De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Asielactivisten bekladden Rotterdamse gebouwen/Revealing a crime is not a crime

Asielactivisten bekladden Rotterdamse gebouwen/Revealing a crime is not a crime

zaterdag 10 augustus 2013 05:01
Spread the love

 ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME ISNOT A CRIME ZIE OOK http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/ Geachte Redactie en lezers, Naar aanleiding van het bericht ”Kantoor bouwer Rotterdams Uitzetcentrum beklad” [1]heb ik onderstaand commentaar geschrevenDit geldt uiteraard ook voor andere bekladdingen, zoals die van PriceWaterhouseCoppers, BallastNedam in Rotterdam [2] en toekomstige Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1] NU.NLKANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUM BEKLAD7 AUGUSTUS 2013 http://www.nu.nl/binnenland/3544744/kantoor-bouwer-rotterdams-uitzetcentrum-beklad.html [2] GEBOUWEN ”BORDERPROFITEERS” BALLAST NEDAM EN PWC BEKLAD https://www.indymedia.nl/node/18347 http://no-border.nl/actieclaim-gebouwen-border-profiteers-ballast-nedam-en-pwc-beklad/ ZIE OOK RTV RIJNMOND RTV RIJNMONDASIELACTIVISTEN BEKLADDEN OPNIEUW ROTTERDAMS PAND http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-08-2013/asielactivisten-bekladden-opnieuw-rotterdams-pand    ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME ISNOT A CRIME ZIE OOK http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/  Het eerste, dat te zien is op de door RTV Rijnmond gemaakte foto [1] van deze”bekladactie” is de leuze ”Human Rights for Everybody” [2]En dat is nu precies, waar het bij deze actie om draait.Gelijke rechten, mensenrechten voor iedereen. Want zowel in de aard van de vreemdelingenwetgeving als de uitvoering vanhet asielbeleid is er sprake van discriminatie en ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen. VREEMDELINGENWETGEVING Het begint reeds bij het verschijnsel vreemdelingenwetgeving, waarbij eendiscriminerend onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met geldige”Nederlandse” verblijfspapieren en hen, die daarover niet beschikken.Een voorbeeld:Wanneer een Nederlander een strafbaar feit gepleegd heeft belandt hij/zij wanneer er sprake is van voldoende bewijs, in de gevangenis of krijgt eentaakstraf.Wanneer een naar Nederland gevluchte asielzoeker [die nog in procedure zit]of iemand, die hier illegaal verblijft [uitgeprocedeerd bijv]wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, belandt deze in de gevangenis en wordtna uitziting van zijn straf als ”ongewenste vreemdeling” het land uitgezet, ookal zou er sprake zijn van een gevaarlijke situatie aldaar.Maar gevaar of niet, hier is sprake van een ”dubbele straf” [3]Een ander voorbeeld:Wanneer een Nederlander bij een treincontrole erop betrapt wordtgeen geldig kaartje te hebben, krijgt hij/zij een boeteWanneer het een ”illegale” vreemdeling betreft, wordt deze het landuitgezet.Ongeacht het feit of het een gevaarlijke situatie is of niet Dat zijn een aantal fundamentele ongelijkheden.De Nederlandse Staat, die zich volgens artikel 1, NederlandseGromdwet [4] heeft gecommitteerd, niet te discrimineren en ”allen, die in Nederland wonen” [en dat is ook met ”illegalen” het geval]gelijk te behandelen, doen dat dus niet! ASIELBELEID/DE UITVOERING  In grond is de asielwetgeving al onrechtvaardig. Immers alleen diegenen, die wordenvervolgd in eigen land, kunnen in aanmerking komenvoor asiel.Diegenen, die hun land zijn ontvlucht vanwege bittere armoede,de zogenaamde ”economische vluchtelingen”komen niet in aanmerking voor asiel.Ondanks het feit, dat vrijwaring van armoede een erkendmensenrecht is, dat in verschillendeverdragen is gewaarborgd. Maar war betreft de vervolgden, die welin aanmerking komen voor asiel: In veel gevallen echter worden zij  afgewezen, watal tot hun dood heeft geleid, waarvoor de Nederlandse Staatdan verantwoordelijk is. Een tipje van de sluier:Berucht is de zelfmoord van de Russische vluchtelingDolmatov in vreemdelingendetentie [5]Een ander schokkend geval is dat van een Afghaansevluchteling, die in 2006 werd uitgezet en in 2010werd gedood door de Taliban [6]Zijn vluchtverhaal werd niet geloofd, wat leidde tot zijngewelddadige dood. Tot zover diegenen, die aanspraak kunnenmaken op asiel, maar die in heel veel gevallen niet krijgen,met bovengeschetste fatale gevolgen. VREEMDELINGENDETENTIE Over vreemdelingendetentie is veel van doenZie het kritische rapport van de Nationale Ombudsman [7]Maar het fundamentele onrecht is, dat hier mensenzitten gedetineerd, die noch verdacht te zijn, noch te zijn veroordeeldvoor een strafbaar feit, maar toch vastziittenHun enige ”misdaad”?Te zijn gevlucht voor vervolging en/of armoede/oorlog. Bovendien is het vaak uitzichtloos, hoe lang zij vastzitten.In feite is hun detentie een internationaal verboden”administratieve detentie” [8], omdat zij vastzittenzonder aanklacht of proces.De vraag, ”of het behoorlijk-humaan is, om mensenzonder veroordeling op deze wijze op te sluiten”, steltde Nationale Ombudsman zichzelf ook in zijn rapport [9] OMSTANDIGHEDEN VREEMDELINGENDETENTIE De omstandigheden van de vreemdelingendetentie zijn nog slechterdan in ”reguliere” gevangenissen.Er is geen recht op arbeid, weinig of geen recreatiemogelijkheden,geen recht op onderwijs, geen begeleid verlofbij speciale omstandigheden [zoals geboorte ofoverlijden familieleden] [10]Ook zijn er nog steeds kinderen in detentie [11]De toegang tot de medische zorg is slecht [12]Maar wat vaak als ergst wordt ervaren is de uitzichtloosheid, omdat hetzoals gezegd, nooit duiidelijk is, hoelang iemandvast blijft zitten.[13]Het is dan ook niet voor niets, dat Amnesty Internationaleen campagne/petitie is gestart tegen de kwalijkepraktijk van vreemdelingendetentie [14]  DE RECHTELOZE POSITIE VAN UITGEPROCEDEERDEN De lijst van onrecht, aan vluchtelingen aangedaan in Nederland,maar ook in andere Europese landen [15], is lang, evenalshun daaruit voortvloeiende lijdensweg. Nog enkele zaken hieruit en wel de positie van ”uitgeprocedeerden”Wanneer een vluchteling in Nederland ”uitgeprocedeerd” is [dus geenrecht heeft op asiel], dient hij/zij Nederland binnen 48 uur teverlaten.Ik ben van mening dat niemand weg hoeft, omdat mensen niet voorniets vluchten.Maar dat terzijde, omdat ik nu de praktijk in het Neerlandse beschrijf: Mensen ”moeten” dan wel weg, maar kunnen dat vaak niet.Deels omdat zij gevaar lopen in eigen land vanwege vervolging [maar nietzijn geloofd door de IND, die soms de meest absurde bewijzen vraagt],

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!