De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpse burgemeester laat laarzen dreunen

Antwerpse burgemeester laat laarzen dreunen

donderdag 27 januari 2011 10:46
Spread the love

In de Antwerpse gemeenteraad en districtsraad hadden interpellaties plaats over de massale “blitz krieg” van de politie op 10 januari tegen enkele krakers / daklozen van de rijkswachtkazerne in de wijk St.Andries. Senator en gemeenteraadslid Freya Piryns nam op maandag 24/1/11 burgemeester Janssens (SP.a) onder vuur. Ilse Van Dienderen legde in de districtsraad een advies ter stemming voor op dinsdag 25/1/11. Freya en Ilse zijn raadsleden van Groen!

Intimidatie als doel

Wie verwacht dat op dergelijke tussenkomsten met een “dialoog” gereageerd wordt, vergist zich. De benepen sfeer in die raden leidt er toe dat de bekritiseerde fracties zich op hun eng territorium verschansen. De politieke meerderheid belet per definitie dat de oppositie een “overwinning” binnenhaalt, ook al zijn de aangehaalde argumenten voor ieder normaal denkend burger onweerlegbaar.

Waarover ging het? Op maandag ochtend 10 januari overviel een leger van 150 in gevecht uniform uitgedoste flikken de al acht maanden gekraakte ex-rijkswachtkazerne aan de Lange Vlierstraat in het centrum van de stad. Bijgestaan door een speciale interventie eenheid, een helikopter, een waterkanon, de recherche,…

Dat om negen geweldloze mensen met hun honden en poezen te achtervolgen en te arresteren. Duidelijk een zoveelste poging de armen te criminaliseren, zoals het Daklozen Aktie Komitee (DAK) al jaren aanklaagt. Deze keer bijgevallen door een deel van het middenveld, de stadsdienst Samenlevingsopbouw, het buurtcomité, de bewoners van St.Andries, de media, zoals Gazet van Antwerpen en ATV.

Overlees rustig dit hele krankzinnige verhaal op (1) en (2). Het is typerend voor een stadsbestuur dat zich richt op de rijken, de meer arme wijken sloopt, de oorspronkelijke bewoners verjaagd en al wie niet in het rechtse burgerlijke plaatje van Janssens past, “opkuist”. De overval op 10 januari had intimidatie van mogelijke oppositie als doel. Hij past in de tactiek van de stedelijke meerderheid om het onveiligheidsgevoel te vergroten en extreem rechts de loef af te steken.

Lompenproletariaat?

De krakers van vzw ‘t Duivenkot zijn evenmin als die van vzw DAK, “lompenproletariaat”. Ze spreken vlot meerdere talen en voleindigden meestal hun middelbaar onderwijs. Ze hebben vele vaardigheden, waarbij verdraagzaam gezamenlijk leven niet de minste is. Ze komen op voor betaalbaar wonen en een humane steun aan de daklozen en armen.

Ze zijn autonoom en niet omkoopbaar met grote subsidies. Ze zijn dus “gevaarlijk”. Ze vormen met hun acties voor betaalbaar wonen een voorhoede ten gunste van alle niet rijke Antwerpenaren. Die in krotten wonen, die door de deurwaarder op straat gezet worden wegens huurachterstand, die niet aan een sociale woning geraken. Gezinnen met kinderen zijn de grootste slachtoffers. Gediscrimineerd door het stedelijk beleid.

In de gemeenteraad klaagde Freya Piryns dit alles aan. Op de meeste vragen kreeg ze geen antwoord. Hoever het staat met de hulp aan daklozen, in de winter bvb., was geen reactie waardig. Janssens had na de politie actie met de corps chef overlegd. De overval werd gerechtvaardigd omdat een vonnis van de vrederechter werd uitgevoerd. Best mogelijk, maar die vrederechter of deurwaarder vroegen uiteraard niet dat dit met zo’n macht van de “gewapende arm” zou gebeuren. En niemand geloofd dat Janssens niet bij de voorbereiding van die razzia betrokken was. Of is hij niet meer verantwoordelijk voor de“openbare orde” die zijn flikken hier bewust verstoorden?

“Goede oefening”…

Lex Moolenaar, journalist van Gazet van Antwerpen, plaatste op de site van zijn krant een geluid fragment met Freya Piryns over haar interpellatie. En met het dissidente gemeenteraadslid Frank Hosteaux (SP.a ?) over onder meer het armoedebeleid in zijn wijk, “den 2060”. (3)

Meer dan 150 flikken, een helikopter,… Waarom ? Omdat men zogenaamd niet wist welk “gevaar” kon opduiken. Hoeveel krakers in dat pand zaten. Duizend ? En dat terwijl de stadsdienst Samenlevingsopbouw al maanden intens samenwerkte met de krakers, over wonen, over cultuur. En de “Cel info” van de recherche ? Die overal met haar neus tussen zit. Die politie cel wist ongetwijfeld wat de situatie in de rijkswachtkazerne in werkelijkheid was. Janssens beschouwde die terreur aanval als een “goede oefening” met enkele geweldloze krakers als doelwit. Hij feliciteerde in de raad als opper flik zijn manschappen.

Burgemeester als macho

De warrige, met ingehouden woede gegeven reactie van de burgemeester op de interpellatie van Freya Piryns, bevatte twee onthullende momenten. Janssens verweet Freya haar… lichaamshouding. Opnieuw toonde hij zijn seksueel gefrustreerde aard. Freya mag er zijn. Dat hoeft niet ontkend. Maar zoals geweten, bezitten vrouwen naast een lichaam ook hersenen.

De seksist Janssens is gebiologeerd door het “object” vrouw en dat beïnvloedt zijn hersenfunctie. Dat bleek weer. Inhoudelijke antwoorden aan Freya Piryns bleven achterwege. Wel ergerde hem de “lichaamshouding” van een intelligente vrouw die niet van plan was plat te gaan voor hem. Zo’n macho “ruikt” dat. Hij verweet Freya Piryns “stemmingmakerij” en “insinuaties” in plaats van een antwoord te geven op de interpellatie. Bijvoorbeeld, hoeveel heeft dat grapje gekost ?

Enkele jaren geleden bewees Janssens zijn bemoei zuchtige hypocriete aard, toen hij bij een bezoekje aan de brandweerkazerne op de binnendeuren van kleding kastjes, posters met… blote madammen ontdekte. Geen enkele brandweerman of vrouw stoorde dat. Janssens maakte er een belachelijke, puriteinse rel van.

DAK heeft “andere doeleinden”…

Een tweede onthullend moment in de raad was de mening van Janssens over het Daklozen Aktie Komitee, dat in vijftien jaar zes kraken – soms langdurige – achter de rug heeft. Dat bij de de rijkswachtkazerne slechts zijdelings betrokken was, maar wel een gerespecteerde specialist inzake armoede is. Het DAK, waarvan ik al die tijd voorzitter ben, trapt al eens op de zere tenen van de burgemeester en schepenen. Dat wordt nauwkeurig bijgehouden, onder meer door die “Cel info”.

Janssens trachtte in de recente gemeenteraad het DAK “verdacht” te maken. Het DAK, dat een goed jaar geleden met andere Belgen wegens hun werk in de armoede sector bij… Koning Albert II ontvangen werd. Zij het veilig in de gaten gehouden door de staatsveiligheid.

Volgens Janssens is Antwerpen “een voorbeeld inzake hulpverlening aan daklozen en armen”. Die “hulpverlening” bestaat in grote mate uit razzia’s en criminalisering van de armen, niet door het in beschuldiging stellen van de veroorzakers van de armoede. Het OCMW schiet schandelijk tekort.

En, verwijzend naar het DAK, zei de burgemeester : “Diegenen die het anders voorstellen hebben “andere doeleinden”… Zijn ze “extremisten” ? Plannen ze een staatsgreep? Zit de Vorst mee in het complot ? In ieder geval eisen ze dat de criminalisering van armen, ophoudt. De achterbakse insinuaties van de burgemeester in volle gemeenteraad zijn onaanvaard baar.

Deze figuren met “andere doeleinden” – ondemocratische ? – maken wel deel uit van Basta!, een stedelijk oppositie front met enige invloed. (4) Janssens beschuldigde het DAK er van “politiek geïnspireerd” te zijn. Dat is hij zelf natuurlijk niet, als vriendje van de beton maffia die de wijken verwoest en de huurprijzen voor gewone burgers onbetaalbaar maakt.

Hoe dat in het werk gaat kan Koen Blijweert, een zelf verklaarde “vastgoed tycoon”, je uitleggen.(5) Een burgemeester die ook de SP als volks partij kapot maakte en op “loft socialisten” mikt. De door Janssens gesteunde massale razzia op 10 januari tegen enkele actievoerders van de rijkswacht kazerne die dat aanklagen, is uiteraard niet “politiek”.

Even oorlog!

De verdachtmaking vanwege Janssens is een belediging voor de vrijwilligers van het DAK en alle vrijwilligers in de armoede sector. Die de taken uitvoeren waar de overheid vies van is. De “doeleinden” van het DAK zijn al vijftien jaar klaar en duidelijk. Ze staan in de naam van de vzw. Hulpverlening waar kan, “actie” waar nodig.

Het DAK huldigt vanaf de eerste dag – toen ze in het St.Andries kwartier aan de Pachtstraat een hele sociale woningblok een jaar lang kraakte en, en passant, het gebouw van de sloop redde – openlijk een politieke visie inzake armoede voor. “De armen nemen het woord !”. Een visie die stilaan wordt overgenomen door het middenveld, een deel van de bevolking en progressieve politici.

Ook SP.a gemeenteraadslid Seppe De Blust stelde informatieve vragen aan zijn partijgenoot, Janssens. Citaat uit vraag : “Gedurende hun verblijf gingen er verschillende informatie activiteiten door en was er een perfecte wisselwerking met de buurt. Op maandag 10 januari leek het echter even oorlog. Er zijn dan ook veel vragen die een antwoord verdienen. Is men zich bewust welke consequenties deze macht ontplooiing tot gevolg kan hebben?”.

Janssens : “…er waren geruchten dat de krakers zich hadden voorbereid op de inval en je moet voorzichtig zijn, maar je kan je wel vragen stellen over het effect op de buurtbewoners. Hier is een inschattingsfout gebeurd. De aanwezigheid had ook gekund zonder beschermende kledij” Hij verschoof dus het schandaal van die massale razzia naar de… kledij. Origineel.

Nogmaals, ging die “Cel info” van de recherche die Jan en alleman in het activisten milieu kent, ook in de fout ? Waarom werd er geen contact opgenomen met de krakers, die meer dan een half jaar met de buurt en Samenlevingsopbouw samenwerkten. De 9 krakers werden overrompeld op een militaire wijze en dat wist Janssens op voorhand, dat organiseerde hij mee. Intimidatie was de bedoeling. Zoals ook op het De Coninckplein gebeurt.

Antwerpse districtsraad

Was er in de gemeenteraad amper discussie, dat was de dag nadien op dinsdag 25/1/11 anders in de districtsraad. Er was enig debat, een uitzondering in die slaapverwekkend gezelschap. Ilse Van Dienderen legde een advies ter stemming. Zij volgde dezelfde argumentatie als haar partijgenote van Groen! op het stadhuis. Dit thema past volkomen in de doelstellingen van een districtsraad, waarvan Antwerpen er negen heeft.

Ilse Van Dienderen ter inleiding :”De actie vond plaats in ons district. Het district heeft de opdracht de bekommernissen van de bewoners te ventileren en bespreekbaar te maken. Vandaar dat het district van haar adviesrecht gebruik maakt het stedelijk college, en meer in het bijzonder de burgemeester, er op te wijzen dat zulk machtsvertoon om 9 krakers te ontzetten op het grondgebied van het district niet getuigt van een efficiënte inzet van het politiekorps”.

Het schepencollege heeft de traditie om “adviezen” van districtsraden in de vuilnisbak te keilen. De weinige bevoegdheden die die raden – die de pijn over het verdwijnen van de vroegere zelfstandige gemeenteraden een ietsje moesten verzachten – ooit hadden, worden verder afgebouwd. Districtsraden buigen zich over fietspaden, boompjes en straatfeesten. Eerbaar, maar politiek is er een verdacht begrip. Ze vormen het schaam lapje van het stadsbestuur. Wat rest van een wat ruimere democratische inspraak, is het “voorstel van advies” aan het schepencollege.

“Mini burgemeester”: Zwijgen!

Dat voorstel van Ilse was bescheiden, niet provocerend. Zoals gezegd is niet de kwaliteit van zo’n advies uit de oppositie een argument, maar heerst wel de ziekte om alles dat van “de anderen” komt de nek om te draaien. In de ijdele hoop op steun, diende het Groen! raadslid een gematigde tekst in.

Citaat : “De districtsraad vindt het politie-optreden van 160 agenten om 9 krakers te ontzetten op 10/1/2011 van het goede teveel en adviseert het stedelijk college om op een efficiëntere en meer doordachte manier de stedelijke politiemacht in te zetten”. Stemming : 4 voor, 1 onthouding, 14 tegen. Advies verworpen in geheime stemming. De twee stemmen voor het advies, naast de 2 van Groen! zijn onbekend. Waarschijnlijk komen ze uit de SP.a. De onthouding is van een CD&V-er.

Er waren twee meer boeiende tussenkomsten in het debat. De eerste van Jan Kruyniers (SP.a) die meende dat vooreerst de vraag diende gesteld waarom mensen op straat terecht komen en moeten kraken om te overleven. Terecht wees hij op de nood aan sociale hulp in plaats van een politie machtsontplooiing. De hulp aan mensen moet voorop staan. Hij stond ongeveer alleen in zijn fractie, zoals ook het geval was met Seppe De Blust in de gemeenteraad. Zoals ook het dissidente raadslid Frank Hosteaux meemaakt(e) in de SP.a fractie, waar hij als arbeider beledigt en bedreigt werd. Luister naar hem op de GvA-site. (3)

De weinige invloed die de Antwerpse districtsraad nog heeft wordt van uit de raad zelf ondergraven. Vooral door de voorzitster (“mini burgemeester”) Chris Anseeuw. (SP.a) Op het einde van de beschaafde woordenwisseling naar aanleiding van de tussenkomst van Ilse Van Dienderen verklaarde ze – arrogant en Janssens getrouw als ze is – “dat dit thema niet eens op de agenda van de raad had mogen staan”, want volgens haar niet behorende tot de bevoegdheden.

De laarzen dreunen

Deze architecte denkt in hoeveelheden beton, niet aan mensen. De massale politie razzia tegen 9 krakers werd via Internet bekend tot in Canada en de VS. Was hier een item voor alle media. Had een grote angst aan jagende invloed op de buurtbewoners van St.Andries, toen 150 in gevecht uniform gestoken flikken onder begeleiding van een helikopter door de smalle straatjes trokken. Oudere buren herinnerden zich dat gedreun van laarzen. Van de nazi’s en hun Vlaams nationalistische collaborateurs. Volgens de SP.a politica moet over de hedendaagse versie zedig gezwegen worden…

Door het buren comité van St.Andries, de lang bestaande Stuurgroep, wordt De Gazet van St.Andries uitgegeven. Lees hier enkele nummers waarin getoond wordt hoe de krakers / daklozen tot de plaatselijke gemeenschap behoorden. Hoe hun actie voor betaalbaar wonen gewaardeerd wordt in een zoveelste wijk waar een appartement onbetaalbaar werd. “Herwaardering” van de wijken, heet dat.(6)

Is hiermede de kous af ? Zeker niet. De brutale criminalisering van de sociaal zwakkeren in Antwerpen is pas begonnen, onder impuls van burgemeester Janssens. Zijn flikken bereiden zich inderdaad voor op meer oorlogsvoering. Dat onder het moto “zero tolerance” als het de armsten betreft. Er tekenen zich echter breuk lijnen af in de socialistische fracties. Raadslid Frank Hosteaux zet zich schrap. Zowel in de gemeenteraad als in de districtsraad volgden SP.a raadsleden de standpunten van Groen! en de sociale bewegingen in de stad.

Veel wijst er op dat de overval op de rijkswachtkazerne begin dit jaar, een kantel moment is. Dat het voor een groeiende groep democratische Antwerpenaren “genoeg” is geweest.

(1) “Politie brutaliteit” www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/10/politiebrutaliteit-tegen-antwerpse-daklozen
(2) “Machtsvertoon echt nodig ?” www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/19/was-zoveel-machtsvertoon-tegen-enkele-krakers-echt-nodig
(3) “GvA live” www.gva.be/dossiers/gemeenteraad/volg-de-gemeenteraad-live-2.aspx
(4) “Basta!” www.basta-online.be
(5) “Vlaamse maffia” www.dewereldmorgen.be/blog/koen -calliauw/2011/01/25/shame-vlaamse-maffia-betaalt-cash
(6) “Gazet van St.Andries” www.antwerpsegilde.be/dekrantvansintandries.html

(Lees op de site van die Gazet het juli nummer 2010 : “Buurtbewoners: begrip voor krakers”. En het september nummer 2010 : “Wonen moet betaalbaar blijven”)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!