De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij het afscheid van Koningin Beatrix/Kritiek en waardering

Bij het afscheid van Koningin Beatrix/Kritiek en waardering

vrijdag 1 februari 2013 07:34
Spread the love

  BIJ HET AFREDEN VAN KONINGIN BEATRIX/KRITIEK EN WAARDERING http://www.astridessed.nl/bij-het-aftreden-van-koningin-beatrixkritiek-en-waardering/  

AFTREDEN KONINGIN BEATRIX/ENKELE KANTTEKENINGEN  ””Ik zweer  aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.Ik zweer  dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!  http://www.koninklijkhuis.nl/ encyclopedie/monarchie/ koninklijk-huis/inhuldiging/  ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Artikel 1, Nederlandse Grondwet  http://www.st-ab.nl/ wetgrondwet.htm#h1  ””Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75e verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.
Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was prins Claus mij vele jaren tot grote steun.

Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen.

Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.

Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van ú. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.”
 BELGA.BEINTEGRALE TEKST AFSCHEID BEATRIX28 JANUARI 2013 http://www.hln.be/hln/nl/ 15716/Beatrix-treedt-af/ article/detail/1570088/2013/ 01/28/Lees-hier-integrale- tekst-van-afscheid-Beatrix. dhtml   Wanneer in een hedendaagse monarchie een  Koning[in] het stokje aan zijn/haar opvolger doorgeeft, markeert dat voor velen het einde van een tijdperk, omdat men, terecht of ten onrechte, de monarchie als zodanig heeft vereenzelvigdmet een specifiek optreden en de persoonlijkheid  van de monarch en de voor die periode geldende politiek-maatschappelijke ontwikkelingenAnderszijds verandert er de facto niet veel, omdat de Koning geen daadwerkelijke macht heeft, maar deze gelegen is bij opeenvolgende regeringen, die de politiek-economische koers bepalen en is de Koning[in] slechts het ”gezicht” van de Staat geweest isZo is het uiteraard ook in NederlandToch zijn er, zeker sinds de post 11 september 2001 toename van de anti Islamhetze en het ”bon ton” karakter, wat het racisme zowel politiek als maatschappelijk gekregen heeft,  enkele interessantekanttekeningen bij het Koningschap van terugtredende Koningin Beatrix te plaatsen, die de moeite van het belichten waard zijn  Geachte Redactie en lezers,  Hoewel Koningin Beatrix de leeftijd bereikt heeft, dat in Nederland doorgaans Koninklijke Staatshoofden aftreden [1] , waren velen toch nog verbaasd en soms onaangenaam verrast, het nieuws van haar aftreden te vernemenMaar, zoals zij zelf opmerkte in afscheidsrede [2], had zij deze stap reeds enkele jaren overwogen [3] Nauwelijks was het nieuws van haar  aftreden [op 30 april 2013] ten gunste van haar zoon Prins Willem Alexander bekend, of erkwam, zowel in Nederland als internationaal [4] een stroom van reacties opgangOpvallend waren de reacties van zowel de media als politiek, die zich niet alleen stuk voor stuk ”lovend” uitlieten overde regeerperiode van Koningin Beatrix [5], maar ook weinig origineel waren in hun commentaar door over elkaar te struikelenmet vage zinsnedes als ”haar inzet voor Nederland”, ”plichtsbesef” en ”hardwerkendheid””Professionaliteit” was wat zinniger, omdat zij inderdaad bekend staat om haar behoefte aan inhoudelijkheid en zich, ook volgens de hier overigens afwezige critici, terdege voorbereidtOverigens lijkt mij dat geen byzondere verdienste voor welk functie ook, met name een, die zo rijkelijk betaald, doorspekt van privileges en op grond van erfelijke opvolging is toegekend, maar dat daargelaten Wat mij vooral frappeert is dat er geen spoor van kritiek te bekennen is op haar functionneren, terwijl, nog losvan het feit of je al of geen monarchist bent, kritiek  toch aan de grondslag ligt van een gezonde democratische samenleving. Het was dan ook interessant in een krant een reactie op al die loftuitingen te lezen, die luidde ”Nou. Over de doden niets dan goeds zo te horen…

Wat een kritiekloze verering, een kwaliteitskrant onwaardig.” [6]

En ja, dat is zeker waar

Van kwaliteitskranten als NRC en de Volkskrant mag toch een zinnigere beschouwing/analyse verwacht worden,

niet alleen betreffende het functionneren van Koningin Beatrix, maar ook ten aanzien van de zin/betekenis van de monarchie in deze tijd of juist het ontbreken daarvan

De enige, die zich daaraan waagde was onderzoeksjournalist en oorlogsverslaggever Arnold Karskens, die opmerkte, dat

de monarchie een ondemocratisch instituut is [7], een mening die ik deel

Maar wat de redactie van Trouw betreft, moest de gehele en vanuit het recht op vrijheid van meningsuiting terechte, discussie

over het al dan niet voortbestaan van de monarchie maar in de ijskast [8]

HET ERFELIJK KONINGSCHAP Mijn bezwaren tegen de monarchie als instituut zijn, dat hier sprake is van het verwerven van een Ambt [het Koningschap], metalle daaraan verbonden privileges, op grond van geboorte en niet van verdienstenBovendien brent het de Koning[in] in een rare spagaatEnerzijds kan zij/hij geen macht uitoefenen en zijn de ministers verantwoordelijk [wat in 1848 een goede zet van de LiberaalThorbecke [9] is geweest om de absolute monarchie, een dictatuur avant la lettre, aan banden te leggenAnderszijds is zij/hij wel de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat [10] en de daaraan klevende politiek, hetgeen moreelcorrumpeert Terugvertaald naar deze tijd [ik laat hier even onder andere het historische bloedige koloniale verleden en de draconische uitbuiting in Nederland zelf van de arbeiders in de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20 ste eeuw  buiten beschouwing] noem ik onder andere de structurele mensenrechtenschendingen van vluchtelingen [11], door de Nederlandse Staat, de teloorgang van de huidige sociale rechten in de vorm van draconische bezuinigingen, de militaire deelname aan de VS bezetting in Afghanistan en Irak [12], de medeplichtigheid aan VS Folter door de uitlevering vanterreurverdachten aan de VS [13] en ga zo maar door Als Staatshoofd is de Koning[in] dan weliswaar niet politiek verantwoordelijk, maar moreel wel Want hij/zij is, al is dat dan formeel, hoofd van de regering en vertegenwoordigt Nederland in het buitenland En uiteraard is de Koning[in] het lang niet altijd met al die regeringsmaatregelen eens Maar wie tekent, stemt toe [14]   GETROUW DE GRONDWET ONDERHOUDEN De Koning[in] belooft bij haar inhuldiging ”getrouw de Grondwet te onderhouden” Dat dat in de praktijk vaak een wassen neus is, blijkt wel uit de behandeling van vluchtelingen en asielzoekers, diedoor de Nederlandse Staat fundamentele mensenrechten worden onthoudenWant volgens artikel 1, Nederlandse Grondwet worden ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” [15] Dat geldt echter niet voor vluchtelingenOm een voorbeeld te noemen:Wanneer iemand met de juiste Nederlandse verblijfspapieren met Justitie in aanraking komt en wordt veroordeeld,zit hij/zij een straf uitEen vluchteling zit En een straf uit EN wordt uitgezet naar het land van herkomst als ”ongewenste vreemdeling”Dubbele straf en met de eventueel onveilige situatie wordt geen rekening gehouden Dit alles is vastgelegd in de Vreemdelingenwet, waaraan wordt gerefereerd in artikel 2, Grondwet Geen gelijkheid voor vluchtelingen dusGeen beroep op artikel 1 Een van de voorbeelden dus, waarin Koningin Beatrix de Grondwet NIET heeft onderhouden en dat ook niet konop grond van discriminerende wetgeving Of ze daaar nu achter staat of niet, het corrumpeert haar moreel ten opzichte van de vluchtelingen Dat is dus een van de duivelse dilemma’s van de functie van het constitutionele Koningschap   GETROUW DE GRONDWET ONDERHOUDENKONINGIN BEATRIX EN HET TOENEMENDE RACISME EN ANTI ISLAMHETZE ”Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.  Daarmee erodeert de gemeenschapszin.” http://www.koninklijkhuis.nl/ nieuws/toespraken/2007/ december/kersttoespraak-2007/ KERSTTOESPRAAK KONINGIN BEATRIX 2007 Naast mijjn kritiek op het erfelijk Koningschap en de [on]gewilde morele medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingendoor de Nederlandse Staat wil ik eindigen met een woord van waardering voor de manier, waarop Koningin Beatrix, binnen de grenzenvan haar mogelijkheden, het hoofd geboden heeft aan de sinds 11 september 2001 toenemende anti Islamhetze en racisme, eerst aangevoerddoor de racistische rechts populistische politicus P Fortuyn [16] en later op nog fanatiekere wijze gevoerd door de extreem-rechtse [17] PVVleider G Wilders Maar ook anderen voeden een anti Islamhetze en vreemdelingenhaat, namelijk de filmmaker T van Gogh, die in november 2004 werd gedood Na zijn dood ontstond in Nederland een zeer griezelig klimaat, waarbij in een anderhalve maand tientallen Moskeen in brandwerden gestoken [18] en ”niet westerse” allochtonen, met name Marokkanen, zich steeds meer voelden bedreigd in deze bedreigende situatie nam Koningin Beatrix het initiatief, het Marokkaanse jongerencentrum Argan in Amsterdam tebezoeken, waar ze  de gelijkwaardigheid tussen mensen benadrukte [19]Dat lijkt gewoon en dat is het ook, maar in de dreigende omstandigheden van toen was dat een duidelijk signaalWant hoe men ook over de monarchie denkt, naar ”de Koning” wordt juist in dat soort gevaarlijke situaties geluisterd Maar ze zou voor nog meer bindends zorgen, want bij de opkomst van de racistische PVV leider werd al snelduidelijk, dat we hier met een nog gevaarlijker fenomeen dan P Fortuyn te doen hadden Op 25 december 2007 hield Koningin Beatrix een Kersttoespraak, waarin zij waarschuwde tegen onverdraagzaamheid en het over een kam scheren van bevolkingsgroepen [20]Dit was tegen het zere been van grossier in racisme G Wilders, die  de aanval op de Koningin opende en betoogde, dat de Koningin nogslechts een ceremoniele functie zou moeten krijgenZijn kritiek werd niet gedeeld door de rest van de Kamer [21]  Vanuit het oogpunt van fundamentele mensenrechten zouden Wilders en de Koningin nog vaker botsen en welin de kwestie rond het Staatsbezoek aan Oman, waar de Koningin, volgens de Islamitische voorschriften, gesluierd een Moskee bezochtHet vanuit anti islamitische hetze standpunten door Wilders geleverde commentaar tegen het dragen van de hoofddoek [22]  werd door de Koningin met een krachtig ”Onzin” afgedaan [23], waarbij de Koningin zich afvroeg, waardoor ze zich tegenwoordig nog zou moeten laten verassen [24]  EPILOOG Naar mijn mening is de monarchie een ondemocratisch en achterhaald instituut, instandgehouden vanwege historische sentimentenen vanwege het voor velen sprookjesachtig karakter, dat kennelijk ook het moderne Koningschap uitstraaltOok corrumpeert de constitutionele monarchie, omdat de Koning weliswaar geen politieke verantwoordelijkheid draagt, maar een Staat vertegenwoordigt, die zich door zijn machtspositie en belangen in de wereld en transatlantisch bondgenootschap schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, waarmee de Koning het echt niet altijd eens zal zijn Maar zijn/haar handtekening staat onder WettenHij/zij straalt het gezicht van Nederland uit Ondanks dat echter kan een Koning[in] ook een bindende bijdrage leveren in bepaalde omstandigheden En hoewel geen monarchist, waardering voor koningin Beatrix, dat zij op niet misverstane wijze weerstand heeft gebodenaan de duistere populistische tijden waarin wij leven en heeft volgehouden het principe, dat racisme en discriminatie niet ”bon ton” zijn, maar schendingen van de Universele Mensenrechten, hier neergelegd in artikel 1, Nederlandse Grondwet ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” In dat opzicht heeft zij de Grondwet onderhouden, conform haar Eed Ik spreek de hoop uiit, dat haar zoon en opvolger Kroonprins Willem Alexander op dezelde wijze racisme, xenofobie en anti Islamhetze het hoofd mag bieden Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam ZIE VOOR NOTEN  http://www.ekudos.nl/artikel/379580/bij_het_aftreden_van_koningin_beatrixkritiek_en_waardering 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!