De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam

Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam

dinsdag 9 juni 2015 06:29
Spread the love

AMSTERDAM BREIDT OPVANG ASIELZOEKERS UIT/MISDADIGEHYPOCRISIE VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/amsterdam-breidt-opvang-asielzoekers-uitmisdadige-hypocrisie-gemeente-amsterdam/

Het ergste van dit bericht over de ”uitbreiding” van de ”opvang” vind ik nog, dat de Gemeente Amsterdam wordt voorgesteld als een soort ”Petemoei”,van Assepoester, een weldoende Fee. [1]Niets is minder waar:Met dit schijnbaar humane voorstel [daarop kom ik terug] probeert de Gemeentede aandacht af te leiden van haar verderfelijke opstelling tegen de uitgeprocedeerden, die vanaf 2012 actie voeren tegen hun rechteloze situatie.Bovendien komt die ”uitgebreide opvang neer op chantage:
Maar eerst:
EEN TERUGBLIK:
Na door de Gemeente te zijn ontruimd uit tentenkamp Notweg [2], werden ze keerop keer verdreven zonder enige gemeentelijke opvang, totdat de Gemeente plotseling voorzag  in een opvang in het voormalige Huis van Bewaring, de Vluchthaven. [3]Wie dacht, dat de Gemeente nu een humaner beleid wilde voeren, kwambedrogen uit.Chantage was het en anders niet. [4]Want voorwaarde voor deze ”opvang” was, meewerken aan terugkeer naarhet land van herkomst. [5]Dit terwijl de Gemeente heel goed wist, dat dat niet kon.Dat daarom nu juist de acties van de uitgeprocedeerden waren begonnen.
Het gaat hier immers om uitgeprocedeerdevluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun landvan herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatieen zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,maar vaak ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[6]
Toen de uitgeprocedeerden weigerden mee te werken aan huneigen ondergang [want dat is uitzetting naar oorlogsgebieden,armoede en vervolging], liet de Gemeente zich van een andere kantzien.Ze wilde een ”razendsnelle ontruiming”, waarbij de kostenop de vluchtelingen zouden verhaald…….[7]De vluchtelingen vertrokken ”vrijwillig”, in de stromende regen,werden door de politie uit het Oosterpark verdreven, waar ze tentjeswilden opzetten, waarna de Muiderkerk  haar deuren opende. [8]
De vluchtelingen kraakten Linnaeushof [Vluchtopvang] werdenvandaar verdreven, de zwerftocht ging van hot naar her, uiteindelijkbelandden ze in het Vluchtgebouw, moesten daar tenslotte ookweg, gingen naar Noord [Vluchtloods], maar de locatie was teklein en hebben nu het voormalige Stadsdeelkantoor NieuwWest gekraakt. [9]And guess what?De o zo weldoende en ”humane” Gemeente heeft aangifte tegen hen gedaan…… [10]
Dat is deze groep vluchtelingen.
Een andere groep uitgeprocedeerden, die niet geregistreerd stondbij Vluchtelingenwerk en dus niet in aanmerking kwam voor de gemeentelijke”opvang” in de Vluchthaven, bivakkeerde [want wonen kan ik het nietnoemen] ruim anderhalf jaar in de Vluchtgarage in AmsterdamZuid Oost, waar de Stadsdeelraad Zuid Oost weigerde enige voorzieningaan te brengen. [11]Zowel het College voor de Rechten van de Mens als Amnesty Internationalnoemden de omstandigheden ”mensonwaardig” [12]

Ook deze groep werd tenslotte ontruimden kon terecht in een door solidaire krakers voor hengekraakte ”Vluchttoren”, een adres in Amsterdam West. [13]Ook daar weer een zwaard van Damocles, omdat ze er toteind augustus mogen blijven zitten.En dan? [14]Joost mag het weten…….

DE GEMEENTE AMSTERDAM ALS GOEDE FEEVERGEET HET MAAR
CHANTAGE, WAT DE KLOK SLAAT…….
Over de  klacht van de PKN [Protestantse Kerk Nederland]bij het ECSR  [Europees Comite voor Sociale Rechten]  over de rechteloze positie van uitgeprocedeerden [geen recht op  elementaire voorzieningen]heb ik al eerder geschreven. [15]De toegewezen klacht werd overgenomen door de rechter, dieGemeente en Rijk verplichtte tot een bed, bad en brood regelingvoor uitgeprocedeerden. [16]Na de schimmige resolutie van het Comite  van Ministers[over de beslissing van het ECSR]kwam het kabinet tenslotte met het bed, bad en brood akkoord, dat erop neerkwam, dat de vluchtelingen alleen in aanmerking kwamenals ze wilden meewerken aan terugkeer. [17]Eten en een slaapplaats dus onder chantage. [18]Weerzinwekkend.
En wat doet nu de Gemeente Amsterdam?Net als met de ”gemeentelijke opvang” in de Vluchthaven,doorgaan op het ingeslagen pad der chantage.Eigenlijk hetzelfde als het kabinet doet, alleen komtde zogenaamde ”uitgebreide opvang” van de uitgeprocedeerdenerop neer, dat het geen nachtopvang is [wat de bed, bad en broodregeling is], maar een 24 uurs opvang. Voor de rest is het idee helemaal gelijk aan dat van de regering:”Alleen opvang bij meewerking aan terugkeer.” [19]En anders…….Weer op straat

EPILOOG
Vanaf het moment dat de uitgeprocedeerde asielzoekers inAmsterdam zich zichtbaar opstelden en actie begonnente voeren voor hun uitzichtloze situatie, hebben burgemeestervan der Laan en in zijn kielzog, de Gemeente Amsterdam, zichschandalig gedragen.Van der Laan liet tentenkamp Notweg ontruimen [20],terwijl hij wist, dat deze mensen geen dak boven hun hoofd hadden.Op geen enkele manier gaf de Gemeente voorzieningen, zelfsde meest elementaire niet, terwijl deze groep uitgeprocedeerdenoveral werden verdreven.Wat de Gemeente aanbood was chantage:Opvang alleen als je meewerkt aan terugkeer naar je land.Wat dus neerkomt op meewerken aan je eigen ondergang.Terug naar oorlog, vervolging en armoede.
Tweemaal heeft de Gemeente een dergelijk misdadig voorstel:Eerst bij de Vluchthaven [21] en nu, recentelijk een 24 uurs opvangalleen bij ”meewerken aan terugkeer. [22]
Van der Laan, die zich ”vriend van de vluchtelingen” noemde,wilde de ontruimingskosten van de Vluchthaven op de vluchtelingenverhalen. [23]
Zo laten ze steeds meer hun maskervallen met hun  good cop/bad cop spelletje met de Staat, eerstmet Teeven, nu met diens opvolger Dijkhoff.
Aan het woord laat ik tenslotte de vluchtelingen zelf, die alsgeen ander hun positie duidelijk kunnen maken.

Luister naar de vluchtelingen:
””Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [24]
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS!
Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAASSEPOESTER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Assepoester#Versie_van_Perrault

http://nl.wikipedia.org/wiki/Assepoester

[2]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMDAANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[3]

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[4]

”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomenomdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR3 JUNI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

[5]

ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR3 JUNI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

[6]

”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”…….…….”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[7]
”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[8]

”De politie dreigde het tentenkamp te ontruimen.

Om de confrontatie te voorkomen, pakten de vluchtelingen hun spullen weer in en vertrokken voor een nacht door de stad zwerven. De Muiderkerk hielp hen uit de brand. Zij boden een slaapplek aan. Rampenplan zorgde voor warme soep.”

NO BORDERVLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[9]

BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/UITVERKOOP RECHTEN VLUCHTELINGENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/bewoners-vluchtgebouw-verhuizen-naar-noorduitverkoop-rechten-vluchtelingen/

WIJ ZIJN HIER KRAAKT NIEUW PAND
http://wijzijnhier.org/uncategorized/wzh-kraakt-nieuw-pand/

INDYMEDIA.NLDE VLUCHTELINGEN VAN HET VLUCHTGEBOUW/VLUCHTLOODSHEBBEN EEN NIEUW PAND IN GEBRUIK GENOMEN4 JUNI 2015
https://www.indymedia.nl/node/28298

AT5ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG STADSDEELKANTOORNIEUW WEST4 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/143921/illegalen-we-are-here-kraken-voormalig-stadsdeelkantoor-nieuw-west

[10]

AT5GEMEENTE DOET AANGIFTE KRAAK ASIELZOEKERS5 JUNI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/143933/gemeente-doet-aangifte-kraak-asielzoekers

[11]

  • De groep versplintert. De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”

NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF9 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

HET PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDENVAN STADSDEEL ZUID OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[12]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig
”De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.”
AMNESTY: GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGEEN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014 https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[13]
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PANDWEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERSASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchtgarage-in-gekraakt-pand-westadhesiebetuiging-aan-krakers/

[14]

ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTORENBLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGENEDERLANDSE ASIELBELEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-mogen-tot-eind-augustus-in-vluchttoren-blijvenen-daarna-opnieuw-verdrevenhet-misdadige-nederlandse-asielbeleid/

[15]
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/UITVERKOOP RECHTEN VLUCHTELINGENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/bewoners-vluchtgebouw-verhuizen-naar-noorduitverkoop-rechten-vluchtelingen/

[16]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

KLACHT TOEGEWEZEN:

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[17]

INLIA.NLRESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT[16-04-15]VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
http://www.inlia.nl/news/show/resolutie-comita-van-ministers-bekendgemaakt

NRCONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING15 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/onduidelijkheid-over-bed-bad-en-brood-verplichting/
NRCBED, BAD, BROOD, WAT IS ER NOU EIGENLIJK AFGESPROKEN23 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/bed-bad-brood-wat-is-er-nou-eigenlijk-afgesproken-en-vanwaar-de-kritiek/

RTL NIEUWSBRIEF OVER AKKOORD OVER BED, BAD, BROOD22 APRIL 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/brief-over-akkoord-over-bed-bad-brood

BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015
http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

[18]

BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015
http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

[19]
”Amsterdam gaat de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers uitbreiden. Ongedocumenteerden die bereid zijn mee te werken aan een terugkeer naar het thuisland of een andere oplossing van hun situatie kunnen vanaf 1 juli terecht in een 24 uursopvang waar ze maximaal zes maanden mogen blijven.”

HET PAROOLAMSTERDAM BIEDT UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS24 UURS OPVANG AAN5 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4057040/2015/06/05/Amsterdam-biedt-uitgeprocedeerde-asielzoekers-24-uursopvang-aan.dhtml

CHANTAGE IS GEEN OPVANG, MAAR OPVANG WEL CHANTAGEJOKE KAVIAAR8 JUNI 2015
https://www.jokekaviaar.nl/chantage-opvang.html

[20]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMDAANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[21]

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[22]

HET PAROOLAMSTERDAM BIEDT UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS24 UURS OPVANG AAN5 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4057040/2015/06/05/Amsterdam-biedt-uitgeprocedeerde-asielzoekers-24-uursopvang-aan.dhtml

[23]

”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[24]

”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
WIJ ZIJN HIERILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS23 APRIL 2015
http://wijzijnhier.org/2015/04/illegaal-uitgeprocedeerd-ongedocumenteerd-gelukszoekers-en-asielzoekers/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!