De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Begrijpelijk” racisme bestaat niet/Brief aan Mia Doornaert/Columniste De Standaard

”Begrijpelijk” racisme bestaat niet/Brief aan Mia Doornaert/Columniste De Standaard

woensdag 13 augustus 2014 10:26
Spread the love

”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIET-BRIEF AAN MIA DOORNAERT,COLUMNISTE VAN DE STANDAARDZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/begrijpelijk-racisme-bestaat-nietbrief-aan-mia-doornaertcolumniste-de-standaard/AAN MEVROUW M.A. DOORNAERTCOLUMNISTE BIJ DE STANDAARD.Uw artikel/column”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIETLinkhttp://www.standaard.be/cnt/dmf20140810_01211782?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seedingOnder mijn brief de volledige tekstGeachte mevrouw Doornaert,Hierbij wil ik graag ingaan op uw artikel-column´´Begrijpelijk racisme bestaat niet´´ ¨(1)Voordat ik begin het volgendeMet slechts een zin in uw artikel ben ik het volledig eens en dat is, datgeen enkele vorm van racisme ´´begrijpelijk´´ is.Racisme, en daaronder reken ik naast antisemitisme en racisme tegen alle bevolkingsgroepen, dient veroordeeld en bestreden te worden.De rest van uw artikel dient als hoofddoel,de Israelischemisdaden in Gaza te bagatelliseren.Dat tracht u te bereiken door allerleidemagogische afleidingsmanoevres, waarbij ueigen veronderstellingen voor feiten laat doorgaan, verpaktin een Islamofoob jasje.Ook tracht u, door een giftige associatie tussen enkele antisemitischeincidenten en terechte kritiek op Israel, de pro Palestina beweging indiskrediet te brengen.Een bekende truuc uit het pro Israelische kamp, zoalsook in Nederland het geval is. ¨(2)UW DEMAGOGIE/FEITEN VERSUS VERONDERSTELLINGENNadat u gewag hebt gemaakt van twee antisemitische incidentenen er uw zorg over hebt uitgesproken, dat volgens u toenemende uitingenvan Jodenhaat zo weinig protest uitlokken,schrijft uIk citeer u´´Maar stel dat een dokter aan een zieke vrouw uit de moslimgemeenschap gezegd had dat ze maar naar Irak moest gaan, waar een genocide bezig is. Of naar Pakistan of Afghanistan waar meisjes – en hun ouders – gruwelijk verminkt of gedood worden omdat ze naar school willen gaan. Of naar Nigeria met zijn islamitisch geweld tegen ‘ongelovigen’. Kamerbreed zou de verontwaardiging geweest zijn. Niemand zou gedaan hebben alsof zoiets alleen de moslimgemeenschap aanging.´´…………´´Dat zal evenmin gebeuren na de genocide-waarschuwing van aartsbisschop Athanasius Toma Dawod van de Syriaakse Orthodoxe kerk, en van de oudste bevolkingsgroepen en kerken in het Midden-Oosten. Hij zei zaterdag dat de verovering door IS van Qaraqosh, de grootste christelijke stad van Irak, een dramatisch keerpunt vormt. ‘Nu is er een etnische zuivering, een genocide bezig. Ze vermoorden onze mensen in de naam van Allah en zeggen aan hun volgelingen die iedereen die een christen vermoordt recht naar de hemel gaat.’ Wedden dat de reactie veel lauwer zal zijn dan over Gaza?´´In de eerste plaats dit.Demagogie behelst vaak enkele feiten, waarvan sommigewaar zijn en andere verdichtsels,  hetzij van leugens, hetzij van hetzerij, hetzij van veronderstellingen.U bedient zich van zowel feiten als van tweeverdichtsels, hetzerij en veronderstellingen.U veronderstelt namelijk, dat ´´media en politiek´´ welheftiger zullen reageren op een minderwaardige behandelingvan een islamitische vrouw door een arts, dan een Joodse vrouw.Met alle respect, gezien de toegenomen Islamofobiein Belgie (3) lijkt mij dat hoogst onwaarschijnlijk, maar in ieder geval is het slechts een veronderstelling van uw kant,die u als feit presenteert.UW DEMAGOGIE/HETZERIJISLAMOFOBIEUw demagogie werkt nog giftiger.Eerst presenteert u uw veronderstelling,dat antisemitisme minder verontwaardigingzou opwekken dan discriminatie jegens moslims (4),als feit.Om dit vervolgens toe te lichten,komt uw hetzerij, Islamofobiegenaamd, om de hoek kijken.U haalt u er namelijk  een aantal Islamitische extremistische bewegingen bij(ISIS, Boko Haram, leid ik af uit uw opmerkingenover de ´´gewelddaden´´ in Nigeria) en vrouwonvriendelijkoptreden in conservatieve gemeenschappen inPakistan en Afghanistan.Niet dat dat niet waar is, maar door het in een dergelijkesetting te brengen en ook nog eens te refereren aan´´het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden´´,maakt u zich schuldig aan groffe Islamofobie.Dit is niet minder erg dan het antisemitisme, waaroveru zich zo druk maakt.Want u weet evengoed als ik, dat u generaliseert.Die extremistische bewegingen zijn namelijkeen kleine minderheid in de Islamitischewereld.Uw  Islamofobie blijkt dan ookvooral duidelijk uit uw zinsnede ´´het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden´´Pardon mevrouw DoornaertWeleens gehoord van gruwelijk  geweld en mensenrechtenschendingen in Westerse landen.Tegen vluchtelingen ¨(5), etnische zuiveringen van Roma (6).Is dat dan niet gruwelijk.En in het internationaleDe Brits-Amerikaanse aanvallen annex bezetting van Afghanistanen Irak, die honderdduizenden doden hebbenveroorzaakt, (7).Is dat dan niet gruwelijk.En ook bitter, dat  ISIS  een dodelijkbijproduct is van de nasleep van de Amerikaanse bezetting inIrak. (8)Dwaal ik nu afNeen, dit haal ik slechts aan om u erop te wijzen,  hoe generaliserend eneenzijdig uw verwijzen naar ´´geweld in moslimlanden´´ en´´moslimextremisme´´ is.UW HOOFDDOELBAGATELLISERING VAN DE ISRAELISCHE OORLOGSMISDADENIN GAZADit waren uw afleidingsmanoevres en uw demagogie.Nu GazaIk citeer u´´En wat Gaza betreft, natuurlijk is het geweld daar heel erg. En ja, de Israëlische reactie op de raketaanvallen van Hamas is disproportioneel. En ja, natuurlijk mag en moet Israël daarvoor kritiek krijgen. Maar mag er ook aan herinnerd wordt dat Hamas de aanvallen opzettelijk uitlokt door Israëlische burgerdoelwitten te beschieten en bestanden te verbreken? En dat het opzettelijk manschappen en wapens in of bij scholen en ziekenhuizen plaatst? Die tactiek werkt uitstekend, gezien de disproportionele en eenzijdige galm in onze media over Gaza.´´Mevrouw Doornaert, interessant is, dat u vrijwel alle leugensover het Israel optreden herhaalt, die ik al eerder heb ontmaskerd. (9)Ik wil u toch nog op enkele feiten wijzen.In de eerste plaats.Fijn, dat u ´´het geweld in Gaza´´, zoals u dat zo neutraaluitdrukt (alsof het een natuurramp zou zijn), ´´heel erg´´ vindten tenminste erkent, dat het Israelische geweld in Gaza ´´disproportionneel´´ is.Maar dat kan ook niet anders he, met1916 Palestijnse doden, van wie 80 procent burger. (10)Maar uw misleidende en Israel bagatelliserende redenatie isweer klassiek en zou zo uit de koker van het Cidi, de NederlandsePR club van Israel, kunnen komen. (11)Uw opmerking, dat ´´Hamas opzettelijk Israelischeburgerdoelwitten beschiet´´ om zo een confrontatieuit te lokken, is bijna te ridicuul voor woorden, maar ikzal er toch op in gaan.In de eerste plaats komen lang niet al die beschietingen vanHamas, want te uwer informatie, in Gaza zijn meer Palestijnseverzetsbewegingen actief.Ten tweede, en dit is het belangrijkste, komt hier weeruw grove demagogie om de hoek kijken, want nog afgezien vande structurele bloedige Israelische militaire campagnes  (12), dieveel meer burgerdoden veroorzaken dan de Palestijnsegroeperingen, bagatelliseert en verdoezelt u hierbewust het feit, dat de enige aanjager van het hedendaagseMidden Oostenconflict, de 47 jarige Israelischebezetting is, met al zijn onderdrukking,terreur en tirannie.Of wilt u dat soms ontkennen.Het lijkt er wel veel op, omdat u ookin een eerder artikel deed, alsof Palestijnen voor hun plezier´´aanslagen´´ plegen. (13)Neen mevrouw Doornaert, die ´´aanslagen´´ of´´raketaanvallen´´,  zijn,  geoorloofd (tegen het Iraelischeleger) of niet  (tegen burgerdoelen) wel een directe reactie op een 47 jarigebarbaarse bezetting, iets waarvoor u bewust uw ogen sluit.Dat vind ik zeer kwalijk.Bovendien zijn de Palestijnen internationaalrechtelijkgelegitimeerd, zich militair te verzetten tegen het legervan de Israelische bezetter. (14)En ten derde is het gewoon onwaar, dat Hamas de bestanden heeft verbroken, want het is Israel en wel twee keer. (15)Een andere tactiek van Israel is zulke onzinnige eisen testellen, dat de Palestijnen er natuurlijk niet opin kunnengaan, zoals de eis tot ontwapening van Hamas. (16)Leuk geprobeerd, maar daar trappen de Palestijnen natuurlijkniet in.Israel is hier bezetter en zolang zij weigert, de resoluties na te leven en zich terug te trekken uit bezet gebied, gaat het gewapendverzet natuurlijk door.Trouwens, welke regering, (want dat is Hamas) gaat zijn bevolkinguitleveren aan een moordenaarsleger (17), dat scholenbeschiet, (18) ziekenhuizen onder vuur neemt (19) en bewustmedisch personeel onder vuur neemt, zoals Amnesty Internationalvermeldt. (20)En dan geef ik u tenslotte nog een idee, hoe dichtbevolktGaza is, namelijk een van de dichtbevolkte gebieden terwereld. (21)Wie hier luchtaanvallen pleegt of willekeurigemilitaire aanvallen uitvoert, die verboden zijn volgenshet Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (22) weetvan te voren, dat er burgerslachtoffers zullen vallen.Israel neemt dat risico bewust.Ik denk, dat ik hiermee wel genoeg inzicht heb gegeven inde structurele oorlogsmisdaden (deze aanvallen opGaza zijn immers niet van vandaag) die het Israelischeleger in Gaza en ook de West Bank pleegt.Voor meer informatie kunt u terecht bijAmnesty International (www.amnesty.org)Human Rights Watch (www.hrw.org)Btselem.org (www.btselem.org)International Red Cross (www.icrc.org)EPILOOGUw artikel is doortrokken van demagogie, in een poging,de Israelische militaire aanvallen in Gaza te vergoeilijken.En ja, de term ´´Gazacaust´´ is, hoewel de vlag de lading niet geheel dekt, zo gek nog niet (23) gezien het bewuste risico(en dan zeg ik het nog diplomatiek), dat Israel neemt metde Palestijnse burgerbevolking.Dat u de geijkte Israelpropaganda bij uw vergoeilijkinggebruikt, is al kwalijk.Maar dat u Islamofobie inzet om impliciet  Israelkritiekte pareren en daarmee welbewust haatzaait, terwijl u weet van de sinds 11/9/2001 bestaandeanti/Islamhetze, vind ik byzonder min.Ziedaar uw selectieve verontwaardiging.U schijnt nogal een fan te zijn van het ´´bestaansrecht´´van de Staat Israel (24) , ontstaan als een neo koloniaalproject.(want dat is tenslotte de Stichting van een Staat inandermans land, over de ruggen van de oorspronkelijkebevolking)Daarom eindig ik met de gevleugelde woorden vanHolocaustoverlevende en oud Bestuurslid van Een Ander JoodsGeluid, Hajo Meyer, in de hoop, dat u daaruit lering trekt.´´Zionism and Judaism are contrary to each other.Because Judaism is universal and humane, and Zionismis exactly the opposite. It is very narrow, nationalistic,racist, coloniatist, and all this.There is no ´´Nationalist Judaism´´There is Zionism and there is Judaism.And they are completely different´´. (25)Van harte beterschap met uw visie en columnstoegewenst.Mocht u op mijn brief willen reageren, houdt u er dansvp rekening mee, dat uw reactie op mijn websitezal worden geplaatst.www.astridessed.nlVriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam (1)DE STANDAARD´´BEGRIJPELIJK´´ RACISME BESTAAT NIETMIA DOORNAERThttp://www.standaard.be/cnt/dmf20140810_01211782?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding(2)GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/(3)AMNESTY INTERNATIONALCHOICE AND PREJUDICEDISCRIMINATION AGAINST MUSLIMS IN EUROPEAPRIL 2012http://www.amnesty.eu/content/assets/REPORT.pdf(4)U gebruikt de term ´´moslims´´ onjuist.Moslims verwijzen naar een religieuze groep,terwijl u hier duidelijk refereert aan ´´niet-westerse´´ allochtonen.Immers, een moslim kan iedereen zijn, ookeen Belgische autochtoon.(5)JAARRAPPORT COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS2013http://mensenrechten.nl/sites/default/files/3904.1008%20Jaarrapportage%202013_web4b.pdfMIGRATIE EN MENSENRECHTENhttp://mensenrechten.nl/sites/default/files/3904.1008%20Jaarrapportage%202013_web4b.pdf(6)HUMAN RIGHTS WATCHWILL THE SUMMER OF 2013 BE ANY DIFFERENT FORROMA IN FRANCE16 JULY 2013http://www.hrw.org/news/2013/07/16/will-summer-2013-be-any-different-roma-franceHUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES/SHAMEFUL RHETORIC AGAINST ROMA INFRANCE27 SEPTEMBER 2013http://www.hrw.org/news/2013/09/27/dispatches-shameful-rhetoric-against-roma-france(7)IRAQ BODY COUNTA DOSSIER OF CIVILIAN CASUALTIES IN IRAQ2003-2005https://www.iraqbodycount.org/analysis/reference/press-releases/12/WIKIPEDIACIVILIAN CASUALTIES (2001-2003)http://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_casualties_in_the_War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)#Civilian_casualties_.282001.E2.80.932003.29UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDOCTOBER 2010http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808(8)OBAMA´S NIEUWE OORLOG (4’/MISDADIGELUCHTAANVALLEN OP EEN MISDADIGE GROEPERINGPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/IRAK/BURGEROORLOG ENDREIGENDE ESCALATIEPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/(9)´´ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN´´/VIJFLEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/(10)ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULThttp://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault(11)VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNENESTHER VOET, DIRECTEUR VAN HET CIDI11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtmlCIDIwww.cidi.nl(12)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(13)´´ Israël daarentegen bouwde het scheidingshek om zijn bevolking – ook de Israëlische Arabieren – te beschermen tegen blinde moordaanslagen´´BRABOSHMOEDIGT MINISTER PRESIDENT KRIS PEETERSNIEUWE JODENHAAT AAN IN VLAANDERENMIA DOORNAERT7 JUNI 2012http://brabosh.com/2012/06/07/pqpct-iqo-2/(14)”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C(15)DE REDACTIE.BEISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN30 JULI 2014http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2047343TIJD.BEISRAEL SCHENDT EIGEN BESTAND4 AUGUSTUS 2014http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Israel_schendt_eigen_bestand.9530368-3143.art(16)VOLKSKRANTMILITANTE TAK HAMAS/STOP ONDERHANDELINGENCAIRO7 AUGUSTUS 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3715073/2014/08/07/Hamas-weigert-te-praten-over-ontwapening.dhtml(17)AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL´S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THEWEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf(18)

´´De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

Diplomaten zijn verrast over de sterke bewoordingen die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Vooral de worden ‘geschokt’ en ‘schandelijk’ worden als opmerkelijk bestempeld. ‘De Verenigde Staten zijn geschokt door de schandelijke beschieting vandaag van een VN-school in Rafah, waar zo’n 3.000 ontheemde mensen hun toevlucht hadden gezocht en waarbij minstens tien Palestijnse burgers tragisch om het leven kwamen’, stelt Washington.

TIJD.BE

´´HUMANITAIR BESTAND´´ GAZA

VS HALEN UIT NAAR ISRAEL

4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

(19)

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL/GAZA

ATTACKS ON MEDICAL FACILITIES AND CIVILIANS

ADD TO WAR CRIME ALLEGATIONS

21 JULY 2014

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-attacks-medical-facilities-and-civilians-add-war-crime-allegations-2014-07-219

(20)

AMNESTY INTERNATIONAL

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS

ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY

7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

(21)

WIKIPEDIA

GAZASTROOK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gazastrook

(22)

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(23)

TIJD.BE

NEEN, IK AARZEL NIET MEER OM HET WOORD ´´GAZACAUST´´

IN DE MOND TE NEMEN

MARC VAN RANST

1 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/opinie/analyse/Neen_ik_aarzel_niet_meer_om_het_woord_Gazacaust_in_de_mond_te_nemen.9529412-2336.art

(24)´´Niemand vergelijkt ze met nazi’s en suggereert al dus dat hun landen geen bestaansrecht hebben.´´BRABOSHMOEDIGT MINISTER PRESIDENT KRIS PEETERSNIEUWE JODENHAAT AAN IN VLAANDERENMIA DOORNAERT7 JUNI 2012http://brabosh.com/2012/06/07/pqpct-iqo-2/(25)ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISMHOLOCAUST SURVIVOR DR HAJO MEYERhttp://www.intifada-palestine.com/2014/08/zionism-nothing-judaism-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+intifada-palestine%2FyTiY+%28Intifada+Palestine%29ZIE VOOR HET GEHELE INTERVIEW METDAVID ZLUTNICKhttp://www.infiniteunknown.net/2011/03/14/an-interview-with-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer-zionism-has-nothing-to-do-with-judaism/TEKST´´BEGRIJPELIJK´´ RACISME BESTAAT NIET

Gisteren om 03:00 door Mia Doornaert

Jodenhaat harder bestrijden is in ons aller belang, schrijft Mia Doornaert.

Een Antwerpse arts weigert een 90-jarige vrouw met een gebroken rib te behandelen, omdat ze Joodse is. Ze moet maar naar Gaza gaan, zegt hij. Een mandataris van CD&V, Hassan Aarab, betreurt dat Hitler niet alle joden heeft vermoord. In de plaats van stante pede uit de partij gezet te worden, komt hij ervan af met een ‘spijtbetuiging’, die druipt van de onoprechtheid. In België en de rest van West-Europa nemen aanvallen op Joodse instellingen en mensen toe. In betogingen weerklinkt weer de lieflijke kreet ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ – hielp die kreet misschien inspireren tot de obscene term ‘Gazacaust’?

Het angstwekkende is dat die toenemende uitingen van jodenhaat zo weinig protest en veroordeling uitlokken. Als je de meeste van onze politici en media hoort, dan zijn ze een zaak van de ‘Joodse gemeenschap’.

Maar stel dat een dokter aan een zieke vrouw uit de moslimgemeenschap gezegd had dat ze maar naar Irak moest gaan, waar een genocide bezig is. Of naar Pakistan of Afghanistan waar meisjes – en hun ouders – gruwelijk verminkt of gedood worden omdat ze naar school willen gaan. Of naar Nigeria met zijn islamitisch geweld tegen ‘ongelovigen’. Kamerbreed zou de verontwaardiging geweest zijn. Niemand zou gedaan hebben alsof zoiets alleen de moslimgemeenschap aanging.

Evenmin haalt ook maar iemand er de Shoah bij als in Irak tienduizenden leden van de Jezidi-gemeenschap opgejaagd in een kaal berggebied zitten, met de ‘keuze’ tussen omkomen van honger en dorst of vermoord worden door de soennitische IS die hen omsingelt.

Dat zal evenmin gebeuren na de genocide-waarschuwing van aartsbisschop Athanasius Toma Dawod van de Syriaakse Orthodoxe kerk, en van de oudste bevolkingsgroepen en kerken in het Midden-Oosten. Hij zei zaterdag dat de verovering door IS van Qaraqosh, de grootste christelijke stad van Irak, een dramatisch keerpunt vormt. ‘Nu is er een etnische zuivering, een genocide bezig. Ze vermoorden onze mensen in de naam van Allah en zeggen aan hun volgelingen die iedereen die een christen vermoordt recht naar de hemel gaat.’ Wedden dat de reactie veel lauwer zal zijn dan over Gaza?

En wat Gaza betreft, natuurlijk is het geweld daar heel erg. En ja, de Israëlische reactie op de raketaanvallen van Hamas is disproportioneel. En ja, natuurlijk mag en moet Israël daarvoor kritiek krijgen. Maar mag er ook aan herinnerd wordt dat Hamas de aanvallen opzettelijk uitlokt door Israëlische burgerdoelwitten te beschieten en bestanden te verbreken? En dat het opzettelijk manschappen en wapens in of bij scholen en ziekenhuizen plaatst? Die tactiek werkt uitstekend, gezien de disproportionele en eenzijdige galm in onze media over Gaza. Die is beangstigend, want als iedereen hetzelfde zegt, betekent dit dat niemand nog nadenkt. En dat we in het domein van de emotie zitten, van een gevaarlijke emotie.

Niemand zou aanvaarden dat het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden ingeroepen zou worden als excuus of vergoelijking voor racisme tegen islamitische landgenoten. Maar haatboodschappen en agressie tegen onze Joodse medeburgers worden wel vergoelijkt, of toch ‘begrijpelijk’ genoemd, wegens ‘Gaza’.

Wel, we moeten die helemaal niet begrijpen. Wie in een democratisch land wil wonen, hoort de grondwettelijke, democratische waarden van dat land te respecteren. En die waarden bannen elke vorm van rassenhaat. We zitten op een gevaarlijk hellend vlak als we een onderscheid maken tussen fout en ‘begrijpelijk’ racisme.

Nu al circuleert een enorme propaganda van jodenhaat, met name in een deel van de allochtone bevolking. ‘Vuile Jood’ is in sommige wijken van onze grote steden weer een vaak gehoord scheldwoord. Waarop wachten we om dat anti-Joods racisme veel ondubbelzinniger en harder te bestrijden? Dat is niet alleen in het belang van de Joodse gemeenschap. Dat is in het belang van ons democratisch bestel. Want de geschiedenis toont het: waar Joden vervolgd worden is de democratie in gevaar.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!