De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek Israelische kolonisten aan Nederland/Misdadigers en hun Nederlandse medeplichtigen

Bezoek Israelische kolonisten aan Nederland/Misdadigers en hun Nederlandse medeplichtigen

woensdag 9 oktober 2013 09:04
Spread the love

BEZOEK ISRAELISCHE KOLONISTEN AAN NEDERLAND/MISDADIGERS EN HUN NEDERLANDSEMEDEPLICHTIGEN ZIE OOK http://www.astridessed.nl/bezoek-israelische-kolonisten-aan-nederlandmisdadigers-en-hun-nederlandse-medeplichtigen/  ”Op 9 en 10 oktober a.s. zal een speciale delegatie uit Samaria Nederland bezoeken. Doel is een ontmoeting met Nederlandse parlementariers, om met hen te spreken over de veelal foutieve informatie over wat de wereld de Westbank noemt.Drie hoge vertegenwoordigers van de Shomron (Samaria) Regional Council, te weten Gershon Mesika, Yossi Dagan en Shay Attias, komen samen met Eliezer Braun, directeur van Shuva Israël. Jack van der Tang zal hen in samenwerking metShuva Israel en de SGP ontvangen. Kees v.d. Staaij heeft in de Tweede Kamer een ontmoeting georganiseerd (Bijzondere Procedure-vergadering) en daarbij alle buitenlandwoordvoerders uitgenodigd”Aldus te lezen op ”Pillar of Fire”, die mededeling doet van het bezoek van drie vertegenwoordigers van de Israelische nederzettingen aanNederland [1], vergezeld door de directeur van ”Shuva Israel” [2], een christenfundamentalistische organisatie.Zelden is de uitdrukking ”als we alles gehad hebben, krijgen we dit nog” zo op zijn plaats geweest.Nog geen week geleden heeft de Israelische president Peres, als premier verantwoordelijk voor oorlogsmisdadenen vertegenwoordiger van de Israelische bezettingsstaat [3], Nederland bezocht, of er vindt een nog griezeligere bezoekplaats, deze keer van een door de christenfundamentalistische SGP gesupporte Israelische kolonistendelegatie met als doeleen bezoek aan de Buitenlandvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, om, ik citeer”met hen te spreken over de veelal foutieve informatie over wat de wereld de Westbank noemt” [4]Vrij vertaald:Deze kolonistendelegatie, die de ”Regionale Raad van Samaria” [5] vertegenwoordigen,  komt met het doel, de massale landdiefstal en plundering van bezet Palestijns gebied [de nederzettingen]te rechtvaardigen [6]Duidelijk is, dat deze kolonistenvertegenwoordigers behalve bij supporters SGP en de extreem-rechtse PVV [7] niets zullen bereiken, aangezien de illegaliteit van de nederzettingen [8] wereldwijd is erkend, dus ook door Nederland en de EU [9]Wat de situatie echter gecompliceerd maakt is dat de kolonisten door een  extreem-rechtse partij, HaBayit HaYehudi [Joods Huis], zijnvertegenwoordigd in de Israelische regering [10] en daardoor althans in Israel behoorlijke politiekeinvloed hebben [11]Niet minder dan de cruciale posten Defensie en Huisvesting heeft HaBayit HaYehudi in de wacht gesleept [12] DE FARIZEISCHE SGP/DUISTERE SUPPORTER VAN DE KOLONISTENSTANDPUNTEN NADER BELICHTNu aandacht voor de meest fanatieke Nederlandse politieke Israelsupporters.Ik noemde in dit verband de politieke partijen SGP en PVV.Op de PVV ga ik hier verder niet in.Het extreem-rechtse karakter van deze partij, zowel in haar anti-Islamhaat en racisme tegen ”niet-westerse”allochtonen [13] en de onvoorwaardelijke steun aan het Israelische bezettingsregime [14], is glashelder.Wel is de moeite waard hier de SGP onder de loupe te nemen, omdat de kolonistendelegatie de Tweede Kamer ophaar instigatie bezoekt.Israel Standpunten SGP Hoewel de SGP beweert, zich te baseren op ”Bijbelse normen en waarden” [15] vind ik daarvanweinig tot niets terug in hun stellingname in het Midden Oostenconflict, althans naar de principesvan het Nieuwe Testament [naastenliefde, wat gij niet wilt, dat u geschiedt, wat gij de minsten uwerBroederen gedaan hebt, hebt gij Mij gedaan], die christenen of zich christen noemende gelovigentoch als leidraad zouden moeten nemen.Uit hun Israel standpunt blijkt namelijk een fundamentele en elementaire minachting voorde rechten van het Palestijnse volk, het totaal voorbijgaan aan, zelfs het ontkennen van de Israelischebezetting, het negeren van de structurele Israelische oorlogsmisdaden en een volkomen stilzwijgen over de etnische zuiveringen in 1948.Daarbij tracht de SGP met allerlei drogredenaties [16] te ontkennen, dat er sprake is van de illegaliteitvan de nederzettingen en zwijgt over het steeds meer toenemende geweld van de kolonisten tegende bezette Palestijnse burgerbevolking.Uit de gehele standpuntbepaling blijkt, dat de SGP de Palestijnen eigenlijk helemaal geenrechten toekent en aanhanger is van de Groot Israel gedachte. [17] SGP/ISRAELRECHT OP LEVEN ”Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon” Zo luidt artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [18]Ook de SGP onderschrijft dat ”recht op leven” door te stellen´´Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God´´, wat wordt benadrukt inhaar standpunt over abortus [19]De SGP meet hierbij echter met twee maten, sterker nog, is uitgesprokenhypocriet, door dit principe niet van toepassing te brengen op het recht op levenvan Palestijnse burgerslachtoffers van Israelische militaire acties, waarbij structureelgeen onderscheid wordt gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] ennon-combatanten [burgers] door de willekeurige aanvallen op dorpen, vluchtelingenkampemetc [20] SGP ISRAEL/VERONACHTZAMING PALESTIJNSE RECHTENEIGEN BEVOLKING EERST ”´´Israël is bereid tot militaire terugtrekking uit dit gebied, mits zijn bestaansrecht wordt erkend en de veiligheid van de eigen bevolking is gegarandeerd.” [21] De fanatieke SGP pro Israel verdediging, waarbij de rechten van de Palestijnse bevolking in het geheel niet tellen, tenzijze kunnen worden misbruikt voor een propagandistisch verhaal over een anti nederzettingenboycot standpunt [22]krijgt duidelijk gestalte, wanneer de SGP spreekt over ”de veiligheid van de eigen bevolking” als voorwaardevoor de ”Israelische militaire terugtrekking uit dit gebied” [lees de Bezette Palestijnse gebieden]Dat de Palestijnse rechten niet tellen blijkt wel uit het feit, dat met geen woord wordt gerept over de groteONveiligheid, waaraan de Palestijnse bezette bevolking al sinds 1967 wordt blootgesteld door bezetting, nederzettingenpolitieken de uit die bezetting voortkomende Israelische misdaden [23] SGP ISRAELNEO KOLONIALISME IN WERKING Het ”historisch overzicht;” van het Midden Oostenconflict of liever gezegd de versie daarvan, die de SGP ten beste geeft, is  verbijsterend.Met geen woord wordt gerept over de zionistisch- Israelische massaslachtingenen etnische zuiveringen van de Palestijnse bevolking tijdens de Nakba van 1948  [door zionisten en aanhang ”IsraelischeOnafhankelijkheidsoorlog” genoemd] , de bakermat van de vluchtelingenproblematiek [24]Het toppunt van [neo] kolonialisme is de SGP ”argumentatie” dat Jeruzalem en de Westbankniet ”Palestijns-Arabisch” te noemen zouden zijn,  ”omdat zij niet daadwerkelijk onder Arabisch gezag hadden gestaan Ik citeer de SGP ”Hoewel steevast ‘Palestijns’ land genoemd, is zowel Jeruzalem als de Westbank in de geschiedenis nooit onder Palestijns-Arabisch gezag geweest. Voor enkele honderden jaren, tot aan de Eerste Wereldoorlog, vielen heel Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden onder het Ottomaanse rijk. Nadat de geallieerde troepen, onder leiding van de Britten, de Turken het land uitjoegen in 1917-1918, gaf de Volkenbond het mandaat aan de Britten. Hierdoor konden de Britten een ‘Joods nationaal tehuis’ beloven aan de Joden. In 1922 deelde Winston Churchill het mandaat en werd het gebied ten oosten van de Jordaan aan Hasmenitische Arabische bondgenoten gegeven, die het Koninkrijk Jordanië stichtten onder Britse voogdij. ´ [26] In dit citaat wordt achtereenvolgens gewezen op de koloniale periode van Palestina als onderdeelvan het Ottomaanse Rijk, Groot Brittannie als mandataris [Mandaatsperiode] en de ”belofte” vanGroot Brittannie aan de zionisten tot de vestiging van een ”Joods Nationaal Tehuis” in Palestina,de Balfour Declaratie in 1917 [76]Vrij vertaald wordt het feit, dat Palestina eeuwenlang kolonie [Ottomaanse Rijk] en daarna vamaf 1922tot 1948 neo kolonie [Brits Mandaatsgebied] is geweest, als argument aangevoerd, waarom er van”Palestina” geen sprake was. Volgens dezelfde redenatie zou Indonesie geen Indonesie zijn omdat het eeuwenlang onderNederlands koloniaal gezag gestaan heeft. Rede

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!