De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan de Protestantse Kerk Nederkand over weigering Kerkasiel aan uitgeprocedeerde asielzoekers
Asielzoekers, Tentenkamp asielzoekers,asielbeleid -

Brief aan de Protestantse Kerk Nederkand over weigering Kerkasiel aan uitgeprocedeerde asielzoekers

vrijdag 9 november 2012 09:17
Spread the love

BRIEF AAN DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND [PKN]  OVER WEIGERING KERKASIEL AAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS   

 ”Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.” OUDE TESTAMENTEXODUS 21: 13
  ”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” NIEUWE TESTAMENTMattheus 35-40 ‘De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN ‘moet geen valse beloftes doen.” Bron: TROUWPROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP7 NOVEMBER 2012  AAN HET BESTUUR VAN PKN [DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND]

TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEIDUW WEIGERING TOT HET VERLENEN VAN KERKASIEL Geacht Bestuur, Allereerst een woord van waardering over uw betoonde solidariteit met de ”tentenkamp”vluchtelingen middels een bezoek aan het tentenkamp [1] oproepen richting politiek [2] en materiele steun [3]Ook heeft Kerk in Actie, die deel uitmaakt van uw Dienstenorganisatie, zich niet onbetuigd gelaten door materiele steun [4] en ondersteunende artikelen [5] Byzonder teleurstellend is echter, dat u, in tegenstelling tot het verleden,weigert Kerkasiel aan de tentenkamp vluchtelingen te verlenen [6], van wie u zelf de inhumaneomstandigheden, waarin zij nu verkeren, erkent [7] Deze houding is in strijd met de door u uitgedragen Bijbelse Boodschap van solidariteit met ”de vreemdeling” In strijd met de universele waarden van naastenliefde en humaniteit  TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID U hebt met eigen ogen de inhumane situatie gezien, waarin de ”tentenkamp” vluchtelingenverkeren [8] en terecht aan de kaak gesteld [9] Te weinig komt echter bij de verontwaardiging over de omstandighedenin het tentenkamp naar voren, dat hier uitgeprocedeerde asielzoekers zitten,vooral Irakezen, Iraniers, Somaliers, maar ook anderen, die vanwege de oorlogssituatieof slechte mensenrechtensituatie niet terug kunnen naar hun landZij hebben naar mijn mening recht op een verblijfsvergunning en dienen niet de prijs te betalenvoor oorlogen, die vaak door het Westen zijn geinitieerd [Afghanistan en Irak] Overigens ben ik van mening, dat ook diegenen, die gevlucht zijn voor armoede,recht hebben, hier in Nederland een bestaan op te bouwenVrijwaring van armoede is immers een grondrecht Op grond van het Bijbelse principe ”het herbergen, voeden en kleden  van de vreemdeling”zou dat ook een door de Kerken ondersteund principe moeten zijn en ik roepu als PKN dan ook op, zich niet alleen hard te maken voor ”vervolgden”, maar ookvoor economische vluchtelingen    UITGEPROCEDEERD/BIJ HET GROFVUIL GEZET Hoe dan ook, wanneer asielzoekers zijn uitgeprocedeerd, verkeren zij in eentotaal rechteloze positie en hebben zij op geen enkele voorziening meer recht

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!