De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan een Vooruitstrevende

Brief aan een Vooruitstrevende

dinsdag 17 januari 2023 08:49
Spread the love
Links Ecologisch Forum (LEF) Forum Gauche Ecologie (FGE)
Radicaal Groen Linkse   Partijoverstijgende Beweging Mouvement Radical Rouge et Vert, au-delà des Partis

Brief aan een Vooruitstrevende

 

Geachte Meneer/ Mevrouw,

 

Onze beweging werd op het einde van 2003 opgericht door een groep Vlaamse vooruitstrevenden, vertrekkend vanuit drie vaststellingen:

  1. Onder vooruitstrevenden, al dan niet leden van verschillende politieke partijen, bestaat er een brede consensus over een reeks belangrijke maatschappelijke problemen; problemen zoals syndicale rechten, fiscale rechtvaardigheid, de milieuproblematiek (klimaat, nucleaire energie, …), sociale ongelijkheid en daarnaast ook bepaalde internationale kwesties zoals nucleaire ontwapening, Palestina, Irak, … enz. .
  2. Ons land telt sterke syndicale bewegingen en dynamische, milieubewuste organisaties.
  3. Desondanks komen de inzichten van deze organisaties en individuen onvoldoende aan bod op het niveau van de politieke besluitvorming.

 

Deze vaststellingen zijn tot op heden geldig.

 

Bovengenoemde groep Vlaamse vooruitstrevenden , besloten toen tot de oprichting van een nieuwe beweging die vooruitstrevenden met verschillende  achtergronden samenbrengt. Tijdens de beginfase waren wij er ons van bewust dat dit niet de eerste poging was om in ons land een dergelijke samenwerking op touw te zetten. Zo was er bijvoorbeeld de oproep van toenmalig Voorzitter van de BSP, Leo Collard die in de jaren 1960 van vorige eeuw een ‘ Progressistisch Front’ wilde oprichten, en ook nog andere kortstondige samenwerkingen tussen vooruitstrevenden in de volgende decennia. Volgens ons heeft hun mislukking te maken met hun organisatievorm waarin er verschillende politieke partijen of organisaties als zodanig werden bij betrokken, naast wat ruimte die in bepaalde gevallen werd voorzien voor onafhankelijken. Een dergelijke vorm van samenwerking was gedoemd om vroeg of laat tot onenigheid tussen de verschillende samenstellende groeperingen te leiden en tot loyauteitsconflicten zodat uiteindelijk elkeen zich uit het opzet terugtrok. Electorale ambities bleken bijzonder destructief voor bepaalde van die samenwerkingsverbanden.

 

Om die klippen te vermijden opteerden wij voor een andersoortige organisatievorm: een beweging van individuen die zich uit persoonlijke overwegingen aansluiten, zonder daarbij hun eventueel engagement in andere partijen of bewegingen te verloochenen. Daarenboven hebben wij besloten ons niet op het electorale pad te begeven.

 

Vanaf de oprichting van onze beweging stelde zich ook de vraag of wij een Vlaamse dan wel een Belgische organisatie wilden vormen. Om praktische redenen werd toen beslist onze werking en communicatie te beperken tot de Nederlandstaligen. Die optie hebben wij ondertussen overstegen.

 

Hoe dan ook slaagden wij er tijdens ons  bestaan toch in leden van Vooruit  en van Groen! (waaronder politieke mandatarissen) aan te trekken, naast leden van de PVDA-PTB, van de KP, militanten en verantwoordelijken van ABVV en  ACV en ook van milieubewegingen en groeperingen van andersglobalisten. Wij vermoeden dat ongeveer de helft van onze leden niet tot een of andere partij behoort.

 

Die formule stelde ons in staat om, met betrekking tot de domeinen die ons nauw aan het hart liggen, talrijke en brede samenwerkingen tot stand te brengen  en om op die manier een echte impact te hebben.

 

Zoals u bij een bezoek aan onze website kunt vaststellen, overstijgen praktisch alle zaken waarvoor wij ijveren het kader van Vlaanderen en hebben de meeste zaken betrekking op het Belgische  en internationale niveau.

 

Daarenboven heeft het identitaire opbod van de laatste jaren de aandacht afgeleid van belangrijke maatschappelijke problemen, er ons meer en meer van overtuigd dat het belangrijk is de contacten en samenwerking met de Franstaligen te intensifiëren.

 

Als eerste stap daartoe was de publicatie, op onze website vanaf einde 2010, van Franstalige teksten tussen Nederlandstalige, met de bedoeling datgene te counteren wat wij ‘taalapartheid’ noemen. Op onze webstek  publiceren wij veel informatie die men niet tegenkomt in de klassieke media, vooral als het gaat over wat er gebeurt aan de andere kant van de taalgrens. Wij nodigen u uit de website te bezoeken en u eventueel op onze nieuwsbrief te abonneren.

 

U vindt via deze https://www.lef-online.be/index.php/over-ons/werkwijze/23655-samenwerkingsverbanden-mei-2021 een tekst  over onze samenwerkingsverbanden..

 

Hebt u vragen over onze beweging en/of over de manier om er zich bij aan te sluiten : aarzel niet ons te contacteren. Wij staan ter beschikking om alle vragen te beantwoorden via e-mail, telefoon of, indien u het wenst, in levende lijve.

 

Wij danken u voor uw aandacht en zouden uw commentaar en suggesties zeer op prijs stellen.

 

Met hartelijke groeten,

 

Michel Vanhoorne

Coördinator van LEF

Michel.vanhoorne@ugent.be

Tel. 0497 57 94 59

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!