De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

actie blokkade tegen Cuba
Actie tegen de VS blokkade tegen Cuba op 18 mei 2022, Brussel

België moet de VS-blokkade tegen Cuba blijven veroordelen!

maandag 10 oktober 2022 15:19
Spread the love

 

Naar aanleiding van de stemming binnen de Algemene Vergadering van de VN over de Cubaanse motie ter veroordeling van de VS-blokkadee tegen Cuba, stuurden we volgende brief aan Alexander De Croo, Hadja Lahbib en Meryame Kitir.

Actie Solidair met Cuba 26 10 22Cuba beleeft op dit ogenblik één van zijn moeilijkste economische crisissen. De belangrijkste oorzaak is de VS-blokkade tegen het land. Cuba dat de capaciteit heeft om tot 70 % van de benodigde geneesmiddelen te produceren, komt nu niet verder dan 30 %. Petroleumtankers weigeren Cuba te bevoorraden, uit vrees voor torenhoge boetes. Sinds gewezen president Trump amper een week voor het einde van zijn mandaat Cuba bovendien op de lijst plaatste van landen die het terrorisme steunen, zijn  financiële transacties nog moeilijker geworden.

Het hoeft geen betoog dat de blokkade  een grote impact heeft voor de Cubaanse bevolking: grote tekorten aan geneesmiddelen, stroomonderbrekingen tot 8 uur per dag, sterke prijsstijgingen voor alle basisproducten, lange wachtrijen aan de winkels. Deze gevolgen zijn vandaag ronduit zorgwekkend en inhumaan.  De regering Biden handhaaft in zeer grote mate het beleid van de vorige president.  In de eerste 14 maanden van de Biden-administratie wordt de economische schade van de blokkade op 6 miljard 364 miljoen dollar geschat. Voor de voorbije zes decades loopt het verlies op tot bijna 147,8 miljard dollar, middelen die Cuba NIET in de economische en sociale ontwikkeling van het land heeft kunnen investeren. Maar dat is juist de cynische bedoeling van de VS:  schaarste en tekorten creëren als voedingsbodem voor sociale onrust.

Deze VS-sancties hebben omwille van hun extraterritoriale toepassing ook schadelijke gevolgen voor de Europese investeringen en ondernemingen die zaken met Cuba doen. Zij schaden zelfs NGO’s, families en burgers in hun contacten met het eiland. Na de catastrofale brand in de petroleumtankers in Matanzas (begin augustus ’22) moesten we zelfs alternatieve kanalen zoeken om noodhulpgelden naar Cuba over te schrijven, omdat onze banken dit weigeren. Dit is niet langer aanvaardbaar en moet stoppen.

Op 1 en 2 november 2022 bespreekt de Algemene Vergadering van de VN voor de dertigste keer de ontwerpresolutie waarin Cuba vraagt de VS-blokkade te veroordelen. In juni 2021 keurden 184 landen een gelijkaardige resolutie goed, met  slechts 3 onthoudingen en 2 tegenstemmen.  België en de Europese Unie hebben bij deze gelegenheid in niet mis te verstane woorden het unilateraal sanctiebeleid van de VS tegen Cuba veroordeeld. Maar de VS blijven al deze internationale oproepen naast zich neerleggen.

België heeft in het verleden steeds een vooraanstaande rol gespeeld en met Cuba positieve betrekkingen onderhouden. Als platform van 40 middenveldorganisaties, vragen we met aandrang dat België deze constructieve relaties met Cuba in wederzijds respect en samenwerking behoudt, ontwikkelt en verstevigt. België heeft binnen de EU de verantwoordelijkheid, het recht en de mogelijkheid om een onafhankelijke rol te spelen.  Daarom dringen we bij U aan om standvastig de unilateraal opgelegde sancties tegen Cuba te veroordelen.  België en de EU moeten de VS-administratie duidelijk maken dat elke land het recht heeft om met Cuba handel te drijven. Een onvoorwaardelijke goedkeuring van de Cubaanse resolutie in de Algemene Vergadering van de VN is volgens ons dan ook vanzelfsprekend.

Wij roepen u op om

  • Met de Europese instellingen alle nodige stappen te zetten om de VS-regering onder leiding van president Joe Biden te overtuigen de blokkade tegen Cuba op te heffen. Dit zou een enorm positieve stap zijn voor de Cubaanse bevolking, voor België, de EU en voor alle landen.
  • Tijdens het voorzitterschap van België bij de Europese raad, de gelegenheid te benutten om de handelskanalen tussen de EU en Cuba te normaliseren. Er is immers een enorme kloof tussen de beleidsmatige veroordeling in de AV van den VN, en de praktische mogelijkheden voor Europese bedrijven om handel te drijven met Cuba en om betalingen uit te (laten) voeren zonder hiervoor vanuit de VS zwaar beboet te worden. België heeft een sterke reputatie op het vlak van buitenlands beleid en diplomatie, een belangrijke troef in deze.

Wij staan graag ter beschikking voor verdere toelichting en documentatie en kijken uit naar het gevolg dat u aan dit schrijven zal willen geven.
Hoogachtend, Namens Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba

Om onze eisen kracht bij te zetten, organiseren we de actie ‘Solidair met Cuba tegen de blokkade’ op 26 oktober ’22 om 18u voor het Centraal Station te Brussel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!