De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Armeense Genocide/Geen ”vooropgezet plan tot vernietiging”/Geen genocide

Armeense Genocide/Geen ”vooropgezet plan tot vernietiging”/Geen genocide

zaterdag 2 mei 2015 06:27
Spread the love

ARMEENSE GENOCIDE/GEEN ”VOOROPGEZET PLANTOT VERNIETIGING”/GEEN GENOCIDE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/armeense-genocidegeen-vooropgezet-plan-tot-vernietiginggeen-genocide/

Op 23 april 2015 hebben Armeniers en Turken gezamenlijk in Amsterdam de Turkse massamoorden op De Armeense bevolking tussen1915-1917 herdacht. [1]Memorabel en belangrijk.Want de slachtoffers van massamoorden, die immers misdaden tegen de menselijkheid zijn, moeten in de herinneringblijven en herdacht blijven worden. [2]
Algemeen wordt bij het noemen van deze massamoorden gesproken over de Armeense genocide, iets iets waarmee ik het niet eens ben. [3]
Let wel, dat doet niets af aan de misdadigheid van wat heeft plaatsgevonden,met als gevolg naar schatting meer dan 1 miljoen Armeense slachtoffers. [4]

ACHTERGROND:
Sinds het eind van de 19e eeuw was er steeds meer Armeens verzet tegen het Turkse gezag, dat hierop reageerde met moordpartijen. [5]Gevolg was, dat het Armeense verzet steeds meer aansluitingzocht bij Rusland, dat, evenals de Armeniers, Grieks orthodox was,al was het vooral een Armeens nationalistisch streven. [6]Het broeide dus al veel langer.
De massamoorden, die algemeen ”genocide” worden genoemd,hebben echter plaatsgevonden onder het regime van de Jong Turken, een groep Turkse officieren, die in 1908 een staatsgreep pleegde, waarbij de macht van deSultan behoorlijk werd gekortwiekt [7].In feite had hij nauwelijks macht meer.Hij werd binnen het jaar door zijn broer vervangen, die alleennog maar in naam Sultan was. [8]

De relatie van het Armeense verzet met Rusland intensifeerde zich door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, fatale gevolgen.van met de Eerste Wereldoorlog, fatale gevolgen.Want het Turks Ottomaanse Rijk koos de kant van deCentrale Mogendheden [Duitse Keizerrijk, Oostenrijk Hongaarse Monarchie,Bulgarije], terwijl delen van het Armeense verzet aan de kant van de Geallieerden[Groot-Britannie,Frankrijk en het Russische Keizerrijk] stond. [9]Ondertussen hadden de Jong Turken in 1913 opnieuw een staatsgreepgepleegd, waarbij een triumviraat, bestaande uit Talaat Pasja,Enver Pasja en Djemal Pasja het voor het zeggen kreeg. [10]Het bewind was  extreem-nationalistisch van aard en streefde eenmoderne Turkse Staat na, waarin geen plaats was voor minderhedenals de Armeniers. [11]Dat legde de fatale basis voor de massale etnische zuiveringen vande Armeniers.

OPSTAND IN VAN
Na een gevoelige Turkse militaire nederlaag, waarbij Enver Pasja deArmeniers openlijk beschuldigde van verraad, begon de ellendepas goed. [12]
Een Armeense opstand in de stad Van brak uit op 20 april 2015, de Russen intervenieerde, maar uiteindelijk moesten de Armeniershet veld ruimen. [13]Tijdens die opstand werd een groot aantal Armeniers gedood. [14]

MASSASLACHTINGEN/ETNISCHE ZUIVERINGENARRESTATIE, DEPORTATIE EN EXECUTIE VAN ARMEENSE ELITE
Algemeen wordt aangenomen, dat het startpunt voorde massaslachtingen en etnische zuiveringen, de arrestatie van 50 vooraanstaandeArmeense hooggeplaatsten en intellectuelen was, die later werden geexecuteerd.[15]Ze werden weggezet als ”verraders” door de Turkse propagandamachine,die reeds lang op volle toeren draaide. [16]Uiteindelijk werden honderden Armeense intellectuelen gedeporteerd,gedetineerd en tenslotte gedood. [17]Opdracht tot deze arrestaties werd op het hoogste niveau gegeven, doorTalaat Pasja, een van de leden van het Jong Turken Driemanschap.Armeniers in het Ottomaanse leger werden ontwapend en gedood.Armeens bezit werd geconfisqueerd. [18]Vervolging was het dus duidelijk, maar was het ook genocide?

DOOD IN DE WOESTIJNETNISCHE ZUIVERINGEN EN MASSASLACHTINGEN
Maar dit was nog maar het begin van de nachtmerrie:In de zomer van 1915 startten de massale deportaties [etnische zuiveringendus] van Armeniers,, die grofweg de woestijn ingejaagd werden en massaalgedood. [19]Huiveringwekkende aantallen doden, varierend van 800 000 totmeer dan 1 miljoen. [20]

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, JAMAAR IS HET OOK GENOCIDE?
”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;” [21]

………

……….

Artikel 2, Convention on the Prevention and Punishment 

of the Crime of Genocide [22] [Genocideverdrag] 

Een onvoorstelbaar menselijk drama.Gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid.Dat staat als een paal boven water.Dat de opdrachten tot deportatie en zelfs massaslachtingenop het hoogste niveau werden gegeven, staat zonder meer vast.Zulke massale deportaties en gruwelijkheden kunnen andersniet plaatsvinden, want excessen waren het niet.We praten over een periode van 1915-1917
Bovendien heeft Talaat Pasja, een van de leden vanhet Jong Turken Driemanschap, opgemerkt:
””door de voortzetting van de deportatie van de weeskinderen naar hun bestemming gedurende extreme koude, verzekeren wij hun eeuwige rust.” [23]Een griezelige uitspraak, die vaak wordt aangehaald om de vooropgezetteintentie om de Armeniers te ”vernietigen” hard te maken.
Maar hoewel duidelijk is, dat Talaat Pasja en zijn trawanten van hetDriemanschap oorlogsmisdadigers en misdadigers tegen de menselijkheidwaren, is dat nog iets anders dan genocide.
WAT IS GENOCIDE?
Ik citeer uit de Mensenrechtenencyclopedievan Amnesty International:”Volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan. Genocide is een bijzondere en massale vorm van buitengerechtelijke executies (zie dat trefwoord voor cijfers van slachtoffers) of democide.” [24]
Het Genocideverdrag spreekt in artikel 2 van ”intent to destroy” [25]
Dus voordat er gesproken wordt over ”genocide” moet ”beyond doubt”bewezen zijn, dat er sprake geweest is van een VOOROPGEZETTEBEDOELING tot ”vernietiging” [doden] van  ”a national, ethnical, racial or religious group” [26].Dat is nogal wat.
In het geval van de Holocaust  en Rwanda massaslachtingen in 1994 was dat duidelijk. [27]Joden [en zigeuners] werden massaal gedood, omdat zij Joden en zigeuners waren.Op de Wannsee Conferentie werd besloten tot de ”Endlosung der Judenfrage”, maar al vanaf de opkomst van Hitler werden Joden systematisch vervolgd, gedood, vernederd, omdat ze Joden waren enhet naziregime was op hun vernietiging uit. [28]Met Rwanda hetzelfde.De vernietiging van de Tutsi’s omdat ze Tutsi’s waren, was huiveringwekkend duidelijk en gericht.Geruime tijd voor het doden werd daarvoor uitgebreid propagandagemaakt. [29]
Maar bij de Armeense massaslachtingen lag het ingewikkelder.
Nogeens een overzicht van de gebeurtenissen uit 1915 [30]

  • januari: Het Ottomaanse leger lijdt bij Sar?kam?? een zware nederlaag tegen de Russen
  • februari: Brits offensief bij Gallipoli om de toegang tot de Bosporus te verwerven.
  • april: Armeense opstand in Van. Het bevel tot deportatie wordt gegeven van Armeniërs uit de oostelijk gelegen provincies. Op 24 april wordt een groot deel van de Armeense elite in Istanboel opgepakt, weggevoerd of vermoord.
  • mei: De Britse, Franse en Russische regeringen waarschuwen dat ze de Ottomaanse leiders persoonlijk verantwoordelijk zullen stellen voor de bloedbaden
  • zomer 1915: start van deportaties en moordpartijen van Armeniërs in het binnenland en aan de Middellandse Zeekust.
  • september: uitvaardiging van een wet voor de onteigening van de bezittingen van de weggevoerden.

Duidelijk wordt, dat er een direct verband was tussen de misdadigeacties tegen de Armeniers en de Eerste Wereldoorlog.De Ottomaanse nederlagen tegen de geallieerden, het tot zondebokmaken van de Armeniers wegens de steun van een deel van de oppositie
voor Rusland [geallierde kamp].En daarbij kwam het Turks extreem-nationalistische strevenvan het Jong Turkse Driemanschap, dat geen ruimte lietaan niet-Turkse minderheden. [31]
 Van zowel dat ”vijfde colonne idee” [alle Armeniers zijnverraders] als het extreem Turks nationalistischestreven werden honderdduizenden Armeniers de dodelijkeslachtoffers [32]
Die etnische zuiveringen en massaslachtingenvonden natuurlijk in opdracht van de hoogsteautoriteiten plaats, een ”collectieve straf”  in de zin van:
”Een deel van de Armeniers heeft al dan niet in de strijd[want zo luidden de beschuldigingen op een gegevenmoment] de kant van de Geallieerden gekozen en plegendaarmee verraad.Dus zijn alle Armeniers verraders en moeten ze wordengestraft.” [33]

Maar dat is niet voldoende om er het woord ”genocide”aan te verbinden.
Genocide is moord op een groep voorbedachten rade, OMDAT ze behoren tot een bepaalde etniciteit, religie.
Na een zorgvuldig georchestreerde jarenlange[of maandenlange] hetze en begeleid van eenvooropgezet plan.
Hier zie ik geen vooropgezetheid, maar misdadigeregime maatregelen als gevolg van de Eerste Wereldoorlogen de al dan niet deelname van Armeense kringenaan de geallieerde strijd, wat werd afgerekend opeen weerloze burgerbevolking.
Het Turkse nationalisme, dat de Armeniers wildeverdrijven, had een element van vooropgezetheid,maar niet tot vernietiging, maar verdrijving.En ook niet OMDAT ze Armeniers waren.Trouwens, minder bekend is, dat ook andereniet Turkse minderheden, zoals de Koerden,zijn verdreven. [34]
Bovendien:Als het genocide [moord op een etnische groepmet voorbedachten rade] geweest was, waar lag danhet vooropgezette plan, de jarenlange[genocide is een langer proces] propaganda,de bewuste haatzaaierij?
Dan was van etnisch gestook hiervoor al lang voor de EersteWereldoorlog sprake geweest.Genocide komt echt niet uit de lucht vallen.Daarvoor is een ”intent to destroy” nodig, eenvoorbereidingsplan en een jarenlange hetze, zoals bij de Holocaust en de massaslachtingen in Rwanda. [35]

TENSLOTTE
GenocideZo noemen een twintigtal landen, politici en historici en ook de Paus, de op de Armeniers gepleegde massamoorden  [waarvan trouwens ookandere minderheden slachtoffer zijn geworden] [36].
Volgens mij is dat niet zo, omdat nergens is aangetoond ofbewezen, dat er een vooropgezet plan was om de Armenierste doden, vanwege hun afkomst.
Dat maakt wat gebeurd is niet minder misdadig, maar genocide?Nee.
Juist bij dergelijke gruwelijkheden is het belangrijk, zorgvuldig tedefinieren en de feiten goed te onderzoeken en op een rijtje te zetten.
Ook zonder het genocide woord is wat er gebeurd is, al erg genoeg.
Laten we dergelijke misdaden blijven herdenken.Als veroordeling van wat er gebeurd is en waarschuwing voor de toekomst.DeWereldMorgen.be
Astrid Essed

NOTEN

[1]

AT5ARMENIERS EN TURKEN STAAN STIL BIJ ARMEENSE GENOCIDE23 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142415/video-armenirs-en-turken-staan-stil-bij-armeense-genocide

[2]

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, ARTIKEL7, STATUUT VAN ROME
”Article 7 Crimes against humanity
 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;”…………….

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[3]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide

WIKIPEDIAARMENIAN GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide

AT5ARMENIERS EN TURKEN STAAN STIL BIJ ARMEENSE GENOCIDE23 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142415/video-armenirs-en-turken-staan-stil-bij-armeense-genocide

NPOIN EUROPA + 1915DE ARMEENSE GENOCIDE
http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2007/december/In-Europa-1915-1.html

NRCPAUS NOEMT ARMEENSE MASSAMOORD ”EERSTE GENOCIDEVAN DE 20STE EEUW”12 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/paus-noemt-armeense-bloedbad-eerste-genocide-van-20e-eeuw/

NRCHOE ZAT HET OOK ALWEER? DE ARMEENSE GENOCIDENOG EENS UITGELEGD24 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/24/de-kwestie-van-de-armeense-genocide-nog-eens-uitgelegd/

[4]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDEAANTAL SLACHTOFFERS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Aantal_slachtoffers

[5]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

WIKIPEDIAARMENIAN GENOCIDE/HAMIDIAN MASSACRES, 1894-96
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide#Hamidian_massacres.2C_1894.E2.80.9396

[6]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[7]

WIKIPEDIAJONGE TURKEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken

WIKIPEDIAJONGE TURKEN/STAATSGREEP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken#Staatsgreep

[8]

”Sultan Abdul Hamid II beschikte niet over loyale troepen en capituleerde voor de opstandige Jong-Turken. Hij moest akkoord gaan met het kortwieken van zijn macht. Binnen een jaar werd hij vervangen door zijn kleurloze broer Mehmed V, die geen enkele invloed had.”
WIKIPEDIAJONGE TURKEN/STAATSGREEP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken#Staatsgreep

WIKIPEDIAMEHMET V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mehmet_V

[9]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[10]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDE/ACHTERGROND
http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Achtergrond

[11]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDE/ACHTERGROND
http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Achtergrond

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[12]

”On 24 December 1914, Minister of War Enver Pasha implemented a plan to encircle and destroy the Russian Caucasus Army at Sarikamish in order to regain territories lost to Russia after the Russo-Turkish War of 1877–78. Enver Pasha’s forces were routed in the battle, and almost completely destroyed. Returning to Constantinople, Enver Pasha publicly blamed his defeat on Armenians in the region having actively sided with the Russians.”
WIKIPEDIABATTLE OF SARIKAMISH
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide#Battle_of_Sarikamish

[13]

WIKIPEDIADEFENSE OF VAN (1915)
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)

WIKIPEDIADEFENSE OF VAN (1915), RUSSIAN RELIEF, MAY
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#Russian_relief.2C_May

WIKIPEDIADEFENSE OF VAN (1915), THE FINAL EVACUATION, APRIL 1918

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#The_final_evacuation.2C_April_1918

[14]

WIKIPEDIADEFENSE OF VAN (1915)CASUALTIES

http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_Van_(1915)#Casualties

[15]

BBCQ & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE13 APRIL 2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[16]

BBCQ & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE13 APRIL 2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[17]

WIKIPEDIADEPORTATION OF ARMENIAN INTELLECTUALS ON 24 APRIL 2015

http://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_Armenian_intellectuals_on_24_April_1915

[18]

WIKIPEDIATALAAT PASHA
http://en.wikipedia.org/wiki/Talaat_Pasha

BBCQ & A: ARMENIAN GENOCIDE DISPUTE13 APRIL 2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-16352745

[19]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDE/SAMENVATTING VANDE GEBEURTENISSEN VAN 1915

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Samenvatting_van_de_gebeurtenissen_van_1915

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[20]

NRCDIPLOMATIEKE REL: TURKIJE ROEPT AMBASSADEUR TERUGUIT VATICAAN12 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/diplomatieke-rel-turkije-roept-ambassadeur-terug-uit-vaticaan/

”De International Association of Genocide Scholars gaat uit van meer dan 1 miljoen doden.”

NOSVIJF VRAGEN OVER DE MASSSAMOORD OP ARMENIERS12 APRIL 2015

http://nos.nl/artikel/2029820-vijf-vragen-over-de-armeense-genocide.html

[21]

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[22]

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[23]
NPOIN EUROPA + 1915DE ARMEENSE GENOCIDE

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2007/december/In-Europa-1915-1.html

[24]

AMNESTY INTERNATIONALMENSENRECHTENENCYCLOPEDIEGENOCIDE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/genocide

[25]

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:”…………
CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[26]

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:”…………
CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/x1cppcg.htm

[27]

WIKIPEDIAHOLOCAUST

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

WIKIPEDIARWANDAN GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide

[28]

WIKIPEDIAWANNSEE CONFERENCE

http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference

WIKIPEDIAENDLOSUNG DER JUDENFRAGE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage

[29]

WIKIPEDIARWANDAN GENOCIDEPREPARATIONS FOR GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#Preparation_for_genocide

BBCRWANDA GENOCIDE: 100 DAYS OF SLAUGTER7 APRIL 2014

http://www.bbc.com/news/world-africa-26875506

[30]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDESAMENVATTING VAN DE GEBEURTENISSEN VAN 1915

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Samenvatting_van_de_gebeurtenissen_van_1915

[31]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[32]

EERSTE GENOCIDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW?PETER STORM13 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/13/eerste-genocide-van-de-twintigste-eeuw/

[33]

WIKIPEDIACOLLECTIVE PUNISHMENT

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_punishment

[34]

WIKIPEDIAARMEENSE GENOCIDEANDERE TRAGEDIES IN HET OTTOMAANSE RIJK TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide#Andere_tragedies_in_het_Ottomaanse_Rijk_tijdens_de_Eerste_Wereldoorlog

[35]

WIKIPEDIAHOLOCAUSTACHTERGROND

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust#Achtergrond

WIKIPEDIARWANDAN GENOCIDEPREPARATION FOR GENOCIDE

http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#Preparation_for_genocide

[36]

WIKIPEDIAARMENIAN GENOCIDE/RECOGNITIONPARLIAMENTS AND GOVERNMENTS

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_recognition#Parliaments_and_governments

NRCPAUS NOEMT ARMEENSE MASSAMOORD ”EERSTE GENOCIDEVAN 20STE EEUW”12 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/12/paus-noemt-armeense-bloedbad-eerste-genocide-van-20e-eeuw/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!