWorld Cup 2015 door u wordt georganiseerd in samenwerking met de GemeenteAmsterdam, Het Leger des Heils en SportsGen  (en anderen, diehier niet zijn genoemd), die deze brief cc krijgendoorgestuurd (voor de Gemeente, de Wethouder van Sport, via zijn partij). (2)Ook voor uw samenwerkingspartners veel waardering, wat dit betreft.

Uw World Cup 2015  evenement brengt mensen wereldwijd bij elkaar en geeftkansen aan onderliggenden in de samenleving, die zij anders waarschijnlijk nietgekregen hadden.
Dat tot zover.

Waarover ik echter allerminst te spreken ben is uw samenwerkingsverbandmet een beveiligingsorganisatie, die haaks staat op waarden als mensenrechten,humaniteit en solidariteit, namelijk het beveiligingsbedrijf G4S (3), dat bovendiendoor haar ´´kosteloze´´ beveiliging ten onrechte de kans krijgt, goede sierte maken. (4)Een ander bezwaar (maar zoals u zult zien, aan het eerste gekoppeld) is, dat erook een Israelisch team op het World Cup 2015 aanwezig zal zijn.
Maar nu eerstG4S
G4S BETROKKEN BIJ MENSENRECHTENSCHENDINGENBEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN EN ILLEGALENEDERZETTINGEN

G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 48 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,Oost Jeruzalem en Gaza [5].Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.Maar er is meer: Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijdzijn met het Internationaal Recht [6]Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financielecompensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.Daarnaast is G4S betrokken bij de facilitering van de bewakingsapparatuurvoor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebiedenals in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. [7] Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden.op alle mogelijke manieren worden geschonden, door het ongelijke rechtssysteemvoor Palestijnse gevangenen ten opzichte van Israeli’s [8] en de systenatischefoltering van Palestijnse gevangenen. [9]Dan heb ik het nog niet eens gehad over de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces] waaraan vele Palestijnse gevangenen onderworpenzijn. [10]
Alsof dit alles nog niet bezwarend genoeg is, bewaakt G4S ook Nederlandsedetentiecentra voor uit te zetten asielzoekers [11], wier enige ”misdaad”is, te zijn gevlucht voor oorlog en/of vervolging of armoede.Onschuldige mensen dus, die niet in een gevangenis thuishoren.
En met een dergelijk bedrijf, dat geen enkel respect heeft voor mensenrechten,gaat u in zee.

DEELNAME ISRAELISCH TEAM AAN HOMELESS WORLD CUP 2015
Ik heb reeds genoemd mijn bezwaar tegen de deelname van hetIsraelische team aan Homeless World Cup 2015.Uiteraard niet, omdat ik geen solidariteit zou voelen met Israelischedaklozen en onderliggenden, zoals met alle andere daklozen, maar vanwegede positie van Israel als bezettingsstaat van de Palestijnse gebieden, waarbijsprake is van onvrijheid, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, [oorlogs]misdaden en misdaden tegen de menselijkheid.Ik noemde de landroof door de illegale nederzettingen [12] en de systematischeschending van de rechten van Palestijnse gevangenen. [13]Daarnaast zijn er de oorlogsmisdaden in de vorm van bloedige militaireoperaties in Gaza, zoals vorig jaar ”Protective Edge” [14], het misdadigeoptreden van het Israelische leger in het algemeen [15] en dan die misdaadtegen de menselijkheid, de uithongeringsblokkade van Gaza. [16]
Een Staat, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt en  heeft gemaakt,dient geboycot te worden op economisch, cultureel en sportgebied.Aan u de taak, daaraan op sportgebied vorm te geven, zoals vroeger methet apartheidsregime in Zuid Afrika [waarvan Israel trekken heeft, dooreen discriminerend rechtssysteem en een groot aantal discriminerende wetten] [17]het geval was.

TENSLOTTE
Om op G4S terug te komen:
Door zijn bewaking van Israelische gevangenissen, waar de rechtenvan Palestijnen worden geschonden EN de bewaking van de illegalenederzettingen is G4S een besmet bedrijf.EN door de bewaking van die gevangenissen waar onschuldigemensen, op de vlucht voor armoede en oorlog, gevangen gehoudenworden, de zogenaamde vreemdelingendetentiecentra.
Het had niet eens aan u gezegd moeten worden.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Ronduit een schande, dat u en uw partners dat wel gedaan hebben.
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg geen samenwerkingmeer aangaat met G4S en soortgelijke, besmette bedrijven.
Denk eraan:
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Vriendelijke groeten 
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

(1)

´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkantvan onze samenleving om via sport weer mee te doen´´
STICHTING LIFE GOALS 
http://stichtinglifegoals.nl/

(2)

SPORTSGENHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.sportsgen.nl/ portfolio-items/homeless- world-cup/

LEGER DES HEILSHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.legerdesheils.nl/ homeless-world-cup

GEMEENTE AMSTERDAMHOMELESS WORLD CUP 2015

https://www.amsterdam.nl/ sport/sportnieuws/september/ homeless-world-cup/

(3)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media% 20trefpunt/News/2015/04/09/ G4S%20partner%20Homeless% 20World%20Cup%20Amsterdam% 202015/

(4)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media% 20trefpunt/News/2015/04/09/ G4S%20partner%20Homeless% 20World%20Cup%20Amsterdam% 202015/

(5)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 http://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement- will-not-end-gaza-occupation

  Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.
  http://www.amnestyusa.org/our- work/countries/middle-east- and-north-africa/israel-and- occupied-palestinian- territories
(6)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 
http://whoprofits.org/sites/ default/files/WhoProfits- PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/ settlements/international_law
(7)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/ default/files/WhoProfits- PrivateSecurity-G4S.pdf

(8)

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
  http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/ default/files/WhoProfits- PrivateSecurity-G4S.pdf

(9)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture
  ADDAMEERPRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATIONTORTURE AND ILL TREATMENT
 http://www.addameer.org/ etemplate.php?id=294

(10)

BTSELEM.ORGADMINISTRATIVE DETENTION
http://www.btselem.org/ administrative_detention

(11)

”Ondersteuning politie en JustitieG4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.”

G4S NEDERLANDPOLITIE EN JUSTITIE

http://www.g4s.nl/nl-NL/ oplossingen/services/Politie% 20en%20justitie/

(12)

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/ settlements/international_law

(13)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture

(14)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/ content/victims-gaza-list- palestinians-killed-israels- ongoing-assault 
  OPERATIE PROTECTIVE EDGE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
     http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza

(15)

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
          http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

(16)

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
     http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
 http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

(17)

DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL

http://www.adalah.org/en/law/ index

BRIEF AAN MEVROUW SHAHSAVARI, CDA GEMEENTERAADSLID

AAN MEVROUW SHAHSAVARI-JANSEN,,CDA GEMEENTERAADSLID
OnderwerpPROTESTBRIEF AAN STICHTING LIFE GOALS OVER BETROKKENHEID G4S BIJ HOMELESS WORLD CUP2015 AMSTERDAM
Geachte mevrouw Shahsavari,
Hierbij een exemplaar van mijn aan Life Goals dd 11 september gezonden protestbriefover de beveiliging van Homeless World Cup door G4SReden, dat u deze ook ontvangt is, omdat de Gemeente Amsterdammede organisator is van dit op zich lofwaardige sportevenement.
Maar dan zonder een dubieus bedrijf als G4S, dat betrokken isbij de bewaking van Israelische gevangenissen waar rechten vanPalestijnen dagelijks met voeten worden getreden, de bewakingvan de illegale nederzettingen, checkpoints en eveneens illegaleIsraelische Muur.
Daarnaast mis G4S actief betrokken bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentraVrij vertaald, gevangenissen voor mensen, wier enige ´´misdaad´´is, te zijn gevlucht voor oorlog/armoede/vervolging en niet overde juiste papieren beschikken.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Uw Gemeenteraadsleden collegae van de andere partijen krijgenhiervan ook een exemplaar.
Zie brief onder P/S

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S

AAN STICHTING LIFE GOALS
OnderwerpOrganisatie van Homeless World Cup 2015Samenwerking met besmet bedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Lofwaardig vind ik het, dat u zich middels byzonderesportprogramma´s inzet voor kwetsbare mensenaan de onderkant de samenleving om via sport weer mee te doen, zoals opuw website te lezen is. (1)Ook waardeer ik het zeer, dat voor deze groepen, wereldwijd, HomelessWorld Cup 2015 door u wordt georganiseerd in samenwerking met de GemeenteAmsterdam, Het Leger des Heils en SportsGen  (en anderen, diehier niet zijn genoemd), die deze brief cc krijgendoorgestuurd (voor de Gemeente, de Wethouder van Sport, via zijn partij). (2)Ook voor uw samenwerkingspartners veel waardering, wat dit betreft.

Uw World Cup 2015  evenement brengt mensen wereldwijd bij elkaar en geeftkansen aan onderliggenden in de samenleving, die zij anders waarschijnlijk nietgekregen hadden.
Dat tot zover.

Waarover ik echter allerminst te spreken ben is uw samenwerkingsverbandmet een beveiligingsorganisatie, die haaks staat op waarden als mensenrechten,humaniteit en solidariteit, namelijk het beveiligingsbedrijf G4S (3), dat bovendiendoor haar ´´kosteloze´´ beveiliging ten onrechte de kans krijgt, goede sierte maken. (4)Een ander bezwaar (maar zoals u zult zien, aan het eerste gekoppeld) is, dat erook een Israelisch team op het World Cup 2015 aanwezig zal zijn.
Maar nu eerstG4S
G4S BETROKKEN BIJ MENSENRECHTENSCHENDINGENBEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN EN ILLEGALENEDERZETTINGEN

G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 48 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,Oost Jeruzalem en Gaza [5].Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.Maar er is meer: Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijdzijn met het Internationaal Recht [6]Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financielecompensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.Daarnaast is G4S betrokken bij de facilitering van de bewakingsapparatuurvoor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebiedenals in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. [7] Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden.op alle mogelijke manieren worden geschonden, door het ongelijke rechtssysteemvoor Palestijnse gevangenen ten opzichte van Israeli’s [8] en de systenatischefoltering van Palestijnse gevangenen. [9]Dan heb ik het nog niet eens gehad over de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces] waaraan vele Palestijnse gevangenen onderworpenzijn. [10]
Alsof dit alles nog niet bezwarend genoeg is, bewaakt G4S ook Nederlandsedetentiecentra voor uit te zetten asielzoekers [11], wier enige ”misdaad”is, te zijn gevlucht voor oorlog en/of vervolging of armoede.Onschuldige mensen dus, die niet in een gevangenis thuishoren.
En met een dergelijk bedrijf, dat geen enkel respect heeft voor mensenrechten,gaat u in zee.

DEELNAME ISRAELISCH TEAM AAN HOMELESS WORLD CUP 2015
Ik heb reeds genoemd mijn bezwaar tegen de deelname van hetIsraelische team aan Homeless World Cup 2015.Uiteraard niet, omdat ik geen solidariteit zou voelen met Israelischedaklozen en onderliggenden, zoals met alle andere daklozen, maar vanwegede positie van Israel als bezettingsstaat van de Palestijnse gebieden, waarbijsprake is van onvrijheid, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, [oorlogs]misdaden en misdaden tegen de menselijkheid.Ik noemde de landroof door de illegale nederzettingen [12] en de systematischeschending van de rechten van Palestijnse gevangenen. [13]Daarnaast zijn er de oorlogsmisdaden in de vorm van bloedige militaireoperaties in Gaza, zoals vorig jaar ”Protective Edge” [14], het misdadigeoptreden van het Israelische leger in het algemeen [15] en dan die misdaadtegen de menselijkheid, de uithongeringsblokkade van Gaza. [16]
Een Staat, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt en  heeft gemaakt,dient geboycot te worden op economisch, cultureel en sportgebied.Aan u de taak, daaraan op sportgebied vorm te geven, zoals vroeger methet apartheidsregime in Zuid Afrika [waarvan Israel trekken heeft, dooreen discriminerend rechtssysteem en een groot aantal discriminerende wetten] [17]het geval was.

TENSLOTTE
Om op G4S terug te komen:
Door zijn bewaking van Israelische gevangenissen, waar de rechtenvan Palestijnen worden geschonden EN de bewaking van de illegalenederzettingen is G4S een besmet bedrijf.EN door de bewaking van die gevangenissen waar onschuldigemensen, op de vlucht voor armoede en oorlog, gevangen gehoudenworden, de zogenaamde vreemdelingendetentiecentra.
Het had niet eens aan u gezegd moeten worden.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Ronduit een schande, dat u en uw partners dat wel gedaan hebben.
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg geen samenwerkingmeer aangaat met G4S en soortgelijke, besmette bedrijven.
Denk eraan:
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Vriendelijke groeten 
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

(1)

´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkantvan onze samenleving om via sport weer mee te doen´´
STICHTING LIFE GOALS 
http://stichtinglifegoals.nl/

(2)

SPORTSGENHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.sportsgen.nl/portfolio-items/homeless-world-cup/

LEGER DES HEILSHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.legerdesheils.nl/homeless-world-cup

GEMEENTE AMSTERDAMHOMELESS WORLD CUP 2015

https://www.amsterdam.nl/sport/sportnieuws/september/homeless-world-cup/

(3)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(4)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(5)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

  Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.
  http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
(6)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 
http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law
(7)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(8)

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
  http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(9)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture
  ADDAMEERPRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATIONTORTURE AND ILL TREATMENT
 http://www.addameer.org/etemplate.php?id=294

(10)

BTSELEM.ORGADMINISTRATIVE DETENTION
http://www.btselem.org/administrative_detention

(11)

”Ondersteuning politie en JustitieG4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.”

G4S NEDERLANDPOLITIE EN JUSTITIE

http://www.g4s.nl/nl-NL/oplossingen/services/Politie%20en%20justitie/

(12)

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law

(13)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture

(14)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault 
  OPERATIE PROTECTIVE EDGE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
     http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

(15)

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
          http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

(16)

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
     http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
 http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

(17)

DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL

http://www.adalah.org/en/law/index

BRIEF AAN DE HEER VAN LAMMEREN, GEMEENTERAADSLIDPARTIJ VOOR DE DIEREN

AAN DE HEER JOHNAS VAN LAMMEREN,GEMEENTERAADSLID VOOR DE PARTIJ VOOR DE DIEREN
OnderwerpPROTESTBRIEF AAN STICHTING LIFE GOALS OVER BETROKKENHEID G4S BIJ HOMELESS WORLD CUP2015 AMSTERDAM
Geachte heer van Lammeren,
Hierbij een exemplaar van mijn aan Life Goals dd 11 september gezonden protestbriefover de beveiliging van Homeless World Cup door G4SReden, dat u deze ook ontvangt is, omdat de Gemeente Amsterdammede organisator is van dit op zich lofwaardige sportevenement.
Maar dan zonder een dubieus bedrijf als G4S, dat betrokken isbij de bewaking van Israelische gevangenissen waar rechten vanPalestijnen dagelijks met voeten worden getreden, de bewakingvan de illegale nederzettingen, checkpoints en eveneens illegaleIsraelische Muur.
Daarnaast mis G4S actief betrokken bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentraVrij vertaald, gevangenissen voor mensen, wier enige ´´misdaad´´is, te zijn gevlucht voor oorlog/armoede/vervolging en niet overde juiste papieren beschikken.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Uw Gemeenteraadsleden collegae van de andere partijen krijgenhiervan ook een exemplaar.
Zie brief onder P/S

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

P/S

AAN STICHTING LIFE GOALS
OnderwerpOrganisatie van Homeless World Cup 2015Samenwerking met besmet bedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Lofwaardig vind ik het, dat u zich middels byzonderesportprogramma´s inzet voor kwetsbare mensenaan de onderkant de samenleving om via sport weer mee te doen, zoals opuw website te lezen is. (1)Ook waardeer ik het zeer, dat voor deze groepen, wereldwijd, HomelessWorld Cup 2015 door u wordt georganiseerd in samenwerking met de GemeenteAmsterdam, Het Leger des Heils en SportsGen  (en anderen, diehier niet zijn genoemd), die deze brief cc krijgendoorgestuurd (voor de Gemeente, de Wethouder van Sport, via zijn partij). (2)Ook voor uw samenwerkingspartners veel waardering, wat dit betreft.

Uw World Cup 2015  evenement brengt mensen wereldwijd bij elkaar en geeftkansen aan onderliggenden in de samenleving, die zij anders waarschijnlijk nietgekregen hadden.
Dat tot zover.

Waarover ik echter allerminst te spreken ben is uw samenwerkingsverbandmet een beveiligingsorganisatie, die haaks staat op waarden als mensenrechten,humaniteit en solidariteit, namelijk het beveiligingsbedrijf G4S (3), dat bovendiendoor haar ´´kosteloze´´ beveiliging ten onrechte de kans krijgt, goede sierte maken. (4)Een ander bezwaar (maar zoals u zult zien, aan het eerste gekoppeld) is, dat erook een Israelisch team op het World Cup 2015 aanwezig zal zijn.
Maar nu eerstG4S
G4S BETROKKEN BIJ MENSENRECHTENSCHENDINGENBEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN EN ILLEGALENEDERZETTINGEN

G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 48 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,Oost Jeruzalem en Gaza [5].Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.Maar er is meer: Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijdzijn met het Internationaal Recht [6]Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financielecompensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.Daarnaast is G4S betrokken bij de facilitering van de bewakingsapparatuurvoor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebiedenals in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. [7] Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden.op alle mogelijke manieren worden geschonden, door het ongelijke rechtssysteemvoor Palestijnse gevangenen ten opzichte van Israeli’s [8] en de systenatischefoltering van Palestijnse gevangenen. [9]Dan heb ik het nog niet eens gehad over de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces] waaraan vele Palestijnse gevangenen onderworpenzijn. [10]
Alsof dit alles nog niet bezwarend genoeg is, bewaakt G4S ook Nederlandsedetentiecentra voor uit te zetten asielzoekers [11], wier enige ”misdaad”is, te zijn gevlucht voor oorlog en/of vervolging of armoede.Onschuldige mensen dus, die niet in een gevangenis thuishoren.
En met een dergelijk bedrijf, dat geen enkel respect heeft voor mensenrechten,gaat u in zee.

DEELNAME ISRAELISCH TEAM AAN HOMELESS WORLD CUP 2015
Ik heb reeds genoemd mijn bezwaar tegen de deelname van hetIsraelische team aan Homeless World Cup 2015.Uiteraard niet, omdat ik geen solidariteit zou voelen met Israelischedaklozen en onderliggenden, zoals met alle andere daklozen, maar vanwegede positie van Israel als bezettingsstaat van de Palestijnse gebieden, waarbijsprake is van onvrijheid, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, [oorlogs]misdaden en misdaden tegen de menselijkheid.Ik noemde de landroof door de illegale nederzettingen [12] en de systematischeschending van de rechten van Palestijnse gevangenen. [13]Daarnaast zijn er de oorlogsmisdaden in de vorm van bloedige militaireoperaties in Gaza, zoals vorig jaar ”Protective Edge” [14], het misdadigeoptreden van het Israelische leger in het algemeen [15] en dan die misdaadtegen de menselijkheid, de uithongeringsblokkade van Gaza. [16]
Een Staat, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt en  heeft gemaakt,dient geboycot te worden op economisch, cultureel en sportgebied.Aan u de taak, daaraan op sportgebied vorm te geven, zoals vroeger methet apartheidsregime in Zuid Afrika [waarvan Israel trekken heeft, dooreen discriminerend rechtssysteem en een groot aantal discriminerende wetten] [17]het geval was.

TENSLOTTE
Om op G4S terug te komen:
Door zijn bewaking van Israelische gevangenissen, waar de rechtenvan Palestijnen worden geschonden EN de bewaking van de illegalenederzettingen is G4S een besmet bedrijf.EN door de bewaking van die gevangenissen waar onschuldigemensen, op de vlucht voor armoede en oorlog, gevangen gehoudenworden, de zogenaamde vreemdelingendetentiecentra.
Het had niet eens aan u gezegd moeten worden.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Ronduit een schande, dat u en uw partners dat wel gedaan hebben.
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg geen samenwerkingmeer aangaat met G4S en soortgelijke, besmette bedrijven.
Denk eraan:
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Vriendelijke groeten 
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

(1)

´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkantvan onze samenleving om via sport weer mee te doen´´
STICHTING LIFE GOALS 
http://stichtinglifegoals.nl/

(2)

SPORTSGENHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.sportsgen.nl/portfolio-items/homeless-world-cup/

LEGER DES HEILSHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.legerdesheils.nl/homeless-world-cup

GEMEENTE AMSTERDAMHOMELESS WORLD CUP 2015

https://www.amsterdam.nl/sport/sportnieuws/september/homeless-world-cup/

(3)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(4)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(5)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

  Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.
  http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
(6)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 
http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law
(7)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(8)

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
  http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(9)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture
  ADDAMEERPRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATIONTORTURE AND ILL TREATMENT
 http://www.addameer.org/etemplate.php?id=294

(10)

BTSELEM.ORGADMINISTRATIVE DETENTION
http://www.btselem.org/administrative_detention

(11)

”Ondersteuning politie en JustitieG4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.”

G4S NEDERLANDPOLITIE EN JUSTITIE

http://www.g4s.nl/nl-NL/oplossingen/services/Politie%20en%20justitie/

(12)

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law

(13)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture

(14)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault 
  OPERATIE PROTECTIVE EDGE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
     http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

(15)

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
          http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

(16)

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
     http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
 http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

(17)

DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL

http://www.adalah.org/en/law/index

BRIEF AAN MEVROUW VAN SOEST, GEMEENTERAADSLIDPARTIJ VAN DE OUDEREN

AAN MEVROUW VAN SOEST,, GEMEENTERAADSLID VAN DE PARTIJ VAN DE OUDEREN
OnderwerpPROTESTBRIEF AAN STICHTING LIFE GOALS OVER BETROKKENHEID G4S BIJ HOMELESS WORLD CUP2015 AMSTERDAM
Geachte mevrouw van Soest,
Hierbij een exemplaar van mijn aan Life Goals dd 11 september gezonden protestbriefover de beveiliging van Homeless World Cup door G4SReden, dat u deze ook ontvangt is, omdat de Gemeente Amsterdammede organisator is van dit op zich lofwaardige sportevenement.
Maar dan zonder een dubieus bedrijf als G4S, dat betrokken isbij de bewaking van Israelische gevangenissen waar rechten vanPalestijnen dagelijks met voeten worden getreden, de bewakingvan de illegale nederzettingen, checkpoints en eveneens illegaleIsraelische Muur.
Daarnaast mis G4S actief betrokken bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentraVrij vertaald, gevangenissen voor mensen, wier enige ´´misdaad´´is, te zijn gevlucht voor oorlog/armoede/vervolging en niet overde juiste papieren beschikken.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Uw Gemeenteraadsleden collegae van de andere partijen krijgenhiervan ook een exemplaar.
Zie brief onder P/S

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S

AAN STICHTING LIFE GOALS
OnderwerpOrganisatie van Homeless World Cup 2015Samenwerking met besmet bedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Lofwaardig vind ik het, dat u zich middels byzonderesportprogramma´s inzet voor kwetsbare mensenaan de onderkant de samenleving om via sport weer mee te doen, zoals opuw website te lezen is. (1)Ook waardeer ik het zeer, dat voor deze groepen, wereldwijd, HomelessWorld Cup 2015 door u wordt georganiseerd in samenwerking met de GemeenteAmsterdam, Het Leger des Heils en SportsGen  (en anderen, diehier niet zijn genoemd), die deze brief cc krijgendoorgestuurd (voor de Gemeente, de Wethouder van Sport, via zijn partij). (2)Ook voor uw samenwerkingspartners veel waardering, wat dit betreft.

Uw World Cup 2015  evenement brengt mensen wereldwijd bij elkaar en geeftkansen aan onderliggenden in de samenleving, die zij anders waarschijnlijk nietgekregen hadden.
Dat tot zover.

Waarover ik echter allerminst te spreken ben is uw samenwerkingsverbandmet een beveiligingsorganisatie, die haaks staat op waarden als mensenrechten,humaniteit en solidariteit, namelijk het beveiligingsbedrijf G4S (3), dat bovendiendoor haar ´´kosteloze´´ beveiliging ten onrechte de kans krijgt, goede sierte maken. (4)Een ander bezwaar (maar zoals u zult zien, aan het eerste gekoppeld) is, dat erook een Israelisch team op het World Cup 2015 aanwezig zal zijn.
Maar nu eerstG4S
G4S BETROKKEN BIJ MENSENRECHTENSCHENDINGENBEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN EN ILLEGALENEDERZETTINGEN

G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 48 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,Oost Jeruzalem en Gaza [5].Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.Maar er is meer: Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijdzijn met het Internationaal Recht [6]Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financielecompensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.Daarnaast is G4S betrokken bij de facilitering van de bewakingsapparatuurvoor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebiedenals in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. [7] Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden.op alle mogelijke manieren worden geschonden, door het ongelijke rechtssysteemvoor Palestijnse gevangenen ten opzichte van Israeli’s [8] en de systenatischefoltering van Palestijnse gevangenen. [9]Dan heb ik het nog niet eens gehad over de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces] waaraan vele Palestijnse gevangenen onderworpenzijn. [10]
Alsof dit alles nog niet bezwarend genoeg is, bewaakt G4S ook Nederlandsedetentiecentra voor uit te zetten asielzoekers [11], wier enige ”misdaad”is, te zijn gevlucht voor oorlog en/of vervolging of armoede.Onschuldige mensen dus, die niet in een gevangenis thuishoren.
En met een dergelijk bedrijf, dat geen enkel respect heeft voor mensenrechten,gaat u in zee.

DEELNAME ISRAELISCH TEAM AAN HOMELESS WORLD CUP 2015
Ik heb reeds genoemd mijn bezwaar tegen de deelname van hetIsraelische team aan Homeless World Cup 2015.Uiteraard niet, omdat ik geen solidariteit zou voelen met Israelischedaklozen en onderliggenden, zoals met alle andere daklozen, maar vanwegede positie van Israel als bezettingsstaat van de Palestijnse gebieden, waarbijsprake is van onvrijheid, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, [oorlogs]misdaden en misdaden tegen de menselijkheid.Ik noemde de landroof door de illegale nederzettingen [12] en de systematischeschending van de rechten van Palestijnse gevangenen. [13]Daarnaast zijn er de oorlogsmisdaden in de vorm van bloedige militaireoperaties in Gaza, zoals vorig jaar ”Protective Edge” [14], het misdadigeoptreden van het Israelische leger in het algemeen [15] en dan die misdaadtegen de menselijkheid, de uithongeringsblokkade van Gaza. [16]
Een Staat, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt en  heeft gemaakt,dient geboycot te worden op economisch, cultureel en sportgebied.Aan u de taak, daaraan op sportgebied vorm te geven, zoals vroeger methet apartheidsregime in Zuid Afrika [waarvan Israel trekken heeft, dooreen discriminerend rechtssysteem en een groot aantal discriminerende wetten] [17]het geval was.

TENSLOTTE
Om op G4S terug te komen:
Door zijn bewaking van Israelische gevangenissen, waar de rechtenvan Palestijnen worden geschonden EN de bewaking van de illegalenederzettingen is G4S een besmet bedrijf.EN door de bewaking van die gevangenissen waar onschuldigemensen, op de vlucht voor armoede en oorlog, gevangen gehoudenworden, de zogenaamde vreemdelingendetentiecentra.
Het had niet eens aan u gezegd moeten worden.
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
Ronduit een schande, dat u en uw partners dat wel gedaan hebben.
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg geen samenwerkingmeer aangaat met G4S en soortgelijke, besmette bedrijven.
Denk eraan:
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Vriendelijke groeten 
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

(1)

´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkantvan onze samenleving om via sport weer mee te doen´´
STICHTING LIFE GOALS 
http://stichtinglifegoals.nl/

(2)

SPORTSGENHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.sportsgen.nl/portfolio-items/homeless-world-cup/

LEGER DES HEILSHOMELESS WORLD CUP 2015

http://www.legerdesheils.nl/homeless-world-cup

GEMEENTE AMSTERDAMHOMELESS WORLD CUP 2015

https://www.amsterdam.nl/sport/sportnieuws/september/homeless-world-cup/

(3)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(4)

G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015

http://www.g4s.nl/nl-NL/media%20trefpunt/News/2015/04/09/G4S%20partner%20Homeless%20World%20Cup%20Amsterdam%202015/

(5)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

  Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.
  http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
(6)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 
http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law
(7)

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(8)

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
  http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY THE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIESAND THE ISRAELI OCCUPATION MAART 2011
 http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

(9)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture
  ADDAMEERPRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATIONTORTURE AND ILL TREATMENT
 http://www.addameer.org/etemplate.php?id=294

(10)

BTSELEM.ORGADMINISTRATIVE DETENTION
http://www.btselem.org/administrative_detention

(11)

”Ondersteuning politie en JustitieG4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.”

G4S NEDERLANDPOLITIE EN JUSTITIE

http://www.g4s.nl/nl-NL/oplossingen/services/Politie%20en%20justitie/

(12)

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlements/international_law

(13)

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS1 JANUARI 2011
 http://www.btselem.org/torture

(14)
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault 
  OPERATIE PROTECTIVE EDGE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
     http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

(15)

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
          http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

(16)

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
     http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
 http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

(17)

DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL

http://www.adalah.org/en/law/index

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!