De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij1 en Denk ondertekenen Amsterdam Joods Akkoord niet/Let’s talk about antisemitism

Bij1 en Denk ondertekenen Amsterdam Joods Akkoord niet/Let’s talk about antisemitism

maandag 19 maart 2018 00:08
Spread the love

BIJ1 EN DENK ONDERTEKENEN AMSTERDAM JOODS AKKOORD NIET/LET’STALK ABOUT ANTI SEMITISM

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/bij1-en-denk-ondertekenen-amsterdam-joods-akkoord-niet-lets-talk-about-antisemitism/

Dit artikel gaat over het Amsterdam Joods Akkoord en de redenen, waaromBij1 en Denk dit akkoord niet hebben ondertekend.Redenen, die anders zijn, dan wordt gesuggereerdREAD ON…….

Weinigen zal de deining ontgaan zijn over de tegen een Joods restaurantgerichte agressie [1], met als resultante een door een aantal partijen ondertekend ”Amsterdam Joods Akoord” [2] EN het feit, dat de anti-racistischepartijen Bij1 en Denk dit Akkoord NIET hebben ondertekend. [3]Bizar, die niet-ondertekening?Ja, zo lijkt het wel:Totdat we het Akkoord eens nader tegen het licht houden,EN de agressie op dat Joodse restuarant.

HET JOODSE RESTAURANT HA CARMEL
Laten we een ding voorop stellen:De agressie tegen het Joodse restaurant deugt niet endie ga ik ook NIET verdedigen.Het fimplje waarin de agressie te zien is van een man meteen knuppel [en Palestijnse vlag], die de ruiten ingooit ennaar binnen gaat om stennis te trappen, is schokkendin zijn agressie. [4]Niet fraai nee.
Maar is het ook anti-semitisch?
Dat is zeer de vraagWant uit alles blijkt, dat de aanval met antisemitismeweinig van doen heeft.Opvallend is in de eerste plaats, dat de restauranteigenaar eenIsraelische vlag buiten heeft hangen. (5)Weet u nogVan dat land van bezetting, onderdrukking en onrecht, (6)En als klap op de vuurpijl, als reactie op de agressie van deaanvaller, heeft de eigenaar verklaard, een NOG groterevlag op te zullen hangen. (7)Dat deze vlag als een rode lap op een Stier werkt (8), snap ik,maar er zijn zovele manieren om daartegen te protesteren,zonder als een gek met een knuppelde ruiten in te gooien (9)

Ook al is hij aanhanger van Israel en/of zijn politiek,daar is hij vrij in en is tenslotte is HIJ niet verantwoordelijk voorhet door Israel gepleegde onrecht
En wat die aanval betreft, begrijp ik trouwens ook niet, waarom de politie niet directingreep, toen duidelijk werd, dat de man de ruiten aan hetingooien was en hem rustig naar binnen liet gaan en pasarresteerde, toen hij al zijn amok had gemaakt (10′)Dat terzijde, maar niet onbelangrijk.
Maar goedDuidelijk is, dat die aanval niet is te rechtvaardigen, maar isnog wat anders dan antisemitisme.En niet zelden wordt Israelkritiek als antisemitisme aangemerkt. (11)Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen, dat er vanuit Israelcritici geenantisemitisme IS.
Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.Zie trouwens een overzicht van antisemitischeincidenten volgens het Cidi, een pro Israelische club, dieniet altijd strict onderscheid maakt tussen antisemitismeen IsraelkritiekToch voor de objectiviteit hun Monitor Antisemitische Incidentenin Nederland in 2016. [12]

Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.

LET’S TALK ABOUT ANTISEMITISM/AMSTERDAM JOODS AKKOORD
Ik schreef het al:
Naar aanleiding van die vermeende ”antisemitische” aanval ophet Joods restaurant Ha Carmel [13], wat ik dus betwijfel hebben twaalf partijen, die meedoen aan de Gemeenteraadsverliezingenin Amsterdam [ ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.] [14] begin maart het AmsterdamJoods Akkoord gesloten [15] om antisemitisme in Amsterdamharder te bestrijden. [16]
Klinkt goed.Toch?Ja, zo LIJKT het wel, maar hier is een stevig addertjeonder het gras:
Want laten we het Amsterdam Joods Akkoord eensnader onder de loupe nemen:En wat zien we?In cauda venenum! [In het staartje zit het venijn] [17]
Toegelicht:
Ik heb, speciaal voor u, de gehele tekst van hetAmsterdam Joods Akkoord onder noot 18 gecopieerd.KUDOS, ASTRID, HAHAHA
Nu weer serieus:
Nader beschouwd is er niets mis met de tekst OP ZICH:Aandacht voor de Holocaust, bestrijding antisemitisme,veiligheid van de Joodse Gemeenschap, etc [19]Maar zoals ik al schreef:Het venijn zit in de staart:Want dit hele mooie document hanteert als maatstafde door de Europese Unie aangenomen definitievoor antisemitisme, de zogenaamde ”Working definition”[Werkdefinitie] voor antisemitisme. [20]
En daarmee is van alles mis!
Want na het eerste stukje [een alleszins redelijkedefinitie van antisemitisme], komt de lelijkeaap uit de mouw:Als antisemitisme worden ook beschouwd actiestegen de Staat Israel [21] en ze gaan zelfs zover, dathet ontkennen van het bestaansrecht van de Staat Israeldaaronder valt, alsook het  bestaan vande Staat Israel aanmerken als racistisch. [22] 

Of je het daar nu mee eens bent of niet:Antisemitisch is het niet, want het heeft niets te makenmet denigrerende of beledigende uitlatingen/opvattingen tegen Joden als groep.
Maar het stopt nog niet!Ook vergelijkingen tussen de Israelische politiek enNazi Duitsland worden als antisemitisme beschouwd. [23]Baarlijke NONSENS, volgens mij en ermee vergelijkbaar,dat de vergelijking tussen de misdaden van het regimeBouterse [24] en het Nederlandse slavernijverledenin Suriname [25] als racistisch zou worden beschouwd!
Met andere woorden:Weer worden antisemitisme en kritiek op de Staat Israelop een lijn gesteld!Het ondertekenen van een dergelijk Akkoord is in feitehet monddood maken van Israelkritiek, zoalsRights Forum en Een Ander Joods Geluid terechtopmerken. [26]Overigens hanteert het Cidi en zijn Antisemitisme Monitor die werkdefinitie ook als norm [27], waardoorhet niet verbazingwekkend is, dat antisemitisme enkritiek op Israel door elkaar gaan lopen.
Een zeer slechte zaak!

BIJ1 EN DENK
En dat is nu precies waar de schoen wringt:Door die Werkdefinitie van de Europese Unie, waar het AmsterdamJoods Akkoord zich op baseert EN de Werkdefinitie vanthe International Holocaust Remembrance Alliance,die inhoudelijk ongeveer hetzelfde is [28], zijn Bij1 enDenk terecht NIET bereid, het Amsterdam Joods Akkoordte ondertekenen. [29]Het praktisch op een lijn stellen van antisemitisme metIsrael-kritiek is niet alleen bizar en onzinnig, het isook gevaarlijk, omdat het de vrijheid van meningsuitingbeperkt en Israel impliciet laat wegkomen metzijn bezettings en onderdrukkingspolitiek!
Dus KUDOS voor Bij1 en Denk, dat zij daar niet ingetrapt zijn.
Daarbij komt ook nogeens, dat volgens hunverklaring,  Denk het Amsterdam Joods Akkoord pas ophet laatste moment toegestuurd heeft gekregen.[30]Kan geen toeval zijn.
Het was te verwachten, dat door die niet ondertekeningBij1 en Denkin een tendentieus daglicht gesteld zouden worden, wat ookgebeurde [31]En in het gunstigste geval werd er door demedia zo over geschreven, dat niet duidelijk werdtoegelicht, wat hun bezwaren nou exact waren. [32] Vandaar dit stuk, dat er WEL opingaat.Net zoals trouwens ook het stuk van BloggerPeter Breedveld. [33]

TOPPUNT VAN HYPOCRISIE!/ANTISEMIETEN ONDERTEKENENHET AMSTERDAM JOODS AKKOORD!
JA!En dan nu die brave ondertekenaars van AmsterdamJoods Akkoord!Daar is tenminste EEN partij bij, die niet alleenracistisch en xenofoob is [34], maar waarvan de voorvrouwuitgesproken antisemitische uitspraken gedaan heeft!Ik heb het hier over La Nanninga, Annabel Nanninga,nummer 1 lijsttrekker voor de GemeenteraadsverkiezingenAmsterdam voor het Forum voor Democratie.
Deze dame werpt zich op als voorvechtster van Joodsebelangen [35], maar haar uitspraken liegen er niet om!
FASTEN YOUR SEATBELTS!Ik citeer La Nanninga:
1
”GAS GEVEN ALS JE EEN JOOD ZIET,OLD HABITS DIE HARD”#DEMANJUK” [36]
2
Deze over Dodenherdenking [4 mei]:   ”WAT ZIJN JULLIE STIL. IS ER IEMAND DOOD OF ZO? [37]
3
”MEIN KAMPF ”JE LEEST ZES BLADZIJDEN EN HEBTMETEEN ZIN OM JODEN TE VERGASSEN” MWAAHAHA!#VRIJE WOORD  [38]
[Dit is geen opmerking van Annabel Nanninga, maar ze vindthet duidelijk erg grappig, in het kader van het ”vrije woord” Opmerking is gemaakt door Islamofoob en gifkikker, de cabatierHans Teeuwen op Festivan ”Het Vrije Woord” in de Balie. [39]
4
”NU EVEN WAT MEIN KAMPF KOPENJE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN METDE KERSTCADEAUX. STI-HILE NACHT,SIEGHEILIGE NACHT” Ja, het staat er ECHTZie noot 40!
5

[Deze Nanninga opmerking is direct gericht tegenene Frans Traas, EN met een verwijzing naar Hitler’sgenocidale tools, die het leven hebben gekost aanmiljoenen Joden, zigeuners, homo’s, Jehova”s Getuigen, de zogenaamde ”onvolwaardigen”en vele anderen]
ROT FFE OP FRANS TRAAS [Opmerking AstridEssed, Frans Traas is moeilijk te lezen op de Tweet, maar neem eenvergrootglas, vervolg Nanninga], MORAALRIDDERS, DIE WASHITLER EVEN VERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M [41]

6
”LACHEN OM GASKAMERS, NET ZO;LANG TOT WE ER TEGEN KUNNEN.. 

[42]

GEGETEN EN GEDRONKEN, LEZERS?Ik in ieder geval wel!
En een dergelijke partij, Forum voor Democratie, die hetbon ton vindt, een antisemiet als Annabel Nanninga alslijsttrekster voor de Gemeenteraadsveerkiezingen Amsterdamte hebben, zou uit volle overtuiging een Amsterdam Joods Akoordtekenen om zich in te zetten voor de bescherming van de Joodsegemeenschap in Amsterdam?
Maak dat de kat wijs!
Wat ik dan ook niet begrijp is hoe het Cidi, dat beweert zich in te zettentegen antisemitisme, het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht [43]en met geen woord rept over de schokkend groffe en klassiek antisemitischeopmerkingen van Forum voor Democratie lijsttrekster AnnabelNanninga.
Maar de reden lijkt mij duidelijk:Het Cidi vindt het kennelijk belangrijker, Israel uit de wind tehouden [en het Forum voor Democratie IS virulent proIsrael] [44] en neemt het weerzinwekkende antisemitismevan Annabel Nanninga op de koop toe!
Wanneer rapper Appa Israel vergelijkt met nazi Duitsland,wordt daar een hoop drukte over gemaakt [45], maar wanneerAnnabel Nanninga het Okay vindt om grappen te maken overgaskamers [46] is dat ineens geen bezwaar.
Bizar, maar waar en duidelijk meten met twee heel verschillende maten!BAH!

EPILOOG

Het lijkt zo’n nobel en oprecht statement:Het Amsterdam Joods Akkoord.Maar als je het nader gaat bekijken en ziet, dat hetis gebaseerd op de Werkdefinitie van de EU, waarbij antisemitisme en Israelkritiek door elkaar gaan lopen,wordt het addertje onder het gras duidelijk:Israelcritici kunnen zo gemakkelijk monddoodworden gemaakt en ten onrechte voor antisemietworden uitgemaakt.DAT is dan ook de reden, dat de antiracistische partijenBij1 en Denk dit Akkoord, terecht niet hebben ondertekend.
Wat bovendien bizar is is, dat de wereld hier op zijn kopgezet wordt:De partijen van echte antisemieten, zoals Annabel Nanninga [Forum voorDemocratie], die volgens haar eigen Tweets ”lacht’ om gaskamersondertekenen het Amsterdam joods Akkoord met hypocriet medelevenmet de ”bedreigde Joodse Gemeenschap”Yeah right……..
Hoe kan het Cidi, dat beweert op te komen tegen antisemtismeen het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht, dergelijke antisemitischebondgenoten hebben?
Heel simpelForum voor Democratie is die hard pro Israel [47] en het Cidi, datkennelijk het uit de wind houden van Israel belangrijker vindt dan echtantisemitisme bestrijden, neemt de Annabel Nanninga ”gaskamer” ”grappen” [48] op de koop toe.

Dat is hun gevaarlijke keuze.
Maar kom me dan niet aan met de kwaadaardige suggestie, dat Denken Bij1 niet voor bestrijding van antisemitisme zouden zijn.
Bizar maar waar:
De ECHTE antisemieten bewijzen lippendienst aan het AmsterdamJoods Akkoord, dat onder het mom van ”antiemitismebestrijding”en passant bezettingsstaat Israel verdedigt.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AAN HET VERSCHIL IN DE DATA IS TE ZIEN, DAT HET JOODSE RESTAURANT HA CARMEL MEERDERE KEREN’DOELWIT VAN VERNIELING EN AGRESSIE IS GEWEEST

ELSEVIER WEEKBLADJOODS RESTAURANT OPNIEUW DOELWIT AANVAL3 JANUARI 2018

https://www.elsevierweekblad.n l/nederland/achtergrond/2018/0 1/joods-restaurant-weer-belaag d-573492/

TELEGRAAFJOODS RESTAURANT WEER BELAAGD: RAMENBESMEURD3 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1497710/joods-restaurant-wee r-belaagd-ramen-besmeurd 

RTL NIEUWSMAN MET PALESTIJNSE VLAG SLAAT RAMEN JOODSRESTAURANT IN7 DECEMBER 2017

https://www.rtlnieuws.nl/neder land/man-met-palestijnse-vlag- slaat-ramen-joods-restaurant-a msterdam-in

HET PAROOLMAN VERNIELT RUITEN VAN KOOSJER RESTAURANTAMSTELVEENSE WEG7 DECEMBER 2017
https://www.parool.nl/amsterda m/man-vernielt-ruiten-van-koos jer-restaurant-amstelveenseweg ~a4543857/

TEKST


De ruiten van restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg zijn donderdagochtend ingeslagen. De politie heeft een verdachte, een 29-jarige man, aangehouden.

DOOR: RUBEN KOOPS  7 DECEMBER 2017, 11:39

Op videobeelden van AT5 is te zien hoe een man met een Palestijnse shawl in gesprek is met omstanders en twee agenten. Hij is gewapend met een stuk hout. 

Nadat de omstanders hem niet hebben kunnen overtuigen, slaat hij met zijn knuppel de ruiten van restaurant Hacarmel in. De politieagenten grijpen op dit moment in, en sproeien met pepperspray. De man wordt tegen de grond gewerkt en uiteindelijk afgevoerd. 

“Onze collega’s waren op dat moment met zijn tweeën. Omdat hij gewapend was, moesten we wachten op versterking. We zijn direct in actie gekomen na de vernieling,” zegt een woordvoerder van de politie. 

Hacarmel is een van de weinige koosjere restaurants in de stad, met herkenbare Hebreeuwse belettering op de ramen. Mede-eigenaar Daniel Baron vermoedt dan ook dat het om een gerichte actie gaat. “Het was een uurtje voor openingstijd. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.” 

Jeruzalem
Baron denkt dat de vernieling is aangericht vanwege de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, door president Trump. Dit heeft tot woedende reacties geleid in de Arabische gemeenschap.

Een getuige heeft tegen AT5 gezegd dat de man tijdens zijn actie ‘Palestina’ en ‘Allahu akbar’ geroepen zou hebben.

Volgens de politie gaat het om een 29-jarige man die met een tijdelijke verblijfsstatus in Amsterdam woont.

Baron is van plan om de beglazing te laten vervangen door beschermend dubbel glas. “Als daar iemand iets tegenaan gooit, ontstaat er hoogstens een barst.” 

Israëlische vlag
De herkenbaarheid van de eetgelegenheid zorgt ervoor dat er wel eens op de ruiten wordt gespuugd, vertelt Baron. 

De restaurateur is geschrokken, maar is niet van plan om de herkenbaarheid van het restaurant te veranderen. “Een Grieks restaurant hangt een Griekse vlag op, wij serveren de Israëlische keuken en hangen dus een Israëlische vlag op.”

De gemeenteraad heeft eerder een subsidieregeling in het leven geroepen voor joodse ondernemers, waardoor zij gemeentelijke financiering kunnen krijgen voor beschermende maatregelen.

VVD-raadslid Marianne Poot heeft aangekondigd de kwestie donderdagmiddag te willen bespreken in de gemeenteraad.

YOUTUBE.COMVANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA

https://www.youtube.com/watch? v=ypnCLhQEUlE

[2]

” De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel.”

AT5POLITIEKE PARTIJEN TEKENEN ”AMSTERDAM JOODS AKKOORD”6 MAART 2018

TEKST
http://www.at5.nl/artikelen/ 179261/politieke-partijen-teke nen-amsterdam-joods-akkoord

TEKST

Alle politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen antisemitische incidenten.

Dat meldt EenVandaag. De roep om een harder optreden staat in het ‘Amsterdam Joods akkoord’, dat vanavond door de partijen ondertekend wordt. Ook moet de stad scholen en docenten die merken dat het lastig is om over Jodenvervolging te praten beter ondersteunen. 

De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Daarnaast zijn Joden volgens de politici zwaar oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie.

NOSPLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD6 MAART 2018

https://nos.nl/artikel/2220986 -plaatselijke-partijen-committ eren-zich-aan-amsterdam-joods- akkoord.html

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

TELEGRAAFAMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT6 MAART 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1754554/amsterdamse-partijen -stop-jodenhaat

(3)

´´ In Amsterdam doen in totaal 28 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens voorzitter David Brilleslijper van de Joodse Gemeente Amsterdam hebben niet alle partijen gereageerd en zijn niet alle partijen erbij betrokken. “Van de partijen die meer landelijk actief zijn hebben de Partij voor de Dieren en DENK niet gereageerd en heeft Bij1 gemeld niet mee te doen.”

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

´´ De partijen Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee. Bij1 is tegen antisemitisme, zegt een woordvoerder, maar is het niet eens met de definitie van antisemitisme in het akkoord.

NOSPLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD6 MAART 2018

https://nos.nl/artikel/2220986 -plaatselijke-partijen-committ eren-zich-aan-amsterdam-joods- akkoord.html

(4) 

YOUTUBE.COMVANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA

https://www.youtube.com/watch? v=ypnCLhQEUlE

(5)

´´ De restaurateur is geschrokken, maar is niet van plan om de herkenbaarheid van het restaurant te veranderen. “Een Grieks restaurant hangt een Griekse vlag op, wij serveren de Israëlische keuken en hangen dus een Israëlische vlag op.”

HET PAROOLMAN VERNIELT RUITEN VAN KOOSJER RESTAURANTAMSTELVEENSE WEG7 DECEMBER 2017
https://www.parool.nl/amsterda m/man-vernielt-ruiten-van-koos jer-restaurant-amstelveenseweg ~a4543857/

(6)

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
         http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

TAG ´´PALESTINA´´ VAN DE WEBSITEVAN ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/tag /palestina/

(7)

´´Het is een aanzienlijk groter exemplaar dan de vorige vlag. “Dan kan de dader het nog beter zien. Ik pik dit niet,” zegt Sami Bar-On, eigenaar van HaCarmel aan de Amstelveenseweg.´´

HET PAROOLKOOSJER ETEN BIJ HACARMEL/DIE VLAG BLIJFT4 MAART 2018
https://www.parool.nl/amsterda m/koosjer-eten-bij-hacarmel-di e-vlag-blijft~a4577509/

[8]

”WERKT ALS EEN RODE LAP OP EEN STIER”UITDRUKKINGWERKT ”AVERECHTS”WERKT ”PROVOCEREND”
ZIE OOK UITLEG OP WOORDEN.ORG

 1. werken als een rode lap op een stier (=onmiddellijk erg kwaad maken)

http://www.woorden.org/spreekw oord.php?woord=als%20een%20rod e%20lap%20op%20een%20stier

[9]

YOUTUBE.COMVANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA

https://www.youtube.com/watch? v=ypnCLhQEUlE

[10]

YOUTUBE.COMVANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA

https://www.youtube.com/watch? v=ypnCLhQEUlE

[11]
”DEMONISERING PRO PALESTINA STRIJDERS Nu is dat zo langzamerhand een bekend verschijnsel geworden:Mensen, die scherpe kritiek leveren op de misdaden van de Israelischebezettingsstaat neer te zetten als ”antisemieten”Dat is Gretta Duisenberg overkomen, oud premier Van Agt [13] en recentelijknog rapper Appa, die er in zijn toespraken, terecht, geen doekjes omwindt. [14]Zo zou hij, volgens de berichtgeving van Het Parool, Israel vergelekenhebben met nazi Duitsland. [15]Om historische redenen ben ik dat niet met hem eens [Israel is geen totalitaireStaat, uit op wereldheerschappij, niet gericht op vernietiging Palestijnen alsgroep, etc], maar dat is geen antisemitisme, maar scherpe kritiek op eenmisdadige Staat.”

ENKELE HONDERDEN BIJ GAZA DEMONSTRATIE OP DE DAM/STRIJDBARE TOESPRAAK APPAASTRID ESSED13 JULI 2015
https://www.astridessed.nl/ enkele-honderden-bij-gaza- demonstratie-op-de- damstrijdbare-toespraak-appa/

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/OVERANTISEMITISME EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHEBEZETTINGSSTAATASTRID ESSED14 FEBRUARI 2014
https://www.astridessed.nl/cid i-doet-aangifte-tegen-website- duisenbergover-antisemitisme-e n-de-strijd-tegen-de-israelisc he-bezettingsstaat/

[12]

CIDI[CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL]MONITOR ANTISEMITISCHE INCIDENTEN IN NEDERLAND 2016
https://www.cidi.nl/wp-content /uploads/2017/05/CIDI-Monitor- Antisemitische-Incidenten-2016 .pdf

[13]
ZIE IN ONDERSTAANDE DE MIXTURE TUSSEN ANTISEMITISME EN DE STAAT ISRAEL

Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn er vorig jaar 113 antisemitische incidenten gemeld in Nederland. Hierbij zijn de “online incidenten” nog niet meegeteld, meldt een woordvoerder van het CIDI aan NU.nl. 

Bij 28 van deze incididenten gaat het om bekladdingen en vernielingen. Een voorbeeld hiervan is het joodse restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg. Eind vorig jaar sloeg een 29-jarige man de ruiten in, waarna hij de Israëlische vlag naar buiten droeg.”

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

 

[14]

” Twaalf partijen hebben gezegd dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden: ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.”
NOSPLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICHAAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD6 MAART 2018
https://nos.nl/artikel/2220986 -plaatselijke-partijen-committ eren-zich-aan-amsterdam-joods- akkoord.html

[15]
AT5POLITIEKE PARTIJEN TEKENEN ”AMSTERDAM JOODS AKKOORD”6 MAART 2018

TEKST
http://www.at5.nl/artikelen/ 179261/politieke-partijen-teke nen-amsterdam-joods-akkoord

TEKST

Alle politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen antisemitische incidenten.

Dat meldt EenVandaag. De roep om een harder optreden staat in het ‘Amsterdam Joods akkoord’, dat vanavond door de partijen ondertekend wordt. Ook moet de stad scholen en docenten die merken dat het lastig is om over Jodenvervolging te praten beter ondersteunen. 

De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Daarnaast zijn Joden volgens de politici zwaar oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie.

NOSPLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD6 MAART 2018

https://nos.nl/artikel/2220986 -plaatselijke-partijen-committ eren-zich-aan-amsterdam-joods- akkoord.html

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

TELEGRAAFAMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT6 MAART 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1754554/amsterdamse-partijen -stop-jodenhaat

[16] 

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

[17]

BETEKENIS GEZEGDE [[IN CAUDA VENENUM

Het venijn zit in de staart  

WOORDEN.ORG

http://www.woorden.org/woord/i n%20cauda%20venenum

[18] 

AMSTERDAM JOODS AKKOORD [AMSTERDAM JA!]

Sinds vierhonderd jaar maken joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Aan die verantwoordelijkheid committeren wij ons door middel van het Joods Akkoord. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij de maatregelen in dit akkoord in de gemeenteraad zullen steunen en prioriteit zullen geven. Deze maatregelen overstijgen politiek-ideologische tegenstellingen en zijn van belang om Amsterdam, Mokum te laten blijven zijn als verdraagzame stad, waar wij als partijen allemaal voor staan in woord en daad.
Daarom zullen wij:

 1. Laten zien dat wij als toekomstige politieke fracties staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en zich om haar joodse inwoners bekommert. Zodat joden zich, net als alle andere bevolkingsgroepen, veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat wij strijden tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Vrijheid om jezelf te zijn in Amsterdam geldt ook voor de joodse bevolkingsgroep. Want, Amsterdam is van ons allemaal. Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

Daarom!

 1. Biedt Amsterdam ondersteuning aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas.
 2. Biedt Amsterdam begeleiding aan docenten die met bespreking van dit onderwerp worstelen.

  B.
  Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Als er zich een incident of uiting voordoet gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten dan:
  1. Neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie en
  2. Geeft Amsterdam een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord. Zodat duidelijk is dat wij als bestuur van de hoofdstad dergelijke daden niet tolereren en zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme[1].

  C.
  Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

D
Amsterdam stimuleert dat er in het Amsterdamse onderwijs passende programma’s worden gemaakt en gebruikt om antisemitisme te bestrijden. Wij zetten ons er voor in dat iedere Amsterdamse schoolverlater een bezoek heeft gebracht aan een van de musea of plekken die het verhaal vertellen hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt.

Wie zich in Amsterdam vestigt krijgt het verhaal van Amsterdam te horen; de geschiedenis van joods Amsterdam komt daarin nadrukkelijk aan de orde.

Afsluitend:
Met dit Joods Akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat zij zich in de bestuursperiode 2018-2022 concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen er van uit kunnen gaan dat zij als gemeenschap op dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor de bevestiging.

[1] The detailed working definition, in 2005 developed by Europ. Monitoring Center on Racism and Xenophobia (now Fundamental Rights Agency ), then an agency of the Europ. Union

AMSTERDAMS JOODS AKKOORDBRONCIDICIDI JUICHT AMSTERDAM JOODS AKKOORD TOE6 MAART 2018
https://www.cidi.nl/cidi-juich t-amsterdam-joods-akkoord-toe/

OP DE WEBSITE VAN ANJA MEULENBELT [PALESTINA ACTIVISTEEN VOORVROUW BIJ1] DEZE TEKST VAN GELIJKE STREKKING AANGETROFFEN
ANJA MEULENBELT WEBLOGDINSDAG 6 MAART 2018TEKST VAN HET AMSTERDAMS JOODS AKKOORDhttp://www.anjameulenbelt.nl/w eblog/2018/03/06/tekst-van-het -amsterdams-joods-akkoord/

[19] 

CIDICIDI JUICHT AMSTERDAM JOODS AKKOORD TOE6 MAART 2018
https://www.cidi.nl/cidi-juich t-amsterdam-joods-akkoord-toe/

[20]

EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISMWORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

https://european-forum-on- antisemitism.org/definition- of-antisemitism/english- english

[21]

”  “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity”

EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISMWORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

https://european-forum-on- antisemitism.org/definition- of-antisemitism/english- english

GEHELE TEKST

WORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM

“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity. Antisemitism frequently charges Jews with conspiring to harm humanity, and it is often used to blame Jews for “why things go wrong.” It is expressed in speech, writing, visual forms and action, and employs sinister stereotypes and negative character traits.
Contemporary examples of antisemitism in public life, the media, schools, the workplace, and in the religious sphere could, taking into account the overall context, include, but are not limited to:

 • Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the name of a radical ideology or an extremist view of religion.
 • Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical allegations about Jews as such or the power of Jews as collective — such as, especially but not exclusively, the myth about a world Jewish conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government or other societal institutions.
 • Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined wrongdoing committed by a single Jewish person or group, or even for acts committed by non-Jews.
 • Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or intentionality of the genocide of the Jewish people at the hands of National Socialist Germany and its supporters and accomplices during World War II (the Holocaust).Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
 • Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.

[22]

Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the State of Israel taking into account the overall context could include:

 • Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.”

EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISMWORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

https://european-forum-on- antisemitism.org/definition- of-antisemitism/english- english

[23]

Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the State of Israel taking into account the overall context could include: 
…….” Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis”
EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISMWORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

https://european-forum-on- antisemitism.org/definition- of-antisemitism/english- english

[24]

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SANDEW HIRA’SKWALIJKE ROLASTRID ESSED8 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/decembermoorden-2017-35-jaar-geleden-vermoord-maar-niet-vergeten-sandew-hiras-kwalijke-rol/

ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEEN RECHTSSTAATASTRID ESSED11 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/zonder-berechting-verantwoordelijken-decembermoorden-geen-rechtsstaat/

WEBSITE ASTRID ESSEDDECEMBERMOORDEN

https://www.astridessed.nl/?s=Decembermoorden

[25]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[26]

THE RIGHTS FORUMAMSTERDAMS JOODS AKKOORD OPENT DEURVOOR GELIJKSTELLING ISRAEL KRITIEK AAN ANTISEMITISME9 MAART 2018
https://rightsforum.org/nieuws/amsterdams-joods-akkoord-opent-deur-gelijkstelling-israel-kritiek-aan-antisemitisme/

EAJG’S REACTIE OP HET JOODS AKKOORDVAN AMSTERDAM7 MAART 2018

https://www.eajg.nl/node/1042

[27]
” Schriftelijke uitingen: digitaal In sommige e-mails lopen ‘zuivere’ Israelkritiek en antisemitische uitingen door elkaar. Er bestaan verschillende opvattingen waar de grens ligt tussen kritiek op Israel en antisemitisme. Aan het ene uiterste staat de opvatting dat alles wat er wordt gezegd over acties van de Israelische regering, valt onder ‘vrije meningsuiting’ en ‘een legitieme politieke opinie’ is die per definitie niet antisemitisch kan zijn. Aan het radicaal andere uiterste staat de opvatting dat alles wat men tegen Israel zegt per definitie antisemitisch is, omdat Israel de enige Joodse staat is”…………

” Voor het onderscheid tussen puur anti-Israel en anti-Israel met een antisemitisch karakter hanteert CIDI de Werkdefinitie Antisemitisme die te vinden is in Bijlage I.”

BLADZIJDE 30
CIDI[CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL]MONITOR ANTISEMITISCHE INCIDENTEN IN NEDERLAND 2016
https://www.cidi.nl/wp-content /uploads/2017/05/CIDI-Monitor- Antisemitische-Incidenten-2016 .pdf

[28]

INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE
PRESS RELEASE DOCUMENT ANTISEMITISM

” Manifestations might include the targeting of the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity.”
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf

BRONINTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCEWORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM27 JUNE 2016

https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism?usergroup=5

[29]

BIJ1AMSTERDAMS JOODS AKKOORD6 MAART 2018
http://www.bij1.org/news/algem een/amsterdams-joods-akkoord-1 7760

AMSTERDAMS JOODS AKKOORD

”  17:26 06/03/2018

BIJ1 is tegen antisemitisme, maar tekent het Amsterdam Joods Akkoord niet om een duidelijke reden.

? Op 6 maart ondertekenden verschillende Amsterdamse politieke partijen het Amsterdams Joods Akkoord. Dit manifest, dat is opgesteld door Rabbijn Katz, roept partijen en politici op hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van antisemitisme in de stad, en prioriteit te geven aan voorgestelde maatregelen om discriminatie van Joden tegen te gaan.

Het moge duidelijk zijn dat wij deze oproep in algemene zin absoluut ondersteunen. Antisemitisme is een fenomeen dat, net als andere vormen van discriminatie, fel bestreden dient te worden. Ook in Amsterdam dient het aanpakken van antisemitisme een prioriteit te zijn.

Toch hebben wij als partij besloten om het Akkoord niet te ondertekenen. De reden hiervoor is dat wij de gehanteerde definitie van antisemitisme, gebaseerd op een voorstel van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), in zoverre beperkend vinden, dat kritiek op de politieke beslissingen van de staat Israël ook als antisemitisch beschouwd kan worden. Als BIJ1 vinden wij echter dat kritiek op Israël iets wezenlijks anders is dan discriminatie, uitsluiting en bedreiging van Joden. Het laatste moet stevig aangepakt worden, terwijl het eerste mogelijk zou moeten zijn binnen de wettelijke kaders. 

Vandaar dat wij onderstaande brief naar Rabbijn Katz stuurden. Enerzijds ondersteunen wij zijn doelstellingen, maar anderzijds blijven we wel kritisch.

Weleerwaarde Heer,

Ook wij van BIJ1 zijn van mening dat Amsterdam een morele verantwoordelijkheid draagt voor de joodse bevolking. Zoals we die verantwoordelijkheid ook dragen voor de andere bevolkingsgroepen, als moslims, migranten, biculturele inwoners en vluchtelingen. 

We staan er volledig achter dat de Shoah in Amsterdam herdacht wordt, dat we onze monumenten koesteren, en dat de jodenvervolging een plaats heeft in het onderwijs. Zoals we ook willen dat er een Slavernijmuseum komt, en meer aandacht voor de geschiedenis van onze ‘gastarbeiders’.

BIJ1 staat voor radicale gelijkwaardigheid, dat wil onder andere zeggen dat Artikel 1 van onze Grondwet serieus wordt genomen en gehandhaafd, wat inhoudt dat alle mensen gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht religie of afkomst. Dat alle mensen recht hebben op veiligheid in onze stad. Dat antisemitisme, racisme en islamofobie bestreden worden. 

Daarnaast hebben we in ons verkiezingsprogramma expliciet opgenomen dat de toename van haat en agressie tegen ‘zichtbare’ moslims en joden onacceptabel is, en als probleem aangepakt dient te worden door de gehele stad. En ook dat er toezicht gehouden moet worden op de veiligheid van religieuze instellingen als moskeeën en synagogen. Waar nodig horen ook bijzondere scholen extra bescherming te krijgen. 

Dat wij ondanks deze uitgangspunten niet zullen voldoen aan uw verzoek om een Amsterdam Joods Akkoord te ondertekenen heeft twee redenen:

1. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij ons inzetten voor alle bevolkingsgroepen die worden bedreigd, uitgesloten of gediscrimineerd, joden zowel als moslims of andere groeperingen, en geven de voorkeur aan statements die benadrukken dat het niet om aparte bevolkingsgroepen gaat maar om de veiligheid en vrijheid van iedereen die doelwit is van discriminatie. 

2. Wij zullen ons te allen tijde verzetten tegen jodenhaat, maar wij hebben bezwaar tegen de formulering van de door de Europese Unie gelanceerde definitie van antisemitisme. Daarin wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen antisemitisme en kritiek op de politiek van de staat Israel. Het is niet voor niets dat die definitie slechts door twee Europese lidstaten is overgenomen, en in Nederland in 2017 door het kabinet is besloten deze definitie niet in de wetgeving op te nemen. Met mensenrechtenverdragen en internationaal recht als norm hechten wij aan de vrijheid om kritiek uit te mogen oefenen op de huidige politiek van de staat Israel. 

We wensen u het beste met uw missie, en waar het gaat om de bestrijding van antisemitisme en het opkomen voor de veiligheid van Amsterdamse joden heeft u in BIJ1 een bondgenoot. Ook zonder ondertekening van een Akkoord. 

Het Bestuur van BIJ1YOUTUBE,COM

WAAROM DENK HET JOODS AKKOORD

NIET HEEFT ONDERTEKEND
https://www.youtube.com/watch? v=VLqjOJOnTWI

[30]


YOUTUBE,COM

WAAROM DENK HET JOODS AKKOORD

NIET HEEFT ONDERTEKEND
https://www.youtube.com/watch? v=VLqjOJOnTWI

[31]

” Helaas hebben niet alle partijen getekend. Onder andere Bij1 en DENK – beide partijen die volgens de peilingen kans maken op meerdere zetels – hebben hun handtekening niet onder het akkoord gezet.”

CIDI JUICHT AMSTERDAM JOODS AKKOORD TOE6 MAART 2018
https://www.cidi.nl/cidi-juicht-amsterdam-joods-akkoord-toe/

” D66, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, CDA, SGP, PvdD, CU, Partij van de Ouderen en 50Plus hebben zich achter het akkoord geschaard. „Alleen van DENK hebben we nog geen reactie gehad. Bij1 heeft aangegeven niet mee te ondertekenen”, aldus een van de organisatoren. ”

TELEGRAAFAMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT6 MAART 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1754554/amsterdamse-partijen -stop-jodenhaat

[32]

ZIE VOOR NOOT 32, ONDERSTAAND NU.NL BERICHT:

OPMERKING BIJ NU.NL BERICHT:
PARTIJ VOOR DE DIEREN HEEFT WEL GETEKEND
ZIE
https://nos.nl/artikel/ 2220986-plaatselijke-partijen- committeren-zich-aan- amsterdam-joods-akkoord.html

” “Van de partijen die meer landelijk actief zijn hebben de Partij voor de Dieren en DENK niet gereageerd en heeft Bij1 gemeld niet mee te doen.”

NU.NLPOLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGENTE GAAN6 MAART 2018
https://www.nu.nl/amsterdam/51 63983/politiek-ondertekent-joo ds-akkoord-antisemitisme-gaan. html

” De partijen Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee. Bij1 is tegen antisemitisme, zegt een woordvoerder, maar is het niet eens met de definitie van antisemitisme in het akkoord.”

NOSPLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD6 MAART 2018

https://nos.nl/artikel/2220986 -plaatselijke-partijen-committ eren-zich-aan-amsterdam-joods- akkoord.html

[33]

FRONTAAL NAAKTWAAROM HET GOED IS, DAT BIJ1 HET JOODS AKKOORDNIET ONDERTEKENT10 MAART 2018

Waarom het goed is dat Bij1 het Joods Akkoord niet ondertekent – Frontaal Naakt

[34]

Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt alseen ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand vanBroederschap en een extreem-autoritair systeem, die alledemocratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiemsmoort:
 Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!
 Enkele uitspraken van dit chique heerschap?
 ””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en isdus gevaarlijk!
Verder:”Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoalshet is.En in diezelfde radio uitzending”Ik wil niet dat Europa afrikaniseert”Ja, IK verzin het niet:Luister zelf maar naar de radio uitzending. [3]
Dan komt deze waanzinnige bagatellisering van eeuwen slavernij enkolonialisme:””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”” [4]
U kent Baudet’s opmerking over de ”homeopathische verdunningvan de Nederlandse bevolking, [5], die puur racistisch is en naarfascisme riekt.
Zijn aanwezigheid op de neo nazistische Ijzerwake [6] en niette vergeten zijn sexisme, waarmee hij aanrandingsgoeroeJulian Leblanc verdedigt. [7]”

DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMAIN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIEASTRID ESSED22 JANUARI 2018

https://www.astridessed.nl/debat-tussen-thierry-baudet-en-femke-halsema-in-de-balie-brief-aan-yoeri-albrecht-directeur-de-balie/

[35]

https://twitter.com/ananninga/ status/948603779007598597   

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanninga

  

Annabel Nanninga (@ANanninga) | Twitter

De nieuwste Tweets van Annabel Nanninga (@ANanninga). Freelance journalist/columnist, oa voor @TPOnl. Heeft geen…

Volgen@ANanninga volgenMeer

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga heeft toegevoegd,

Gert-Jan van Leeuwen @GertjanvL@ANanninga, laten we hopen dat ook jij wat kan betekenen voor dit restaurant en de joodse gemeenschap in Amsterdam als je tot raadslid verkozen bent. https://wnl.tv/2018/01/03/jood s-restaurant-opnieuw-doelwit- vandalen-hele-tijd-bespuugd/ …09:15 – 3 jan. 2018   https://twitter.com/ANanninga? lang=en  

 1. 58 replies101 retweets196 likesReply

   58

  Retweet

   101

   

  Like

   196

  Direct message

 2.  

  Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga Mar 2

  More

  Permanente bewaking dus. Benoemde VVD-burgemeester van Aartsen, dit is NIET gewoon ‘vernieling’ en u weet het! #fvd Joods restaurant weer belaagd https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1739658/joods-restaurant-wee r-belaagd … via @telegraaf

[36]
Afbeelding weergeven op Twitter  

[37]

   https://twitter.com/ananninga/ status/198472381268901889? lang=en   Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga

[38]

Image may contain: 1 person, text 

[39]

WEERZINWEKKEND OPTREDEN VAN BEGIN TOT EINDMET TEGENZIN EROP GEZET!
 WWW.YOUTUBE.COMHANS TEEUWEN OP FESTIVAL HET VRIJE WOORDIN DE BALIE
   https://www.youtube.com/watch? v=Nu_o8iePfZM

[40]
Image may contain: 1 person, text 

[41]

Image may contain: 1 person, text 

ZIE OOK
HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/”VOORVECHTSER VAN JOODSE RECHTEN” ONTMASKERDASTRID ESSED8 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/

ZIE OOK ‘WEBSITE ”DE VALSE PIANO VAN BAUDET”/ANNABEL NANNINGA/ANTISEMITISME

https://valsepianobaudet.noblogs.org/organisatie/personen/annabel-nanninga/

[42]

https://twitter.com/ananninga/status/594882606073774081?lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Column: Lachen om gaskamers, net zo lang tot we er tegen kunnen

 8:14 AM – 3 May 2015 

[43]

CIDI JUICHT AMSTERDAM JOODS AKKOORD TOE6 MAART 2018
https://www.cidi.nl/cidi-juich t-amsterdam-joods-akkoord-toe/

[44]
HET PRO ISRAEL BELEID VAN HET FORUM VOOR DEMOCRATIEBLIJKT WEL UIT HAAR INSTEMMING MET HET BESLUIT VANDE VS PRESIDENT TRUMP OM JERUZALEM TE ERKENNENALS DE HOOFDSTAD VAN ISRAEL, WAT IN STRIJD ISMET HET INTERNATIONAAL RECHTZIE ONDER DIT BERICHT

THE POSTONLINEPVV, FORUM VOOR DEMOCRATIE, CHRISTEN UNIE ENSGP OPGETOGEN OVER JERUZALEMBESLUIT TRUMP6 DECEMBER 2017

http://politiek.tpo.nl/2017/12/06/pvv-forum-democratie-christenunie-en-sgp-opgetogen-jeruzalem-besluit-trump/

” “There is international consensus, including UN Security Council resolutions, on the illegality of Israel’s annexation of East Jerusalem. With this move, the United States is violating its own international legal obligations not to recognize or assist an illegal situation and to ensure respect for the Geneva Conventions.”
AMNESTY INTERNATIONALUSA RECOGNITION OF UNIFIED JERUSALEM RECKLESSAND UNDERMINES PALESTINIAN RIGHTS6 DECEMBER 2017

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/usa-recognition-of-unified-jerusalem-undermines-palestinians-human-rights/

INTAL.BEHET INTERNATIONAAL RECHT EN DE BEZETTING VAN JERUZALEM
http://www.intal.be/nl/node/9385

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIES TEGEN DE ISRAELISCHE ANNEXATIEVAN JERUZALEM ALS ”ONDEELBARE HOOFDSTAD VAN ISRAEL”

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 476
WIKIPEDIARESOLUTIE 476 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_476_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

In de resolutie stond dat de Veiligheidsraad:

 • van mening blijft dat het zich toe-eigenen van grondgebied door geweld niet toelaatbaar is;
 • bevestigt dat de resoluties 252267271 en 465 van toepassing blijven;
 • er de aandacht op vestigt dat de Conventie van Genève van toepassing is;
 • bedroefd is over de volharding van Israël om het fysieke karakter, de demografische samenstelling en de institutionele staat van Jeruzalem te veranderen;
 • zich zorgen maakt over de wettelijke stappen die Israël ondernomen had om het statuut van Jeruzalem te veranderen”

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 476
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_476

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 478
WIKIPEDIARESOLUTIE 478 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_478_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

In Resolutie 478 staat dat de Veiligheidsraad:

 • de Israëlische “basiswet aangaande Jeruzalem” (Jeruzalemwet), waarbij heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël werd verklaard, “in de krachtigste bewoordingen veroordeelt”;
 • uitspreekt dat deze wet een schending van het volkenrecht is;
 • beslist dat deze wet en alle andere maatregelen waarmee Israël, “de bezettende mogendheid” de status van Jeruzalem verandert “nietig” zijn en onmiddellijk herroepen moeten worden;
 • de landen die diplomatieke missies in Jeruzalem hebben oproept deze daar weg te halen

WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478

[45]

” Partijvoorzitter Chris Schaeffer: ‘Dyab Abou Jahjah heeft Saddam Hoessein in het verleden een martelaar genoemd en Rachid Appa El Gazaoui heeft Israël vergeleken met nazi-Duitsland.”
HET PAROOLSP TREKT ZICH TERUG UIT PRO PALESTINADEMONSTRATIE OP DE DAM22 AUGUSTUS 2014
https://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3723240/2014/08/22/SP-trekt-zich-terug-uit-pro-Palestina-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[46]


https://twitter.com/ananninga/status/594882606073774081?lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Column: Lachen om gaskamers, net zo lang tot we er tegen kunnen

 8:14 AM – 3 May 2015

[47]

ZIE NOOT 44

[48]

ZIE NOOT 46

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!