De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Annulering Keti Koti lezing Sandew Hira terecht/Sandew Hira, advocaat van de straffeloosheid der Decembermoorden

Annulering Keti Koti lezing Sandew Hira terecht/Sandew Hira, advocaat van de straffeloosheid der Decembermoorden

woensdag 19 juni 2019 18:35
Spread the love
ANNULERING KETI KOTI LEZING SANDEW HIRA TERECHT/SANDEW HIRA, ADVOCAAT VAN DE STRAFFELOOSHEID
DER DECEMBERMOORDEN
ZIE OOK
VOORAF
Beste lezers
VOOR WIE HET NIET WEET
Jaarlijks wordt in het Scheepvaartmuseum de zogenaamde Keti Koti
[gebroken ketenen] Lezing gehouden, waarbij wordt stilgestaan bij
het bloedige Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel en
slavernij en de dramatische gevolgen voor Suriname en [eveneens] de ”Nederlandse” Antillen, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Maarten en
Sint Eustatius.

Dit aan de vooravond van de jaarlijkse Keti Koti viering in het Oosterpark, Amsterdam, waar op 1 juli wordt gevierd/herdacht, dat de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname, en ook op de Antillen, werd afgeschaft.
Dit jaar echter had de organisatie, die de Keti Koti Lezing verzorgt, NINSEE [[NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN EN ERFENIS], historicus en publicist Sandew Hira uitgenodigd als spreker.
Hoewel een deskundige op het gebied van slavenhandel en slavernij, heeft Hira een bezoedelde achtergrond, omdat hij middels zijn Project ”Getuigenis van president Bouterse” getracht heeft, het proces tegen Bouterse, voormalig dictator en legerleider,
verdachte in het Decembermoordenproces [het executeren, zonder vorm van proces, van 15 politieke tegenstanders],  te ondergraven.
Met andere woorden:
Een pleidooi voor straffeloosheid.
Daarom is van diverse kant geprotesteerd tegen Sandew Hira als spreker bij
de Jaarlijkse Keti Koti herdenking en wordt zijn bijdrage-gelukkig-afgelast.
Ook ik heb middels een brief aan NINSEE geprotesteerd tegen het inhuren’van straffeloosheidsadvocaat Sandew Hira.
Weliswaar was de lezing reeds geannuleerd, maar ik vond het toch van
belang, NINSEE alsnog de oren te wassen over haar keuze voor iemand
met een dergelijk bedenkelijk moreel kaliber als Sandew Hira EN om nog eens te benadrukken waar Sandew Hira voor staat:
Straffeloosheid van misdaden tegen de menselijkheid! [1]
ZIE
Daarna heb ik niet stil gezeten, maar heb eveneens een Ingezonden Stuk toegezonden aan een aantal Nederlandse en Surinaamse kranten.
Of ze het zullen plaatsen, weet ik natuurlijk niet, maar bij dezen hier
vermeld, voor mijn lezers!
Zie dus mijn Ingezonden Stuk direct hieronder.
En onder het Ingezonden Stuk, noot 1
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK
ANNULERING KETI KOTI LEZING SANDEW HIRA TERECHT
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Dankzij de acties van een aantal dappere verdedigers van de mensenrechten, waaronder publicist Theo Para, heeft het bestuur van NINSEE  [Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis] het terechte besluit genomen, schrijver en publicist Sandew Hira te annuleren als key spreker op de Jaarlijkse Keti Koti Lezing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Feitelijk is NINSEE reeds de fout ingegaan, door Hira als spreker uit te nodigen en wel om de volgende reden:
Sinds 2015 heeft Hira zich, met zijn project ”Getuigenis van president Bouterse”, ervoor ingezet om het Decembermoorden proces, waarin de huidige president Bouterse als voormalig dictator en legerbevelhebber als hoofdverdachte
terecht staat , zoveel mogelijk te frustreren, door te pleiten voor de stopzetting van dit proces.
Niet alleen hoogst bizar, omdat Hira’s broer, John Baboeram, een van de slachtoffers van de Decembermoorden was, bovendien staat Hira’s actie haaks op de beginselen van de rechtsstaat, waarbij mensen verantwoordelijk
worden gehouden voor gepleegde misdrijven.
In feite waren Hira’s acties er op gericht, dat de verantwoordelijken voor
de Decembermoorden ermee weg kwamen.
Straffeloosheid dus.
Tijdens de Decembermoorden in 1982 werden tijdens de militaire dictatuur van D. Bouterse, 15 critici van het militaire regime, gefolterd en standrechtelijk
geexecuteerd, een van de ergste politieke misdrijven sinds de afschaffing van de slavernij in 1863.
Toch wil Hira, dat de verantwoordelijken voor deze misdaden niet worden bestraft.
Daarom is het moreel ongepast, dat Hira, pleitbezorger van straffeloosheid, als spreker stilstaat bij alle onbestrafte misdaden, die de tot slaaf gemaakten in die drie eeuwen van koloniale bestialiteit en terreur zijn aangedaan.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
ZOWEL DE DECEMBERMOORDEN ALS DE MASSASLACHTING IN
MOIWANA ZIJN GEKWALIFICEERD ALS MISDADEN TEGEN DE
MENSELIJKHEID
DECEMBERMOORDEN
”’Decembermoorden’ uit 1982 in Suriname kunnen naar internationaal volkenrecht worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat concludeert de Zuid-Afrikaanse hoogleraar volkenrecht prof. C. Dugard in een rapport dat hij heeft opgesteld voor het gerechtshof in Amsterdam.”
NRC
MOORDEN IN ’82 MISDAAD TEGEN DE
MENSELIJKHEID
12 JULI 2000
” Mr.dr. John Dugard is een internationaal gerenommeerd hoogleraar Internationaal Recht. Hij was een vooraanstaand criticus van de Apartheid, een architect van de nieuwe democratische grondwet van Zuid Afrika en wordt als een ‘vader van de mensenrechten in Zuid Afrika’ beschouwd.

In 2000 schreef hij, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn antwoord, in de terughoudende stijl van de adviseur geschreven, liet er geen misverstand over bestaan:
‘De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten’. Dugard wees er bovendien op dat ernstige schendingen van de mensenrechten door het militaire regime zich ook voor en na december 1982 hadden voltrokken.”

DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
”5.1 Het hof verenigt zich met de opmerkingen en conclusies van de deskundige, hierop neerkomende dat de onderhavige feiten kunnen worden beschouwd als misdrijven tegen de menselijkheid/folteringen naar internationaal gewoonterecht, omdat zij zijn begaan op een systematische manier volgens een tevoren beraamd plan door de militaire autoriteiten, aan wie Verdachte leiding gaf, en gericht waren tegen een groep burgers, met het doel bekentenissen te verkrijgen of om leden van de burgerbevolking te intimideren of te dwingen.”
……
……
”11 Beslissing

Het hof:

beveelt de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam [voornamen] Verdachte, geboren op[geboortedatum en -plaats], Suriname, te vervolgen wegens de feiten waarop de beklagen betrekking hebben, gepleegd op of omstreeks 8/9 december 1982 in Paramaribo, Suriname;

gelast de officier van justitie bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam

een vordering te doen strekkende tot instelling van een gerechtelijk vooronderzoek met betrekking tot genoemde feiten;

– stelt de tekst van deze beschikking algemeen verkrijgbaar.

Deze beschikking is gegeven door de vijfde meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. H.L.C. Hermans, J.H.M. Willems en M.W.E. Koopmann, bijgestaan door mr. M.R. Jöbsis als griffier, en uitgesproken in raadkamer op 20 november 2000.”

ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8395

MOIWANA
CRIMES AGAINST HUMANITY
CASE NAME
MOIWANA COMMUNITY VERSUS SURINAME
YEAR 2005
DE WARE TIJD ONLINE
THEO PARA: MOIWANA SLACHTING ALS MISDRIJF TEGEN
DE MENSELIJKHEID
7 NOVEMBER 2015
BRON
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!