De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezwaarschrift Project Site Patrijzenhoek Zedelgem

donderdag 14 januari 2021 22:36
Spread the love

Aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold-III-laan 41

8200 Brugge

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Zedelgem

Brugge, 14 januari 2021

Geachte leden van de Provincie,

Geachte Burgemeester, Geachte Dames en Heren Schepenen,

Betreft : Bezwaar school Zedelgem VZW Scholengroep Katholiek Onderwijs St-Rembert, voor de bouw van een school complex Groene Meersen, kadastraal gekend onder Zedelgem, 1 ste Afdeling, Sectie B, nrs 613 B, 518 N, 518 P, 614 A, 518 R, 612 K en 661 met als referentie OMV_2020121276.

 • Deze nieuwbouw is niet nodig in Zedelgem. Er is geen grote bevolkingsaangroei in Zedelgem. Zedelgem moet enkel voldoen in het aanbod aan woongelegenheden voor primaire groei, dus kinderen die op het grondgebied van Zedelgem geboren zijn. Er moeten geen woningen worden voorzien voor mensen die van elders in Zedelgem komen wonen. Dat staat zo omschreven in het “groot stedelijk ruimtelijk plan” en het geeft duidelijk aan dat geen dergelijke grote verkavelingen meer nodig zijn. Op basis van de demografische gegevens is er geen nieuwe woonbehoefte. Dit standpunt wordt ook door het provinciebestuur gedeeld, die sinds 2012 de woonprogrammatie voor haar rekening neemt. De keuze om landbouwgrond of weiland te gaan verkavelen wordt enkel gemaakt uit financiële overwegingen ten gunste van een handvol projectontwikkelaars, bouwfirma’s en andere belangengroepen met politieke connecties en het getuigt van een flagrante onwil om te investeren in natuur en duurzame voedselproductie.
 • De leefbaarheid van de dorpskern staat reeds onder druk en deze wordt steeds minder leefbaar door het drukke verkeer. Een grote school bouwen verder van het centrum omdat er ruimte zou zijn voor ouders om te parkeren zal de leefbaarheid van de dorpskern verder fnuiken. Dit is ouders aanmoedigen om de kinderen snel met de wagen naar school te brengen ipv. na te denken over de broodnodige alternatieven van openbaar vervoer, fiets of te voet. De scholen die zich reeds in het centrum bevinden renoveren zou daarentegen getuigen van politieke moed om over alternatieven na te denken. Ouders moeten worden ontmoedigd om meteen naar de wagen te grijpen. Een school hoort thuis waar die altijd is geweest, in het centrum waar reeds een goed netwerk van openbaar vervoer aanwezig is, kan worden nagedacht over traag verkeer en veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen. Misschien moeten we ook eens durven nadenken over hoe we willen dat onze dorpen en steden er binnen 50 jaar uitzien. Druk bereden wegen waarlangs wat woningen liggen, en fietsers en voetgangers een obstakel vormen voor koning auto, dat is geen leefbare toekomst maar een misbaksel uit het verleden. We kunnen in 2021 zelfs uitdrukkelijk stellen dat schoolgebouwen op deze locatie een zonevreemde constructie zullen vormen!
 • De manier waarop dit project wordt uitgerold getuigt van een totaal gebrek aan participatie. De burgers werden niet betrokken en hadden geen enkel inzicht of inspraak. Zelfs de oppositie werd niet betrokken bij het maken van deze beleidsplannen. Iedereen moest het vernemen via de pers, en de periode van openbaar onderzoek waarbinnen men bezwaar kan aantekenen werd snel in de eindejaars periode opgestart, wat het verre van ideaal maakt voor mensen om er zich voldoende in te verdiepen en bezwaar aan te tekenen. Er vond op 2 september 2020 tijdens een infomarkt in de Groene Meersen een beperkte presentatie plaats van dit project dat als “Site Patrijzenhoek” werd voorgesteld. Dit kwam nogal geïmproviseerd over en op de vragen van de aanwezige burgers kon nauwelijks antwoord worden gegeven. Op 19 oktober 2020 werd aan de burgemeester een verzoekschrift met bijgaande petitie ondertekend door 317 Zedelgemnaren overhandigd. Dit werd ook per post naar alle gemeenteraadsleden verstuurd. Geen enkel gevolg werd daaraan gegeven, zelfs geen ontvangstmelding. Dit getuigt van een minachting voor de basisdemocratie die voor verkozen Vlaamse politici als een evidentie zou moeten worden beschouwd. In het GRS gepleit wordt nochtans het belang beklemtoond van een “groot maatschappelijk draagvlak” en dat de “bevolking zich moet herkennen in de genomen ruimtelijke opties en de voorstellen accepteren”. Verder lezen we dat: “het belang van een goede communicatie niet genoeg kan onderstreept worden. Hebben de Zedelgemse politici dit GRS gelezen?
 • De mobiliteitsstudie die wordt gebruikt om dit project te onderbouwd is ongeldig. Op pagina 13 staat bvb. “Als je van de Loppemsestraat via de Fazantenlaan naar de nieuw geplande schoollocatie rijdt, kom je momenteel meerdere verkeersremmers tegen.” Volgens de studie zijn er 7 plateaus en 6 wegversmallingen terwijl er in realiteit slechts één wegversmalling halfweg de Fazantenlaan aanwezig is. Om de verkeersdrukte te becijferen wordt verwezen naar een telling van het aantal auto’s die op 7 november 2017 werd uitgevoerd op het kruispunt van de Fazantenlaan en de Azalealaan. Slechts 1 telling gedurende 1 uur (van 16u30 tot 17u30), ruim 3 jaar geleden. Dit voldoet niet aan de wetenschappelijke vereisten om als mobiliteitsstudie te worden weerhouden. Daarnaast wordt ook aangegeven dat er in de spits sprake zou zijn van 142 auto’s in de Stadionlaan en 129 in de Fazantelaan, en dat dat slechts een geringe impact zou hebben op de bestaande wegen. Het is onduidelijk hoe deze aantallen werden berekend, aangezien het over 351 leerlingen en 40 personeelsleden gaat. Zoals eerder vermeld, zal de ligging van de school eerder aanmoedigend werken voor verplaatsingen per auto en is het erg onduidelijk hoe men kan veronderstellen dat slechts een kleine minderheid van deze personen zich per wagen zal verplaatsen. Het lijkt alsof men ervan uitgaat dat de leerlingen en leerkrachten zich slechts één keer moeten verplaatsen, terwijl ze zich minstens twee keer per dag moeten verplaatsen, als we er rekening mee houden dat een deel van de leerlingen over de middag zal worden opgehaald en teruggebracht. Een correcte simulatie zou eerder rond de 1500 verplaatsingen per dag inschatten. Terug een weinig geloofwaardige wetenschappelijke verantwoording.
 • Er zal een belangrijke negatieve verkeersimpact zijn op de omliggende straten, die nu nog vrij rustig zijn. Heel wat speelstraten zullen daarmee verkeersgevaarlijk worden! Daarnaast brengt het extra verkeer ook toegenomen geluidshinder en aantasting van de luchtkwaliteit met zich mee. Dergelijke verkeersintensieve plannen horen niet thuis in residentiële buurten.
 • Binnen een ruimer geheel moeten we ook de Groenestraat en de Loppemsestraat onder ogen durven zien. Beide lokale wegen zijn de enige verkeersaders die al het verkeer uit De Groene Meersen moeten verwerken. Voor de Loppemsestraat is de situatie acuut. Met de komst van de Braambeier en het WZC en de verkavelingen Het Fazantenhof, dat nog volop aan de gang is, en pas opgestarte verkaveling aan de Loppemsestraat (site Cool) zal de verkeersdruk alleen maar toenemen. De maximale verkeerstechnische draagkracht is bereikt en de woonkwaliteit in De Groene Meersen moet behouden blijven.
 • De omgevingsvergunning is in contradictie met de blue deal van de Vlaamse overheid (niet langer verkavelen van watergevoelige gronden) en ook met de bouwstop (waarbij lokale overheden wel tien keer moeten wikken of wegen of het nog wel strikt noodzakelijk en te verrechtvaardigen is om woonuitbreidingsgebieden die nu nog natuur of landbouwgrond zijn aan te snijden).
 • Door de waterrijke gronden van de Meersen verder aan te snijden zal er in belangrijke mate verder verhard worden. Dit is nefast voor de waterhuishouding van dit gebied dat momenteel als buffer kan fungeren, water laat infiltreren in de ondergrond gedurende de vochtigste maanden, daarbij de omliggende bebouwing behoedt van wateroverlast, en tegelijk de ondergrondse grondwaterreserves toelaat om zich terug aan te vullen zodat er in de droge maanden voldoende drinkwater beschikbaar is. De projectsite valt ook voor een groot stuk binnen signaalgebied, waardoor een hogere overstromingsgevoeligheid (mogelijks of effectief) zal worden gecreëerd voor de wijken die errond liggen. In tegenstelling tot wat de projectontwikkelaar stelt, is dit volgens ons niet compatibel met het watersysteem. We betwisten dat de de bestemming compatibel is met de regelmatig terugkerende overstromingen gelinkt aan de Mouwbeek en de Schattinkbeek. We betwijfelen in ernstige mate dat de watertoets voor dit project correct werd uitgevoerd. Er werd volgens ons onvoldoende rekening gehouden met de enorme hoeveelheid bijkomende verharding. Het toverwoord van wadi’s of infiltratiebekkens kan dit onmogelijk compenseren. Het zijn lapmiddelen die tekortschieten in periodes waarin er sprake is van echte wateroverlast.
 • Er zal een grote impact zijn op de biodiversiteit van wat overblijft van het Zedelgemse Meersengebied. Dit werd zelfs voor zover we kunnen zien op het omgevingsloket niet onderzocht, wellicht zijn de betrokken partijen helemaal niet geïnteresseerd daarin en worden ze niet beroerd door de gevolgen van hun handelen voor de immer afnemende biodiversiteit van onze omgeving? Niet enkel de kap van de hoogstammige bomen die men niet eens tracht te vermijden, maar ook het verder vernietigen van de weinige toevluchtsoorden die onze Vlaamse fauna en flora nog over heeft. Wellicht hebben diegenen die ons dit project voorschotelen onderstaand artikel niet gelezen, waarin heel wat wetenschappers die ooit de nobelprijs wonnen aan de alarmbel trekken? Ik voeg ook graag onderstaand prentje uit de het artikel toe, waarin meteen duidelijk wordt dat “wetland area”, gronden als diegene die men verder wil kapot maken in de Meersen dus, de meerst aangetaste en verloren gegane categorie is! De beekvaleien worden in het GRS Zedelgem alleszins herhaaldelijk genoemd als ecologisch belangrijk. Is het beetje extra geld dat men nu kan verdienen het echt waard om deze onomkeerbaar te vernietigen?

https://businessam.be/we-staan-voor-afschuwelijke-toekomst-en-meeste-mensen-hebben-geen-benul?fbclid=IwAR1I59aiEf-R1_9jydaCAG9_j037R86gL4g2LoJRvq_SlkXnU2Kllt8-LMQ

 • In het GRS en het groenboek en witboek van de Vlaamse Regering worden ook de volgende basisprincipes gehandhaafd: duurzaamheid, zuinigheid en behoud van het landschappelijke uitzicht. Het aansnijden van de terreinen tussen de Groene Meersen en de Vloethemveldzate getuigt van het tegendeel. Bij dit tweeledig project wordt onverantwoord met de weinig beschikbare open ruimte omgesprongen: geen teken van zuinigheid en wordt bovendien het landschappelijke beeld van de omgeving grondig verstoord.
 • In het GRS Zedelgem, pg. 22, wordt voorzien om deze as van bovengemeentelijk belang, verder in te richten door o.m. bosuitbreiding, natuur en landschapsontwikkeling.De aanliggende ruimten aan weerszijden van de Vloethemveldzate zijn waardevolle gebieden die gevrijwaard dienen te worden van nieuwe bebouwing (pg. 22 GRS Zedelgem). De toeristisch-recreatieve wandel- en fietsroute Vloethemveldzate zal haar specifiek karakter en landelijke verschijningsvorm integraal verliezen. Deze recreatieve route is een landschappelijke hoofdas. De route werd zelfs als recreatieve as, door de Provincie opgenomen in het PRS. Dit project is dus ook flagrant in strijd met het GRS Zedelgem.

Met vriendelijke groeten,

Arthuur Verkindt

(Opgegroeid in Zedelgem Dorp)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!