Anti Zwarte Piet protest in Gouda/Brief aan NOS Journaal

Anti Zwarte Piet protest in Gouda/Brief aan NOS Journaal

donderdag 20 november 2014 01:13

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOSJOURNAAL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAALUW BERICHTGEVING DD 15 NOVEMBER OVERHET ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA

Geachte Redactie

Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van uw berichtgeving dd 15 november over  de Intocht van Sinterklaas in Gouda [1], waarbij u niet alleen een vertekende en ronduit verkeerde voorstellingvan zaken geeft.Hierdoor legt u, ten onrechte, de schuld van de gebeurtenissen bij  ”voor en tegenstanders van Zwarte Piet”, met nadrukop de tegenstanders van Zwarte Piet.

UW WEERGAVE IN HET JOURNAAL
U begint al direct met een misleidende en tendentieuze toonzetting”Duwen, trekken en schelden bij de Intocht van Sinterklaas”en zinsneden als”Het had een leuk  Kinderfeest moeten worden….”U beweert vervolgens, dat de politie moest ingrijpenom voor en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar tehalen en dat ”geen gehoor werd gegeven aan het demonstratieverbod” [2]
Ook gaat u zo ver om het protest tegen Zwarte Piet te criminaliserendoor over de actie de dag daarna [zondag 16 november, in Amsterdam]op te merken tegen een collega journalist”Dat belooft nog wat” [3]

Tenslotte laat u premier Rutte ook nog zijn zegje doen.Maar daarop kom ik als laatste terug.
Eerst uw berichtgeving
TENDENTIEUS, INCOMPLEET, ONJUIST
Wie uw Journaalverslag zo hoort zal denken,dat de anti Zwarte Piet demonstranten naar Gouda zijnafgereisd om de boel op stelten te zetten.Niets is minder waar.

Ten eersteDe actie was bedoeld als een stil protest,waarbij slechts spandoeken zouden worden getoonden T shirt met een anti Zwarte Piet symbool getoond. [4]Uw impliciete weergave van een stelletje raddraaiers kloptdus niet.

De enige reden, dat het uit de hand is gelopen, is door het gewelddadige politieoptreden, dat niet alleendoor ooggetuigen is bevestigd [5], maar ook door eenaantal ouders, die volgens uw eigen Journaalberichtgevinghadden opgemerkt, dat dat politieoptreden misschienniet zo verstandig geweest is. [6]Klopt, want de gewelddadige verstoring van het Kinderfeest, waarmee de kinderen werden geconfronteerd, was het politiegeweld.Merkte uw verslaggever Martijn Blink niet op, dat mensenover de grond werden weggesleurd. [7]Zeer ruw politieoptreden dus.
Ten tweedeUw opmerking over een ”demonstratieverbod, dat niet werdnageleefd” slaat als een tang op een varken, omdat uniet de hele context vermeldt.Na aanvankelijk geen bezwaren te hebben geopperd, bleekde burgemeester alleen protesten toe te staan buiten hetcentrum van Gouda. [8]
Dat is absurd natuurlijk.Wanneer je ergens tegen protesteert, is het je demonstratierecht,aanwezig te zijn bij de bron van je protest.Anders is je protest niet effectief.Als je protesteert tegen de wapenhandel, ga je ook naareen wapenhandelsbeurs en sta je niet drie kilometer.Begrijpelijk dus, dat de demonstranten, die een vreedzaamprotest hielden, naar de locatie zelf gingen.verder.
Ten derde:
Ook volgens de door burgemeester en politie aangelegdenormen klopte het politieoptreden niet.Want nog voordat er spandoeken en T shirts werden getoond,ging de politie reeds tot aanhouding over. [9]Onrechtmatig en onterecht dus.Maar daarover in uw Journaalbericht geen woord.Het was, nogmaals, de politie, dieverantwoordelijk was voor de verstoring en het geweld.Niet de actievoerders.
PREMIER RUTTE/HYPOCRISIE
De door u verslagen reactie van premier Rutte, dat het ”diep triest”was, dat er een Kinderfeest is verstoord [10], is ronduit hypocriet. Want een dag na de verstoring van deze Intocht werden onder zijnverantwoordelijkheid politieke vluchtelingen, een Turks gezin,Nederland uitgezet, op weg naar een gevaarlijke situatie. [11]Voor die Turkse kinderen geen ”leuk Kinderfeest”
Een beetje kritische journalist had dit kunnen weten en hemer een vraag over kunnen stellen, maar kennelijk behoortkritische journalistiek [momenteel] tot het verleden.
TENSLOTTE
Wat ik u kwalijk neem is dat u, zonder in te zijn gegaanop het gewelddadige optreden van de politie [u wist van politiegeweld dooruw verslaggever ter plekke] en zich ook geen vragen hebt gesteldbij het demonstratieverbod, willens en wetens het opgetredengeweld in de schoenen van de demonstranten hebt geschoven.Des te bedenkelijker, omdat een objectieve journalist daarvoorbewijzen wil hebben, bijvoorbeeld journaalbeelden.
Maar het enige geweld, dat te zien was, het enige duw en trekwerk, kwamvan de politie.
Dat had u moeten belichten en daarin bent u schromelijktekort geschoten.
EPILOOG
Objectieve berichtgeving, recht van hoor en wederhoor en vooral:niet alles zomaar klakkeloos aannemen, maar een gedegenonderzoek instellen [hoeft niet lang te duren], is de taakvan een goede journalist.
In dit geval had u zich vragen moeten stellen over de aardvan het protest, de zin en/of onzin van het demonstratieverbod,wie er nu aan het trekken en duwen waren en hoe het ;”gewelddadige”karakter van de demonstranten dan tot uiting kwam.
Dan was u tot een heel andere conclusie gekomendan in uw hetzerige Journaalberichtgeving, die er al vanuitging, dat de zaak in Amsterdam ook wel uitde hand zou lopen, hetgeen niet gebeurde, omdatde burgemeester van Amsterdam verstandiger is danzijn collega en het protest wel toestond op de plaats zelf.
Ik hoop, dat u lering zult trekken uit bovenstaand en inhet vervolg evenwichtiger zult berichten over de protestentegen Zwarte Piet en de rol van de politie,afgezien van uw eigen mening.
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008
[2]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008
[3]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[4]
”We roepen iedereen op om naar Gouda te komen om in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar te maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land.”
DOORBRAAK.EU15 NOVEMBER, GOUDA/ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJLANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT25 SEPTEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/15-november-gouda-actie-tegen-zwarte-piet-bij-landelijke-sinterklaasintocht/

[5]

JOOP.NLMEDIA VERTEKENEN PIET PROTESTMERIJN OUDENAMPSEN18 NOVEMBER 2014
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/29570_media_vertekenen_piet_protest/

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[6]

NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[7]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[8]
”Gouda heeft eerder twee plekken aangewezen waar tijdens de landelijke intocht mag worden gedemonstreerd. Het gaat om het Schouwburgplein en het plein voor het Huis van de Stad, beide locaties buiten de zogenoemde centrumring. ”
ADTELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGENVERRICHT15 NOVEMBER 2014 http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/3791137/2014/11/15/Teleurgestelde-burgemeester-90-aanhoudingen-verricht.dhtml

[9]
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[10]
TELEGRAAFRUTTE/DIT IS DIEP TRIEST15 NOVEMBER 2014 http://www.telegraaf.nl/binnenland/23334991/__Rutte__dit_is_dieptriest__.html

VOLKSKRANTZEKER 90 AANHOUDINGEN BIJ INTOCHT/RUTTE NOEMTHET ´´HEEL TRIEST´´15 NOVEMBER 2014 http://www.volkskrant.nl/binnenland/zeker-negentig-aanhoudingen-bij-intocht-rutte-noemt-het-heel-triest~a3791152/

[11]
DOORBRAAK.EUOVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN OVER TELEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE12 NOVEMBER 2014 http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE KARABULUTNAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-karabulut-naar-onveilig-turkijebrief-aan-klm/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!