De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

vrijdag 24 april 2015 04:30
Spread the love

BEN & JERRY’S/MEDEPLICHTIGHEID AAN ISRAELISCHEBEZETTINGSECONOMIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ben-jerrysmedeplichtigheid-aan-israelische-bezettingseconomie/

AAN DE DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN BEN & JERRY’SNEDERLANDOnderwerp:BETROKKENHEID BIJ EN MEDEPLICHTIGHEID AAN DEISRAELISCHE BEZETTINGS EN NEDERZETTINGENPOLITIEK

Geachte Directie,Geacht Management,

Tot mijn verontwaardiging en ontzetting heb ik uit betrouwbare bronvernomen, dat uw lekkere Ben & Jerry’s ijs een vieze bijsmaak heeft,vanwege de financiele betrokkenheid van uw moederbedrijf bij de in bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen.[1]Hiermee wordt niet alleen de Israelische bezettingseconomie  ondersteund,eveneens verleent u hand en spandiensten bij het in stand houdenvan de Israelische nederzettingen.Ook maakt u zich mogelijk schuldig aan diefstal van Palestijns water. [2]Eerst enige achtergrondinformatie over de Israelische bezetting en nederzettingen.Daarna over uw verwerpelijke activiteiten.

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
Het zou u niet eens verteld moeten worden, maar toch maar ten overvloede:Sinds 1967 houdt Israel de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoeveer[en daarmee hebben we hier te maken], Oost Jeruzalem en Gaza [3]bezet, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israelopriep [en oproept] zich uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebiedenterug te trekken.Dat is nu 47 jaar geleden en Israel is nog steeds bezetter en onderdrukker.[4]Dit jaar heeft het nog dood en verderf in Gaza gezaaid. [5]
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
Rampzalig effect van de Israelische bezetting zijn de in bezetPalestijns gebied gestichte nederzettingen.Deze nederzettingen zijn niet alleen in strijd met het Internationaal Recht [6],maar beroven de Palestijnen van hun land, water en grondstoffen. [7]Door economisch betrokken te zijn bij de nederzettingen, faciliteert uen bent u medeplichtig aan landdiefstal van Palestijnen enmogelijk diefstal van water.

BEN & JERRY’S PARTNER IN CRIME AAN SCHENDINGINTERNATIONAAL RECHT/UW FINANCIELE BETROKKENHEIDBIJ DE ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
U bent een fout en besmet bedrijf.Want de door uw bedrijf opgerichte Israelische fabriek verkoopt ijs aan deIsraelische kolonisten in de bezette Westbank en bezet Oost-Jeruzalemen aan winkels, die in de nederzettingen gevestigd zijn.[9]Zo ondersteunt u de 47 jarige Israelische bezettingsterreur in Palestina.[10]Zo ondersteunt u de illegale nederzettingen, die door hun diefstal en ookgeweld en terreur, onnoemelijk leed over de Palestijnse bevolking hebben gebracht. [11]U moest zich schamen!
Maar dat is nog niet alles:Volgens betrouwbare bronnen bent u waarschijnlijk betrokkenbij diefstal van water in bezet Palestijns gebied. Dat water zou dan afkomstig zijn uit de bezette Westbank. [12]

Daarbij is de door uw bedrijf gestichte Israelische fabriek ooknogeens gebouwd op de plek van het in de oorlog van 1948etnisch gezuiverde Arabisch-Palestijnse dorp Qastina. [13]Zoals u hoort te weten zijn in de oorlog van 1948 750 000Palestijnen etnisch gezuiverd en meer dan 400 Palestijns-Arabischedorpen door Israelisch-zionistische troepen verwoest, waarvan Qastinadus een was. [14]
Naast uw besmette medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingendus ook nog een staaltje van buitengewone gevoelloze botheid.BAH!

UW ZOGENAAMDE ”SOCIALE WAARDEN”THEORIE EN PRAKTIJK

Des te teleurstellender is uw verwevenheid met Israel’s bezettings ennederzettingenpolitiek, omdat u beweert sociaal betrokken te zijn.In uw rubriek ”Waarden”, merkt u op”Onze sociale missie verplicht ons om ons bedrijf innovatief in tezetten om de wereld beter te maken” [15]Of u hebt een bizar gevoel voor humor, of u bent buitengewoonhypocriet, door mooie waarden te verkondigen en tegenovergesteldte handelen.Ik kies voor het laatste.

Maar u gaat door:U hebt ook een rubriek ”Fairtrade” en daaruit citeer ik”Fairtrade betekent, dat boeren een eerlijke prijskrijgen voor hun productie. En dat vinden wij belangrijk.” [16]
Oja?En hoe ”eerlijk” zijn de Palestijnse boeren dan behandeld, die zondereen cent compensatie zijn onteigend en verjaagd van hun land omdaar nederzettingen te bouwen?Nederzettingen, waarmee u goede zaken doet!En dan de guts hebben om  ”Fairtrade” te noemen opuw website!

EPILOOG

Ben & Jerry’s.Lekker ijs, maar het bedrijf, uw bedrijf, is een fout bedrijf.Een bedrijf, dat verdient aan ermstige mensenrechtgenschendingen.Bezetting en het illegaal roven en plunderen van andermans, in casuPalestijns land, waardoor Palestijnse boeren een behoorlijk enonafhankelijk bestaan is ontzegd.Nogmaals, waar is de ”Fairtrade” behandeling van deze boeren?En waarschijnlijk bent u ook nog verantwoordelijk voorhet stelen van Palestijns water.Wat een record om je diep over te schamen.
U verdient bloedgeld!U hebt bloed aan uw handen!
Ik eis dan ook, dat u per direct afziet van verdere financielebetrokkenheid bij de illegale nederzettingen en niet alleen datdoet, maar al uw zakelijke belangen uit Israel, dat immerseen bezettingsstaat is, terugtrekt.
Zo niet, dan bent u moreel en economisch medeverantwoordelijkvoor en medeplichtig aan de Israelische bezettingsterreur en zal u daaropnu en in de toekomst worden aangesproken.
Verbreek dus per direct al uw belangen met de nederzettingenen bezettingsstaat Israel, als u tenminste de door u beweerde ”waarden”op uw website ook echt in de praktijk wilt brengen.
Ik reken op uw medewerking.
Vriendelijke groeten en van harte beterschap gewenst.
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

DOC.PLET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
http://www.docp.nl/lets-tell-ben-jerrys-free-cone-free-palestine/

[2]

PEACE, LOVE & OCCUPATIONBEN & JERRY’S ECONOMIC COMPLICITY IN ISRAEL’SMILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY14 MARCH 2013

http://www.vtjp.org/icecream/VTJP_Report_Peace_Love_and_Occupation.pdf

[3]GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
[4]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
[5]
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[6]
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf
[7]
BTSELEM.ORGSETTLEMENTSLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements
”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[8]

DOC.PLET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
http://www.docp.nl/lets-tell-ben-jerrys-free-cone-free-palestine/

PEACE, LOVE & OCCUPATIONBEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’SMILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY14 MARCH 2013ZIE VOOR MOGELIJKE DIEFSTAL VAN PALESTIJNSWATER, BLADZIJDE 8

http://www.vtjp.org/icecream/VTJP_Report_Peace_Love_and_Occupation.pdf 

[9]

DOC.PLET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
http://www.docp.nl/lets-tell-ben-jerrys-free-cone-free-palestine/

PEACE, LOVE & OCCUPATIONBEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’SMILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY14 MARCH 2013

http://www.vtjp.org/icecream/VTJP_Report_Peace_Love_and_Occupation.pdf

[10]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[11]

THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

THE RIGHTS FORUMKOLONISTENGEWELD
http://www.rightsforum.org/achtergronden/kolonistengeweld

[12]
PEACE, LOVE & OCCUPATIONBEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’SMILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY14 MARCH 2013

http://www.vtjp.org/icecream/VTJP_Report_Peace_Love_and_Occupation.pdf

[13]

DOC.PLET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
http://www.docp.nl/lets-tell-ben-jerrys-free-cone-free-palestine/

[14]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[15]

BEN & JERRY’SWAARDEN

http://www.benjerry.nl/waarden

[16]
BEN & JERRY’SFAIRTRADE

http://www.benjerry.nl/waarden/onderwerpen-die-ons-bezig-houden/fairtrade

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!