De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anti Zwarte Piet actie in Zwolle/Reactie op SP fractievoorzitter. die Blackface in stand wil houden

Anti Zwarte Piet actie in Zwolle/Reactie op SP fractievoorzitter. die Blackface in stand wil houden

maandag 29 oktober 2018 06:51
Spread the love

ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/MIJN REACTIE OP ANTWOORDSP FRACTIEVOORZITTER, DIE BLACKFACE IN STAND WIL HOUDEN!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-mijn-reactie-op-antwoord-sp-fractievoorzitter-die-blackface-in-stand-wil-houden/

VOORAF:
LEZERS!
De Zwarte Pietenlol, anders gezegd: de strijd om de uitbanning van deracistische ”Blackface” Zwarte Piet, is aan de vooravond van deSinterklaas Intocht weer in volle gang!
Ik heb daaraan al bijdragen gegeven in de vorm van de debunkingvan de klaagzang rond Jenny Douwes [alias Jenny d’Arc alias’Jammerende Jenny] rond de zogenaamde ”heksenjacht”tegen haar en de Blokkeer Friezen-terroristen [over dat terrorismehoort-leest u mij nog]
ZIE
https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-in-actie-populistisch-gejammer-versus-strijd-joke-kaviaar/

Daarna ben ik in het geweer gekomen tegen  de Omroep NTR[die verantwoordelijk is voor het Landelijke Sinterklaasjournaal],die kennelijk koste wat koste Blackface Zwarte Piet in stand wilhouden
https://www.astridessed.nl/ntr-sinterklaasjournaal-2018-ntr-stop-met-zwarte-piet-brief-aan-ntr/

Om vervolgens ten strijde te trekken tegen de aanwezigheid van BlackfaceZwarte Piet bij de Intocht van Sinterklaas in Zwolle!
Zie o.a. [heb meer geschreven, komt nog op mijn website]
BRIEF AAN COLLEGE B & W, ZWOLLE
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-college-b-w-zwolle-ban-blackface-uit/

EN AAN ALLE GEMEENTERAADSLEDEN
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/

Nu, naar aanleiding van dat schrijven aan die Gemeenteraadsledenheb ik enkele reacties ontvangen.Ik heb reeds de reactie van Mevrouw S. Paauw, fractievoorzitterD’66 vermeld en mijn antwoord op haar reactie
Zie
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-mijn-reactie-op-antwoord-d66-fractievoorzitter-op-mijn-ban-blackface-brief/

Was haar reactie nog redelijk welwillend [wat ook aan mijnantwoord te merken was, al had ik wat kritische kanttekeningen],dat kan niet gezegd worden van de reactie van haar politiekecollega, de heer B Geerling, fractievoorzitter van de SP.
Zijn reactie kwam er botweg op neer, dat hij en zijn partij kennelijk de racistischekarikatuur ”Blackface” in stand willen houden en kennelijk nochoog hadden [hebben] voor de racistische aspecten van Zwarte Piet,noch wakker lagen van de jaarlijkse pesterijen, waaraan ten gevolgevan ”Blackface” zwarte kinderen blootstaan!
En dat van een partij, die beweert ”progressief” te zijn en testrijden tegen racisme en uitsluiting.Daar merk ik tenmiinste bij de SP Zwolle weinig van!
Daarom heb ik Geerling ook een felleniet mis verstane reactie gestuurd!

ZIE EERST MIJN BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN [A]DAARNA HET ANTWOORD VAN DE HEER GEERLING [B]VERVOLGENS MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VANDE HEER GEERLING [C]
EN LAST, BUT NOT LEAST:MIJN OORSPRONKELIJKE MAIL AANDE HEER GEERLING [EN ANDEREN] [D]
VEEL LEESPLEZIER EN NEEM ER GEZELLIG DE PEPERNOTEN BIJ!

WEG MET BLACKFACE!

Astrid Essed

A

BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN [WAARONDER DUSDE SP]
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/

B
ANTWOORD VAN DE HEER GEERLING, FRACTIEVOORZITTER SP’ ZWOLLE
On Saturday, October 27, 2018, 12:30:42 PM GMT+2, Brammert Geerling <b.j.geerling@gmail.com> wrote:

Beste Astrid,

Onze politiek richt zich op het samenbrengen van mensen om te strijden voor solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. De strijd tegen discriminatie en uitsluiting is daar een belangrijk onderdeel van. Zo hebben wij ons in het recente verleden hard gemaakt tegen discriminatie op basis van godsdienst bij het Zwolse Kerstevent.

Voor u staat vast dat zwarte piet racistisch is. Voor vele anderen, waaronder vele Zwollenaren, geld dat niet. De intocht is al jaren een kinderfeest waar kinderen van alle achtergronden van genieten en dat zonder incident verloopt. Aangezien u zelf in Amsterdam woont is het misschien een idee de Zwolse intocht eens met een open geest te komen meemaken? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het feest, waaronder de figuur van zwarte piet, niet mag veranderen.

De Zwolse SP vindt dat de (Zwolse) politiek niet moet bepalen hoe piet er uit zou moeten zien. De SP zal dan ook geen actie ondernemen om deze te veranderen of in de huidige vorm te behouden, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Eventuele verandering zal breedgedragen moeten zijn en van onderop moeten komen, niet van bovenaf opgelegd door de politiek. De SP gelooft niet in het creëren en aanwakkeren van culturele verschillen en identiteitspolitiek, maar streeft er juist naar mensen ongeacht achtergrond te verenigen op basis van gedeelde sociaaleconomische belangen op het gebied van werk, inkomen, huisvesting en democratisering.

Met vriendelijke groet,

Brammert Geerling

Fractievoorzitter SP Zwolle

C

MIJN REACTIE OP DE HEER GEERLING, FRACTIEVOORZITTER SPZWOLLE

Astrid Essed

To:Brammert Geerling Oct 28 at 5:04 PM  AANFRACTIEVOORZITTER SPDE HEER B GEERLING
Beste Brammert Geerling
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie op mijnbrief met mijn eis,Blackface Zwarte Piet te verwijderen uit de SinterklaasIntocht Zwolle anno Domini 2018.
En daar stopt dan direct mijn waardering voor uw reactie.Want uit uw antwoord blijkt, dat u als SP Zwolle [ik hoop,dat dat in andere steden, dorpen en landelijk anders is], nietbereid bent, zich open te stellen voor het racistische aspect vande Figuur Zwarte Piet, noch dat u bereid bent, zich als SPZwolle in te zetten, daarin verandering aante brengen.
Ten eerste:
Uw opmerking, dat ”voor mij vaststaat”, dat Zwarte Piet racistisch is,is niet geheel in overeenstemming met de feiten en teveel eer aan mijn adres.Want niet alleen zijn er al jarenlang protesten tegen Blackface enben ik dus bepaald niet de enige, mijn [ons] standpunt wordt gedeelddoor belangrijke organen als de VN, de Kinderombudsman en zo meer.[1]Ten tweede is uw redenering, dat mijn standpunt ”niet wordt gedeelddoor vele anderen, waaronder vele Zwollenaren”, bepaald niet valide.Het gaat er namelijk NIET om, wie wel of niet een bepaald standpunt deelt, maar of het juiist is of niet!
Om maar wat te noemen:Natuurlijk delen vele [waarschijnlijk denkt u dan aan autochtone]Zwollenaren mijn anti-Zwartte Piet standpunt niet, want HUN kinderenworden niet jaarlijks gepest in de Sinterklaastijd.Gelooft u mij niet?Kijk dan maar onder noot 2, iets wat ik u trouwensal in mijn eerdere brief heb meegegeven.Ik vind het schandelijk, dat u zo gemakkelijk heen stapt overdie jaarlijkse pesterijen en doet, alsof het u en uw partijniet aangaat!

Uw argument, dat ik het Zwolse Sinterklaasfeest maar eensmet een open geest moet komen bekijken, gaat niet op, want het gaat er niet om, hoe Sinterklaas nou preciesin Zwolle wordt gevierd en ook niet, of er misschien geenzwarte kinderen daar zijn, die ervan genieten.
Het gaat erom, dat Zwarte Piet een racistische karikatuuris [ik ga dat niet weer uitleggen, maar verwijs naar hetVN rapport] [3], daterend uit 1850 en dat zolang hijonderdeel blijft van het Sinterklaasfeest, een achterlijkevorm van racisme in stand blijft en zwarte kinderengepest blijven worden.
TENSLOTTE:
Het is van uw kant nogal gemakkelijk gezegd, dat de SPvindt, dat de zaak van Zwarte Piet geen politiek issue isen ook behoorlijk hypocriet, aangezien het Zwolle Fonds zijnsubsidie voor het Sinterklaasfeest van de Gemeente Zwolleontvangt! [4]Het is dus wel degelijk een zaak van de politiek.
Streeft SP Zwolle er werkelijk naar  [ik citeer u aan hetbegin van uw brief] ”het samenbrengen van mensen om te strijden voor solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid.”en zet u zich in voor [citeer u weer] ”De strijd tegen discriminatie en uitsluiting”
Dan is het hoogst merkwaardig, dat u zich zo duidelijk verzettegen de afschaffing van een racistische karikatuur uit 1850,waardoor nog vandaag de dag zwarte kinderen jaarlijks wordengepest.Waardoor de karikatuur van de dommige, enigszins onderdanigeen ietwat kwaadaardige Zwarte Knecht in stand blijft. 

U maakt zichzelf niet alleen belachelijk met dit standpunt/statement.U staat ook duidelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
Mensen, die in de 19e eeuw of begin 20ste eeuw Blackface grappig of normaal vonden, kan ik dit vergeven.
U niet.U helpt bewust, Blackface racisme in stand te houden en bent kennelijk blijven steken in 1850.

Van een partij, die beweert ”progressief” te zijnen te strijden tegen racisme en uitsluiting,had ik iets anders verwacht.
Jammer.
Maar hopelijk komt u ooit nog tot inzicht.
Vriendelijke groeten’
Astrid Essed
Amsterdam 

NOTEN

[1]
”De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.”
NOSVN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS28 AUGUSTUS 2015
 https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html
”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”   KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
  https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

[2]

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”    KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
   https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667
   DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016
     http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/
        TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
   https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/
    TEKST 

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

 

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

 

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

  

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

[3]

NOSVN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS28 AUGUSTUS 2015
 https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html

[4]

”Sinterklaas intocht”
ZWOLLE FONDSPROJECTENTOEGEKENDE SUBSIDIES
https://zwollefonds.nl/projecten/toegekende-subsidies/

D

MIJN OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE HEER GEERLING

EN ANDERE GEMEENTERAADSLEDEN

Op 27-10-18 om 04:32 schreef Astrid Essed:

AANGEMEENTERAADSLEDEN VAN DE SPVAN DE GEMEENTE ZWOLLE

Onderwerp:
De Intocht van Sinterklaas 2018 in Zwolle met  Zwarte Pieten
Oproep
Ban Blackface Zwarte Piet uit!

Geachte Gemeenteraadsleden,

Om in de Sinterklaassfeer te blijven:
U KRIJGT MET DE ROE! [1]Want ik heb uit betrouwbare bron vernomen, datook dit jaar bij de Intocht van Sinterklaas in Zwolle, de Goedheiligmanvergezeld zal gaan van Blackface Zwarte Pieten.[2]Hiermee houdt u bewust – want u als Gemeenteraadsleden draagt mede verantwoordelijkheidhierin – een foute traditie in stand van ;;Blackface” Zwarte Piet, ontstaanin 1850 [3] en lijkt het niet tot u door te dringen, dat wij nu niet meer inachterlijke koloniale en slavernij tijden leven, maar in de eenentwintigste eeuw,in 2018!
BLACKFACE ZWARTE PIET
Hoewel het niet nodig zou moeten zijn,leg ik u ten overvloede uit,wat er mis is aan het handhaven van Zwart Pieten bij de SinterklaasIntocht:
Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [4] en is niet meer ofminder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.Toegegeven:Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blankeSinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuurvan het ”vrolijk dansende negertje”Niettemin:Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht.
En kom me niet aan  met die eeuwige Dooddoener, dat Zwarte Pieteen onderdeel is van slechts een Kinderfeest is, want het is GEENKinderfeest, als een aantal kinderen, hier zwarte kinderen, jaarlijkswordt gepest vanwege die zogenaamde ”Kindervriend”, Zwarte Piet.Daarvan niet op de hoogte?Dat zou u wel moeten zijn, anders onder noot 5 een aantal pijnlijkefeiten, die u zullen wakkerschudden
OPROEP AAN U:
Zwarte Piet is een racistische karikatuur uit voorbije tijden,toen superioriteitstheorieen van het blanke ”ras” over gekleurdevolkeren nog gemeengoed waren en slavernij, ook al wasdeze in zijn nadagen, nog bestond [6]In die tijd ”paste” een verhaal van een blanke Goedheiligmanmet een wat dommige, onderdanige en lichtelijk kwaadaardigeknecht.De mensen, die deze Zwarte Knecht in de 19e eeuw en begin twintigsteeeuw grappig vonden, kan ik het vergeven.
U, die leeft in 2018, zou beter moeten weten en reken ik het WELaan, dat u Blackface instandhoudt, waarmee u niet alleen jaarlijkse racistische pesterijen tegen zwarte kinderen geen probleemlijkt te vinden, maar ook racistische stereotypen in standblijft houden.
Dat maakt u medeverantwoordelijk voor het handhaven van racisme.

EPILOOG

U kunt deze racistische cirkel doorbreken door bij deze Intochtvan Sinterklaas Blackface Zwarte Piet voorgoed uit te bannen endeze te vervangen door Pieten, die voor ALLE kinderen leuk zijn.
Neem een voorbeeld aan de kritiek van de VN, de KinderombudsmanEN de winkels en scholen, die Blackface hebben uitgebannen [7] en begin daar NUaan, door Sinterklaas niet meer vrgezeld te laten gaandoor Zwarte Piet!
U maakt zich belachelijk door de handhaving van Blackfaceen houdt  achterlijk racisme in stand.
Breek dus met 1850 en stap in het Jaar 2018, de moderneTijd tegemoet.
Dit is geen verzoek, maar een eis!

Vriendelijke groetenAstrid Essed
Amsterdam 
P/S
Een brief van gelijke strekking is verzonden naar het College B & W,uw collegae Gemeenteraadsleden, Stichting Evenementen Zwolle en het Zwolle Fonds.
NOTEN

[1]

YOUTUBEZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

https://www.youtube.com/watch?v=vqTlZQqwHGE

TEKST
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe : 
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 
Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 
En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. 
[2]  

ZWOLLENU.NLOPNIEUW ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE22 OCTOBER 2018
https://www.zwollenu.nl/opnieuw-actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle/

TEKST

De groep Theater voor Iedereen gaat opnieuw een actie opzetten om Zwarte Piet te verbannen uit het Sinterklaasfeest in Zwolle. Ze roept medestanders op een brief te delen naar gemeente, raadsleden, sponsoren en anderen die de intocht in Zwolle mogelijk maken. ‘Laten we hun inboxen overstromen met de toekomst waarin Zwarte Piet niet langer welkom is!’

De actiegroep, ook vorig jaar al strijdend tegen Zwarte Piet in Zwolle, heeft op Facebook haar brief openbaar gemaakt. Ze schrijft onder andere: ‘Tot onze spijt is ook dit jaar weer gekozen voor een intocht van Sinterklaas vergezeld door Zwarte Pieten, ondanks jarenlange discussie en verzet vanuit een steeds groter wordend deel van de samenleving. Door toch voor zwarte pieten te kiezen neemt de organisatie, en de organisaties die deze intocht financieren, een niet te verdedigen stelling vóór Zwarte Piet in. Gelukkig is het nog niet te laat om de zwarte schmink te laten staan.’

Ook vraagt de actiegroep Theater voor Iedereen zich af ‘of de gemeente rechtstreeks (of indirect via het Zwollefonds) geld wil blijven geven aan een intocht die onveiligheid creëert en racistische beelden blijft verspreiden?’

[3]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[5]

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016
http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/
TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

[6]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/

GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES

ASTRID ESSED

10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[7]

NOSVN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS28 AUGUSTUS 2015
https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html

TEKST

De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.

“Soms verwijst de manier waarop Zwarte Piet wordt uitgebeeld naar negatieve stereotypes van mensen van Afrikaanse afkomst. Door veel mensen van Afrikaanse afkomst wordt dat ervaren als een overblijfsel van slavernij, wat de waarde en zelfachting van kinderen en volwassenen met een Afrikaanse afkomst schaadt.”

Het comité raadt aan dat de regering “een redelijke balans vindt, zoals een andere vorm van Zwarte Piet”. Ook moet de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van de traditie beter worden gegarandeerd. 

Actieplan

Het comité van de VN schrijft rapporten over alle landen die het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie hebben getekend. Elke vijf jaar is Nederland aan de beurt. Vorige week was er in Genève een hoorzitting over het Nederlandse antidiscriminatiebeleid. 

Zwarte Piet is maar een klein onderdeel van het rapport (.pdf). Het comité vraagt veel meer van Nederland, zoals een nationaal actieplan tegen rassendiscriminatie, onder meer omdat de Nederlandse politie zich schuldig maakt aan etnische profilering. Er moet meer worden gedaan tegen racistisch pestgedrag op scholen en bij politie en justitie zouden meer mensen uit minderheidsgroeperingen moeten werken.

Verder maakt het comité zich zorgen over racistische en xenofobe uitspraken van “een aantal extremistische politieke partijen en politici”. Ook in de media en op internet wordt veel racistische taal geuit, staat in het rapport. Vooral joden en moslims zijn daarvan het slachtoffer. Het rapport wijst ook op antisemitische en racistische spreekkoren in voetbalstadions.

Slavernij-verleden

Het comité vraagt meer erkenning voor discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst. De Nederlandse overheid beschouwt hen niet als een gediscrimineerde groep, staat in het rapport. Maar armoede en werkloosheid komen onder mensen van Afrikaanse afkomst veel voor en ze zijn ondervertegenwoordigd in publieke functies.

Het onderwijs moet volgens het comité meer aandacht besteden aan het Nederlandse slavernij-verleden. En wie het slachtoffer van racisme is, moet makkelijker toegang krijgen tot gratis juridische bijstand.

Asielzoekers

Ook over de situatie van asielzoekers maakt het comité zich zorgen, met name in detentiecentra. Mensen worden daar te lang vastgezet onder slechte omstandigheden. Daarvoor moet de overheid een alternatief vinden, staat in het rapport. Detentie mag alleen voor een korte periode en als uiterste middel.

Minderjarige asielzoekers verdwijnen vaak uit asielcentra en komen mogelijk in handen van mensensmokkelaars, zegt het comité. Dat moet grondig worden onderzocht. Homoseksuele asielzoekers worden soms vijandig behandeld door medewerkers van asielcentra en door andere bewoners. In de asielprocedure krijgen ze bovendien ongepaste vragen over seksuele handelingen.

Fitnesscentra

Het vorige VN-rapport, dat dateert van vijf jaar geleden, was ook al op veel punten kritisch. Toen werd onder meer vastgesteld dat er veel werd gediscrimineerd bij fitnesscentra, in de horeca en bij amusementsbedrijven. De overheid kreeg een tik op de vingers omdat het antidiscriminatiebeleid niet langer op specifieke groepen was gericht en omdat integratie werd beschouwd als de verantwoordelijkheid van immigranten zelf.

Verder was er kritiek op het inburgeringsexamen in het buitenland en op de segregatie in het onderwijs. Een punt dat toen ook al aan de orde kwam, was de xenofobe en haatzaaiende taal van sommige politici.

Verene Shepherd

In het VN-rapport van vijf jaar geleden was Zwarte Piet nog geen issue. Die discussie laaide pas op in het najaar van 2013, toen VN-adviseur Verene Shepherd zich erover uitsprak. Ze zei dat het sinterklaasfeest wat haar betreft moet worden afgeschaft, omdat Zwarte Piet in haar ogen een racistisch stereotype is. Vorig jaar herhaalde ze dat Nederland zijn traditie moet veranderen. 

”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html
TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTEPIET17 SEPTEMBER 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml
ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015
http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen~a5e826fd/
NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015
https://www.nu.nl/sinterklaas/4135830/geen-zwarte-piet-meer-openbare-basisscholen-in-utrecht.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!