De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezetting publieke landbouwhoeve Blauwhuis in Gent
Opinie - Bezetters van Blauwhuis

Bezetting publieke landbouwhoeve Blauwhuis in Gent

maandag 12 juli 2021 09:31
Spread the love

 

Sinds 19 juni bezetten wij het Blauwhuis in Nazareth. De aanleiding is niet enkel de privatisering van dit OCMW-bezit, maar ook dat we hierin het bewijs zien van een bewuste politiek om zich te ontdoen van waardevol publiek eigendom, en dit zonder enige democratische inspraak over dergelijke beslissingen. Het vermoeden dat private belangen de doorslag geven en men niet het publieke belang behartigt, motiveert onze actie.

De hoeve en haar 5 hectare landbouwgrond waren gedurende honderden jaren publiek patrimonium van lokale Gentse overheidsinstellingen. Recentelijk is er een verkoopsovereenkomst tussen het OCMW-Gent en een afdeling van de groep Versele, een internationale fabrikant van dierenvoeding en dierenverzorgingsproducten.

Doordat het Blauwhuis in privé handen terecht komt, verliezen we als samenleving niet alleen democratische controle over deze gronden, maar wordt ons ook de kans ontnomen een landbouwbeleid voor lokale voedselvoorziening uit te werken, dat zowel sociaal, lokaal en duurzaam is.

Gronden zijn waardevol. Dit merkt men alleen al aan het feit dat grond de belangrijkste asset is van elk huisgezin. Waarom verkopen overheden die van hen? De EU eiste tot voor kort dat de begroting van de EU-lidstaten in evenwicht zou zijn. Men vergelijkt de staat daarbij met een huisgezin of een KMO. Wanneer een bedrijf te veel schulden heeft gemaakt, moet het besparen in de uitgaven. Nieuwe uitgaven stelt men uit of verantwoordt men door daar iets tegenover te stellen: extra belastingen innen of eigendommen verkopen. Men stelt niet de vraag hoe een cruciaal deel van de overheidsschuld er is gekomen, noch houdt men rekening met hoe grote (en kleine) private eigenaars de gronden gebruiken voor speculatie.

Wat ons ook zorgen maakt is dat de overheid garant staat voor de financiële sector, opnieuw zowel de grote als de kleine spelers (met dat laatste bedoelen we het huisje tuintje van de middenklasse). Hoe geloofwaardig is dat nog, wanneer men zijn belangrijkste activa kwijt is? Het gezond verstand dicteert ons dat een duurzaam investeringsbeleid met het gemeengoed niet alleen sociaal en ecologisch het meeste opbrengt, maar ook in het voordeel is van alle investeerders.

Publieke landbouwgronden privatiseren om te kunnen investeren in sociale woningbouw is de keuken verkopen om de woonkamer te renoveren. Het getuigt van kortetermijndenken, en dit zowel bij de overheden als bij de private spelers die doorwegen in het beleid (het ‘grootkapitaal’). Nu omwille van COVID-19 de Europese begrotingsregels buiten werking zijn gezet, kan de stad, met nieuwe financiële instrumenten, onze noodzakelijke investeringen financieren zonder gemeengoed te privatiseren.

Een tweede manier waarop men op een tegen doelmatige wijze liberaal is, illustreert de verkoop in één lot van 450 ha grond, aan één grote economische speler, Fernand Huts. Impliciete staatssteun, zo oordeelde de Europese Commissie in een recent rapport. Kleine en middelgrote ondernemingen – jonge boeren, die staan te popelen om met lokale landbouw voedselvoorziening te garanderen, en boeren die al jaar en dag actief zijn in de sector – krijgen geen kans; speculatie en niet innovatie staan voorop (zie hier).

Gegeven deze nieuwe informatie stellen we dat onze lokale overheden, in samenspraak met haar bevolking, de verkoop van het Blauwhuis en alle gelijkaardige dossiers (de Sint-Annakerk, het Pand in het Craemersklooster, de dertien hectare van de Arsenaalsite, de Bernadettewijk), opnieuw moet bekijken.

Er zit een voedselcrisis aan te komen, en we zitten midden in een woningcrisis. In beide gevallen zie je dat, onder meer door het publiek beleid, de markt vooral functioneert voor wie reeds over kapitaal beschikt. Nieuwe boeren en kleine of middelgrote boeren worden gemarginaliseerd; veel jonge gezinnen kunnen zich geen woning meer permitteren. Grond in de stad te grabbel gooien in een oververhitte woningmarkt is onverantwoord. Grond buiten de stad te grabbel gooien, wanneer boeren geen kans krijgen en voedselvoorziening een probleem dreigt te worden, is dat ook. Het beleid van de stad zou hier oplossingen moeten bieden, in plaats van het probleem groter maken. Publieke gronden en goederen zouden de gemeenschap geld kunnen opbrengen door pacht- en huurinkomsten met landbouwers, en ze kunnen dienen voor betaalbare huisvesting.

Stad Gent beloofde een moratorium in te stellen op de verkoop van landbouwgronden en hoeves buiten Gent: men zou eerst industriegronden en bouwgronden buiten Gent verkopen, pas daarna zouden landbouwgronden aan de beurt komen. De verkoop van de OCMW-gronden en haar hoeves is niet conform met dit besluit; het ontbreekt haar aan democratische legitimiteit, omdat het institutioneel kader volledig in het teken staat van een top-downbeleid dat dient om de overheidsgaranties van het recente verleden voor de financiële sector, te legitimeren. Samen met een naïef vertrouwen in de verworvenheden van de globalisering op het vlak van voedselvoorziening, heeft dit als gevolg, dat de visie op het voedselbeleid van onze lokale overheden, niet verder reikt dan de stadsgrenzen. Dit heeft op zijn beurt als gevolg dat men de boer opoffert (gronden verkopen) voor de burger (sociale woningen bouwen).

In dit breder verhaal heeft het Blauwhuis, om alle bovenstaande redenen, een symboolwaarde: verschillende contrasterende krachtlijnen in onze samenleving komen er in samen. De geschiedenis van het Blauwhuis toont dat het altijd al een sociale functie had. Traditie is belangrijk. Wij willen ze verder zetten: een publieke plaats, een ruimte voor publiek debat behouden. Het Blauwhuis vormt een noodzakelijke link tussen boer en burger. De noden inzake wonen, zorg en voedsel in de stad staan in directe connectie met de nood aan landbouwgronden en een voedselbeleid dat grond voor voedsel als kerntaak heeft. Boeren krijgen de ruimte om de grond te bewerken en gewassen te telen, het Blauwhuis organiseert een directe voedselvoorziening naar Gent, om ervoor te zorgen dat de oogst belandt bij zij die het nodig hebben. Op die manier wil het Blauwhuis een symbool zijn van een verhaal waarin de connectie tussen de stad en haar omringend platteland hersteld wordt. Daar ligt haar maatschappelijke verantwoording, niet in winstmaximalisatie.

De bezetters van het Blauwhuis en hun sympathisanten, ondersteuners en andere belanghebbenden, eisen:

1. De onmiddellijke stopzetting van de procedure tegen ons, de bezetters van het Blauwhuis. Start in plaats daarvan een constructieve dialoog die zich verbindt aan ons doel om in het Blauwhuis een publiek debat te beginnen, een plaats waar boer en burger elkaar ontmoeten, zich met elkaar verbinden. Daarvoor dient het OCMW, in samenspraak met Stad Gent, en in onderling overleg met de groep Verzele, de verkoopovereenkomst te ontbinden. Op die manier valt het Blauwhuis opnieuw onder het bestaande moratorium.

2. Het erkennen van de aanbevelingen in de nota van de Hongerige Stad (zie hier), en het uitvoeren van die aanbevelingen, via het open democratische overleg omtrent zowel het     Blauwhuis als de verkoop van de publieke OCMW-gronden.

3. De onmiddellijke stopzetting van de verkoop van alle publieke OCMW-gronden en eigendommen van Gent, en het uitdenken en uitvoeren van een duurzaam investeringsmodel, waar via een duurzaam voedsel-, klimaat- en woonbeleid, de belangen van zowel de burgers als de boeren behartigd worden, ook hier weer gelegitimeerd door een open democratisch overleg.

De bezetters van Blauwhuis

met steun van:

Fian, Climaxi, Boerenforum, , De Landgenoten, Boer’nbuurthuis, Bernadette Blijft, Pandemisten, Recht op Recht, Gele Hesjes Gent, Blauwhuis, de Groentelaar, Constituante

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!