De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beste Maggie De Block, we zijn fier op onze “misdaad”.

Beste Maggie De Block, we zijn fier op onze “misdaad”.

woensdag 5 december 2012 16:55
Spread the love

Open brief van het “comité Recht op Migratie”aan de staatssecretaris voor asiel en migratie.

Zoals u weet willen het katholiek onderwijs en het GO! dat kinderen zonder papieren, zelfs als ze meerderjarig zijn, altijd de kans krijgen om eerst hun opleiding hier af te maken en niet uit het land worden gezet. Ze schreven een gezamenlijke open brief naar u en vroegen een overleg.
Naar aanleiding daarvan gaf u een reactie in “Terzake” (vrijdag 30 november 2012).*
Daarin kwamen ook de mensen die hier nog illegaal verblijven ter sprake. In dat verband verklaarde u: “ …onderduiken in de illegaliteit is eigenlijk misdadig voor de mensen die hen daar bij helpen want u geeft geen toekomst aan die mensen, integendeel, het is het begin van veel miserie…”

Wij en velen met ons zijn door uw houding en uitspraak diep geschokt. Verwonderd zijn we niet want wat u zei is al jaren de stelling van de liberalen. In 2006 deed de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (open-VLD) al een zelfde uitspraak.
We vinden het verwerpelijk dat u zich als staatssecretaris niet alleen boven de wet wil stellen, maar dat u en uw partij steeds opnieuw de vluchtelingen en de solidariteit van mensen willen criminaliseren.
Uw uitspraak Mevrouw de staatssecretaris is voor ons onaanvaardbaar en ook incorrect.
Artikel 77 van de Vreemdelingenwet bepaalt namelijk dat hulp of bijstand aan een persoon zonder wettig verblijf niet strafbaar is, indien de hulp voornamelijk om humanitaire redenen verleend wordt.
Het is een schande dat u, om puur partijpolitieke redenen, de diep humanitaire hulp van mensen die vluchtelingen willen helpen, als misdadig bestempelt.

Zijn we op weg naar strafbaar maken van mensen die iemand onderdak en onderhoud bieden en gaan we zo de elementaire morele plicht, om van iemand die in nood is bij te staan, ondergraven? Hoever zijn we dan nog verwijderd van het oppakken van mensen die Joden hielpen onderduiken tijdens de oorlog? Was deze hulp ook misdadig?
Mevrouw De Block, uw uitspraak laat me niet los. Zelfs als ik me in de plaats van een liberaal plaats, vooral met de verantwoordelijkheid van een minister, is het voor mij onbegrijpelijk.
Ik zou het willen uitschreeuwen van woede, frustratie en ongeloof. Mensen in uiterste nood helpen misdadig noemen, ik kan er niet bij. Hoe is het in godsnaam zo kunnen mislopen met het geweten en de ingesteldheid van sommige politici? In welk land en in welke tijden leven we?

Maar Mevrouw de staatssecretaris, in tegenstelling tot u, wensen wij onze waardering en diep respect uit te spreken voor de beroepskrachten en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen, ook zonder papieren. Bovendien voelen ik en anderen ons goed bij die zo gezegde “misdaden”.
Gisteren nog hadden wij in de voormiddag een gesprek met een “illegale” moeder van 21 jaar, met een kindje van 20 maanden. Deze jonge vrouw is geboren uit Tsjetsjeense ouders die al een eerste keer waren gevlucht naar het uiterste Oosten van Rusland. Daar moesten ze opnieuw vluchten, uit vrees voor hun leven, en kwamen 7 jaar geleden toe in België. Het meisje ging naar school en spreekt perfect Nederlands. Na een weigering van haar asielaanvraag moest ze de school verlaten. Ze werd zwanger en is sindsdien met haar kind aan haar lot overgelaten. Haar man zag nooit naar haar om. Haar ouders hebben zelf nog 3 andere kinderen en kregen ook geen verblijfsvergunning. Ze verblijven verder illegaal in België waardoor er geen plaats of hulp of eten is voor onze jonge vrouw met de baby. Ze sliep 9 maanden in een krot zonder elektriciteit en moest zo overleven. We hebben haar kunnen helpen en zijn daar zeer gelukkig om.
Zij en haar kind hebben nu tijdelijk onderdak, eten en begeleiding op juridisch en medisch gebied.
Hierbij hebben we hulp gevraagd aan juristen, psychologen en vrijwilligers. Onze “misdaad” is daarom verzwaard want bij de hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning werden ook anderen betrokken. Waarschijnlijk zult u dit nu aanzien als “bendevorming”.

Waarom Mevrouw, willen u en uw partij, samen met anderen, de vrijhandel bepleiten om kapitaal en goederen vrij te laten bewegen over de planeet, omdat het ons economisch systeem best uit komt, ook al heeft dit ontwrichtende effecten in andere delen van de wereld.
Waarom wil u van de wereld één open markt maken voor kapitaal en goederen, maar ze wel afsluiten voor mensen en rijke en arme zones inrichten?
Waarom mogen we geen humanitaire hulp verstrekken aan “illegalen” terwijl u weet dat velen zelfs niet mogen of kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en de overheid deze mensen aan hun lot overlaat? Bovendien weet u maar al te goed dat de meeste asielzoekers waarover het gaat komen uit conflictgebieden en arme landen zoals Irak, Iran, Tsjetsjenië, Guinee, Afghanistan, Somalië, Congo, en hun land ontvlucht zijn omwille van oorlog, verkrachtingen, extreme armoede of wat ook, het zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar een menswaardig bestaan.

U hebt het Mevrouw De Block, niet alleen over onze misdadigheid maar u zegt ook “dat wij die hen helpen, hen geen toekomst geven, integendeel dat die hulp het begin is van hun miserie.”
Dit is natuurlijk een leugen en willen hierover graag met u en de bevolking in debat gaan.
Dan kunnen we de vraag stellen wie deze vluchtelingen hun toekomst ontneemt: zij die humanitaire hulp verlenen met opvang en begeleiding of de overheid die hen geen verblijfsvergunning wenst te geven, hun school niet laat beëindigen of hen verbiedt om te werken, waardoor die mensen psychisch kapot gaan aan de angst om terug gezonden te worden en daarom illegaliteit als enige kans zien?
We kunnen dan vragen wat nu juist misdadig is: het helpen van mensen die alles hebben achtergelaten omwille van hun onmenselijk bestaan in hun land, of het opsluiten en deporteren van deze mensen?

We hopen dat politici en andere verantwoordelijken in dit land, die bestendig spreken over “een humaan asielbeleid”, zullen beseffen dat het nogal hypocriet is om tezelfdertijd mensen te laten opsluiten en deporteren en toelaten dat sommigen de humanitaire hulp bestempelen als misdadig. Waar blijven hun reacties?
Tot slot, Mevrouw de staatssecretaris, willen we u nog meegeven dat het vluchtelingenprobleem volgens ons alleen maar menselijk en structureel kan worden opgelost door duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch, financieel en ecologisch vlak. Tegelijkertijd zal men een beleid moeten voeren van vrede en ontwapening. De Belgische overheid kan deze verantwoordelijkheden niet steeds afschuiven op andere overheden. De Belgische wapenexport moet op Belgisch niveau worden veroordeeld. Zo lang politici, waar ook ter wereld, het vertikken om een parlementair debat te voeren over structurele oorzaken en oplossingen zullen er vluchtelingen blijven toestromen en zullen wij ze humanitair helpen, ook al vinden mensen zoals u dit misdadig.

Pol Van Camp
woordvoerder
www.rechtopmigratie.be

* http://www.canvas.be/programmas/terzake/server13251916a%3A13a96de7ae0%3A-6215#panel-epi

take down
the paywall
steun ons nu!