De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bibliotheek – bibliotheque Acrata : agenda Acrata februari/février 2012 (NL & FR))?
Brussel, Bruxelles, Agenda, Acrata, Anarchistische bibliotheek -

Bibliotheek – bibliotheque Acrata : agenda Acrata februari/février 2012 (NL & FR))?

zondag 29 januari 2012 12:30
Spread the love

ACRATA – AGENDA FEBRUARI 2012

Permanenties :

elke dinsdag van 16u tot 20u

elke donderdag van 17u tot 21u

elke zaterdag van 14u tot 18u

Grooteilandstraat 32

1000 Brussel

acrata@post.com

www.acrata.be

Donderdag 2 februari om 20u – Discussie

Kort historisch parcours van de vakbonden

Sommigen zeggen dat de vakbonden de werkers verraden – of verraden hebben. Anderen zien er de laatste dam in tegen een doorgedreven liberalisme. De critici zeggen dat ze niets anders zijn – en geweest zijn – dan een doorgeefluik tussen de werkkrachten en het patronaat.

Door een blik op het verleden te werpen en met behulp van historische gegevens en documenten willen we proberen om de vakbonden, hun rollen, hun functies te begrijpen.

We zullen daarbij zien hoe bijvoorbeeld de zelfgeorganiseerde wederzijdse hulpkassen van de werkers om het hoofd te bieden aan werkloosheid, ziekte, ongevallen, maar ook om een organisatorische basis te bieden aan de strijd, geïnstitutionaliseerd worden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, de ware oorsprong van de vakbond van vandaag.

Of nog hoe, na de Tweede Wereldoorlog, “de vakbonden aanvaarden om bij te dragen tot de verhoging van de productiviteit door de autoriteit van het kapitaal te erkennen” (uittreksel uit de krant van het ACV “het recht van de bediende”, januari 2012). Waarmee alle mogelijke strijden voor eens en voor altijd overgeheveld werden naar het niveau van collaboratie en sociaal overleg, gegarandeerd door de Staat.

Doorheen deze historische terugblik willen we teruggaan naar de bron en proberen begrijpen waar de vakbonden vandaag komen, wat hun essentie is en wat hun belangen zijn. Om ze vandaag beter te bekampen, zij, die de dans blijven leiden op zovele fronten ondanks hun eeuwige verstikking van veelbelovende bewegingen van ontevredenheid.

Donderdag 9 februari om 20u – Discussie

Terugblik op de werklozenbeweging in Frankrijk (’97-’98)

Van november ‘97 tot april ‘98 verstoort een zogenaamde “werklozenbeweging” het hele Franse grondgebied. Daar wordt een partijkantoor bezet, ginder wordt de trein gratis genomen, elders belandt een deurwaarder met zijn bureau en ontlast van enkele dossiers op straat terwijl werkers van EDF zich organiseren om te voorkomen dat de elektriciteit van “wanbetalers” wordt afgesloten…

Van al deze uitdrukkingen onthouden we die die erin geslaagd zijn om de logica van hun revoltes tegen de overlevingsomstandigheden die de werklozen opgelegd wordt volledig door te trekken. Uitdrukking die, vertrekkende vanuit een kritiek op de loonarbeid, spontaan de politiek van het “eisen” – het is te zeggen, van het bedelen – overstegen hebben, om te komen tot de directe actie en de algemene invraagstelling van de maatschappij.

Zoals sommigen toen reeds zeiden, dienden de assemblees niet alleen om “te discussiëren over de miserie van onze levensomstandigheden”, maar ook om “concreet te handelen om ons onze levens terug toe te eigenen.”

Uitbundige lachpartijen en verfijnde analyses, herovering van de stad als een speelterrein waar jacht gemaakt wordt op de deurwaarder, supermarktonteigeningen en banketten, eindeloze blabla’s en aanscherping van praktijken… Zovele ingrediënten voor een explosief mengsel dat vreugde en offensief weet samen te smeden.

In aanwezigheid van deelnemers aan deze assemblee, willen we vertrekken vanuit deze ervaring om pistes te ontwaren en antwoorden te kunnen vinden op de vraag over hoe het hoofd te bieden aan de besparingsmaatregelen zonder jezelf buitenspel te zetten door de welvaartsstaat te verdedigen, noch de centrale waarde van de arbeid en het geld in onze levens (zovele factoren aan de bron van ons

ongeluk) te versterken.

Donderdag 16 februari om 20u – Discussie

Money, money, money

We stellen een discussietje voor rondom het geld, de plaats dat het inneemt in onze levens, in onze relaties, in onze verbeelding, in onze verhouding tot de dingen, tot de tijd,…

We willen simpelweg eens samenkomen om over dit instrument van de macht te praten. Niet zozeer om er een historische studie van te maken, noch een abstracte of conceptuele kritiek, maar deerder door te vertrekken van wat het geld vandaag in onze samenleving is en met zich meebrengt.

Donderdag 23 februari om 20u – film

Kaleidoscoop van de opstanden in Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en elders

Tegenover de opstanden in Tunesië, Egypte, Libië, Syrië,… is het minste wel om de libertaire en strijdbare accenten ervan uit de schaduw te rukken. Want al té vaak, om niet te zeggen altijd, worden de strijden die gevoerd worden bekeken doorheen het prisma van de macht, zowel die van gisteren als die van vandaag, waarbij opzettelijk de ervaringen van zelf-organisatie, de strijd voor de vrouwenbevrijding, de problematiek van de militarisering van de strijd, de invraagstelling van de religieuze autoriteit, het internationalisme,… verzwegen worden.

Doorheen een selectie videobeelden, documentaires en verhalen stellen we voor om de betekenis en de wegen te doorgronden die deze opstanden opgegaan zijn, vol contradicties maar ook hoop, verlangen naar vrijheid en moed. Het zal ook een gelegenheid bieden om te discussiëren over de strijden en revoltes, vaak wanhopig maar zeker stoutmoedig, die de nieuwe orde in die streken blijven bedreigen. Een orde die, zoals geweten is, nooit aarzelt om een bloedbad aan te richten onder degenen die strijden voor vrijheid.

Donderdag 1 maart om 20u – Discussie

Michael Bakoenin – De hartstocht van de revolte

Naar aanleiding van de recente publicatie van een selectie teksten van Bakoenin in het Nederlands (1), zouden we dieper willen ingaan op een aantal concepten die deze anarchistische revolutionair dreven. Meer bepaald zouden we, over tijd en ruimte heen, een blik willen werpen op zijn opvatting van de vrijheid, van de revolte, van de sociale revolutie. Bakoenin, deze opstandeling in hart en nieren, deze vechter van de 19de eeuw, weigerde zich aan te sluiten bij degenen die de sociale revolutie zagen als een noodzakelijk, ‘automatisch’ gevolg van de contradicties in de maatschappij, en daarom niet aarzelde om te zeggen dat “de revolutie de onketening is van wat men tegenwoordig de kwade hartstochten noemt en de vernietiging van wat in dezelfde taal ‘openbare orde’ heet.” Hij was één van die vurige strijders die de sociale kwestie niet dacht op te lossen langs autoritaire weg of met ledenlijsten en volkstellingen, maar wel door de passie van de opstand te doen oplaaien in de harten van de onderdrukten en de uitgebuiten.

Terugkomen op een aantal geschriften van Bakoenin en misschien wat episodes uit zijn leven, heeft voor ons maar weinig te maken met één of ander stofferig zoeken naar “geschiedenis” zoals academici en leerkrachten allerhande, maar juist alles met de betekenissen waarmee we vandaag, in de strijd, woorden als vrijheid, opstand, revolutie, hartstocht, zelforganisatie proberen inkleuren.

(1) Boek onder de titel De hartstocht van de revolte, Tumult Uitgaves, Brussel, september 2011. Beschikbaar in Acrata.

———————————————————————————————————————————————————————————-

ACRATA – AGENDA FEVRIER 2012

Permanences

chaque mardi de 16h à 19h

chaque jeudi de 17h à 21h

chaque samedi de 14h à 18h

Rue de la grande île 32

1000 Bruxelles

acrata@post.com

www.acrata.be

Jeudi 2 février à 20h – Discussion

Petit parcours des syndicats, cette institution méconnue

Certains disent qu’ils trahissent – ou ont trahi – les travailleurs. D’autres les voient comme le dernier rempart face à un libéralisme forcené. Les critiques disent qu’ils ne sont – et ont toujours été – qu’une courroie de transmission entre la force de travail et le patronat.

En regardant dans le passé et à l’aide de données et de documents historiques, nous nous proposons d’essayer de comprendre les syndicats, leurs rôles, leurs fonctions.

Nous y verrons, notamment, comment des caisses d’assistance mutuelle auto-organisées par les travailleurs pour faire face au chômage, aux maladies, aux accidents, mais aussi utilisées comme base organisationnelle pour les luttes seront institutionnalisées à la sortie de la première guerre. Véritable naissance du syndicat d’aujourd’hui.

Ou encore comment, suite à la deuxième guerre, « les syndicats acceptent de contribuer à l’amélioration de la productivité et reconnaissent l’autorité du capital » (extrait du journal de la CSC “le droit de l’employé” de janvier 2012). Passant une fois pour toutes les possibles luttes sur le plan de la collaboration et de la concertation sociale sous garantie de l’Etat.

A travers cet aperçu historique, nous voulons remonter à la source et essayer de comprendre d’où viennent les syndicats, quelle est leur essence et quels sont leurs intérêts. Afin de mieux les cerner aujourd’hui. Eux qui continuent à mener la danse sur bien des fronts malgré leurs perpétuels étouffements des mouvements de grogne les plus prometteurs.

Jeudi 9 février à 20h – Discussion

Retour sur le mouvement des chômeurs en France (’97 – ’98)

De novembre ‘97 à avril ‘98, un mouvement dit « des chômeurs » perturbe l’ensemble du territoire de l’Etat français. Ici, ça occupe un siège de parti, là ça prend le train gratuit, ailleurs un huissier se retrouve avec son bureau sur la rue et délesté de quelques dossiers, tandis que des travailleurs d’EDF se retrouvent empêcher de couper l’électricité à des « mauvais payeurs », …

De toutes ces expressions, nous retenons celles qui ont su pousser jusqu’au bout la logique de leurs révoltes contre les conditions de survie qui sont faites aux chômeurs. Celles qui, en partant d’une critique du travail salarié, ont spontanément qu’a été dépassée la politique de « revendication » – c’est-à-dire de mendicité – pour aboutir à l’action directe et à la contestation générale de la société.

Comme le disait déjà certain.e.s à l’époque, les assemblées ne servaient pas uniquement à « discuter de la misère de nos conditions d’existence », mais aussi à « agir concrètement pour nous réapproprier nos vies ».

Franches rigolades et fines analyses, récupération de la ville comme terrain de jeu et chasse à l’huissier, autoréductions et banquets, blablas sans fins et aiguisement de pratiques,… Tant d’ingrédients pour un mélange détonnant sachant allier joie et offensive.

En compagnie de participant.e.s à l’assemblée, nous partirons de cette expérience pour tenter de débroussailler des pistes de réponses à la question de savoir comment faire pour faire face aux mesures d’austérité sans se cantonner dans la défense de l’Etat social ni renforcer la valeur centrale du travail et de l’argent dans nos vies (tant de facteurs qui sont à la source de nos malheurs).

Jeudi 16 février à 20h – Discussion

Money, money, money

Nous proposons une petite discussion autour de l’argent, de la place que celui-ci occupe dans nos vies, dans nos relations, dans nos imaginaires, dans notre rapport aux choses, au temps,…

Nous désirons simplement nous retrouver et parler ensemble de cet outil de pouvoir. Pas tant pour en faire une étude historique ou une critique abstraite ou conceptuelle. Mais plutôt en partant de ce qu’est l’argent aujourd’hui dans nos sociétés contemporaines et tout ce qu’il charrie avec lui.

Jeudi 23 février à 20h – Projection

Caléidoscope des soulèvements en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie et ailleurs

Face aux soulèvements en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie,…, la moindre des choses serait certes de sortir de l’ombre les accents libertaires et combatives de là-bas. Car trop souvent, sinon toujours, les combats qui se mènent sont perçus qu’à travers le prisme qu’offre le pouvoir, de hier comme d’aujourd’hui, omettant délibérément par exemple les expériences d’auto-organisation, le combat pour la libération des femmes, la problématique de la militarisation de la lutte, la remise en question de l’autorité religieuse, l’internationalisme…

A travers une sélection d’images vidéo, de documentaires et de récits, nous proposons de creuser un peu le sens et les voies, évidemment pleins de contradictions, mais aussi d’espoir, de désir de liberté et de courage, qu’ont pris ces soulèvements. Ce sera également une occasion pour discuter des combats et des révoltes, parfois désespérées mais certes téméraires, qui continuent à menacer les nouveaux ordres mis en place dans ces contrées. Des ordres qui, comme on le sait, n’hésitent pas à baigner dans le sang ceux qui se battent pour la liberté.

Jeudi 1 mars à 20h – Discussion

Michael Bakounine: La passion de la révolte

A l’occasion de quelques publications récentes de textes de Bakounine (1), nous voudrions approfondir un certain nombre

de concepts qui incitaient ce révolutionnaire anarchiste à se jeter à corps perdu dans la mêlée sociale. Au-delà du temps et de l’espace, on jettera un oeil sur sa conception de la liberté, de la révolte, de la révolution sociale. Bakounine, cet insurgé en corps en en âme, ce batailleur du 19ème siècle, refusait d’adhérer à ceux qui concevaient la révolution sociale comme un effet nécessaire et « automatique » des contradictions dans la société. Ainsi, il n’hésitait pas à déclarer que « la révolution est le déchaînement de ce qu’on appelle aujourd’hui les mauvaises passions, et la destruction de ce qui se nomme dans le même langage ‘l’ordre publique’ ». Il était un de ces combattants virulents qui ne pensaient pas résoudre la question sociale par la voie autoritaire, ni à coups de listes d’adhérents et de recensions du peuple, mais bien en faisant enflammer la passion de l’insurrection dans le coeur des opprimés et des exploités. Revenir sur quelques écrits de Bakounine et peut-être quelques épisodes de sa vie, a pour nous peu à voir avec une sorte de recherche poussiéreuse « historique » à la façon des académiciens et des professeurs de toute sorte, mais par contre tout avec les significations par lesquelles nous essayons aujourd’hui, au sein de la lutte, de colorier des mots comme liberté, insurrection, révolution, passion, auto-organisation.

(1) Notamment en néerlandais sous le titre De hartstocht van de revolte, disponible au local, mais aussi de nombreuses livres et recueils en français, à emprunter dans la bibliothèque d’Acrata.

take down
the paywall
steun ons nu!