De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan De Vries en Verburg over bouw gesloten gezinslocaties op Kamp Zeist

Brief aan De Vries en Verburg over bouw gesloten gezinslocaties op Kamp Zeist

donderdag 17 september 2015 06:19
Spread the love

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VANGESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

AAN DE VRIES EN VERBURG,Onderdeel van de Burgland Groep

Onderwerp:Uw bouw van gesloten gezinslocatie op het terrein van Kamp Zeisten uw engagement voor ”verantwoord ondernemen”

”De rol als rentmeester van onze aarde nemen wij bij de Burgland Groep serieus. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen en willen onze bedrijfsvoering hiernaar inrichten. Met het oog op het milieu en daarmee de nalatenschap aan onze (klein)kinderen. Maar ook met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld. Één en ander heeft geresulteerd in vele initiatieven, werkwijzen en gewoonten die diep zijn geworteld in onze bedrijfsvoering.”
DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDONDERNEMEN
http://www.devriesverburg.nl/ mvo/maatschappelijk- verantwoord

”Als extra dimensie van MVO is Burgland Vastgoed Groep actiefen structureel maatschappelijk betrokken bij ontwikkelingsprojectenin vooral Afrika, door te investeren in armoedebestrijding, onderwijs,gezondheidszorg en werkgelegenheid, via de eigen FoundationBurgland Charitas”
BELEIDSVERKLARING KWALITEITSSYSTEEM BURGLANDVASTGOED GROEP
http://www.devriesverburg.nl/ images/stories/ Beleidsverklaring% 20Kwaliteitssysteem% 20Burgland%20Vastgoed%20Groep% 20januari%202013.pdf

Geacht Bestuur,

Op 28 augustus anno Domini 2015 is door de Gemeente Zeistaan uw bedrijf de vergunning verleend tot de bouw van de zogeheten”gesloten gezinslocaties” op het terrein van Kamp Zeist, AZC en vreemdelingendetentiecentrum voor vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren. [1]
Zowel vanuit het oogpunt van ”christelijke waarden”, die u middels uw bedrijfzegt uit te dragen [2], als vanuit ”maatschappelijk verantwoord ondernemen”,een andere peiler binnen uw bedrijf [3], in alle opzichten onacceptabel.
Op die strijdigheid met de christelijke waarden heb ik eerder [met copie aan u]uw planontwikkelaar de heer B Stuij [en daarmee natuurlijk ook u als bedrijf]aangesproken.Zie geheel onderin deze brief.
In deze brief spreek ik u aan op uw andere peiler: ”Maatschappelijk verantwoord ondernemen”,die u denkt te combineren met de bouw van een gesloten gezinslocatie.Alle gekheid op een stokje:Niet meer of minder dan een vluchtelingengevangenis, hoe mooihet ook in Overheidspropaganda wordt gebracht. [4]

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN/ZORGDRAGEN VOOR MENS EN MILIEU
Volgens de definitie van de Overheid is ”maatschappelijkverantwoord ondernemen”, dat bedrijven rekening houden metde effecten van hun bedrijfsvoering op ”mens, milieu en maatschappij” [5]
Nou wil ik direct aannemen, dat u uw afval keurig scheidt, but there is moreto it, namelijk de morele kant.In uw geval maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie totde mensen met wie u direct te maken krijgt:

De vluchtelingen zonder verblijfspapieren, vanwege uw betrokkenheid bij de bouw van de gezinslocaties op Kamp Zeist.

GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST/VLUCHTELINGENGEVANGENISSEN

De opgesloten gezinnen zitten, om te beginnen, nou niet bepaald in een ”milieuvriendelijke” omgevin g:
Ingesloten door een Muur, bewegingssensoren en schrikdraad. [6]
En dan heb ik het nog niet over het kindONvriendelijke en intimiderendeeffect gehad.Want er is, natuurlijk, meer:
Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheidworden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [7]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [8]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [9]
 En ik weet het niet van u, Geacht bestuur, maar ik zou niet willen verblijvenin een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
En daar werkt u aan mee. Zowel vanuit christelijk oogpunt als dat van”maatschappelijk verantwoord” ondernemen, waarbij vansolidariteit jegens de medemens wordt uitgegaan, beneden alle peil.

En dan is er nog iets:
Zowel in uw Beleidsverklaring kwaliteitssysteem alsuw visie op maatschappelijk verantwoord ondernemenlegt u de nadruk op ”armoedebestrijding” en ”verdeling van dewelvaart in deze wereld” [10]Hoe rijmt u dat dan met uw facilitering voor de uitzettingvan vluchtelingen, die naast gevlucht te zijn voor oorlog/vervolging, ook hopen op vrijwaring van armoede,een beter bestaan in Nederland?Juist, dat is niet te rijmen, maar een schandelijkevorm van hypocrisie uwerzijds.

EPILOOG

De feiten zijn u gepresenteerd:
Met de bouw van de gesloten locaties opterrein Kamp Zeist krijgt u bloed aan uw handen en handelt u in flagrante strijd met peilers,die u beweert hoog te houden:De christelijke en die van ”maatschappelijkverantwoord ondernemen”
U wordt medeplichtig aan een onmenselijk systeem,ook wel ”Nederlands asielbeleid” genoemd, dat vluchtelingen,die naar Nederland kwamen in de hoop op veiligheid,bescherming en een beter bestaan, opjaagt, criminaliseerten [dat is uw aandeel- deporteert naar oorlog en ellende.
Daar werkt u aan mee.Daar verdient u uw geld mee.
SCHANDE!
Er is maar een manier om het juiste te doen en datis stoppen met uw onzalige project.
Zo niet, dan zult u op uw bijdrage aan onmenselijkheidworden afgerekend.
Doe het juiste.Breek met de bouw van de gesloten gezinslocaties opKamp Zeist.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

GEMEENTEBLADVERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIEREPROCEDURE, RICHELLEWEG 13 TE SOESTERBERG, BOUWEN
  https://zoek. officielebekendmakingen.nl/ gmb-2015-82815.html
  Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwenDatum verzending: 28 augustus 2015

  • •Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • •Omschrijving: het oprichten van gebouwen (woonpaviljoens, bijbehorende voorzieningen en een multifunctioneelgebouw)
  • •Kenmerk: OV20150734

InzageLet op: de vergunning is alleen in te zien met toestemming van de eigenaar.De verleende of geweigerde vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn, alleen op afspraak, in te zien bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. U kunt telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.BezwaarAlleen belanghebbenden bij het besluit kunnen bezwaar indienen. Na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) hebt u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de beslissing. U dient een (gemotiveerd) bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt ook digitaal bezwaar maken, kijk daarvoor op de website www.zeist.nl/ bezwaarschrift.Voorlopige voorzieningBezwaar indienen tegen het besluit betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt gelijktijdig met of na indiening van het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken. U dient een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

[2]

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE

http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[3]

DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDONDERNEMEN
http://www.devriesverburg.nl/ mvo/maatschappelijk- verantwoord

[4]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
     http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

RIJKSOVERHEIDMAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

https://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/maatschappelijk- verantwoord-ondernemen

[6]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[7]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[8]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[9]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[10]

”De rol als rentmeester van onze aarde nemen wij bij de Burgland Groep serieus. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen en willen onze bedrijfsvoering hiernaar inrichten. Met het oog op het milieu en daarmee de nalatenschap aan onze (klein)kinderen. Maar ook met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld. Één en ander heeft geresulteerd in vele initiatieven, werkwijzen en gewoonten die diep zijn geworteld in onze bedrijfsvoering.”
DE VRIES EN VERBURG/MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDONDERNEMEN
http://www.devriesverburg.nl/ mvo/maatschappelijk- verantwoord

”Als extra dimensie van MVO is Burgland Vastgoed Groep actiefen structureel maatschappelijk betrokken bij ontwikkelingsprojectenin vooral Afrika, door te investeren in armoedebestrijding, onderwijs,gezondheidszorg en werkgelegenheid, via de eigen FoundationBurgland Charitas”
BELEIDSVERKLARING KWALITEITSSYSTEEM BURGLANDVASTGOED GROEP
http://www.devriesverburg.nl/ images/stories/ Beleidsverklaring% 20Kwaliteitssysteem% 20Burgland%20Vastgoed%20Groep% 20januari%202013.pdf

BRIEF AAN DE HEER B STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DEVRIES EN VERBURG OVER BOUW GESLOTEN GEZINSLOCATIESIN KAMP ZEIST/TEGENSTRIJDIG MET CHRISTELIJKE WAARDEN

AANDE VRIES EN VERBURG
Tav de heer B StuijPlanontwikkelaar en directielid bij  De Vries en VerburgOudste bij de Vrije Baptistengemeente ”De Graafstroom”

Onderwerp: Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheidaan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening ophet detentiecentrum van Zeist.


”Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijntJozef in den droom, zeggende, Sta op en neemt tot u het Kindekenen Zijn moeder en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggenzal: Want Herodes zal het Kindeke zoeken, om Hetzelve te doden.
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in dennacht en vertrok naar Egypte;
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeenvan den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypteheb Ik Mijn Zoon geroepen”
MATTHEUS 2, VERS 13-15
http://www.online-bijbel.nl/ bijbelboek/Mattheus/2/13-15
”Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
 
 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
”Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
 
Mat.25:37-40

Geachte heer Stuij,

Volgens de mijuit betrouwbare bron  bereikte informatie zal uw bedrijf, De Vries en Verburg, de bouw van de nieuwe gesloten gezinsvoorzieningop het detentiecentrum, op zich nemen [1] en zal u persoonlijk in belangrijke mate ”de kar gaan trekken.. ” [2]

Hiermee wordt u  medeplichtig aan een schakel in het  inhumaneasielbeleid van de Nederlandse Overheid, namelijk de uitzetting van vluchtelingennaar een uitzichtloze situatie, waarvoor ze nu juist gevlucht waren.Dit is in flagrante strijd met de christelijke waarden van het herbergenvan de vreemdeling en het spijzigen en te drinken geven van vluchtelingen.Ook staat uw ”inzet” in schrille tegenstelling met de door uw Vrije BaptistenGemeente uitgedragen christelijke geloofsbeleving ”Iedereen is gelijkwaardigvoor God” [3]Wie dat zo duidelijk uitdraagt, zeker u als oudste, die 6 septembereen preek voor uw Gemeente zult houden [4]-dient dat, uiteraard, in zijneigen leven en handelen in de praktijk te trachten te brengen.
Daarvan merk ik niets in uw inzet voor het opsluiten van onschuldigen ineen gevangenis.Want alle schoonklinkende propaganda woorden van de Nederlandse Overheid tenspijt [5], de ”gesloten” [het woord zegt het al] gezinsvoorzieningen ISeen gevangenis.

GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOORGEVANGENIS 
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheidworden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [6]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [7]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [8]Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
En ik weet het niet van u meneer Stuij, maar ik zou niet willen verblijvenin een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.Maar alle gekheid op een stokje:Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.Niets meer en niets minder.Je mag immers het terrein niet verlaten!Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [9]

UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen wordenopgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiensenige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in dehoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
Een basisprincipe van christelijke normen en waarden,”de vreemdeling te herbergen, de hongerigen te spijzigen”
Mag ik u in herinnering brengen dat het Heilig Kind ookbescherming heeft gekregen in Egypte, toen hij groot gevaarliep in Judea? [huidige Israel]
Toch werkt u mee aan de bouw van uitzetgevangenissen,waarbij gezinnen en kinderen teruggestuurd worden naar oorlog/onveiligheid en onzekerheid. [10]Ik vind het een schande.
En dan heeft de door uw overkoepelend orgaan, de BurglandGroep opgerichte ”Burgland Charitas Foundation” [11],nota bene een project in Mozambique onder de titel”Geef een kind toekomst” [12]Lofwaardig.
Maar wat voor toekomst hebben de kinderen uit de door u te bouwengezinsgevangenis, als ze zijn uitgezet?Denkt u daar maar eens goed over na, meneer Stuij.

EPILOOG

Een man, vrouw en kind worden gehuisvest in een door uwbedrijf gebouwde ”kindvriendelijke” gezinswoning.Ze worden teruggestuurd naar het Oosten.Later wordt bekend, dat het gezin is gedood doorde plaatselijke machthebber in Syrie.Door deze Overheidsgevangenis van het onrechtte bouwen, bent u dan niet alleen medeverantwoordelijkvoor hun dood, u hebt er nog dik aan verdiend ook…..
Als het Kind naar Nederland was gekomen, zou Hijgrote kans lopen, regelrecht naar Herodes te zijn teruggestuurd.
Vertrekkend vanuit een van uw ”kindvriendelijkelocaties?
Dringend wil ik u wijzen op de hierboven aangehaaldeBijbeltekst, uit het Nieuwe Testament.
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”

Niet alleen medeplichtig aan het inhumane asielbeleid,u zondigt ook tegen een van de belangrijkste christelijkeprincipes, de Gulden Regel van de naastenliefde.
U kunt nog terug en breken met deze onzalige bouwvan een gevangenis, waardoor vluchtelingen hun laatstehoop wordt ontnomen.
Gaat u hier toch mee door, dan bent u dubbel schuldig.
Aan het schenden van mensenrechten en aan het verzakenvan uw christelijke plicht, waarvoor u – eens – verantwoordingzult moeten afleggen.
Ik hoop, dat u de juiste beslissing neemt.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWEGEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_ Verburg_bouwt_ gezinsgevangenis.html

[2]

”Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit van de directievan het bedrijf.”

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWEGEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_ Verburg_bouwt_ gezinsgevangenis.html

[3]

BAPTISTEN GRAAFSTROOMGELOOF

http://www. baptistengraafstroom.nl/index. php/informatie/geloof

[4]

VRIJE BAPTISTENGEMEENTE GRAAFSTROOM
SAMENKOMST.SPREKER. BART STUIJ
http://www. baptistengraafstroom.nl/index. php/activiteiten/kalender/ icalrepeat.detail/2015/09/06/ 1350/-/samenkomst-spreker-bas- stuij-avondmaal

[5]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[6]
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[7]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
   http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[8]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENISKAMP ZEIST
http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[9]

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
http://www.dji.nl/Organisatie/ Locaties/Detentiecentra-en- uitzetcentra/GGV-Zeist/
[10]

ASIELEXTREMISME/ VLUCHTELINGENMISDADIGERSTEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSEASTRID ESSED12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/ asielextremismevluchtelingenmi sdadigers-teeven-en- coschreibtischmorderjaccuse/

[11]

BURGLAND CHARITAS FOUNDATION

http://www.burglandcharitas. nl/

[12]

BURGLAND CHARITASGEEF EEN KIND EEN TOEKOMST

http://www.burglandcharitas. nl/nieuws/172-geef-een-kind- toekomst

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!