De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen – “Stad plant dwangarbeid…”

Antwerpen – “Stad plant dwangarbeid…”

donderdag 2 september 2010 16:01
Spread the love

Half augustus haalde de Antwerpse schepen van Leefmilieu Guy Lauwers (sp.a. en ex vakbondsleider van de ACOD) moeiteloos het nieuws. “Antwerpen wil steuntrekkers onkruid laten wieden !”, titelden de media. De “bruine onderbuik” van “ ’t Stad” die je ontmoet in de lezersrubrieken van HLN en GvA, raakte door het dolle heen. Eindelijk zou “dit profitariaat dat op onze kosten leeft zonder te werken”, hard aangepakt worden. De “onverbeterlijke OCMW – luiaards die in de kroegen hangen”, zouden voelen wat werken is. En hoe ! Door hen in de goot te laten kruipen om ze proper te houden…

Het origineel, de kopie.

De “socialist” Guy Lauwers had de “juiste toon” te pakken. Neen, de media vergisten zich niet. Hij bedoelde wel degelijk “onkruid wieden”. Hij had een “praktische” reden. Vanaf 2015 is het verboden om pesticiden te gebruiken. “De hulp van OCMW – steuntrekkers zou dan welkom zijn” meent het stadsbestuur. Steuntrekkers vervangen pesticiden…De politieke meerderheid onder leiding van burgemeester Patrick Janssens (sp.a) voert in deze stad stap voor stap het programma van extreem rechts uit. Al is het origineel altijd beter dan de kopie, zou het Vlaams Belang zeggen.

Het origineel vonden we bij het VB – Hoboken. Staf Wouters, Antwerps gemeenteraadslid van het VB, zegt over het plannetje van Guy Lauwers op de plaatselijke site van zijn partij: “Toen het Vlaams Belang vroeger op de proppen kwam met voorstellen omtrent deze materie waren het uitgerekend de socialisten die de voorstellen hieromtrent jarenlang tegenhielden en zelfs weghoonden ! “. Uiteraard juicht het VB de “bocht van 180°” van de socialisten toe. Met deze bemerking: “Denken de socialisten misschien dat ze het warm water opnieuw hebben uitgevonden, of gaan ze plots met volle overtuiging het programma van het Vlaams Belang copieren ?” Het is een vraag waard… Het schijnt dat een stedelijke “werkgroep” zich nu over het ideetje van Lauwers buigt. Waarom neemt dat de “specialisten” van het VB niet in hun clubje op ? Ze hebben een lange traditie die teruggaat tot de jaren dertig van vorige eeuw.

Ken je geschiedenis.

 
Noch de “socialisten”, noch het VB hebben  in deze zaak immers het warm water heruitgevonden. Het waren de Duitse nazi’s die de zo geroemde “autobahnen” van Hitler door tot zware arbeid verplichte werklozen en andere “untermenschen” lieten aanleggen. Het waren de nazi’s die de gevangenen in “werkkampen”, concentratiekampen als slaven voor hun industrie tot de dood er op volgde gebruikten.

De Antwerpse socioloog en OCMW – raadslid Dirk Geldof (Groen!) zegt in het opiniestuk “Onkruid of armoede bestrijden ?” (1) :”Ken je sociale geschiedenis. In de 19° eeuw legde men dwangarbeid op, om mensen te disciplineren om in de fabriek te gaan werken bij de opkomst van het kapitalisme”. Dwangarbeid…Disciplineren…

Vandaag heet “disciplineren” of “africhten” op vele plaatsen in België en Europa “activeren” of “reactiveren”. Het begrip komt uit de hulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie waar het verwant is aan “arbeidstherapie”. Ooit, in de Verlichting (18° eeuw) een vooruitstrevende poging om zieken uitzicht op beters te geven, in plaats van hen op te sluiten in cellen. Nu sterk bekritiseerd als veroudert. Dat “disciplineren” via onnozele jobs vindt men ook bij hen die door de rechter tot een “taakstraf” van x – aantal uren veroordeeld zijn. Werkloosheid en recht op een uitkering wordt in het hokje van een “ziekte”, van “criminaliteit” gestoken. De criminalisering van de armoede is in volle gang.

Art. 60 van het OCMW.
 

Vrijwilligerswerk is zeer zinvol en versterkt de solidariteit tussen burgers. Vele socio – culturele, sport, hulp organisaties, politieke bewegingen draaien op gemotiveerde vrijwilligers. Buurtcomités zijn een voorbeeld. In ziekenhuizen en scholen smeekt men om vrijwilligers. Die aldus zin aan hun leven geven daar waar deze versplinterde maatschappij hen die afneemt. Zonder vrijwillige inzet was veel waardevols niet mogelijk. Binnen de vroegere “zuilen” hadden turnkringen, toneelgroepen, jeugdorganisaties, vrouwen bewegingen, parochies, volkshuizen, beginnende mutualiteiten als “spaarkasjes”  nooit bestaan zonder vrijwilligers. Toch jaagt de RVA op vrijwilligers die “in het zwart” zouden werken en schorst hen.

Terwijl een OCMW – voorzitter als Monica De Coninck praatjes verspreid over “disciplinering” en de mensen beledigt, wordt het hen die kiezen voor een “Leven Lang Leren” en zich aldus wapenen voor de dagelijkse werkelijkheid, door Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) financieel onmogelijk gemaakt door het afschaffen van de “opleidingscheques”. Een tegemoetkoming die langs de VDAB kon verkregen worden. Bij het begin van dit school- en cursussen jaar zullen velen ontdekken dat een “Leven Lang Leren” onbetaalbaar werd dankzij de rechtse N-VA, die hiermede de cultuur van het “eigen volk”  aanvalt. (2)

Het voorstel van schepen Lauwers om steuntrekkers letterlijk door het stof te doen kruipen – tot die perceptie droeg zijn “communicatie” bij en verraadt ze zijn verborgen agenda – kan de Antwerpse OCMW – voorzitster Monica De Coninck (sp.a.) méér dan bekoren. In De Standaard (13/08/10) zegt ze ten onrechte:”Natuurlijk kan het. Het OCMW van Antwerpen doet het al tien jaar”. Wat doet het OCMW al méér dan tien jaar ? OCMW – steuntrekkers tijdelijk tewerk stellen als “Art.60” uit de OCMW wetgeving. Aldus kunnen deze aan een minimumloon voldoende uren werken om…(opnieuw) voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen. Een OCMW – handigheidje om van hen af te geraken. Dirk Geldof, OCMW – raadslid van Groen! zegt over dat “Art.60”: “Toch zijn ook hier grenzen. Zo botsen steuntrekkers met een Art.60 – contract van het OCMW na een aantal maanden tewerkstelling al te vaak op het einde van hun contract, en vallen ze terug op werkloosheid, niet op een duurzame job”.

Dertig miljoen euro foetsie.

De verplichte tewerkstelling à la schepen Guy Lauwers heeft niets te maken met dat Art.60. Daarenboven heeft het OCMW noch het geld noch de mensen om dergelijk “dwangarbeid” te begeleiden. De Coninck weet dat, vermits enkele maanden geleden door het stadsbestuur niet minder dan 30 miljoen euro bespaard werd op het OCMW – budget. Dat ten koste van de armsten. Het OCMW kan niet eens de leeflonen langer betalen en botst op een chronisch tekort van 12 miljoen euro. Burgemeester Janssens wil van uit de stad bijpassen, wat op langere termijn geen oplossing biedt zegt Monica De Coninck. Janssens eist vanwege het OCMW in de plaats wel “inspanningen”. De Coninck ziet die binnen het personeelsbestand mogelijk. Personeelsbestand inkrimpen, afdankingen dus. De “werkgroep” van de stad die dat “onkruid” project zou bestuderen moet ergens geld vinden, of het project laten vallen, of tot …dwangarbeid overgaan. Is dat de “inspanning” die Patrick Janssens eist.

De OCMW voorzitster is voorstander van het “disciplineren” ten dienste van de kapitalistische economie. Ze meent: “Ze leren er in groep werken en op tijd komen…” Het wordt hoogtijd dat politici als De Coninck leren in groep te werken. Lauwers en zijzelf lullen naast mekaar heen. Deconinck beweert in De Standaard dat het OCMW voor elke leefloner “een job zoekt die bij zijn competenties past”. Mooi, dat men maar al op zoek gaat naar OCMW – ers die als “competentie” hebben het onkruid uit de goot te trekken. En men hen er normaal voor betaald. En hen een vaste job geeft als regulier personeelslid van de groendienst.
 

Goedkoop reservoir aan arbeidsslaven.

Niets nieuws onder de zon. In de 19° eeuw, tijdens het nazisme, in alle tijdperken en regio’s werden mensen tot slaven gemaakt middels dwangarbeid. Gedwongen arbeid, ook nu nog. Antwerpen probeert het, in Nederland bestaat er heftig verzet tegen. Daar stappen slachtoffers naar de rechter. In Arnhem voerde een uitkeringsgerechtigde processen omdat hij bij het aanvragen van een uitkering te horen kreeg dat hij om in aanmerking te komen moest deelnemen aan een zogenaamd “Work First” project. Hij kon kiezen tussen schoffelen of tubes inpakken. In een project waar ook psychiatrische patiënten en tot taakstraffen veroordeelden werkten. De Nederlandse betrokkene weigerde, hij werd geschorst. De Nederlandse “Bijstandsbond” (Belangenorganisatie voor mensen met een minimuminkomen) heeft het over “dwangarbeid”.

Een Nederlandse bijstandsgerechtigde gaat in een vergelijkbare zaak in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege “dwangarbeid door de Staat der Nederlanden”. Zijn advocaat voert aan dat de poging tot oplegging van deelname aan een arbeidstraject met “werk in broeikassen onder een strak arbeidsregime” in strijd is met artikel 4 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Nederlandse Bijstandsbond zegt: “In verschillende landen van de Europese Unie wordt gewerkt aan een hervorming van de arbeidsmarkt en de invoering van activeringstrajecten voor langdurige werklozen en arbeidsongeschikten, waarbij zij met behoud van uitkering in disciplineringtrajecten tewerk worden gesteld. (Strategie van Lissabon). Doel daarbij is om ervoor te zorgen dat op flexibele arbeidsmarkten zonder dat je een baan met bestaanszekerheid kan vinden er zo weinig mogelijk uitvallers zijn. Arbeidskrachten worden gedisciplineerd in de carrousel van de concurrentie om de schaarse baan, om mee te blijven draaien in een situatie van blijvende massawerkloosheid”.

Lompenproletariaat.

 

Anders gezegd, deze strategie beoogd het onder controle houden van een massaal reservoir aan arbeidsslaven ten dienste van de kapitalistische uitbuiting aan zo laag mogelijke kosten. Zoals tijdens de kapitalistische industriële revolutie het “lompenproletariaat” als arbeidersreservoir in een verdeel en heers strategie door het patronaat uitgespeeld werd tegen hen die een job hadden. Ook al was die met een aalmoes beloond. Het ging om een massa aan extreem armen die al snel door de zich ontwikkelende arbeidersbeweging ter zijde geschoven werd als “onbruikbaar in de strijd”. Zelfs als “verdacht”.

Dat “lompenproletariaat” zou volgens sommige marxisten geen deel zijn van de arbeidersklasse…Het zou – in de steek gelaten –  de basis vormen van het fascisme, nazisme. Ook dat is geschiedenis…Ook vandaag tonen syndicaten en linkse bewegingen slechts een minimum aan aandacht voor deze groep. Het Vlaams Blok begon haar carrière in de gemarginaliseerde buurten van Antwerpen Noord, toen de sp.a van “ondernemer” Janssens en van Lauwers een “kieskring” werd waar tweeverdieners het hoge woord voeren. België kent anderhalf miljoen armen en een 8% extreem armen, sociaal uitgeslotenen. (3)

“Propere stad” als metafoor.

De politieke meerderheid in Antwerpen voert deze Strategie van Lissabon plaatselijk uit. Het betreft hier een zeer principiële affaire in een stad waar sociale rechten en mensenrechten vervangen worden door politierepressie. Terwijl de armen van straat verjaagd worden en op een georganiseerde manier sociaal uitgesloten, leeft de obsessie voor een “propere stad”. Een metafoor voor een opgekuiste stad waar “de Andere” als “visuele overlast” beschouwd wordt. Waar “onkruid” staat voor hen die nood zouden hebben aan “disciplinering”, aan de gedwongen aanpassing aan de voor een overheersende klasse zeer winstgevende normen en waarden, van gezag en orde.

Een extreem rechtse politieke praktijk verpakt in een doorschijnend democratisch kleedje.

 

1 – “Dirk Geldof” – http://www.groenantwerpen.be/inhoud/2010/08/onkruid-of-armoede-bestrijden 

2  –  “Hou jij ze arm…” – http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/n-va-minister-muyters-hou-jij-ze-arm-ik-hou-ze-dom.html

3  – “Bijstandsbond” – http://www.bijstandsbond.org  

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!