De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek Israelische president Peres aan Nederland/Nederlandse medeplichtigheid aan Israelische bezetting

Bezoek Israelische president Peres aan Nederland/Nederlandse medeplichtigheid aan Israelische bezetting

dinsdag 1 oktober 2013 02:33
Spread the love

BEZOEK ISRAELISCHE PRESIDENT PERES AAN NEDERLANDNEDERLAND’S MEDEPLICHTIGHEID AAN DE ISRAELISCHE BEZETTING Zie ook  http://www.astridessed.nl/israelische-president-peres-bezoekt-nederlandnederlands-medeplichtigheid-aan-de-israelische-bezetting/ Geachte Redactie en lezers,  ”Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u vertellen wie u bent” Oude Wijsheid ”De president van Israël, Shimon Peres, brengt van 29 september tot en met 2 oktober 2013 een officieel bezoek aan Nederland. Het bezoek bevestigt de goede betrekkingen tussen Nederland en Israël.” Zo begint het Persbericht, waarin de Rijksoverheid het bezoek van de Israelische president Peres, voormaligpremier,  aankondigt. [1]Om het nog ”mooier” te maken wordt er en passant ook vermeld, dat Peres tijdens zijn bezoek  een toespraak houdtin de plenaire zaal van de Eerste Kamer voor leden van de Eerste en Tweede Kamer [2], een eer, die maar zelden een buitenlandsStaatshoofd ten deel  valt.De laatste keer vond plaats in 1997, toen de toenmalige Koning Hoessein van Jordanie de Eerste enTweede Kamer toesprak. [3]  NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAELDE WAPENFEITEN VAN PERES Eerst over ”the guest of honour”Peres zelf heeft een ”fraaie staat van dienst” en zou, zo Israel het Statuut van Rome  [4] zou hebben ondertekend [5][wat niet het geval is, uiteraard] en de bevoegdheid van het Strafhof terugging naar [oorlogs] misdaden voorI juli 2002  [6] , zonder mankeren voor het Internationaal Strafhof in Den Haag gebracht kunnen zijn.  Peres in actie Een overzicht van de politieke carriere laat zien, dat Peres vanaf 1947 actief geweest is en zowel een militaireals politieke carriere gehad heeft [7]Het begon allemaal in 1947, toen hij zich in de zogenaamde Israelische ”Onafhankelijkheidsoorlog”, in werkelijkheid,de massa slachtingen en etnische zuiveringen van de Palestijnen [8], bij de Hagana [9] aansloot, die als Israelisch-zionistische paramilitaire organisatie, [voorloper van het latere Israelische leger], een beruchte rol heeft gespeeld bij de etnische zuiveringen in 1948 [10] Voornamelijk echter is de carriere van Peres politiek geweest.Hij is tweemaal premier geweest, van 1984-1986 en van 1995-1996 [11] en heeft als minister zitting gehad in talloze Israelische kabinetten [12] Natuurlijk was hij gedurende zijn premierschap hoofdverantwoordelijk voor de instandhoudingvan de Israelische bezetting met alle [in] humane consequenties daarvan, maar  tweeaspecten van zijn politieke carriere wil ik extra belichten,  zijn voortrekkersrol bij de vestiging van de illegale Israelische nederzettingenin bezet Palestijns gebied na de juni oorlog in 1967 [13] en zijn hoofdverantwoordelijkheid voor het bloedbad in Qana [14] Aanstichter en voortrekker nederzettingenpolitiek Peres is een van de voortrekkers geweest van de stichting van de in bezet Palestijns gebied gestichteillegale nederzettingen [15]Dat maakt hem hoofdverantwoordelijk voor de massale Palestijnse landonteigeningen zonder enigefinanciele compensatie, die in de loop der jaren is opgelopen tot de 100. 000Ook door zijn regeerperiode is hij natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor die nederzettingenpolitiek.  Bloedbad in Qana Wat oorlogsmisdaden betreft geldt hetzelfde:Voor alle tijdens de Israelische bezetting gepleegde oorlogsmisdaden [buitengerechtelijkeexecuties, militaire aanvallen op burgerdoelen, etc] is Peres hoofdverantwoordelijk geweest wat zijn regeerperiode betreft.En tijdens die regeerperiode was hij onder andere verantwoordelijk voorde in de Israelische militaire operatie in Libanon ”Operation Grapes of Wrath” [16]  gepleegde oorlogsmisdaden in 1996.Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een rapport, dat de Israelische opereerperiode tussen 11 april en 27 april 1996 bestrijkt [dus de Grapes of Wrath operatie] vastgesteld, dat ersprake was van 164 Libanese burgerslachtoffers.Het dieptepunt was de Israelische militaire aanval op het VN Hoofdkwartier te Qana, waarheen 800Libanese burgers hun toevlucht hadden gezocht.Gevolg van deze Israelische agressie:106 burgerdoden en 116 gewonden [17] En dit is de man, die in Nederland met zoveel egards wordt ontvangen [18] NEDERLAND/VRIEND VAN ISRAELISRAEL’S CRIMINAL RECORD Maar er is meer dan de oorlogsmisdaden van Peres alleen.Het gaat ook om wat hij nu vertegenwoordigt als president:Een bezettingsstaat. die kampioen is geworden in het schenden van het InternationaalRecht en is vergeven van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. BEZETTING Hoewel het ”criminal record” teruggaat in een ver verleden, namelijk de wortels van het zionisme [19]die hebben geleid tot de op de grondvesten van de neo koloniale VN Resolutie 181 en de etnischezuiveringen in 1948 [20] ontstane Israelische Staat, beperk ik mij hier tot de Israelische bezetting van de Palestijnsegebieden in 1967 en de humanitaire gevolgen daarvan. Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza [21] en de Syrische Golan Hoogteondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin Israel werd opgeroepen, zich terugte trekken uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse. Aan deze bezetting, zoals aan iedere bezetting overal ter wereld, is inherent onderdrukking,vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.Enkele specifieke humanitaire rampen van de Israelische bezetting komen hieronder aan de orde. HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTINGNEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT De sinds eind zestiger jaren in  bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen, waarvan Peres zo’n voortrekker geweest is, begon aan het eind van de jaren zestig en zijn illegaal volgens  het Internationaal Recht volgensartikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [22] Ook is deze nederzettingenbouw veroordeeld in VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 dd 1979, waarbijde illegaliteit van de nederzettingen werd bevestigd en Israel opgeroepen tot stoppen en ontmantelenvan de nederzettingen [23]Ook heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in zijn Advisory Opinion betreffende deillegaliteit van de Israelische Muur de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd [24] Die nederzettingenbouw en  heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [25]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn. Toch gaat Israel nog steeds vrolijk door met de uitbreiding van die nederzettingen. [26]  HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTINGILLEGALE MUURBOUW Zoals ik al opmerkte is Israel kampioen in  het schenden van het Internationaal Rechten blijft het niet bij de bezetting en illegale nederzettingen.Een ander wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel looptdoor bezet Palestiijns gebied [27]Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het InternationaalGerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [28] De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot: Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deelvan bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogstenmoeilijk en ook het verkopen van producten.Dit gaat om duizenden mensen [29]Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stadQalqilya het geval is [30] Lef kan Peres overigens niet ontzegd worden.Tijdens zijn bezoek aan Nederland brengt hij een bezoek aan het Vredespaleis [31], de zetelvan het Internationaal Gerechtshof, waar de uitspraak over de illegaliteitvan de Muur gedaan is.Dat doet mij denken aan de [vrij vertaalde] uitspraak, dat een misdadigerterugkeert naar de plaats van de misdaad.Hier naar de plaats van de veroordeling…….  HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTINGISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN Bij Israelische miltaire aanvallen, of die nu in Gaza of de Westbank plaatsvinden, houdt Israel zich zeldenof nooit aan de grondregel van het Internationaal humanitair Oorlogsrecht, dat te allen tijde onderscheid gemaakt moet worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers] [32]Zo’n militaire aanval heeft dan ook veel weg van een vuile oorlog tegen de Palestijnse burgerbevolking, die meestalKop van Jut is.Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raaktenmeer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig. [33]Bij Operatie pillars of defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november vielen in de week vanstrijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder 30 kinderen. [34]  HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE BEZETTINGMENSENRECHTENSCHENDINGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN Onder de Israelische bezetting worden de rechten van Palestijnse gevangenenop talloze wijzen geschonden.Ten eerste is daar het ongelijke rechtssysteem, aangezien Palestijnse gevangenenvallen onder de militaire wetgeving, wat impliceert minder rechten], terwijl Israeli’sin de bezette gebieden [en kolonisten dus ook] vallen onder het gewone Israelischerecht [met meer rechtsgaranties] [35] Palestijnse gevangenen worden systematisch gefolterd [36], krijgen vaak een oneerlijk procesen lopen ook nog het grote risico op administratieve detentie [detentie zonder aanklacht of proces] [37]Er zitten rond de 285 Palestijnse gevangenen in administratieve detentie.  MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDETNISCHE ZUIVERINGEN VAN DE BEDOUIENEN Een van de ergste misdaden, die de Israelische Staat al geruime tijd [er werden al in 1948 Bedouienen etrnischgezuiverd] weer heeft ”opgepakt”en volgens artikel 7 van het Statuut van Rome [38] worden gerekend onder de ”misdaden tegen de menselijkheid” zijn de etnische zuiveringen van de Bedouienen, die helaas in de Nederlandse politiek niet de aandacht krijgen, die ze verdienen. Deze schanddaden tegen de Bedoeien burgerbevolking in de Negev woestijn en ook opde Westbank, waarbij hun huizenworden verwoest en de bewoners worden verjaagd, zijn sinds 2010 weer in volle gang,maar bepaald niet nieuw.Niet alleen zijn de Bedoeienen in 1948 etnisch gezuiverd, vanaf 1970 wordt doorde Israelische Staat een politiek van etnische zuivering uitgevoerd waarbij huizen vanBedouienen worden verwoest en land in beslag genomen [39]Sinds 2008 zijn deze praktijken weer in verhevigde mate opgelaaid en  Amnesty, Human Rights Watch en Btselem hebben felle protesten geuit tegen deze openlijkuitgevoerde etnische zuiveringen [40] The Guardian en The BBC pakten het al in een redelijk vroeg stadium op [41], waardoorhet meer internationale bekendheid kreeg.Het sierde de NOS, dat zij bekendheid gaven aan het bericht van Human Rights Watch over deverdrijving van de Bedouienen [42] Daarom ook heb ik de toenmalige kroonprins Willem Alexander [die nu als koning president Peresontvangt] aangeschreven over zijn betrokkenheid bij een door het Joods Nationaal Fonds[dat een negatieve rol speelt bij de Israelische etnische zuiveringspolitiek van de Bedouienen] gepromoot waterproject [waar hij zijn naam ”Koning Willem Alexander Waterproject aan heeftverbonden] om hierover mijn kritiek en teleurstelling te uiten. [43]     EPILOOG Al decennialang treedt Israel openlijk en zonder gene het Internationaal Recht met voeten.Zelfs tijdens de zogenaamde ”vredesonderhandelingen;; met de Palestijnen is de reactievan Israel geen toenadering, maar openlijke provocatie door door te gaan met de illegalenederzettingenbouw [44] Bezetting, nederzettingenpolitiek, Muurbouw, oorlogsmisdaden, folteringen rechteloosheid van Palestijnse gevangenen, etnische zuiveringen van Bedouienen,het gaat alles gewoon door, En wat doet Nederland? Niets anders dan het benadrukken van de ”goede betrekkingen” met een dergelijke bezettingsstaat,die tyrannie, dood en verderf zaait in de bezette gebieden en mensenrechten aan zijn laarslapt.Die een systeem van apartheid hanteert door verschillende rechtssystemen te hanterenvoor Israeli’s en Palestijnen, die Bedouienen, die decennialang in een gebied hebben gewoondverdrijft en de eigen bevolking zich laat vestigen in de bezette gebieden [de kolonisten dus]en Palestijnen nog eens van hun land berooft ook. Nederland spant nog verder de kroon door een oorlogsmisdadiger als Peres uit te nodigenen met alle egards en onverdiende eer te ontvangen [45], een man, die huidig president isvan Israel en dus in ieder geval moreel [de politieke macht ligt bij de premier] verantwoordelijkis voor alle gepleegde mensenrechtenschendingen tijdens zijn presidentschap. Door zo’n duidelijk signaal van vriendschap aan Israel te geven, draagt Nederland, dat volledigop de hoogte is van de wandaden van deze bezettingsstaat, zowel politiek als moreelmedeverantwoordelijkheid en laat zien, wat haar eigen morele gehalteis. Nul comma Nul ”Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal je vertellen wie je bent” Hoe waar is die oude wijsheid  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/417880/israelische_president_bezoekt_nederlandnederlands_medeplichtigheid_aan_isr_bezetting  OF  http://www.astridessed.nl/israelische-president-peres-bezoekt-nederlandnederlands-medeplichtigheid-aan-de-israelische-bezetting/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!