De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Asielextremisme/Vluchtelingenmisdadigers Teeven en co/Schreibtischmorder/J’Accuse

Asielextremisme/Vluchtelingenmisdadigers Teeven en co/Schreibtischmorder/J’Accuse

donderdag 12 februari 2015 13:25
Spread the love

ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVENEN CO, SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSE!Commentaar op Elsevier artikel ” Extremisten zonder grenzen:Dit is de wereld van het asielextremisme”’

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

”Revealing a crime is not a crime”

Een wijze vrouw zei eens, dat de beste niet militaire  manier om jetegenstander wind uit de zeilen te nemen, karaktermoord is, aldan niet versterkt door de omkering van de werkelijkheid.Zo worden slachtoffers daders en daders slachtoffers.
Een van de meest sprekende voorbeelden in Nederland is hetasielbeleid, waarvan het mij niet zal verbazen, als het door lateregeneraties wordt neergezet als een ”misdaad tegen de menselijkheid. [1]
Ik noem de uitvoerders van het asielbeleid, en daarmee bedoel ikde politiek verantwoordelijken, maar ook bedrijven zoals BAM, diehet faciliteren door de bouw van vreemdelingendetentiecentra [2] en vervoersmaatschappijen zoals de KLM [3], die vluchtelingen helpenmee deporteren naar oorlog, vervolging en ellende, SCHREIBTISCHMORDER,omdat ze zelf geen vuile handen maken, maar hetzij achter hun bureaude opdrachten geven, of er dik aan verdienen.
Daarover later.
Eerst de lastercampagne tegen diegenen, die het beleid inwoord en daad aanvallen
AIVD
De AIVD, Waakhond van de ”Nationale Veiligheid” [veiligheidvan de machthebbers, natuurlijk], een organisatie, dieniet terugschrikt voor samenwerking met buitenlandseVeiligheidsdiensten, die het niet zo nauw nemen metde mensenrechten [to put it mildly] [4], is al jaren intensief en fel bezigmet een gerichte campagne tegen wat zij noemen ”asielextremisme”,waarbij gedaan wordt alsof het op zijn minst om Michael Corleones’s ofAl Capone’s gaat. [5] Er wordt gesproken over ”intimiderend en/of gewelddadig verzet tegenhet asielbeleid”. [6]Op zijn minst zou je dan denken aan ontvoering of zware mishandeling.Niets minder is waar.In de praktijk gaat het vrijwel altijd om het bekladden en/ofbesmeuren met verf van gebouwen en of woningen van directverantwoordelijken voor het asielbeleid. [7]Door de  AIVD en co opgezweept tot ”intimiderend gedrag”
Ik kom zo te spreken over werkelijk gewelddadig en intimiderendgedrag, dat van de Nederlandse Staat en zijn verlengstukken, tegenvluchtelingen  bij de uitvoering van die misdaad tegen de menselijkheid,het Asielbeleid. [8]
Eerst het anti vluchtelingen gif van Elsevier.

GIFTIG ANTI ASIELVERZET STUKJE IN ELSEVIER,
DE”INTIMIDATIES” DOOR ACTIVISTEN
DE  ”BEREKENING” VAN JOKE KAVIAAR,”BEDREIGING” VAN TEEVEN EN CO, DADERS WORDEN SLACHTOFFER

Een van de belangrijkste kanten van propaganda is hetdemoniseren van de tegenstander, het in twijfel trekkenvan diens motieven en vooral:De aandacht af te leidenvan de zaak waartegen die tegenstander strijdt.
Wat dat betreft bewees Elsevier de Staatsdienaren vanhet Asielbeleid een goede dienst met haar stukje ” Extremisten zonder grenzen:Dit is de wereld van het asielextremisme”’ [9]
Het artikel begint ogenschijnlijk objectief met de beschrijvingvan een actie bij Kamp Zeist [waar naast een gevangenis eneen regulier asielzoekerscentrum, ook een uitzetcentrum is gevestigd]tegen de ”kindvriendelijke”  gesloten gezinsvoorzieningen. [10]
Maar al gauw neemt de tendentieuze teneur het over.Er wordt [uit de koker van Elsevier zelf] gesproken over de”intimidaties” door activisten, hun idealistische bedoelingenworden in twijfel getrokken [activiste Joke Kaviaarwordt beschuldigd van ”berekening”], de acties zoudende vluchtelingen juist ”hinderen”, de effectiviteit van deprotestacties wordt op denigrerende wijze in twijfel getrokken,activisten worden gecriminaliseerd omdat zij geen afstandnemen van de ”hardere acties” en  de KLMen andere uitvoerders van het Asielbeleid worden impliciettot ”slachtoffers’ bestempeld.
Verder wordt zeker een derde van het artikel besteed aan derechtszaak rond activiste Joke Kaviaar [waarbij ook de nietrelevante veroordeling uit de 80 er jaren wordt gehaald], de”beveiliging” rond Teeven en het commentaar van ex minister vanMigratie en Asiel, Leers,  die hier feitelijk als ”slachtoffers”van de ”asielextremisten” worden gepresenteerd.Met natuurlijk de weglating van de slachtoffers, die Leersen Teeven hebben gemaakt en in het laatste geval, nog maken.
Enkele citaten
”De bekladdingen, intimidaties en vernielingen zijn geen fenomeen van de afgelopen twee jaar. Om bedrijven voor te bereiden, bracht het ministerie van Justitie al in 2011 een brochure uit met informatie en tips, zoals ‘Vermijd het plaatsen van privé-informatie op visitekaartjes’ en ‘Zet de vuilcontainer bij voorkeur in een schuurtje’.”………….
”Een Afghaanse man komt naar het hek om te vertellen dat hij in hongerstaking is gegaan. Eerst reageert Kaviaar bezorgd, maar daarna concludeert ze berekenend: ‘Als je doorgaat met de hongerstaking, dan maak je het hun probleem. Want als je in hongerstaking gaat, dan word je zwakker en ziek. En dan mogen ze je officieel niet op het vliegtuig zetten.’………….
”GetraumatiseerdDeze acties leveren dus weinig concreets op voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En de demonstraties voor detentiecentra hebben een averechts effect, omdat het lawaai getraumatiseerde asielzoekers angstig maakt.”
……………..
”Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te ‘waarschuwen’ niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.” [11]

Maar het meest bezwarende is nog, dat de zaak waar het in werkelijkheidom gaat, de manier waarop er in Nederland [en Europa] metvluchtelingen wordt omgesprongen, het zogenaamde ”Asielbeleid”nauwelijks in het artikel aan bod komt.En dat is het meest giftige EN effectieve van de Elsevier propaganda.

ELSEVIER ARTIKELASIELBELEIDACTIE TEGEN ‘KINDVRIENDELIJKE” GESLOTEN GEZINSVOORZIENING
Een van mijn hoofdbezwaren tegen het Elsevier stuk is,dat de aandacht werd afgeleid van waar het om gaat:De misdaden van de Nederlandse Staat tegen de vluchtelingen,ook wel ”Asielbeleid” genoemd.Elsevier noemt de actie tegen de ”kindvriendelijke gezinsvoorzieningin Kamp Zeist [12]Voor ik beschrijf, hoe ”kindvriendelijk, eerst iets overhet asielbeleid in het algemeen.

DE MISDADEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT TEGENVLUCHTELINGEN
De Kamp Zeist actievoerders, waartoe ook ondergetekende behoorde, willen primair  een einde aan opsluiting,uitsluiting en deportatie ¨(uitzetting dus) van vluchtelingen.Vluchtelingen vluchten niet zomaar, maar zijn op zoek naarbetere levensomstandigheden en/of veiligheid.Ze zijn afkomstig uit oorlogsgebieden en/of moeten vrezen voorvervolging in eigen land.Daarom hebben ze recht op veiligheid in Nederland.Op papier hebben vluchtelingen, die worden vervolgd,recht op asiel, maar ondanks alles  wat er wordtbeweerd, is er geen eerlijke asielprocedure, want in depraktijk is een IND beslissing bindend.Ja, na een negatieve IND beslissing kan menwel naar de rechter stappen, maar die toetst niet inhoudelijk.Dat houdt in, dat er niet opnieuw naar bewijsmateriaal etcwordt gekeken, maar alleen, of de IND zich aan de proceduregehouden heeft. [13]Geen eerlijke kans dus.
En wat de IND procedure zelf betreft:Vaak worden de vluchtelingen al met wantrouwen bekeken en wordt vergeetachtigheidal gauw als leugenachtig en onbetrouwbaar aangemerkt.Vluchtelingen, die hiernaartoe komen vanwege armoede,hebben sowieso geen recht op asiel en worden op eennare manier door pers, politiek en maatschappijgecriminaliseerd als ´´gelukszoekers´´
Alsof een mens niet het recht heeft zich aan armoede enongelijkheid te ontworstelen.
Vrijwaring van armoede wordt wel als mensenrechtgenoemd (14), maar als vluchteling kun je er geenberoep op doen.En dan worden vluchtelingen, die, terecht, Nederlandniet willen verlaten, terug naar af, ook nog eensopgesloten in detentiecentra, die door de Overheidgeen ´´gevangenissen´´ worden genoemd, maardat natuurlijk wel zijn.Is er geen ´´zicht op uitzetting´´, dan worden ze´´geklinkerd´´, wat betekent, vrijgelaten zonderenig recht op basisbehoeften en een dak bovenhun hoofd, waarmee de ellende van de ´´uitgeprocedeerden´´begint. (15)
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJKEN GEEN GEVANGENIS?/VERGEET HET MAAR
En nu naar de ”Kamp Zeist” actie [16]Bij het inhumane beleid komt nog de opsluiting met gezinnenmet kinderen, ja, in detentiecellen.Na jarenlange kritiek van Amnesty International en anderen, (17)besloot de Nederlandse Overheid/Staatssecretaris Teeven danmet een alternatief te komen en dat is geworden de ´´GeslotenGezinsvoorziening´´Volgens het gelikte propagandafilmpje van de Rijksoverheidslapen ´´vanaf 1 october kinderen, die als vreemdelingenin bewaring worden gesteld, niet meer achter slot en grendel´´ (18)
GEVANGENIS/JA,.WEL DEGELIJKGranted, in een gevangeniscel slapen een aantal kinderen niet meer, maar diezogenaamde ´´kindvriendelijke´´ gezinsvoorziening, is natuurlijkwel degelijk een gevangenis.
Ten eersteOp de achtergrond van de kale binnenplaats staat een muur en een behoorlijk hoge ook, bovendien onder stroom.Kindvriendelijk he.Ten tweedeDe ”bewoners” van de ”kindvriendelijke gezinsvoorziening”mogen de barak [want veel meer is die gezinsvoorzieningniet] wel in en uit lopen, maar ze mogen het terrein niet af.Dat heet dus:Een gevangenis, want er is geen vrijheid van beweging.
GEEN KINDEREN ACHTER SLOT EN GRENDEL?/EEN FABELTJEVerder is de bewering, dat er geen kinderen meer achter slot engrendel zitten, een fabeltje.Want gezinnen met kinderen en ook wie minderjarige vreemdelingen [AMA’s) [voor wie deze Gezinsvoorzieningen ook zijn], belandenalleen onder stricte voorwaarden in deze Gesloten Gezinsvoorzieningen.
AAls er zicht is op uitzettingBAls het gezin heeft aangegeven, nadrukkelijk niette willen meewerken aan uitzettingCAls er kans is op onttrekking aan de uitzetting[dus dat mensen ervandoor willen gaan] [19]
Met andere woorden:Als er NIET direct zicht is op uitzetting, belanden gezinnennog steeds in de ”gewone” vreemdelingendetentiecentra.Er zitten dus nog WEL kinderen in vreemdelingendetentiecentrain de cel.Bijvoorbeeld in detentiecentrum Zestienhoven zittenwel degelijk kinderen.
WELKE GROEPEN IN GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGENEn nogmaals, om welke groepen gaat het hierGezinnen, die op de luchthaven asiel hebben aangevraagden over wie ”nog nader onderzoek” nodig is [endie dus niet in procedure zijn]En gezinnen en minderjarige vreemdelingen, die moetenterugkeren naar het land van herkomst.Gedeporteerd dus.KINDVRIENDELIJK/VERGEET HET MAARIk heb al aangegeven, dat een zichtbare muur om de binnenplaatsdie het gevangeniskarakter benadrukt, in het geheel nietkindvriendelijk is.Voeg daaraan toe, een kale, troosteloze binnenplaats[geen gras etc], een buitenhek onder stroom, geen schoolof behoorlijke speelplaats, hoe kindvriendelijk is dat?Dat maken een paar cosmetische hoogstandjes, zoalseen beer en wat speelgoed, natuurlijk niet goed.En hoe ”kindvriendelijk” is een deportatie?
WAAR HET OM DRAAIT/DE DEPORTATIES/ECHT ”KINDVRIENDELIJK”Alle gekheid op een stokje.Kinderen worden opgesloten in een cel [inhumaan]of hebben het tijdelijk wat beter in Gesloten Gezinsvoorzieningen,waar ze leven in een huis en naar buiten kunnen [alleen OP het terrein],maar waar het op uitdraait is, dat ze toch worden uitgezet.Sterker nog:Gezinnen KOMEN alleen in deze huisjes, als er zicht is opsnelle uitzetting.En hoe kindvriendelijk is uitzetting naar een oorlogsgebied,naar vervolging of grote armoede.Door en door hypocriet dus, die zogenaamde ”kindvriendelijke”voorziening, waarover de door Elsevier gecriminaliseerdeschrijfster en activiste Joke Kaviaareen treffend stuk heeft geschreven. [20]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN,KWAM DE POLITIE ONS HALEN”Tijdens de actie zijn op de Muur van Kamp Zeist gesprekkengevoerd tussen actievoerders en vluchtelingen in deze o zokindvriendelijke Gezinsvoorzieningen.Die vertelden een weinig kindvriendelijk verhaal.Over hoe ze om zes uur ‘s morgens van hun bedgelicht werden door de politie en werden meegenomennaar deze Gesloten Gezinsvoorziening.Kinderen in een ruk uit hun vertrouwde omgeving gehaald,van een toekomst beroofd [meisje van 12 zat op deMiddelbare School] en naar een gevaarlijke enonzekere toekomst op weg.Sikhs uit Afghanistan, die tot een religieuze minderheidbehoren. [21]Hoe veilig en kindvriendelijk wordt hun bestaan?Dit zijn de schrijnende verhalen, die niet naar boven warengekomen, als deze actie niet was gevoerd.En om te voorkomen, dat deze mensen naamloos wordengedeporteerd, heeft Joke het verhaal doorverteld. [22]Ik citeer de laatste woorden van  Joke Kaviaar inhaar verslag ”Toen het zes uur was, we lagen te slapen, toenkwam de politie ons halen”. [23]”Als kort na tien uur de Bratra komt om ons van de muur te halen en we nog eens vragen aan de vluchtelingen of er nog laatste dingen zijn die ze kwijt willen, herhaalt de man met wie we het meest gesproken hebben dat ze hulp nodig hebben. “We need help. Help us”. Een laatste keer zwaaien met mijn arm boven de muur bij de arrestatie. Ik weet dat ik snel weer vrij zal zijn. Maar deze mensen, deze vluchtelingen? Wat moet er van ze worden?” [24]

KLM, BAM, BLOED AAN JE HANDEN!
In de criminalisering van van het verzet tegen het asielbeleid, merktElsevier op
”Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te ‘waarschuwen’ niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.”
Hier wordt de indruk gewekt, dat de luchtvaartmaastchappijenonschuldig zijn en de actievoerders de boosdoeners.Het omgekeerde is waar.Willens en wetens werken luchtvaartmaatschappijen als de KLMal jaren mee aan de uitzetting van vluchtelingen naar onveiligelanden en oorlogsgebieden en verdienen daar dik aan.Ondergetekende en anderen hebben ze daarop meerdere malenaangesproken en steevast komt het antwoord terug, dat ditwordt gedaan ”in opdracht van de autoriteiten”, terwijl zezelf de beslissing nemen.Als transportschakel in de asielketen zijn zij medeverantwoordelijkwanneer de vluchteling iets overkomt.Dat maakt KLM en co niet tot ”slachtoffer” van de actievoerders,maar tot medebeul van vluchtelingen, die worden gedeporteerd. [25]Dat eist verzet. Een Afghaanse vluchteling, die tijdens de ambtsperiode vanminister Verdonk werd uitgezet, werd later gedood. [26]Hij is door een luchtvaartmaatschappij vervoerd.En die is medeverantwoordelijk voor zijn dood.
BAM
Dezelfde besmette verantwoordelijkheid geldt voor bedrijvenals BAM, die bouwen aan vreemdelingendetentiecentra en erdik aan verdienen. [27]Zij zijn als belangrijke schakel in de asielketen medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen van devluchtelingen.
Geen slachtoffers dus, maar daders.
TEEVEN EN VERANTWOORDELIJKENSCHREIBTISCHMORDER
Schreibtischmorder, ik heb dat woord niet voor niets gebruikt.In Elsevier wordt Teeven geciteerd, die de actievoerders”laffe typetjes” noemt.Zo zou ik hem en vooral zijn anonieme ambtenaren willennoemen, die besluiten nemen, die levens van mensenvernietigen, van achter hun bureau.Gezinnen, die uit elkaar gerukt worden, mensen, dieworden uitgezet naar een onzekere en onveilige situatie.Hongerstakende vluchtelingen, die ondanks hun slechtegezondheidstoestand worden uitgezet. [28]Vluchtelingen, die na uitzetting worden gedood in hetland van herkomst. [29]Of van wie niets meer is vernomen……..Vluchtelingen zoals de Iranier Kambiz Roustayi ende Rus Dolmatov, zelfmoord plegen vanwege uitzettingnaar foltering en dood. [30]

Wie zijn hier nu laf?
Schreibtischmorder, Teeven en zijn verantwoordelijke medewerkers,die zelf hun handen niet vuil maken, maar bevelen geven, dieleiden tot foltering en dood.Met de KLM, BAM en andere schakels in de keten als medeverantwoordelijken.

EPILOOG
Een misdaad tegen de menselijkheid. [31]Zo noem ik het Nederlandse Asielbeleid.Want het geeft vluchtelingen geen eerlijke procedure,rukt gezinnen uit elkaar, sluit onschuldigen op,vaak onder slechte omstandigheden [32] en stuurt vluchtelingen willens enwetens terug naar oorlog en dood. [33]
Partners in crime:De KLM, bedrijven, die dik aan het asielbeleidverdienen door te bouwen aan vreemdelingendetentiecentra.
Maar vooral klaag ik aan die anonieme hogere ambtenaren,die van achter hun bureau beslissingen nemen, diemensenlevens verwoesten.
Dat zijn de werkelijke daders en boosdoenersen” asielextremisten”, niet de actievoerders, die hunmisdaden aan de kaak stellen.
Elsevier zet in zijn artikel over ”asielextremisme” [34]de wereld op zijn kop, criminaliseert degenen, die strijden tegen het asielbeleid en maakt van daders, slachtoffers. 
Overeind blijft echter staan her misdadige beleid metal zijn mensenrechtenschendingen
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME
De strijd om het menswaardig bestaan van vluchtelingen gaat door!

Astrid Essed
NOTEN

[1]
DEFINITIE ”MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDVOLGENS HET STATUUT VAN ROME [WAARUIT VOORTGEKOMENHET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]

ARTICLE 7CRIMES AGAINST HUMANITYFor the purpose of this Statute. ”crime against humanity”means any of the following acts when committed as a partof a widespread or systematic attack against any civilianpopulation, with knowlegde of the attack
a
Murder……………d
Deportation or forcible transfer of people……………
e
Imprisonment or other severe deprivation ofphysical liberty in violation of fundamental rulesof international law………….
f
Torture
……………

k
Other inhumane acts of a similar character, intentionallycausing great suffering, or serious injury to bodyor to mental or physical health…………
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONALCRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[2]
BAM BESMET BEDRIJFBAM BESMET BEDRIJF BOUWT NIEUWE GRENSGEVANGENISSCHIPHOL [OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]

http://www.bambesmetbedrijf.nl/

OVERHEID EN BESMETTE BEDRIJVEN: DE SCHANDPAAL
http://www.dc-16.nl/pdf/De_schandpaal.pdf

NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
CONSORTIUM DC16WIE EN WAAR IS DC16
http://dc-16.nl/wie_waar_DC16.html

NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
BEDRIJVEN BOUWEN AAN EEN GRENSGEVANGENIS
http://www.dc-16.nl/bedrijven_bouwen_grensgevangenis.html

[3]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAARGEVAARLIJKE EN OORLOGSGEBIEDEN
http://www.astridessed.nl/tag/klm/

OVERZICHT VREEMDELINGENDETENTIECENTRUMSCHIPHOLSTOP D16DETENTIECENTRUM ROTTERDAM:DEPORTATIEGEVANGENIS VOOR IEDEREEN ZONDERGELDIGE PAPIEREN
http://www.dc-16.nl/situatie_nieuw_detentiecentrum_Rotterdam.html

[4]

”Internationale samenwerking is al zo oud als inlichtingendiensten bestaan, maar de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt door de internationalisering van de samenleving en de daarbij behorende technologische ontwikkelingen. De aard van samenwerken varieert van dagelijks contact tussen inlichtingenofficieren, tot overleg op hoog strategisch niveau. De diensten wisselen ook analyses en methodieken uit. Het komt eveneens voor dat diensten elkaars medewerkers trainen.  

De dienst legt in het jaarverslag uit welke dilemma’s een rol spelen bij internationale samenwerking. Bij het aangaan van een relatie met een dienst, wordt het democratisch gehalte van het betreffende land zwaar meegewogen. Daar waar onzekerheid bestaat over de manier waarop informatie tot stand komt, zal de AIVD kiezen voor een summier contact. Ook wordt in die gevallen zeer terughoudend informatie verstrekt. Maar, in het belang van de nationale veiligheid is internationale samenwerking onontbeerlijk.”

AIVD

INTERNATIONAAL SAMENWERKEN VOOR NATIONAAL BELANG

https://www.aivd.nl/organisatie/werken-aivd-0/@2129/aivd-internationaal/

AIVDSAMENWERKING MET CIA
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCECOMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCEAGENCY´S DETENTION AND INTERROGATIONPROGRAM
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
NRC´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN´´EXPLICIETE DETAILS´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/martelrapport-cia-verwacht-expliciete-details-over-harde-technieken/
NRCCIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVEREFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/cia-misleidde-publiek-en-politiek-over-ineffectieve-martelprogramma/
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORISTPETER STORM9 DECEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/12/09/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/

[5]
WIKIPEDIAMICHAEL CORLEONE
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Corleone

WIKIPEDIAAL CAPONE
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Capone

[6]

”Op andere momenten in 2013 kwam het wel tot meer extreme vormen van protest. Zo werd getracht de politiek en de ambtelijke top die betrokken is bij het asiel- en vreemdelingenbeleid te intimideren. Het kantoor van een politieke partij werd beklad en het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg te maken met persoonlijke bedreiging en bekladding van zijn woning. Op een bouwplaats van een bedrijf dat betrokken is bij de bouw van huisvesting voor asielzoekers werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht. Uitzettingen werden gedwarsboomd door ‘waarschuwingen’ te geven aan luchtvaartmaatschappijen en door uit te zetten personen te instrueren hoe zich te misdragen.”
AIVD JAARVERSLAG 2013, BLADZIJDE 25ONDER DE KOP ”INTIMIDEREND OF GEWELDDADIG VERZETTEGEN HET ASIEL EN VREEMDELINGENBELEID
RIJKSOVERHEIDJAARVERSLAG AIVD 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2014/04/01/jaarverslag-aivd-2013.html

”Intimiderend en/of gewelddadig verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid Het afgelopen jaar werd – naast nieuwe publicaties van gegevens van bij het beleid betrokken ondernemingen en instanties – opnieuw gekenmerkt door harde acties tegen het asielbeleid, zoals brandstichting en vernieling.”
AIVDEXTREMISME:INTIMIDEREND EN/OF GEWELDDADIG VERZET TEGEN HET ASIEL EN VREEMDELINGENBELEIDJAARVERSLAG 2010PAGINA 15
http://www.aivdkennisbank.nl/FbContent.ashx/downloads/Jaarverslag_2010_AIVD.pdf#page=15

BRON
http://www.aivdkennisbank.nl/jaarverslag-2011/aDU2909_Extremisme-Intimiderend-enof-gewelddadig-verzet-tegen-het-asiel-en-vreemdelingenbeleid.aspx

”Verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid Bij het verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid zijn activisme en extremisme verweven, zoals de AIVD in 2009 al in het rapport Het vuur van het verzet constateerde. Ook de internationale samenwerking speelt blijvend een belangrijke rol. Zoals verwacht was er na 2009 sprake van een radicalisering van het verzet, dat zich onder meer uitte in een aanzienlijke vermeerdering van het aantal vernielingen en brandstichtingen. De scheiding tussen het asiel- en vreemdelingenbeleid en andere actieterreinen, met name antifascisme, is minder geworden door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (zie paragraaf 3.2.3). Door die samenwerking is het aantal extremisten weliswaar gegroeid, maar het aantal blijft beperkt tot enige tientallen.”
AIVDLINKS ACTIVISME EN EXTREMISME IN NEDERLAND, PAGINA 10Divers en difuus, wisselvallig en wispelturig
SEPTEMBER 2013
https://www.aivd.nl/publicaties/aivd-publicaties/@3002/links-activisme/

AIVDEXTREMISMELINKS EXTREMISMEEEN OVERZICHT VAN ACTIES TEGEN HET ASIELEN VREEMDELINGENBELEID IN DE AFGELOPENDECENNIA
https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/links-extremisme/verzet-asielbeleid/overzicht-acties/

NU.NLTER HORST WIL ASIELEXTREMISME HARD AANPAKKEN12 OCTOBER 2009
http://www.nu.nl/algemeen/2100179/horst-wil-asielextremisme-hard-aanpakken.html

[7]
EEN KEUR UIT DE VRESELIJKE ”BEDREIGINGEN ENINTIMIDATIES” DOOR ”ASIELEXTREMISTEN” TEGENNEDERLANDSE STAATSDIENAREN EN HUN VERLENGSTUKKENALS BEDRIJVEN ETCHET BESMEUREN OF BEKLADDEN MET VERF VAN STAATSGEBOUWENEN/OF HUIZEN VAN TOPMENSEN, BETROKKEN BIJ MISDADENTEGEN DE MENSELIJKHEID [HET ASIELBELEID]DE BEZETTING VANSTAATS GEBOUWEN
G4SBLOED AAN JE HANDEN? VERF OP JE DEUR
https://www.indymedia.nl/node/18827

NU.NLKANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUMBEKLAD7 AUGUSTUS 2013
http://www.nu.nl/binnenland/3544744/kantoor-bouwer-rotterdams-uitzetcentrum-beklad.html

LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S EN KLM
https://www.indymedia.nl/node/23847

VERF EN LEUZEN OP VOORDEUREN HOOGGEPLAATSTE

JUSTITIEMEDEWERKERS

https://www.indymedia.nl/node/24857

NU.NL

ACTIVISTEN BEZETTEN GEBOUW IND

17 APRIL 2009

http://www.nu.nl/algemeen/1949995/activisten-bezetten-gebouw-ind.html

[8]
ZIE VOOR MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID NOOT 1

[9]

ELSEVIEREXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELDVAN HET ASIELEXTREMISME
http://www.astridessed.nl/artikel-elsevierkritiek-volgt-in-een-commentaarasielextremisten-zonder-grenzen-dit-is-de-wereld-van-het-asielextremisme/

ZIE TEKST GEHEEL ONDERIN

[10]

INDYMEDIA.NL
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEISThttps://www.indymedia.nl/node/25557NO BORDER.NLAAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEISTMet informatie over verloop actie [Livestream]https://no-border.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeist/

AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEIST/GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGENNIET HUMAAN,  MAAR GEVANGENIS/STRIJD GAATDOOR TOT DE LAATSTE VLUCHTELING VRIJ ISASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeistgesloten-gezinsvoorzieningen-niet-humaan-maar-gevangenisstrijd-gaat-door-tot-de-laatste-vluchteling-vrij-is/

[11]

ELSEVIEREXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELDVAN HET ASIELEXTREMISME

http://www.astridessed.nl/artikel-elsevierkritiek-volgt-in-een-commentaarasielextremisten-zonder-grenzen-dit-is-de-wereld-van-het-asielextremisme/

[12]

ELSEVIEREXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELDVAN HET ASIELEXTREMISME

http://www.astridessed.nl/artikel-elsevierkritiek-volgt-in-een-commentaarasielextremisten-zonder-grenzen-dit-is-de-wereld-van-het-asielextremisme/

INDYMEDIA.NL
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEISThttps://www.indymedia.nl/node/25557

[13]
NOSD´66 /INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

[14]
´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,´´

 PREAMBLEINTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIALAND CULTURAL RIGHTS  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm ´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,´´
PREAMBLE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL ANDPOLITICAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[15]

UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/HET GESOL/DE VERDRIJVINGASTRID ESSED
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=15010

[16]
INDYMEDIA.NL
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEISThttps://www.indymedia.nl/node/25557

[17]
Kinderen horen niet in de cel, maar ook niet op straat.AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND, MENSENRECHTEN INZorgen die Amnesty en andere organisaties aangaande Nederland naar voren hebben gebracht zijn onder meer…………….
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/nederland-mensenrechten-in  GEEN KIND IN DE CEL http://www.geenkindindecel.nl/

[18]
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html
[19]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[20]
HET BEDROG VAN FRED TEEVEN EN ZIJN AMBTENARENJOKE KAVIAAR5 OCTOBER 2014
https://jokekaviaar.nl/bedrog-teeven.html

[21]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014 https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[22]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014 https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[23]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014 https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html
[24]

”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014 https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[25]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTINGNAAR ONVEILIGE LANDEN EN OORLOGSGEBIEDEN

http://www.astridessed.nl/tag/klm/

[26]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[27]

BAM BESMET BEDRIJFBAM BESMET BEDRIJF BOUWT NIEUWE GRENSGEVANGENISSCHIPHOL [OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]

http://www.bambesmetbedrijf.nl/

OVERHEID EN BESMETTE BEDRIJVEN: DE SCHANDPAAL
http://www.dc-16.nl/pdf/De_schandpaal.pdf

NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
CONSORTIUM DC16WIE EN WAAR IS DC16
http://dc-16.nl/wie_waar_DC16.html

NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
BEDRIJVEN BOUWEN AAN EEN GRENSGEVANGENIS
http://www.dc-16.nl/bedrijven_bouwen_grensgevangenis.html

[28]

HONGERSTAKING VLUCHTELINGEN
http://www.astridessed.nl/tag/hongerstaking-vluchtelingen/

HET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKINGJOHANNES WIER STICHTING
https://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf

BRON
JOHANNES WIERSTICHTING
HONGER EN DORSTSTAKING
https://www.johannes-wier.nl/bijzondere-dossiers/honger-en-dorststaking/

JOHANNES WIERSTICHTING

https://www.johannes-wier.nl/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING HONGER/DORSTSTAKERDE HEER BAH NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-hongerdorststaker-de-heer-bah-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN TWEEDE POGING TOT UITZETTING HONGERSTAKER ISSA K NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-tweede-poging-tot-uitzetting-hongerstaker-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/

[29]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml
[30]

NU.NLMAN STEEKT ZICHZELF IN BRAND OP DE DAM6 APRIL 2011
http://www.nu.nl/binnenland/2485561/man-steekt-zichzelf-in-brand-dam.html

GELDERLANDERKAMBIZ ROUSTAYI ZAG GEEN UITWEG MEER9 APRIL 2011
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/kambiz-roustayi-zag-geen-uitweg-meer-1.786878

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID VERANTWOORDELIJKVOOR ZIJN DOODASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2011-zelfverbranding-iraanse-asielzoekernederlandse-overheid-medeverantwoordelijk-voor-zijn-dood/

[31]
[1]
DEFINITIE ”MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDVOLGENS HET STATUUT VAN ROME [WAARUIT VOORTGEKOMENHET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]

ARTICLE 7CRIMES AGAINST HUMANITYFor the purpose of this Statute. ”crime against humanity”means any of the following acts when committed as a partof a widespread or systematic attack against any civilianpopulation, with knowlegde of the attack
a
Murder……………d
Deportation or forcible transfer of people……………
e
Imprisonment or other severe deprivation ofphysical liberty in violation of fundamental rulesof international law………….
f
Torture
……………

k
Other inhumane acts of a similar character, intentionallycausing great suffering, or serious injury to bodyor to mental or physical health…………
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONALCRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[32]

DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARINGSTRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TEZETTENOver respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaringAUGUSTUS 2012
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DEONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEIDASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/

[33]

OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTENOVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE12 NOVEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTINGFAMILIE KARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-karabulut-naar-onveilig-turkijebrief-aan-klm/

[34]

ELSEVIEREXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELDVAN HET ASIELEXTREMISME
LINK
http://www.astridessed.nl/artikel-elsevierkritiek-volgt-in-een-commentaarasielextremisten-zonder-grenzen-dit-is-de-wereld-van-het-asielextremisme/

ELSEVIEREXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELDVAN HET ASIELEXTREMISME

http://www.astridessed.nl/artikel-elsevierkritiek-volgt-in-een-commentaarasielextremisten-zonder-grenzen-dit-is-de-wereld-van-het-asielextremisme/

TEKST

Extremisten zonder grenzen: dit is de wereld van het asielactivisme
Elsevier – door Nikki Sterkenburg, 2 jan 2015

De Nederlandse tak van No Border Network onderneemt al jaren acties tegen het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid. Zelf zeggen ze idealisten te zijn die in hun verzet de grenzen van de wet opzoeken. De AIVD beschouwt hen als extremisten die zich schuldig maken aan intimidaties en bedreigingen.

De verouderde bus stopt voorbij de poort van Kamp Zeist. Er stappen zo’n dertig actievoerders uit, meisjes met dreadlocks, oudere mannen met baarden, een enkeling verkleed, anderen onherkenbaar stevig ingepakt. De meesten hebben iets meegenomen dat lawaai maakt – een blik waarop ze met een stok slaan, fluitjes, een schotel zonder antenne met butsen van de klappen die het materiaal kreeg bij eerdere ‘lawaaidemonstraties’.

Rotterdammer Gert-Jan heeft om zijn nek een kleine geluidsbox hangen. Met één hand houdt hij de microfoon vast, zijn andere hand omklemt de riem van zijn hondje. ‘No borders, no nations. Stop deportations!’ (‘Geen grenzen, geen naties. Stop Deportaties’).

De groep volgt een bospad langs de randen van Kamp Zeist, ooit militair terrein en sinds 2005 in gebruik als detentiecentrum. Juni 2013 liet staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hier een Gesloten Gezinsvoorziening zou komen, die enkele maanden later in oktober openging. In Kamp Zeist zitten uitgeprocedeerde gezinnen en minderjarigen die terug moeten naar het land van herkomst, maar niet zijn uitgezet.

Goed gesprek

Nadat in september 2013 werd besloten dat gezinnen met minderjarigen niet meer in vreemdelingenbewaring mochten worden gesteld, verdwenen in korte periode bijna zestig kinderen en hun ouders in de illegaliteit. De gesloten gezinsvoorziening moet dergelijke verdwijningen voorkomen.

Terwijl de actievoerders schreeuwend langs het hek lopen, komen asielzoekers en vluchtelingen kijken. ‘We love you! Stay strong!’ roepen de activisten hun toe. Op een van de spandoeken staat een 06-nummer voor een goed gesprek, of voor juridische hulp. Het nummer staat ook op tennisballen die met een tennisracket over het hek en een metershoge muur worden geslagen.

Twee vrouwen te paard willen passeren. Agenten die de stoet begeleiden, adviseren hun een andere route te kiezen. ‘Ik begrijp niet wat jullie hier doen!’ roept een amazone tegen de actievoerders. ‘Als je iets wil veranderen, dan kan je toch beter naar Den Haag gaan?’

Afdelingen

De actie bij Kamp Zeist wordt gecoördineerd door de Nederlandse afdeling van No Border Network. Die tak bestaat uit kleinere werkgroepen, die in wisselende samenstellingen nauw samenwerken, zoals de Werkgroep Deportatieverzet, Occupy Ede, Occupy Rotterdam, de Anti Fascistische Aktie Fryslan en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). No Border heeft ook afdelingen in Brussel, Straatsburg, Calais en in diverse Britse steden, zoals Londen, Manchester en Birmingham.

De beslissing van Teeven om Kamp Zeist om te bouwen tot Gesloten Gezinsvoorziening leidt sinds afgelopen jaar tot een nieuwe ronde van acties. Want vreemdelingen opsluiten – zeker minderjarigen en kinderen – kan volgens de demonstranten niet. Een ‘gezinsvriendelijke detentie’ bestaat in hun ogen niet zolang de gezinnen die er wonen niet vrijelijk de poort uit kunnen lopen. Welvaart moet in hun ogen worden verdeeld, democratie vervangen door anarchisme en ‘Fort Europa’ afgebroken.

Intimidatie

Zelf zien ze zich als wereldverbeteraars en asielactivisten, de AIVD betitelt hen sinds 2009 als ‘extremisten’. Activisten houden zich aan de wet, extremisten doen dat niet, redeneert de AIVD. ‘Het verzet vanuit extremistische kringen tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid neemt al een aantal jaren toe. In No Border bundelen activisten en extremisten hun krachten,’ aldus het laatste jaarverslag van de AIVD.

Hoewel bij demonstraties en bijeenkomsten de gematigde activisten de extremisten vaak in toom weten te houden, maken extremisten zich volgens de AIVD op andere momenten schuldig aan intimidatie van de politieke en ambtelijke top die betrokken is bij het asiel- en vreemdelingenbeleid. Het activisme gaat verder dan demonstreren.

Cijfers ontbreken, maar een deel van de groep zou zich ook bezighouden met bekladdingen, vernielingen en intimiderende acties. ‘Het kantoor van een politieke partij werd beklad en het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg te maken met persoonlijke bedreiging en bekladding van zijn woning. Op een bouwplaats van een bedrijf dat betrokken is bij de bouw van huisvesting voor asielzoekers, werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht.’
De AIVD linkt dergelijke intimiderende acties aan No Border, al worden ze opgeëist door gelegenheidsgroeperingen als The Visitors en De Kwade Kwasten. Afgelopen zomer werden bijvoorbeeld de huizen beklad van KLM’s financieel directeur Erik Swelheim en van Hans Duijst, uitvoerend directeur West-Europa van beveiligingsbedrijf G4S, omdat KLM en G4S actief meewerken aan het uitzetten van asielzoekers.

Tijdens het in 2013 gehouden internationale No Border Camp in Rotterdam werd bouwbedrijf Van Omme en de Groot meermalen beklad met leuzen en het symbool van de SS. De actie werd opgeëist door de anarchistische beweging 325, die benadrukte dat deze los moest worden gezien van No Border.

Sprinklers

Zelf roept No Border niet op tot geweld, maar de groep neemt ook geen afstand van de acties. Op hun site zijn adressen en foto’s van de bekladde huizen te zien. In het op de site gepubliceerde document ‘De Schandpaal’ staan nog meer adressen – van het installatiebedrijf van de sprinklers voor een detentiecentrum tot aan de leverancier van het printpapier aan de IND.

Bedrijven die door acties worden getroffen, houden zich stil. ‘Ik ga er niets over zeggen, bel maar iemand anders,’ zegt de eigenaar van een facilitair bedrijf. Een bouwbedrijf: ‘Gelukkig is het bij een bekladding gebleven. Er is aangifte gedaan en we hadden bewakingsbeelden, maar er hebben geen aanhoudingen plaatsgevonden.’

En bij lang niet alle bedrijven waarvan de gegevens in ‘De Schandpaal’ staan, zijn acties geweest. Sommige bedrijven zijn er door de politie op geattendeerd dat ze op een lijst staan, andere weten van niks. (de tekst gaat verder onder het kader)

——————

‘Het is ook raar!’ zegt Kaviaar

Het is eind november als de actiegroep AAGU Kamp Zeist ‘bezet’, waar uitgeprocedeerde gezinnen zitten. Zes activisten klimmen langs ladders op een 5 meter hoge muur. Een verrassingsactie die vooraf niet op de sociale media is aangekondigd. Ook Elsevier moet het doen met beelden die via een livestream zijn uitgezonden. Een reconstructie.Vanaf half acht ‘s ochtends zitten de bestormers zo’n drie uur op de muur. De politie vraagt beneden of de actievoerders zelf van plan zijn eraf te komen. ‘We willen geen ongelukken, maar we willen hier wel zo lang mogelijk blijven zitten,’ roepen ze.
Daarna richt Joke Kaviaar, een van de actievoerders op de muur, haar camera op de kinderen die in Kamp Zeist zitten. ‘Je weet wel wie Fred Teeven is toch? Hij is de staatssecretaris die gaat over asielbeleid en hij bepaalt dus dat jullie hier opgesloten moeten worden. Wat zouden jullie tegen Fred Teeven willen zeggen? Stoute woorden mogen. Je mag best boos zijn hoor, want het is schandalig!’
‘Raar,’ roept een van de kinderen terug.
‘Het ìs ook raar!’ zegt Kaviaar.
Met een verre worp gooien de activisten stukken chocola naar de kinderen, die de rondlopende beveiliging afpakt. ‘Geef die kinderen wat te eten, stelletje hufters!’ tiert Kaviaar.
Een Afghaanse man komt naar het hek om te vertellen dat hij in hongerstaking is gegaan. Eerst reageert Kaviaar bezorgd, maar daarna concludeert ze berekenend: ‘Als je doorgaat met de hongerstaking, dan maak je het hun probleem. Want als je in hongerstaking gaat, dan word je zwakker en ziek. En dan mogen ze je officieel niet op het vliegtuig zetten.’
Uiteindelijk plukt de politie de actievoerders één voor één van de muur. ‘Werk nou even mee, want als je hier vanaf valt, ben je dood,’ verzucht een agent. Ze krijgen een strafbeschikking voor het betreden van verboden terrein en mogen diezelfde avond weer naar huis.
Naar eigen zeggen wilden de activisten gesprekken voeren met gedetineerde vluchtelingen en asielzoekers. Maar een van hen geeft later bij een andere demonstratie toe dat ze ook door de voordeur kunnen om met uitgeprocedeerde asielzoekers te spreken. ‘De bezetting was bedoeld om aandacht te vragen.’

——————-

De bekladdingen, intimidaties en vernielingen zijn geen fenomeen van de afgelopen twee jaar. Om bedrijven voor te bereiden, bracht het ministerie van Justitie al in 2011 een brochure uit met informatie en tips, zoals ‘Vermijd het plaatsen van privé-informatie op visitekaartjes’ en ‘Zet de vuilcontainer bij voorkeur in een schuurtje’.

Tijdens demonstraties en een protestmars willen activisten liever niet met de pers praten, en al helemaal niet met Elsevier. Ron ‘Vrij’ en Mikkie Venema van No Border en AAGU zeggen een geplande afspraak een dag van tevoren af, wegens een vermoeden dat ‘het bekende “rechtse” niet te vertrouwen spelletje’ met hen wordt gespeeld, hoewel ze niet aangeven wat dat concreet zou inhouden.

Gert-Jan van Occupy Rotterdam trekt zich daarop ook terug: ‘Er zal één lijn worden getrokken en daar kan ik niets aan veranderen.’ Strafrechtadvocaat Michiel Kuyp, die Joke Kaviaar en andere activisten bijstaat, wil aanvankelijk wel meewerken, maar ziet daarvan af nadat hij met zijn cliënten heeft overlegd.

Activisten die bij een demonstratie wel iets willen zeggen, geven hun naam niet. Niemand geeft toe deel te nemen aan de hardere acties, niemand neemt er afstand van. ‘Kom op, hoe bedreigend is een telefoontje of een bekladding? De grens ligt bij geweld tegen mensen. Dat keuren we af.’ En: ‘Er hebben al heel wat rechters kritische oordelen geveld over het asielbeleid. We mogen hiertegen best in opstand komen.’

ID-controle

De meesten houden hun identiteit geheim; zo worden groepen niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vragen over wat ze in het dagelijks leven doen en hoe de acties worden bekostigd, blijven onbeantwoord. Na de nodige arrestaties zijn ze inmiddels gehard; ze hebben zelf methoden ontwikkeld om elkaar te trainen.

Zo biedt activist Dhjana op aanvraag een cursus ‘ID-controle, arrestatie en verhoor’ aan. Op haar site staat de cursus ‘Mentale weerstand tijdens acties’ onder de cursus ‘Mindful zwangerschapsbegeleiding’.
Ook bij de demonstraties bij Kamp Zeist en Detentiecentrum Zestienhoven (Rotterdam) blijkt dat de actievoerders gepokt en gemazeld zijn in hun aanvaringen met wat zij ‘het ministerie van Onveiligheid en Klassenjustitie’ noemen.

Ze gebruiken hetzelfde jargon als de politie. Eenheden die tijdens acties rondrijden, duiden ze aan als ‘IBT’ (Intern Bijstandsteam) en ‘BraTra’ (Brand- en Traangaseenheid). Zelfs als ze vastzitten, maakt dat weinig indruk. Op de videobeelden van de bestorming van Kamp Zeist (zie ‘”Het is ook raar!” zegt Kaviaar’) wijzen Kaviaar en een andere actievoerder naar twee cellencomplexen: nummer 50 en nummer 52. ‘Daar zat ik altijd mijn boetes uit.’ (de tekst gaat verder onder het kader)

——————-

Wie is Joke ‘Kaviaar’?

Een van de bekendste asielactivisten is Joke ‘Kaviaar’ (51). Haar echte naam is Joke Kuyt. Ze is geboren in Zaandam en sinds haar zeventiende actief in de Amsterdamse kraakbeweging. In de jaren tachtig werd ze al een keer tot vier maanden cel (twee voorwaardelijk) veroordeeld, omdat ze met een katapult op de Mobiele Eenheid schoot. Eind jaren tachtig trekt ze zich jaren terug uit het activisme en begint met muziek maken en dichten – om in 2004 terug te keren omdat ze naar eigen zeggen daden wil stellen. Ze haalt daarna diverse keren het nieuws, zoals in 2006, als ze een zak visafval over een Haarlemse wethouder uitstort. Zelf zegt ze een strafblad van zestien A4’tjes te hebben, de veroordelingen uit de jaren tachtig niet meegerekend.
Begin 2013 wordt ze veroordeeld tot vier maanden cel voor opruiing vanwege haar teksten. Het gaat onder meer om de tekst Waar blijft de Hollandse opstand? Daarin schrijft Kaviaar: ‘Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?’ Ook riep ze in 2011 op om op bezoek te gaan bij toenmalig minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA), ‘maar dan niet om te praten’.
In 2014 wordt haar straf in hoger beroep omgezet tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Kaviaar is in cassatie gegaan. Over haar hoger beroep concludeerde het Zaanse SP-raadslid Evert Hartog op zijn blog: ‘In haar pleidooi riep ze zo sterk op tot opstand tegen het systeem en de gehele gevestigde orde dat ze de indruk wekte
op een veroordeling uit te zijn.’
Zelf zei ze in Vrij Nederland over haar veroordeling: ‘Als bij een detentiecentrum in aanbouw een bouwkeet in de fik vliegt, zal ik daar niet wakker van liggen, mits daarbij geen slachtoffers vallen. De daders kunnen ze niet pakken, dus gaan ze langs bij Joke Kaviaar die van die felle stukjes op haar site zet.’

———————

Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te ‘waarschuwen’ niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.

Ook door activisten aangeraden hongerstakingen maken weinig indruk op de autoriteiten. Vorig jaar werden twee verzwakte hongerstakers uit Guinee in een privéjet teruggevlogen (kosten: 92.000 euro). Bij een van hen was het de vijfde uitzetpoging.

Getraumatiseerd

Deze acties leveren dus weinig concreets op voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En de demonstraties voor detentiecentra hebben een averechts effect, omdat het lawaai getraumatiseerde asielzoekers angstig maakt.

Of zoals asieladvocaat Frans Willem Verbaas eerder in Vrij Nederland stelde: ‘Een onbedoeld gevolg van de acties is dat de detentiecentra nog meer van de buitenwereld worden afgesloten dan ze al zijn. Zo was er vroeger een open dag net zoals bij andere gevangenissen, waarvoor je je kon opgeven. Bij detentiecentra voor vreemdelingen doen ze dat niet meer omdat ze dan actievoerders binnenkrijgen die vernielingen gaan aanrichten. Ik kan justitie daarin geen ongelijk geven.’

Zelf zeggen de activisten dat ze zich anders gedragen wanneer ze door de voordeur binnenkomen om uitgeprocedeerden op te zoeken, om hen niet onnodig bang te maken. (de tekst gaat verder onder het kader)

RaRa: een bron van inspiratie

In 2009 presenteerde de AIVD het rapport Het vuur van verzet. Daarin brengt de inlichtingendienst het toenemende asiel- en vreemdelingenverzet in verband met de Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa), wier ‘politiek gewelddadig activisme’ tussen 1984 en 1993 veel angst zaaide. RaRa is nooit officieel opgeheven en wordt nog altijd verantwoordelijk gehouden voor de twee bommen die in 1985 bij de ambtswoning van de toenmalige Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn (PvdA) werden geplaatst, en de bomaanslag op het huis van toenmalig staatssecretaris van Justitie Aad Kosto (PvdA) in 1991. Ook werden diverse Makro-vestigingen in brand gestoken en Shell-pompstations aangevallen.
Joke Kaviaar grijpt in haar teksten terug op RaRa. In 2010 schreef ze het pamflet ‘RaRa, wiens rechtsorde is het?’, waarvoor ze een veroordeling kreeg wegens opruiing. In haar tekst roept ze een nieuwe generatie op om op te staan ‘en de fakkel van RaRa over te nemen’. Want, zo betoogt Kaviaar, ‘een affikkend bedrijfspand is geen geweld, het is het begin van gerechtigheid’.

Hoewel de AIVD stelt dat het verzet vanuit extremistische kringen tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid toeneemt, lijkt het vooralsnog geen prioriteit te hebben bij het Openbaar Ministerie. Weliswaar is officier van justitie Bart den Hartigh speciaal belast met onderzoek naar asielgerelateerd geweld en extremisme, maar hij laat via zijn woordvoerder weten dat er momenteel geen onderzoeken lopen. ‘De politie houdt alle incidenten bij, maar dat leidt niet per definitie tot een strafrechtelijk onderzoek.’

Laffe typetjes

Dit neemt niet weg dat het verzet grimmig is. Sommige activisten dwepen met de gewelddadige acties van RaRa (zie ‘RaRa: een bron van inspiratie’) uit de jaren tachtig en negentig. Staatssecretaris Teeven merkte onlangs in De Telegraaf op dat asielactivisten medewerkers van detentiecentrum Rotterdam intimideren, wanneer die ‘s ochtends bij hun werk aankomen. ‘Dit zijn laffe typetjes die lekker anoniem met hun sjaaltje voor de mond en het mutsje over het hoofd zo veel mogelijk onzichtbaar wettelijke besluiten proberen te dwarsbomen door individuele werknemers lastig te vallen.’

Teeven zegt zelfs extra beveiliging nodig te hebben door het asielverzet: ‘Sinds november 2012 heb ik deze portefeuille en sinds januari 2013 heb ik extra beveiligingsmaatregelen.’ Duidelijk is dat zijn beveiligers weten wie ze in de gaten moeten houden.

Wanneer Teeven half december aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Hanneke Steenbergen-prijs uitreikt voor de beste scriptie op het gebied van migratierecht, is Dhjana een van de aanwezigen. Op het moment dat Teevens beveiligers naar haar ID-kaart vragen, antwoordt ze naar eigen zeggen: ‘Volgens mij spraken jullie me aan met mevrouw Samshuijzen, dus ik ben al geïdentificeerd, toch?’

Nadat haar tas is doorzocht, mag ze terug de zaal in. Kaviaar schrijft op haar site over Teevens beveiligers: ‘Zolang de tegenreactie slechts bestaat uit wat rode verf, wat harde woorden, wat demonstreren en een muur bezetten, mag je in je handjes knijpen. Slaap lekker Fred Teeven, met je bewakers naast je bed.’

‘Criminele organisaties’

Oud-minister Gerd Leers (CDA) hekelt de motieven van deze groep asielactivisten
Voormalig minister Gerd Leers (CDA, 63) kreeg in zijn periode als minister voor Integratie, Immigratie en Asiel verschillende keren te maken met No Border, Joke Kaviaar en andere groepen die zich met harde acties verzetten tegen het asielbeleid.
Terugblikkend zegt Leers: ‘Het zijn mensen die zich heel slim nobeler voordoen dan ze zijn. Er zijn genoeg groepen die op vreedzame wijze strijden voor de rechten van asielzoekers, denk aan religieuze genootschappen. Er is daardoor een camouflerende motivatie die groepen als No Border kunnen gebruiken. Daarmee doen ze alsof ze opkomen voor de zwakke migrant. Maar het blijven mensen die op de een of andere manier een soort innerlijke onvrede hebben, die hun eigen leven niet geregeld krijgen en een soort afschuw hebben van de huidige samenleving, waarin ze niet kunnen meekomen.
‘Ik kom dergelijke activisten in Limburg en Maastricht ook weleens tegen. Soms reik ik een concrete oplossing aan, maar daarin zijn ze niet geïnteresseerd. Want met oplossingen ontneem je hun een platform om reuring te maken. Dan vraag ik me soms af: zijn ze nu echt geïnteresseerd in het ideaal, of willen ze vooral herrie schoppen?
‘Er spelen veel grote financiële belangen rond het asielbeleid. Gewetenloze groepen die actief zijn in de mensenhandel, hebben er baat bij dat er reuring rond de toelatingsprocedure is. Die kunnen tegen een twijfelende Afrikaan zeggen: “Kijk, er is niet zo’n hard beleid, er zijn groepen die zich gaan verzetten als jouw asielvraag wordt afgewezen. Dat vergroot jouw kans.” Zoiets draagt bij aan iemands afweging of hij uiteindelijk voor een bootreis gaat betalen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er bij het Nederlandse asielverzet achter de schermen ook mensen zitten die er financieel beter van worden wanneer er reuring rond het asielbeleid is. Je ziet dat er een gestructureerd organisatiedenken achter zit. Ik durf te beweren dat groepen die dit soort harde acties organiseren, criminele organisaties zijn.’
Zelf werd Leers als minister ook bedreigd. Zijn huis werd beklad, zelfs nog een keer extra toen hij al geen minister meer was. ‘In mijn tijd als minister waren er bouwers die afhaakten na intimidatie. Dat vind ik onacceptabel. Ik ben wel wat gewend en vond de vervelende reacties inherent aan de functie die ik had. Maar het wordt vervelend wanneer ze een buitenstaander bij een bedreiging gaan betrekken.’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!