De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Benno Barnard’s Bangelijk Bevende Balletjes
UA, Censuur, Benno Barnard, Sharia4belgium -

Benno Barnard’s Bangelijk Bevende Balletjes

zondag 4 april 2010 18:17
Spread the love

“Ik wil dus vooraf even zeggen aan onze moslimvrienden, hier aanwezig, dit is een oeverloos saaie academische lezing die vooral over het christendom en het jodendom, euh, handelt. De titel waar u wellicht op afgekomen bent, was een grapje, maar is blijkbaar niet alsdusdanig geïnterpreteerd.”
Bron: De Redactie.

Wat heeft men nodig om voor naïef Vlaanderen een fait divers uit de context te kunnen lichten en van een storm in een glas water een heuse orkaan te maken? Een bange blanke man met dubieuze intenties, wat welwillende media, een rei van selectief verontwaardigde mediafiguren en een filmpje opgenomen door een ijverige partijmedewerker van het Vlaams Belang (bron: Apache).

De quote hierboven is het enige wat Benno Barnard volgens hemzelf heeft kunnen uiten tijdens zijn lezing “Leve God, weg met Allahaan de UA. Wel neen, dit is alles wat Benno Barnard wou zeggen om de theatrale, dramatische climax van het moment niet te verliezen en zijn slachtofferrol te kunnen verzilveren. Naar mijn mening schetsen deze zinnen ook duidelijk Barnard’s streven naar polarisatie tussen Islam en westerse samenleving. De westerse samenleving is verlicht en rationeel, moslims zijn wars van enige intelligentie.

Als ad-hocagitator dien je hier te weten dat er zich fundamentalistische sujetten in het publiek bevinden en, als er zich een gedroomde coup de théâtre voordoet, wanneer je moet stoppen met praten en naar de bank gaat om de winst te verzilveren die in je agenda past. In dit geval, nadat je middels een veralgemening een deel van je publiek, schijnbaar met de losse pols, er hebt uitgelicht, stelt dat de bedoelde ironie van de titel hen wellicht is ontgaan – waarmee je met zoveel woorden zegt dat ze waarschijnlijk te dom zijn om de scherpzinnige humor te vatten – nadat je hebt aangehaald dat het een oeverloos saaie academische lezing betreft, om even in de verf te zetten dat een academische lezing voor hen misschien wat te hoog gegrepen is en iets is waaraan zij zeker niets zullen beleven. Het dédain druipt eraf.

Het is een geslaagde improvisatie en het zou triest zijn geweest voor het gelegenheidsgezelschap “Benno Barnard en de Kleerkasten” (de kleerkasten geleverd door Filip Dewinter, bronnen: HLN, DS, GVA) indien, na dergelijk misprijzen voor de intelligentie van moslims in het algemeen, er geen reactie uit de zaal was gekomen vanwege de fanatici.

Wat stoort mij?

Mij stoort dat de opportunist Barnard het optreden van een kleine groep uit een bij ons aanwezige geloofsgemeenschap, welke niet representatief is voor die geloofsgemeenschap, misbruikt om zichzelf als het heldhaftig slachtoffer van moslimcensuur te profileren en bij uitbreiding de angst en achterdocht naar de Islamistische geloofsgemeenschap in zijn geheel te versterken. Dit komt zowat overeen met de tradities binnen het Vlaams Belang – waarvan hij, “wat betreft de gevaren van de islam,” Filip Dewinter een profeet acht (bron: HLN) – inzake het zichzelf de slachtofferrol toe-eigenen, karikaturisering, buitenproportionele uitvergroting, stigmatisering en het zaaien van angst. Heldhaftig slachtoffer? Jazeker. Zoals hij tijdens Phara aanhaalde, achtte hij het nodig een politieagent van Marrokaanse afkomst te benadrukken dat hier niet hij (Barnard) de held was maar die politieman de echte held is. Is dat eigenwaan en zelfverheerlijking, geilen op jezelf, of heeft iemand, buiten hijzelf, Barnard werkelijk al de heldenstatus toegekend?

Mij stoort de intellectuele oneerlijkheid van hem om uit plat opportunisme zelf de lezing niet verder te laten plaatsvinden, nadat de demonstranten waren verwijderd en zichzelf vervolgens, geholpen door een pleiade van mediafiguren, politici en kwijlende media, theatraal als de nieuwe Christus op het kruis van de moslimcensuur te nagelen. Dat is de lezing die Barnard die avond besloot te geven. Omdat ze hem beter paste. Wellicht ook omdat hij menig natte droom heeft waarin hij martelaar is voor het Vrije Woord en waarin ‘s werelds verlichte vrouwen, al tranen van smart plengend, hun boezem met een krachtige ruk ontbloten om zichzelf vervolgens aan zijn gekruisigde voeten ter aarde te werpen en, onder het uiten van luide weeklachten, met stof en vuil het hoofd te bestrooien.

Profetische censuur

Hier enkele verslagen en beelden uit de oude doos van “censuur” vanwege de partij van Barnard’s profeet.

  • 1987: Midden de jaren tachtig werd Alida Neslo plots een symbool van multiculturaliteit. Het Vlaams Blok bestormde het podium tijdens een 11-juliviering te Brussel waar onder meer Neslo optrad. Ze trachtten haar te overschreeuwen met kreten als: “Zwarte hoer.” “Aap, kruip terug in je boom.” En gooiden dingen als voetzoekers. Hatemail liet niet lang op zich wachten. “Vuile zwarte heks, scheer je weg, je maakt onze kinderen bang.Bronnen: HNb, scholieren.com.
  • 1991: Isabelle A vs. Vlaams Blok. In dit filmpje roept men niet “allahoe akbar” maar iets wat in de context van Barnard’s lezing als gelijkaardig kan geïnterpreteerd worden. Bron: YouTube.
  • 1992: 11-juliviering op de Brusselse Grote Markt. Toen Willem Vermandere aan zijn optreden begon, probeerden aanhangers van het Vlaams Blok hem het zingen te beletten, eerst met slogans als “Eigen volk eerst”, daarna met een fluitkoncert en het gooien van projectielen zoals stoelen, stokken, voetzoekers… Het Vlaams Blok vond het optreden van Vermandere een “provocatie” en wast bijgevolg haar handen in onschuld. De brave man kreeg ook nog dreigbrieven thuisgestuurd, dus daarin staat Barnard ook niet alleen. Bronnen: heipasoep.be, HNb, ¡Ya Basta!, Muziekarchief.be, scholieren.com, Ons Erfdeel – 2008, nr 2, p. 152.
  • 1996: 69ste IJzerbedevaart: Een baken voor Vlaanderen Het VNJ en het Vlaams Blok hadden tot ‘hard protest’ opgeroepen. Deze bevelen werden nauwgezet uitgevoerd door hun ‘stoottroepen’ die de voorbehouden plaatsen innamen, relletjes schopten, het spreekgestoelte probeerden te bestormen en op het einde van de bedevaart de bejaarde VOS-vaandrigs onder de voet liepen. Bronnen: ijzertoren.org, YouTube: video 1 en video 2.

En ja, ook schrijvers’ vruchten werden ooit hier ten lande, door dergelijke autochtone, geciviliseerde medemensen, spruiten van de verlichte, humanistische, westerse cultuur, behoeders van en strijders voor het recht op vrije meningsuiting, geviseerd, getuige de aanslag van een achtkoppig VMO-commando op boekhandel “de Rode Mol” te Mechelen in 1980. Er vielen daarbij twee gewonden en de materiële schade was aanzienlijk. Bronnen: Blokwatch, bendevannijvel.com, MarcErnst.com.

En wat dacht je van de Fortis Aandeelhoudersvergadering in Brussel, 28 april van vorig jaar? Daar werd het podium ook bestormd en, naast met muntstukken en diensmeer, ook met schoenen gegooid. Dat zullen zeker ook moslimfundamentalisten geweest zijn, gezien de symboliek die een schoenzool draagt in moslimlanden. Voor de gelegenheid scandeerden ze “démission” in plaats van “allahoe akbar”. Bronnen: YouTube: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5 en video 6, De Redactie, Skynet.

Ballen

Het is zinloos om nog meer voorbeelden te geven van verstoorde evenementen door demonstranten, activisten, extremisten of religieuze fanatici uit welk tijdsgewricht of van waar ook op deze kloot. Niet omdat ze niet bestaan, in tegendeel, maar omdat ze irrelevant zijn voor mijn betoog. Waar het hier omdraait is de manipulatie die Barnard in deze heeft gehanteerd en de welwillendheid van personen à la Geert van Istendael en consorten om bij te dragen aan het opkloppen van het voorval, Barnard zijn slachtofferrolletje te gunnen en zijn hetze tegen moslims te versterken.

Waar Barnard verschilt met bovenvermelde, “gecensureerde” mensen, is dat zij zich niet lieten intomen, maar doorgingen met te vertellen wat ze te vertellen hadden, misschien ook omdat ze iets hadden te vertellen, ongeacht de aanwezigheid van brulboeien en bestormingen van podia. Dàt maakt van iemand een held van het Vrije Woord, van het recht op vrije meningsuiting. Dat word je niet door de bange blanke man uit te hangen omdat dat je even goed uitkomt. Neen, je hangt je ballen terug goed en steekt van wal. Dat paste nu net even niet in Barnard’s kraam. Hij vondt het beeld van monddood gemaakte, verlichte profeet net iets aantrekkelijker. Een spin doctor kan er een puntje aan zuigen.

Waar blijft die revolutie nou?

Wat dan met al die heisa omtrent de “censuur” gepleegd door het extremistisch groepuscule sharia4belgium? In het licht van alle acties die ooit reeds ondernomen werden om de orde tijdens een lezing, debat, voorstelling, vergadering, enz… te verstoren is dit een fait divers. Een storm in een glas water waar het er zelfs nog braafjes en geciviliseerd aan toe ging (er werd alleen geroepen en geen geweld gebruikt, bron: HLNKnack) in vergelijking met, bijvoorbeeld, het geweld waar het Vlaams Blok, de vroegere partij van die profeet, je weet wel, naar greep tijdens dergelijke acties in het verleden. Niets meer. Of Barnard dat nu leuk vindt of niet. Waarschijnlijk niet, zijn “heroïsche” ego en zijn agenda in acht genomen.

Nog een geluk dat Barnard “De Stomme van Portici” niet bracht… Al moet men om de Belgische Revolutie over te doen en een islamistische heilstaat, gegrondvest op de sharia, te instaleren, met meer zijn dan tien man en een paardekop. Erg twijfelachtig of sharia4belgium in die mate kan mobiliseren omdat de overgrote meerderheid van moslims hier zoiets niet wensen. Door dergelijk acties zijn extreem rechtse vlaams-nationalisten er tot op heden ook nog steeds niet in geslaagd om onze landsgrenzen te wijzigen of een blanke staat te creëren, bijvoorbeeld. Ongeacht of ze in militaristische outfits of met kaalgeschoren hoofd rondliepen.

Veroordelen

Mag men actie voeren tijdens een lezing, debat, voorstelling, e.d.? Wat mij betreft, zolang het bij scanderen, het ontplooien van spandoeken, het rondstrooien van flyers of het bezetten van een podium blijft, wel. Persoonlijk vind ik dat een gelegitimeerd middel van oppositie voeren, hetwelk wereldwijd door mensen van allerlei strekkingen wordt gehanteerd. Hoe vervelend het ook even mag zijn voor de geviseerde(n).

Misschien biedt Barnard beter zijn excuses aan aan al de mensen die zijn op komen dagen voor zijn lezing, de organisatoren en de UA omdat hij besloot ze te gebruiken voor zijn persoonlijk belang. In plaats dat men een ganse gemeenschap tracht te culpabiliseren en er per se, massaal, overbodige veroordelingen van het optreden van enkelingen, waar zij geen uitstaans mee hebben, van eist. Laten we niet hypocriet wezen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!