De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ambassadeur Israel naar Huntenkunst/Brief aan bestuur Huntenkunst

Ambassadeur Israel naar Huntenkunst/Brief aan bestuur Huntenkunst

donderdag 26 mei 2016 22:37
Spread the love

AMBASSADEUR ISRAEL NAAR HUNTENKUNST/BRIEF AAN BESTUURHUNTENKUNST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ambassadeur-israel-naar-huntenkunstbrief-aan-bestuur-huntenkunst/

AAN ORGANISATOREN ENBESTUUR VAN HUNTENKUNST
Onderwerp: Protest tegen uw uitnodiging aan de Israelischeambassadeur en uw promoting van Israelische kunst
Reden van protest:Uw impliciete steun aan de Israelische bezetting enonderdrukking van de Palestijnen.

Geacht Bestuur,Geachte organisatoren,
Om maar met de deur in huis te vallen:U moet u schamen:
Dat u niet alleen Israelische kunstenaars centraal stelt bijuw driedaagse expositie [die voor de 24ste keer is georganiseerd] [1],maar  ook nog eens de opening laat verrichten door de Israelische ambassadeur! [2]
Uw manifestatie ”Israel in the Picture” hoort daarom thuis in de Hall of Shame!
Want juist door het uitnodigen van de Israelische ambasadeur, de politiekevertegenwoordiger van een land, dat mensenrechten en het InternationaalRecht aan zijn laars lapt [3], geeft u als organisatie het signaal af, dat deIsraelische bezetting en onderdrukking voor u geen probleem zijn.
Door Israelische kunstenaars te promoten, draagt u ertoe bij, dat een positiefimago krijgt!
Enkele feiten voor u op een rijtje:Maar mocht u kiezen voor een beknopte versie van deze brief, gadan naar het laatste deel ”TENSLOTTE”

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTBEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/BLOKKADE GAZA
Israel bezet, zoals u hoort te weten, al bijna 49 jaar de Palestijnsegebieden, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israeldestijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlogveroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [4]Nooit gehoor aan gegeven.Dagelijks plukken de Palestijnen de bitterevruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingenen [oorlogs]misdaden inhoudt.Voorbeelden zijn er te over:De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, metals misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [5]Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [6]De ellende is niet te tellen.Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaardreigt te worden. [7]De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [8]Om in gewone mensentaal te zeggen:De bevolking wordt langzaam uitgehongerd.Ook is de watersituatie kritiek:90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [9]
Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.
Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [10]
De VN zegt:“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  [11]Ook de  Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (12)

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTILLEGALE NEDERZETTINGENMaar er is meer:De illegale Israelische nederzettingen zouden er niet zijn zonder debezetting:Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigendzonder enige compensatie], ze zijn volgens het InternationaalRecht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van1907] illegaal. [13]
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen  bevestigddoor het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de doorbezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaalverklaarde:”“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [14]De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal:Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken vanvan de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [15]ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTDE  ISRAELISCHE MUURTien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [16] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [17] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoeverbij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procentvan de kolonisten wonen. [18]Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van deWestelijke Jordaanoever. [19]
TENSLOTTE

Bezetting, onderdrukking, [oorlogs]misdaden, landdiefstal [dmv illegale nederzettingen], het is een ”fraaie” opsomming onrecht.Reden genoeg om een land, dat zich aan dergelijke misdaden schuldigmaakt, te boycotten.
Misschien zult u beweren:”Maar dit is een kunstfestival, wij doen niet aan politiek”Nog afgezien van het feit, dat stellingname tegen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden de politiek overstijgen, is dit niet waar.Want het moment, waarop u de Israelische ambassadeur, de politiekevertegenwoordiger van de Staat Israel in Nederland, uitnodigt, om uwKunstfestival te openen, IS dit politiek, vanwege zijn functie.
Ook zult u misschien aanvoeren, dat de Israelische kunstenaarsniet verantwoordelijk zijn voor de misdaden van hun regering.Dat zijn ze inderdaad niet, tenzij zij zich schuldig hebben gemaakt[bijvoorbeeld als militair] aan oorlogsmisdaden, maar daar gaat het hierniet om:Door Israelische kunstenaars een podium te geven, werkt u mee aan een positief imago van Israel, een Staat met bloed aan zijn handen.Een Staat, die bovendien is gesticht over de ruggen heen en zonder zeggenschap van de oorspronkelijkebevolking, de Palestijnen. [20]Ja waarde organisatoren en Bestuursleden, zo ver gaat het conflict terug!Een Staat, die zijn directe bestaansrecht heeft te danken aan de etnischezuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen! [21]
Maar de Israelische bezetting en terreur tegen de Palestijnen, dieu vrijwel dagelijks in het nieuws kunt zien, zou voldoendereden voor u moeten zijn, noch Israelische kunstenaars ”in the picture”te stellen en zeker de Israelische ambassadeur niet uit te nodigen.

EISEN AAN U:

Het is nu te laat, dit nog af te gelasten:WEL verwacht ik van u, op uw website EN naar dePers een uitgebreid excuus te lezen over uw ernstige vergallopperingMET de toezegging, dat u in de toekomst NOCH Israelischekunst meer zult promoten, NOCH enigerlei betrekking/contactzult onderhouden met de Israelische ambassadeur.
Of zou u in naam van de kunst, ook officials van Noord Korea hebbenbenaderd?Neen dus!
Ik verwacht, dat u hieruit lering zult trekken en wij nooit meerzullen hoeven lezen ”Israel in the picture” of”De Israeliers komen eraan” [22]

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

Israël in de picture

Vanaf 1999 worden kunstenaars uit een bepaald land op Huntenkunst centraal gesteld. Dit jaar zijn het Israëlische kunstenaars. In het midden van de hal zal het Israëlische paviljoen gesitueerd worden. Tijdens Huntenkunst zullen zij ook exposeren in de Ulftse Galerie bij de Boeken. De galerie heeft haar ruimte in de DRU Cultuurfabriek. De expositie wordt gehouden van 23 mei tot 3 juli onder de titel “De Israëliërs komen!”.

HUNTENKUNSTISRAEL IN THE PICTURE

http://www.huntenkunst.org/nl/nieuws/israel_in_the_picture

[2]

GELDERLANDERAMBASSADEUR ISRAEL NAAR HUNTENKUNST17 MEI 2016

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/oude-ijsselstreek/ambassadeur-isra%C3%ABl-naar-huntenkunst-1.6022581

[3]

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST30 JULI 2014https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

[4]

”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
[5]
MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODENFRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

[6]
DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdfDUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdfSCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdfZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf
[7]

THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-wordenVN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf
[8]
”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZAhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[9]
RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNENhttp://rightsforum.org/achtergronden/water
[10]

    • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

    • Pillage is prohibited.

 

  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVEhttps://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40
[11]
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf
[12]
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIONCOUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLEEAST PEACE PROCESS14 MAY 2012http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf

[13]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_law”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdfTHE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenNEDERZETTINGENMONITORhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor
[14]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

[15]
EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EASTPEACE PROCESS14 MAY 2012http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12170_en.htm

[16]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[17]
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[18]
RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUURhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[19]
RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUURhttp://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[20]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

[21]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

[22]

Israël in de picture

Vanaf 1999 worden kunstenaars uit een bepaald land op Huntenkunst centraal gesteld. Dit jaar zijn het Israëlische kunstenaars. In het midden van de hal zal het Israëlische paviljoen gesitueerd worden. Tijdens Huntenkunst zullen zij ook exposeren in de Ulftse Galerie bij de Boeken. De galerie heeft haar ruimte in de DRU Cultuurfabriek. De expositie wordt gehouden van 23 mei tot 3 juli onder de titel “De Israëliërs komen!”.

HUNTENKUNSTISRAEL IN THE PICTURE

http://www.huntenkunst.org/nl/nieuws/israel_in_the_picture

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!