De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen – Overheid “cultiveert angst” !

Antwerpen – Overheid “cultiveert angst” !

maandag 16 augustus 2010 17:19
Spread the love

Antwerpen – Overheid “cultiveert angst” !

De Antwerpse flikken gaan in hun jacht op de “Andere” hun boekje ver te buiten. Ze voeren ondermeer op en rond het bekende De Coninckplein een schrikbewind. Waar gehakt wordt vallen spaanders… Ze criminaliseren Jan en alleman die zich in die buurt waagt. Onlangs werd een buurtbewoonster na haar inkopen wegens “samenscholing” beboet. Zopas was het de beurt aan een professionele straathoekwerkster van Free Clinic., Pia Claessens. Nu wordt dus ook de hulpverlening in opdracht van het stadsbestuur geviseerd. De overheid organiseert de “onrust op het plein” en in andere gebieden van de stad. De overheid “cultiveert angst”.

Straathoekwerkster beboet.

In mei vorig jaar had op het De Coninckplein een geslaagde “Sit In” plaats, ingericht door tal van organisaties, waarbij deze voor hulp verlening aan drug verslaafden Free Clinic. (1) De “pleinbewoners” zelf hadden er een grote bijdrage aan. Ze worden bereikt middels een “pleingroep”, waarvoor straathoekwerkers zich inzetten. Er allerlei activiteiten mee organiseren, het contact onderhouden, oplossingen voor hun levens problemen zoeken. Dat is het wat de overheid met haar politie kapot tracht te maken.

Tino Ruyters had als directeur van het medisch sociaal opvangcentrum Free Clinic al eens de eer om op het plein met de handen omhoog als een maffia baas tegen een politie combi gezet te worden. Er bestaan foto’s van. Nu was het de beurt aan één van zijn medewerksters om een GAS boete te krijgen. Die zeer gelukte Sit In tegen de politie terreur, ligt nog steeds op de maag. (2) De hetze wordt opgevoerd.

Tino Ruyters zegt in Gazet van Antwerpen (16/08/10) over de verbalisering van zijn collega: “Dat een straathoekwerkster geverbaliseerd is door de politie, geeft aan dat er redelijk willekeurig te werk gegaan wordt. Blijkbaar worden mensen die op het plein staan, gewoon opgeschreven. Dat is bizar, want de straathoekwerkster was daar om een aantal mensen op te halen voor een partijtje minigolf. Ze was haar job aan het doen. De vrouw zal geen boete moeten betalen. Ik kan alleen maar hopen dat dit ook geldt voor het groepje dat bij haar stond”.

 De Standaard meldt: “Samen met welzijnscentrum CAW Metropool stuurde Free Clinic een brief naar de stad. “Daar in pleiten we voor een welzijnsgerichte in plaats van repressieve aanpak. Met doelgerichte acties. Zo is er nood aan meer inloopcentra waar zwakkeren terecht kunnen”. Tino Ruyters: “Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat het plein wordt geviseerd”.

Men pest professionele en vrijwillige hulpverleners weg, de buurtbewoners, de voorbijgangers, de “pleinbewoners”,… Het bruisende Afrikaanse café leven werd manu militari vernietigd. Om wat te bereiken ? Een dood plein waar de bomen staande sterven ?

Laten we “hopen” dat allen die beboet werden op basis van Artikel 84 § 1 van de politie codex verontschuldigingen van burgemeester Patrick Janssens (sp.a) krijgen voor de onbeschoftheid van zijn ordediensten. Plus ter compensatie een gratis karton Cara pils “van de Aldi”. Janssens is met vakantie. Zijn ambtenaren krijgen geen verontschuldiging over de lippen, ook niet naar straathoekwerkster Pia Claessens toe.

Cara & Kara.

Je kent hen, zij die met een goedkoop blikje Cara pils, met de blik op oneindig op een bankje zitten. Cara drinkers zijn niet rijk, op chique terrasjes vindt je ze niet. Voor de Antwerpse flikken is de rekening snel gemaakt. Blikje Cara ? Arm ? Verdacht element ! Creatief als ze zijn doopten ze een deel van hun “GAP” (Geïntegreerde Aanpak Probleembuurten) dan ook tot “Actie Kara”, met een “K”. Kwestie van niet beschuldigt te worden een handelsmerk te misbruiken.

Kara en GAP horen thuis in de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) van de gemeentelijke politie codex. Wie het duizelt, we zijn er nog niet. Die codex bevat een Artikel 84 § 1. Door de dienst die in de Schelde stad geruststellend “Samen Leven” geheten wordt – maar in werkelijkheid een netwerk van permanente controle op iedere burger is – ambtelijk “Project 84” genoemd.

Samen Leven heette vroeger “Integrale Veiligheid”. Dat dekte beter de inhoud: repressie. Bedrijfsdirecteur was toen en is dat nog van Samen Leven, Tom Meeuws, afkomstig van Groen! Niemand ontkent dat alles beter kan. De vraag is: hoe ? De stad blijft voor repressie kiezen. De politie diensten die ondertussen het hele socio / culturele veld domineren, staan centraal in Samen Leven. Van OCMW tot de “buurtregisseurs” die hun oorspronkelijke taak als bemiddelaars zagen verschrompelen tot die van aanhangsel van de flikken.

VZW met reukje…
 

De ordediensten geven zich uit voor “sociale politie” en eigenen zich “sociale taken” toe. Terwijl een professionele straathoekwerkster van Free Clinic, die een vertrouwensband met haar mensen opbouwde vervolgt wordt, nodigen ambtenaren van Samen Leven beboete “pleinbewoners” van het Noord uit voor  een “goed gesprek” in de bibliotheek Permeke, aan het plein. Komen ze, wordt hun hoe dan ook onwettelijke boete geseponeerd in ruil voor een “deal”. Er wordt hen allerlei beloofd. Intimidatie door ambtenaren die met de politie samenwerken en zich  uitgeven voor sociale werkers. Ambtenaren spiegelen gunsten voor, die ze niet kunnen waarmaken.

Stad en politie schakelen de vzw Elegast als bemiddelaar in. Deze zwaar gesubsidieerde vzw heeft niet de minste ervaring met de doelgroepen waarover het ondermeer op het De Conickplein gaat, maar is gezagsgetrouw. Aan vzw Elegast hangt een reukje van 81.865 euro… In maart ’10 werd in de media bekend dat de Vlaamse administratie een onderzoek is begonnen naar oneigenlijk gebruik van subsidies. De stad weet dat. (3)

De “buitenparlementaire oppositie” maakt niet alleen het noodzakelijke lawaai, maar stelde vijf jaar geleden een alternatieve piste voor het “Stadsplan Veilig” voor. “Een sociaal plan voor sociale wijken”, genaamd. (4) Het front Basta! werd opgericht en werkt nog steeds met tientallen aangesloten verenigingen en honderden burgers. (5) De politieke meerderheid minacht echter basis initiatieven. Burgemeester Janssens (sp.a) eist van de Vlaamse overheid meer autonomie voor de stad. Daar is iets voor te zeggen.

Maar diezelfde Janssens en C° beledigen de negen Districtsraden door hun democratisch gestemde adviezen niet eens te beantwoorden en de niet uit de ruif van het beleid etende bewoners comités te marginaliseren. Op “Het sociaal plan voor sociale wijken” van Basta! werd op een oorlogszuchtige toon (“hot spots”, “targets”) met de ongebreidelde toepassing van de GAS, Project 84 en Actie Kara gereageerd.

“Stok – achter – de – deur”.

In voor iedereen verstaanbare taal staat in een stedelijk document: “Project 84 / De Gemeentelijke Administratieve Sancties als stok – achter – de – deur voor jongerenoverlast”. Dat “jongeren” is een rekbaar begrip. Laten we stellen dat de Cara drinker de eeuwige jeugd heeft.

Tot onlangs kende Antwerpen een “straatverbod”, dat bij de Raad van State aangevochten werd door de Liga voor Mensenrechten op vraag van enkele organisaties, zoals het DAK, UDEP en Basta!. Het duurde lang, maar de Liga won ! Finito straatverbod, dat gebruikt werd om op willekeurige basis buurten te “zuiveren” van gespuis. De Liga zei daarover: “Het verbod past in het steeds repressiever maar daarom niet efficiënter wordende veiligheidsbeleid van de stad”. Dat vond ook de Raad van State eind oktober ’09. (6)

De Liga voor Mensenrechten is van af begin 2011 àl haar subsidies kwijt. Volgens de Vlaamse overheid is ze overbodig. In Vlaanderen worden mensenrechten immers nooit geschonden… Zeker niet op het De Coninckplein. (7)

Artikel 84 § 1

Het bleef even stil op het stadhuis en in de plaatselijke media die indertijd dat “straatverbod” bejubelden. Maar dat was buiten de waard gerekend. We zullen hem maar Patrick Janssens heten, want hij is als burgemeester verantwoordelijk voor ordehandhaving en de flikken. Dé oplossing ? Artikel 84 § 1 uit de politie codex ! Dat werd reeds een maand na het vernietigingsbesluit van de Raad van State uit de kast gehaald om met bureaucratische foefjes op hetzelfde pad voort te gaan. Het enkele jaren geleden onder druk van extreem rechts ingevoerde Stadsplan Veilig” zal en moet uitgevoerd worden. Daar hoort het nog altijd aan de gang zijnde “klop – op – de – deur”, “huis – aan – huis” onderzoek in de armere wijken bij. Daar horen vele intimiderende, soms zwaar bewapende politie razzia’s bij. En de zich steeds verder verspreidende controles met een racistisch karakter op alles wat sommigen een “onveiligheidgevoel” geeft, maar in werkelijkheid deel uitmaakt van het gezapige leven in een niet zo groot provincienest.

Het De Coninckplein – helemaal geen onveilig plein, trouwens – werd deze keer niet als proef konijn voor Artikel 84 § 1 geviseerd. Citaat uit een stedelijk document: “Op 28 november (’09) voerde de lokale politie, afdeling Zuid voor de eerste keer een handhavingactie in de Abdijstraat waarbij hangjongeren een GAS – pv kregen op basis van Artikel 84 § 1 van de politie codex. (…) Het was de eerste keer dat op basis van dit artikel boetes werden gegeven aan jongeren die voor persistente (flikken bargoens voor “volhardende”) en zeer hardnekkige overlast zorgen”. De Abdijstraat ligt op het Kiel bij “den Beerschot”, nabij Hoboken en is zeer multicultureel. Het is een “hot spot”, de jongeren heten “targets”. Die boetes bedragen 150 euro. Het bedrag dat ook een toevallig op het De Coninckplein op een bankje rustende oudere buurtbewoonster met reuma voor “samenscholing” aangesmeerd kreeg. (8)

Orde en rust !

Samenscholing ? Vermits het “straatverbod” door de Raad van State onwettelijk verklaard werd, sleurde “de Stad” er een artikel uit de politie codex bij dat betrekking heeft op…manifestaties, betogingen in open lucht ! Met volgend reglement in de hand worden “hangjongeren” en ook al eens “hangouderen” en Cara drinkers van straat gehaald. Tot meerdere vreugde van UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) dat “propere straten” eist, maar “als het maar opbrengt” de eerste is om pleinen en winkelstraten tot mesthopen te maken. Dat Artikel 84 § 1 heeft uiteraard betrekking op de doortocht van de Ronde van Frankrijk, grote vredesbetogingen en het “Bollekesfeest” waar geen Cara gezopen wordt, maar De Coninck. Het artikel slaat niet op drie individuen op een bankje, met een blikje bier in de hand.

 
Citaat uit die politie codex:

Artikels 84 § 1 – Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het verboden in open lucht en/of op de openbare weg, openbare vergaderingen en manifestaties in te richten; alsook samenscholingen die zouden kunnen leiden tot ernstige overlast of tot ernstige verstoring van de openbare veiligheid, orde en rust.

Dit artikel wordt gevoegd bij de Pro Justitia van de afdeling City, in de Handelstraat. Ze maakt nog eens duidelijk om welk artikel het gaat bij het verbaliseren: “Feiten: Inrichten van niet toegelaten openbare vergaderingen, manifestaties en samenscholingen. Het document draagt een stempel met: “Samen Leven – Bestuurlijke Handhaving”. Het gaat om een GAS boete opgelegd aan één persoon die dus “samenschoolde”. Het gaat om dezelfde motivatie die een straathoekwerkster van Free Clinic criminaliseerde. De GAS reglementering wordt in alle negen Districten tegen de mensen gebruikt met onaanvaardbaar hoge boetes. Zoals in Hoboken. (9)

 
Verdeel en heers.

De stedelijke politie voert in opdracht van de burgemeester en de meerderheid jacht op iedereen die “visuele overlast” op straat is. Ze criminaliseert al lang de sociaal uitgeslotenen en viseert daar nu in één ruk ook hen bij die zich als hulpverleners of anderzijds (bvb. politiek) met deze groepen verbinden. Dat is geen totale willekeur, dat is een bewuste strategie. Buurtbewoners worden naar gelang het uitkomt tegen mekaar uitgespeeld, tegen mekaar opgezet. Sommige “buurtregisseurs” laten zich daarvoor gebruiken. Verdeel en heers. Zo organiseert deze stad conflicten met als cynisch moto: “De stad is van iedereen” en “Samen Leven”.

Janssens gebruikt daarbij handig rechtse tot extreem rechtse “buurtcomités”, die hij in de watten legt. Over het De Coninckplein, dat vol camera’s hangt, beweert de politie: “De buurtbewoners van het De Coninckplein en omliggende straten maken reeds geruime tijd melding van allerlei vormen van overlast. (…) Het De Coninckplein is zo ingericht dat er tal van bankjes zijn. (…) Deze bankjes worden dagdagelijks ingenomen door een vast groep mensen, dewelke samen in groep alcoholische dranken nuttigen, vooral blikjes bier. Dit fenomeen heeft tot gevolg dat veel mensen een vorm van onveiligheidgevoel ervaren wanneer zij op het De Coninckplein komen”.

Dat is de bekende taal van het rechtse buurtcomité De Bilzen. Die bankjes zijn “van ons”… De primitieve territorium driften en de asociale mentaliteit van “de goeden” worden door de politieke meerderheid met een sp.a burgemeester gebruikt tegen “de slechten”, voor wie Antwerpen niet “van iedereen is”. De overheid organiseert bewust de onveiligheidsgevoelens. Zij die zich werkelijk onveilig voelen zijn de sociaal uitgeslotenen.

Europees jaar tegen armoede.

De politiek die hier gevoerd wordt heeft als basis minachting en toenemende agressie tegen sociaal uitgesloten mensen. Armoede en mogelijke marginaliteit zijn hinderlijk en worden uit de publieke ruimte verwijdert. Armen zijn “schuldig”, alleen al door hun zichtbare aanwezigheid op een bankje, een pleintje. Het De Coninckplein werd een symbool voor de repressieve politiek van de overheid én van het blijvende verzet daartegen.

In België leven minstens 15,2 % van de burgers onder de armoedegrens. In de EU is dat 16 %. Dit in een periode van stijgende werkloosheid en een groter wordende kloof tussen “rijken” en “armen”. De dakloosheid neemt toe, opvang bestaat amper. (10) Dit gebeurt in het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting, waarvan België nu voorzitter is. (11)

1 – “Sit In” – http://indymedia2.all2all.org/node/33271   

2 –  “Stop criminalisering” – http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/antwerpen-stop-criminalisering-straatbewoners-tijd-voor-actie.html 

3  –  “Elegast” – http://noordlink.wordpress.com/2010/03/12/onderzoek-naar-subsidies-elegast  

4  –  “Sociaal Plan” – http://infobasta.wordpress.com/2005/03/19/alternatieve-pistes-stadsplan-veilig 

5  –  “Basta!” – http://www.basta-online.be 

6  –   “Straatverbod” – http://www.indymedia.be/node/35356 

7  –   “Liga” – http://www.mensenrechten.be 

8  –   “Hard drug” – https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/08/12/stad-antwerpen-promoot-hard-drug 

9  –   “GAS Hoboken” – http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/let-op-voor-de-gas-boetes.html  

10 –   “DAK” – http://www.daklozenaktiekomitee.eu 

11 –   “Jaar Armoede” – http://www.apache.be/2010/02/armoede-bestrijden-is-wel-degelijk-legitiem 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!