Bezoek Netanyahu aan Nederland [2016]/Verbaal pak slaag aan VVD’er Han ten Broeke

Bezoek Netanyahu aan Nederland [2016]/Verbaal pak slaag aan VVD’er Han ten Broeke

vrijdag 16 september 2016 09:54

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAKSLAAG AAN VVD’ER HAN TEN BROEKE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederland-2016verbaal-pak-slaag-aan-vvder-han-ten-broeke/

AAN DE HEER H TEN BROEKETWEEDE KAMERLID VOOR DE VVDAFDELING BUITENLAND
Onderwerp:Verbaal pak slaag vanwege uw verdediging en bagatelliseringvan bezettingsstaat Israel en de door haar gepleegde misdaden.

Geachte heer Ten Broeke,
Vooraf:
Misschien wilt u deze brief niet lezen.Dat is uw keuze en laat ik volledig aan uw geweten over.Maar het zal u niet baten, omdat u lang de enige niet bent,die hiervan kennis zal nemen.Dit is een statement tegen het onrecht!
Naar aanleiding van enkele van uw standpunten/uitsprakenin verband met het vorige week plaatsgevonden bezoekvan de Israelische premier Netanyahu aan Nederland, ga ik ueen verbaal pak slaag geven, waar de honden geen brood van lusten!
Samengevat:
Ik val u aan op uw impliciete en expliciete verdediging van de 49 jaar durendeIsraelische bezetting met al het daaruit voortgevloeide Kwaad:De onderdrukking en de terreur, die dagelijks Palestijnse levens eisen [1]de landroof middels de illegale nederzettingenbouw [2], de militaire aanvallenop Gaza en de Westbank, waaraan inherent vele oorlogsmisdaden [3],de afknijping van het dagelijks leven van de Palestijnendoor de illegale Muurbouw [4], de uithongeringsblokkade van Gaza,die terecht een misdaad tegen de menselijkheid genoemd is [5], de waterroof[6] en ga zo maar door.
Vindt u dat een hele mond vol?Maar dat IS het onrecht tegen de Palestijnen ook.
U verbloemt en bagatelliseert deze Israelische terreur door middel van ontwijkingsstrategie, moddergooierij en de ”bad card”richting Palestijnen toe te werpen.
Daarbij hebt u de treurige moed om de Israelische premierNetanyahu, een man met bloed aan zijn handen [checkt u de bloedigeIsraelische militaire aanval op Gaza uit 2014] [7], tijdens zijnbezoek aan Nederland te vragen, ”wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten” [8]Net alsof je de beul gaat vragen, de bijl beter te slijpen ën ofje daarbij kan helpen* zodat hethoofd [luguber, geef ik toe] er in een keer afgaat.!Want Israel IS hier de beul, de veroorzaker van de Palestijnse ellende!
Hebt u de treurige moed, Israel ”de enige democratie in het MiddenOosten” te noemen. [9]Een ”democratie”, die openlijk discrimineert [verschillende rechtssystemenin Israel en de bezette gebieden, ten nadele van de Palestijnen] [10]die zich racistisch opstelt jegens Afrikaanse asielzoekers en EthiopischeJoden. [11]Een ”democratie”, die sinds 1967 in de bezette gebieden dood enverderf zaait, Palestijnse gevangenen foltert, land en water steelt ende Gazaanse bevolking uithongert. [12]LAAT ME NIET LACHEN!

UW ONTWIJKINGSSTRATEGIE
Wat ik bij Israelverdedigers wel vaker zie, zie ik bij u ook.De ontwijkingsstrategie.U gaat nergens in op feiten/argumentatie en probeertde aandacht af te leiden, door op andere zaken te wijzen.Naar aanleiding van het ”mailbombardement”, waaraan ondergetekendevan harte heeft meegedaan [13], merkt u op, dat u het ”bizar”vind [uw ”goed recht”, laat ik bij u] en dat dit niet gebeurt”als vertegenwoordigers van ”echt lastige landen” [Israel iskennelijk in uw ogen dus nogal goed bezig, dat vind IK bizar]op bezoek komen, zoals Iran, Indonesie en Rusland” [14]Nou ben ik het met u eens, dat daar de mensenrechtensituatieook zeer te wensen overlaat [al heeft geen van die landen eenStaat gesticht in het land van een ander volk….], maar we hadden hethier over Israel.Niet over die andere landen.
In een radiouitzending bekritiseert u oud premier Van Agt, omdathij Netanyahu een oorlogsmisdadiger noemde. [15]Dat mag u, maar kom dan met argumenten.
Dat doet u niet, u haalt er allerlei zaken bij, die er nietsmee te maken hebben zoals de Drie van Breda en het militaireingrijpen bij de Molukse treinkaping bij de Punt.. (16)Ik ben zeker met u eens, dat dat laatste de kwestie De Punt dus]op zijn zachtst gezegd,omstreden is [17] en ik rekende gang van zaken van Agt dan ook aan, maar dat heeft, wederom,niets met Israel te maken!
Dat zijn maar enkele voorbeelden van hoe u de aandacht probeertaf te leiden van Israel’s misdaden.

UW MODDERGOOIERIJ
Voor uw moddergooierij verwijs ik naar bovenstaande.Door van Agt te kapittelen over de Drie van Breda en de gang van zaken rondde Molukse treinkaping bij de Punt,  tracht u de aandacht afte leiden van zijn, terechte, opinie over het Israelisch/Palestijnse conflict.U probeert zo van Agt in een kwaad daglicht te zetten, waardoor u hoopt,dat hij zijn geloofwaardigheid in de Israel/kwestie verliest, waarbij uook nog eens de aandacht afleidt van de Israelische terreur.Handig, meneer Ten Broeke.Handig.
Jammer voor u, dat men in het Internettijdperk niet meer zo gemakkelijkin dergelijke trucs trapt.

HET TOESPELEN VAN DE BAD CARD AAN DE PALESTIJNEN
En dan die aloude truc van Israel verdedigersDe rollen omdraaien, waardoor Israel het slachtoffer is ende Palestijnen agressoren/terroristen.BLAMING THE VICTIM DUS.
U hebt het over de ´´rakettenregen´´, die Israel in de periodevoorafgaande aan de bloedige Israelische militaireaanval op Gaza [2014]dagelijks zou bereiken. Nou is dat  schromelijk overdreven, al is er zeker een flinkaantal raketaanvallen geweest, met echter naar verhouding tothet Israelische geweld, weinig burgerslachtoffers, omdat die rakettenmeestal geen doel treffen [het zijn niet bepaald precisiewapens] [18]
Begrijp me niet verkeerd, ik keur militaire aanvallen op burgers/burgerdoelen ALTIJD af en ze zijn ook internationaalrechtelijkverboden [19], maar u gebruikt deze aanvallen als rechtvaardigingvan het bloedige Israelische Gaza offensief ´´ProtectiveEdge´´En u weigert in te gaan op de OORZAKEN van die raketaanvallen.Die zijn, kort samengevat:De Israelische bezetting (Gaza is nog steedsbezet gebied) (20) en de uithongering van Gaza.Daarover hoor ik u niet!Natuurlijk niet!

TENSLOTTE:
Ik heb u een flink, verbaal, pak slaag gekregen.
Hoog tijd, dat dat gebeurde!
Ik heb u aangesproken op uw onscrupuleuze verdedigingvan de Israelische bezettingsstaat, door middel vanminderwaardige afleidingstrucs zoals wijzen op andere landen,waar de mensenrechtensituatie niet okay is, moddergooierij naarvan Agt, die WEL het Israelische onrecht aan de kaak stelt en natuurlijk,zoals alle Israelverdedigers: Blaming the victim:De Palestijnen de schuld geven van het hen aangedane onrecht ENdaarin bent u kampioen Israelverdediger, de rollen OMdraaien;Israel tot slachtoffer maken en de Palestijnen tot agressor.AGAIN:LAAT ME NIET LACHEN!
Uw ontwijkingstrucs zullen niet werken.Daarvoor is, met dank aan Internet TEveel bekend over deIsraelische misdaden tegen de Palestijnen.Daarvoor is TEveel inzet tegen dit onrecht, van vooraanstaandemensen als oud premier Van Agt tot de mailbombardement-mensen,waaronder ondergetekende. [21]Om over de wereldwijde inzet nog te zwijgen.
Ook zal het blokkeren van mij op uw Twitteraccount, hetgeen enkeleweken geleden is gebeurd, u niet helpen.
De geest is uit de Fles en Israel wordt internationaal, zelfsin Westerse landen, zelfs in het Nederlandse parlement, waarvanu deel uitmaakt [22], steeds duidelijker en luider aangeklaagd!
Wen daar maar aan en bedenk u tweemaal, voordat u weerzo’n lachwekkend [of moet ik zeggen: deerniswekkend], verhaalhoudt als onlangs voor Radio 1! [23]

En tegen u zeg ik, wat ik tegen alle Israelverdedigers zeg:

DE KLARE ZON ZAL HET UITBRENGEN! [24]

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

DAGELIJKSE TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN INDE BEZETTE GEBIEDEN
STAAT VAN BELEGOVERZICHT MENSENRECHTENSCHENDINGENPALESTINA VAN JANUARI T/M JULI 2016
 ZIE VOOR OUDERE LIJSTEN DE WEBSITE VAN STAAT VANBELEG
  http://staatvanbeleg.com/
   OVERZICHT JULI 2016
   http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_July2016.html
  JUNI 2016
   http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_June2016.html
    MEI 2016
   http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_May2016.html
   APRIL 2016  http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_April2016.htm l
     MAART 2016
   http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_March2016.htm l
   FEBRUARI 2016
  http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_February2016. html
   JANUARI 2016
   http://staatvanbeleg.com/docs/ schendingen/overzicht_januari2 01601.html

[2]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
 ”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
 BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
 http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
 ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
 ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
 https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
 HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907
 http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN

https://rightsforum.org/achter gronden/nederzettingen

[3]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODEN FRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
 http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf
   BTSELEM.ORGUN REPORT IS A REMINDER: OVER 1.5 MILLION PEOPLELIVE IN THE GAZA STRIP. IT IS NOT A BATTLEFIELD
 http://www.btselem.org/gaza_st rip/20150630_un_report_on_gaza
  THE UNITED NATIONS INDEPENDENT COMMISSION OFINQUIRY ON THE 2014 GAZA CONFLICT
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/HRC/CoIGazaConflict/Pages/C ommissionOfInquiry.aspx
11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
 1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

[4]

NTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected. BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
 http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[5]

BBC NEWSUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/mid dle_east/7774988.stm

”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.” RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZA
 http://www.rightsforum.org/ach tergronden/gaza

UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012
 http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_gaza_blockade_fact sheet_june_2012_english.pdf

[6]

THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

https://rightsforum.org/achter gronden/water

[7]

BLOEDIGE ISRAELISCHE MILITAIRE AANVAL OP GAZA 2016

ZIE NOOT 3

[8]

”Ten Broeke gaat gewoon naar het gesprek. Hij zal daar ’Bibi’ vragen wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten.”

MAILBOMBARDEMENT: BOYCOT NETANYAHU5 SEPTEMBER 2016

http://www.hantenbroeke.nl/ind ex.php/internationaal56/buiten landse-zaken34/3230-mailbombar dement-boycot-netanyahu

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26541653/__Mailbombardeme nt__Boycot_Netanyahu__.html

TEKST:

05 september 2016Telegraaf.nl Internationaal  – Buitenlandse Zaken  Met een bombardement van e-mails op Tweede Kamerleden probeert een pro-Palestijnse actiegroep voor elkaar te krijgen dat Kamerleden afzien van hun ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.De Buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen hebben ’honderden’ mails gehad met de oproep: ’Stel een daad, ga niet naar de ontmoeting met Netanyahu, maar schitter door afwezigheid!’ Daarvan zou de dwingende boodschap uitgaan dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Wie precies achter de actie zit, is onduidelijk. Het gaat om een uniforme tekst van honderden verschillende afzenders.Kamerleden leggen het advies overigens naast zich neer. „Bizar”, noemt VVD-Kamerlid Ten Broeke het mail-offensief, vooral omdat zoiets niet gebeurt als er vertegenwoordigers van echt lastige landen op bezoek komen. „Het gebeurt niet bij Iran, niet bij Indonesië, niet bij Rusland, maar wel bij de enige democratie in het Midden-Oosten.” Ten Broeke gaat gewoon naar het gesprek. Hij zal daar ’Bibi’ vragen wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten.Ook SP-Kamerlid Van Bommel, bepaald kritisch op Israël, trekt zich niets aan van de honderden e-mails. „Ik praat met iedereen.” PVV-Kamerlid De Roon kreeg zo’n tweehonderd mails: „Ik schenk er geen aandacht aan, al is het wel lastig dat ik nu tweehonderd mailtjes moet weggooien.” Het CDA luistert evenmin naar de oproep, net als D66. Kamerlid Sjoerdsma: „Een gesprek boycotten is zinloos. Niet praten heeft alleen maar een tegengesteld effect van wat je wilt bereiken.”Kamerlid Grashoff van Groenlinks kreeg geen enkele oproep in zijn inbox om niet te verschijnen bij het gesprek met Netanyahu. Bij hem was het ook niet nodig. „Ik kom sowieso niet. Ik zie het nut niet in van een gesprek waarin alleen beleefdheden worden uitgewisseld.”Van het uitwisselen van beleefdheden is trouwens geen sprake. Kamerleden zullen de Israëlische premier aanspreken op de nederzettingenpolitiek, de afscheidingsmuur op de Westoever en de behandeling van Palestijnen.
[9]

”Bizar”, noemt VVD-Kamerlid Ten Broeke het mail-offensief, vooral omdat zoiets niet gebeurt als er vertegenwoordigers van echt lastige landen op bezoek komen. „Het gebeurt niet bij Iran, niet bij Indonesië, niet bij Rusland, maar wel bij de enige democratie in het Midden-Oosten.”

MAILBOMBARDEMENT: BOYCOT NETANYAHU5 SEPTEMBER 2016

http://www.hantenbroeke.nl/ind ex.php/internationaal56/buiten landse-zaken34/3230-mailbombar dement-boycot-netanyahu

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26541653/__Mailbombardeme nt__Boycot_Netanyahu__.html

[10]

HUMAN RIGHTS WATCHSEPARATE AND UNEQUALISRAEL’S DISCRIMINATORY TREATMENT OF PALESTINIANSIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

https://www.hrw.org/report/ 2010/12/19/separate-and- unequal/israels- discriminatory-treatment- palestinians-occupied

[11]

VOLKSKRANTMIGRANTEN IN ISRAEL MOGEN KIEZEN:TICKET NAAR HUIS OF GEVANGENIS15 MEI 2015
  http://www.volkskrant.nl/buite nland/migranten-in-israel- mogen-kiezen-ticket-naar-huis- of-gevangenis~a4023860/
    
  HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE31 AUGUST 2015
  http://www.hrw.org/news/2015/0 8/31/israel-drop-city-ban-rele ased-eritreans-sudanese
  ABU PESSOPTIMISTISRAEL BLIJFT ROMMELEN MET ZIJN ASIELZOEKERS UITERITREA EN SUDAN28 AUGUSTUS 2015
  http://abu-pessoptimist.blogsp ot.nl/2015/08/israel-blijft- rommelen-met-zijn.html

DAVID SHEENANTI-AFRICAN RACISM IN ISRAEL
   http://www.davidsheen.com/ racism/   
  ETHOPISCHE JODEN     DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL? ETHIOPIAN JEWS PROTESTRACISM AND POLICE BRUTALITYDAVID SHEEN5 FEBRUARY 2015
  http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
     http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html    

 JOOP.NLISRAEL GEEFT OMSTREDEN ANTICONCEPTIEPRAKTIJKOP ETHIOPISCHE VROUWEN TOE
  http://www.joop.nl/wereld/ detail/artikel/19234_israel_ geeft_omstreden_ anticonceptiepraktijk_op_ ethiopische_vrouwen_toe/

[12]

ZIE VOOR HET DOOD EN VERDERF ZAAIEN ONDERPALESTIJNEN
NOTEN 1 en 3

ZIE VOOR ISRAELISCHE FOLTERPRAKTIJKEN

BTSELEM.ORGTORTURE

http://www.btselem.org/topic/torture

LAND EN WATERDIEFSTAL, ZIE NOTEN 2, 4 EN 6

ZIE VOOR GAZA BLOKKADE

NOOT 5

(13)

VOOR HET GEMAK NIET DE VOLLEDIGE TEKSTVAN DE AAN U EN ANDERE PARLEMENTS EN EUROPARLEMENTSLEDEN GESCHREVEN  BRIEF, MAAR DE LINK BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
 http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

(14)

MAILBOMBARDEMENT: BOYCOT NETANYAHU5 SEPTEMBER 2016

http://www.hantenbroeke.nl/ind ex.php/internationaal56/buiten landse-zaken34/3230-mailbombar dement-boycot-netanyahu

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26541653/__Mailbombardeme nt__Boycot_Netanyahu__.html

(15)

YOUTUBE.COMOUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER5 SEPTEMBER 2016
https://www.youtube.com/watch?v=98iHR64ka-Y

EENVANDAAG BINNENLANDOUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER5 SEPTEMBER 2016

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/68965/oud_premier_van_agt_netanyahu_is_oorlogsmisdadiger_

(16)

WIKIPEDIATREINKAPING BIJ DE PUNT

https://nl.wikipedia.org/wiki/Treinkaping_bij_De_Punt
(17)

´´Maar de toenmalige minister Dries van Agt bleef anders dan minister Harry van Doorn en premier Joop de Uyl voor een snel militair ingrijpen en won daarin uiteindelijk het pleit in het kabinet.´´
BUREAU DE HELLINGHANS FEDDEMAVOOR EEN NEDERLAAG KRIJG JE GEEN LINTJE21 JUNI 2012

https://bureaudehelling.nl/blo g/voor-een-nederlaag-krijg-je- geen-lintje
´´Oud-commandant Kees Kommer van de mariniers weigert het lintje. Hij vindt dat hij geen medaille verdient voor ‘het doden van mensen’. 
BUREAU DE HELLINGHANS FEDDEMAVOOR EEN NEDERLAAG KRIJG JE GEEN LINTJE21 JUNI 2012

https://bureaudehelling.nl/blo g/voor-een-nederlaag-krijg-je- geen-lintje

NU.NLKABINET ACCEPTEERDE DOOD MOLUKSE TREINKAPERS DE PUNT19 NOVEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3932 879/kabinet-accepteerde-dood-m olukse-treinkapers-punt.html

EENVANDAAGWAT IS ER GEBEURD BIJ TREINKAPING DE PUNT

http://www.eenvandaag.nl/binne nland/55404/wat_is_er_gebeurd_ bij_treinkaping_de_punt_

´´Vorige maand kwam EenVandaag al met de feiten van een executie en speciale munitie naar buiten. Verschillende politiemensen vertellen over hoe zij de zaak van dichtbij hebben meegekregen in 1977. Advocaat Liesbeth Zegveld onderschrijft nu dat er bewijs is dat de Mariniers mensen geëxecuteerd hebben.´´

EENVANDAAGNABESTAANDEN TREINKAPERS STELLEN STAATVERANTWOORDELIJK5 NOVEMBER 2014
http://www.eenvandaag.nl/binne nland/55106/nabestaanden_trein kapers_stellen_staat_aansprake lijk

´´De traditionele herdenkingsdienst werd dit jaar voor de Molukkers overschaduwd door de onderscheiding die minister Hans Hillen van Defensie wil uitreiken aan de mariniers die de trein bestormden en de ruim 40 gegijzelden bevrijdden. Volgens de Molukse regering in ballingschap is bij de bestorming buitensporig veel geweld gebruikt en was die ‘feitelijk een doelgerichte executie’. Een decoratie voor de militairen vindt de RMS-regering daarom ‘schandalig’.
‘Het decoreren van de militairen is slecht en ondoordacht. Wonden die na 35 jaar nog steeds dicht aan de oppervlakte zitten, worden weer opengereten. Geen lintjesregen voor een regen van kogels’, benadrukte de RMS-regering in ballingschap maandag.

ADMOLUKKERS HERDENKEN EINDE TREINKAPING DE PUNT11 JUNI 2012

http://www.ad.nl/binnenland/mo lukkers-herdenken-einde-treink aping-de-punt~afab7c0b/

NU.NLVAN AGT BEVAL DOODSCHIETEN KAPERS DE PUNT15 OCTOBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3904054/van-agt-beval-doodschieten-treinkapers-punt.html

[18]

”DataB’Tselem’s research indicates that, from June 2004 to 23 July 2014, 26 Israeli civilians (four of them minors) and two foreign nationals were killed in Israel by Palestinian rocket and mortar fire. In addition, five soldiers were killed, three in Israel and two in the Gaza Strip. Another Israeli civilian and three foreign nationals were killed by rocket fire at settlements in the Gaza Strip, before they were evacuated. Palestinian rocket fire also killed at least 11 Palestinians (eight of them minors).One Israeli civilian (a minor inIsrael) and one soldier (in the Gaza Strip) were killed by an anti-tank missile fire.A total of 48 persons have been killed by rocket and mortar fire, and two persons have been killed by anti-tank missiles.According to the Israel Security Agency reports, in 2013 (until 31 March 2013), Palestinian organizations fired 15  rockets from the Gaza Strip into southern Israel, compared with 2,157 rockets and 175 mortar shells that were fired in all of 2012 (most of them during operation “Pillar of Defense”). For multi-year details  (Data source: ISA website): ”

BTSELEM.ORGATTACKS ON ISRAELI CIVILIANS BY PALESTINIANSROCKET AND MORTAR FIRE INTO ISRAEL

http://www.btselem.org/israeli _civilians/qassam_missiles# data

[19]

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS
https://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

[20]

GAZA IS NOG STEEDS BEZET GEBIED

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
     http://www.politics.be/duiding /596/#12
     Bron:
 VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANS
      http://www.politics.be/duiding /596/

”Israel, however, maintains effective control over Gaza – controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Because of this, Israel is still considered the occupying power. Under international law it is Israel that is responsible for the welfare of the men, women and children that live in the Strip.”

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESTHE WEST BANK AND GAZA STRIP

https://www.amnesty.org.uk/ israel-and-occupied- palestinian-territories

”“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004

https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement- will-not-end-gaza-occupation

[21]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
 http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

[22]

”Voor het eerst steunde een parlementaire meerderheid een motie waarin klip en klaar gesteld wordt dat de samenwerking met Israël wordt opgeschort als uw regering illegaal beleid blijft voeren en vredesinitiatieven blijft afwijzen.”

OPEN BRIEF AAN NETANYAHUMICHIEL SERVAES6 SEPTEMBER 2016

http://www.pvda.nl/berichten/ 2016/09/Open+brief+aan+ Netanyahu

”Motie ingediend bij het debat over het Midden-Oosten Vredesproces (9 juni 2016).De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat de Kamer de regering heeft opgeroepen zich in te spannen voor een EU-strategie voor het Midden-Oosten Vredesproces waarbij het principe leidend moet zijn “dat de ontwikkeling van relaties met beide partijen afhankelijk is van hun inzet voor een vredesakkoord gebaseerd op de tweestatenoplossing en in concrete maatregelen wordt uitgewerkt”; [1]overwegende dat de EU “verdere actie” overweegt “ter bescherming van de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing, die voortdurend wordt ondermijnd door nieuwe gebeurtenissen ter plaatse”;[2]constaterende dat Frankrijk een nieuw vredesinitiatief voor het Midden-Oosten heeft aangekondigd en dat de EU dit ondersteunt;[3]roept het kabinet op het Franse vredesinitiatief ten volle te steunen en een actieve bijdrage te leveren aan komende bijeenkomsten;roept het kabinet tevens op, wanneer partijen afzien van constructieve deelname aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren, om concrete maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door opschorting van bilaterale of Europese samenwerkingsovereenkomsten;en gaat over tot de orde van de dag.SERVAES
KNOPS
SJOERDSMA[1] Motie Servaes/Sjoerdsma (23 432, nr. 413) van 26 mei 2015 en motie Sjoerdma/Omtzigt (23 432, nr. 377) van 3 juli 2014[2] RBZ 18 januari 2016[3] RBZ 14 maart 2016”

MOTIE CONSTRUCTIEVE DEELNAME VREDESBESPREKINGEN
https://michielservaes.nl/ 2016/06/09/motie- constructieve-deelname- vredesbesprekingen/

[23]

THE RIGHTS FORUMHAN TEN BROEKE EN DE TRUKENDOOS VAN LIKUDJAN KEULEN8 SEPTEMBER 2016
https://rightsforum.org/nieuws /han-ten-broeke-en-de-trukendo os-van-likud

[24]

DE NEDERLANDSE VERHALENBANKZON BRENGT MOORD AAN HET LICHT[THE SUN BRINGS ALL TO LIGHTDE KLARE ZON ZAL HET UITBRENGEN]

http://www.verhalenbank.nl/items/show/51144

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!