Boycot Israelische producten/Brief aan Dirk van den Broek over import/verkoop Israelische producten

Boycot Israelische producten/Brief aan Dirk van den Broek over import/verkoop Israelische producten

zaterdag 3 november 2012 07:07
Spread the love

   AAN DE DIRECTIE VAN DIRK VAN DEN BROEKEN KLANTENSERVICE ”LEKKER DOEN”TAV MEVROUW M SPEEKHOUDT UW VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET BARCODE 729 Geachte Directie en mevrouw Speekhoudt, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Als klant van Dirk van den Broek werd ik in de week van 8-13 october onaangenaamgetroffen door uw reclamecampagne voor Israelische producten Sabra Houmous metbarcode 729Hiermee draagt u willens en wetens bij tot de economische steun aan het reeds 45 jaar durende Israelische bezettingsregime, dat zich schuldig heeft gemaakt en nog maakt aanonderdrukking, vernedering en oorlogsmisdaden TE UWER INFORMATIEISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 [nu dus 45 jaar] dePalestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, alsmedede Syrische Golan Hoogte bezet Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarin Israel werd opgeroepen,zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder dePalestijnse en de Syrische Golan Hoogte ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHTNEDERZETTINGEN Een destructief neveneffect van deze bezetting is geweest de sinds eind zestiger jaren in Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die in strijd zijnmet het Internationaal Recht [2] en in twee VN Resoluties, 446 [1979] en 452 [1979] zijn veroordeeld [3]Naast die illegaliteit van de nederzettingen hebben zij gezorgd voor heel wat menselijke ellende, omdat zij tot stand zijn gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen,waardoor meer dan 100 000 Palestijnen van eigen huis en haard zijn verdreven In het nieuws kunt u lezen, dat ondanks de internationaalrechtelijke illegaliteit van die nederzettingen en de VN Veiligheidsraadsveroordelingen Israel deze nederzettingen nietalleen weigert te ontmantelen, maar nog heden ten dage vrolijk doorbouwt aan nieuwe enbestaande uitbreidt [4] ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT/ONDERDRUKKING EN OORLOGSMISDADEN Iedere bezetting waar ook ter wereld, dus ook de Israelische, impliceert onderdrukking, vernederingen, willekeur, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdadenIn Israel is hier sprake van een groot scala [bedenk, dat die bezetting nu al 45 jaar duurt], waarbij vooral berucht zijn de Israelische militaire invallen/expedities in de bezetteWestelijke Jordaanoever en GazaIk verwijs uit een van de talrijke voorbeelden naar de in de Operatie Cast Lead [eind 2008/januari 2009] in Gaza gepleegde oorlogsmisdaden [5]Maar deze zijn nog een tipje van de sluier  Palestijnse gevangenen worden vastgehouden zonder vorm van aanklacht enproces, wat als administratieve detentie [6] in strijd is met het Internationaal RechtOok is er structurele foltering van Palestijnse gevangenen [7]  ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHTBLOKKADE VAN GAZA Een van de ergste misdaden van het Israelische bezettingsregime is wel de sinds 2007durende Blokkade van Gaza, waarbij de Gazaanse bevolking door de Israelische autoriteitensystematisch wordt afgesneden van voedsel, medicijnen, brandstof en andere eerstelevensbehoeftenDit is niet alleen wreed en inhumaan, maar ook als collectieve straf en uithongering van deburgerbevolking als middel van oorlogvoering verboden volgens het Internationaal Recht [8] Dat Israel zo nu en dan de Blokkade wat verlicht [9]  is een stap in de goede richting, maar niet voldoende Het moet in zijn geheel worden opgehevenWant de uithongering van een burgerbevolking, op welke gronden ook, is verachtelijken een misdaad UW MORELE VERPLICHTING, ISRAELISCHE PRODUCTEN UIT DE SCHAPPEN TE HALEN Gezien Israel’s status van bezettende macht, de aantoonbaar gepleegde oorlogsmisdaden,de landroof [nederzettingen]. de illegale Muurbouw [10] en de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking moge duidelijk zijn, dat iedere politieke en/of economische steun aan Israel, of het nu direct investeren in de economie is of het importeren/verkopen van Israelische producten, medeplichtig maakt aan Israels misdaden Dat geldt ook voor u, Directie van Dirk van den Broek, waaronder de klantenservice ressorteert Op eerdere mails, die u daarop wezen [zie hieronder een excerpt van uw reactie [11]kwam van u de volgende reactie [waarvan excerpt] ”Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen.” Met alle respect: Dit is een laffe wijze van zich verschuilen achter de Overheid, aangezien u als Supermarkt hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf een keuze maakt of u wel of geen producten wilt importeren uit IsraelHet feit, dat de Overheid kennelijk de mensenrechten en het Internationaal Recht hier aan zijn laars lapt, is geen excuus of rechtvaardiging voor u, dit ook te doen Bovendien is uw opmerking ”dat u moeilijk kunt oordelen over de politiekesituatie” ongefundeerdJuist in deze tijd met uitgebreide nieuwsinformatie op radio, TV, papieren krantenen Internet, is het voor ieder weldenkend mens, organisatie en of Supermarkt/winkelketen mogelijk tot een afgewogen oordeel te komen Hierijn wordt u nog geholpen door de betrouwbare en zeer deskundige informatie van gerennommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem.org www.amnesty.org www.hrw.org www.btselem.org [Israelische mensenrechtenorganisatie, gespecialiseerd in Israel] Leest u hun rapporten en persberichten maar eens goedDan kunt u niet meer beweren ”er geen oordeel over te kunnen vormen”  UW MORELE VERPLICHTING In bovenstaande is het al gezegdU kunt u niet meer verschuilen achter de Overheid en het is uw morele verplichting, te handelen conform de universele mensenrechten en productenvan een Staat, die op zo grove wijze het Internationaal Recht schendt, niet meer te importeren of te verkopen Dat geldt voor producten uit de illegale nederzettingen, maar ook voor producten uit bezettingsstaat Israel zelf Zolang Israel het Internationaal Recht aan zijn laars lapt en weigert, de bezetting van de Palestijnse gebieden op te geven, daarnaast ook nogeens het land van de Palestijnse burgerbevolking steelt [nederzettingen], de Palestijnse burgerbevolking uithongert [Gaza Blokkade] en een door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeelde Muur bouwt, die ook de Palestijnse bevolking op allerlei manieren dupeert [12] hoort u geen zaken te doen met Israel Doet u dit toch, dan bent u niet alleen moreel, maar ook politiek [want uondersteunt een bezettingsstaat economisch] verantwoordelijk voor het leed, doorIsrael aan de Palestijnse bevolking aangedaan Ik hoop, dat u dit niet op uw geweten wilt dragen en de juiste keuze naakt Ziehier nog de link naar een lijst van Israelische producten, die niet meer in uw schappen thuishoren http://www.palestina-komitee.nl/upload/UserFiles/File/Made%20in%20Israel.jpg  Aangezien u zegt [zie noot 11] via de Belangenorganisatie van Supermarkten [het CBL] indialoog te zijn met een aantal organisaties, waaronder het SOMO en het Nederlands Palestina Komitee,gaat deze brief cc naar deze organisaties Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief  Vriendelijke groeten en beterschap in uw importbeleid toegewenst Astrid EssedAmsterdam    [1] Ondanks de Israelische militaire terugtrekking uit Gaza in 2005 is Israel volgens het Internationaal Recht nog steeds bezettende macht, aangezien het de grenzen en hetluchtruim van Gaza controleert   Zie ”12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door: 

– de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim; 
– de controle of het behoud van het recht op de controle over de kuststrook; 
– het behoud van het recht om invallen in de Gazastrook te doen; 
– het regelen van het passeren van personen en goederen door internationale grenzen, of het behoud van het recht om dit te doen; 
– de controle over overheidsfuncties: migratie, handel en fiscale politiek; 
– het opleggen van de Palestijnse infrastructurele afhankelijkheid wat betreft water en elektriciteit; 
– de controle over de Philadelphi corridor in Rafah. ”

Bron:

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[2]

Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn alle in bezet Palestijns gebied gebouwde

nederzettingen illegaal

4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?Open

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!