De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antillianenwet in Nederland/Over racisme en Neerlands schande/Terugkeer naar duistere tijden

Antillianenwet in Nederland/Over racisme en Neerlands schande/Terugkeer naar duistere tijden

donderdag 6 maart 2014 07:59
Spread the love

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN  ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/  ”Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld……’ Preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut  ”Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.” Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens    ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Artikel

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!